Achiziții Publice

2024

2023

2022
Documentatie Consultanta IREM

Programe achiziții publice pentru proiectele în desfășurare

2021

2020

CJ

2019
Consultare piata Supraveghere lucrari "Reabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti” proiect ROBG 442

Consultare piața Servicii de verificare tehnică de calitate proiect DJ 412 A

24.10.2019 : Achiziție servicii de informare si publicitate pentru proiectul "Modernizare DJ 503 : Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stănești - Gara Chiriacu - Toporu - Limita de județ Teleorman"

14.05.2019 - Achiziție servicii tipărire vouchere

11.02.2019

05.11.2018

26.10.2018
Documentație Servicii de elaborare și livrare materiale promoționale necesar pentru implementarea proiectului TEN-T

13.09.2018
- Documentație de atribuire conform Anunț publicitar nr. ADV1034224 /13.09.2018 „Echipamente IT, de birou și comunicații” în cadrul proiectului Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC,
Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407

Contracte deszăpezire

Contracte Deszăpezire

12.09.2012 : Achiziție publică servicii de publicitate media

Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006
din 19/04/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 15/05/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru elaborarea si promovarea unei noi legislatii in domeniul achizitiilor publice, in contextul angajamentelor asumate de Romania in cadrul capitolului 1 “Libera circulatie a marfurilor” si al recomandarilor Comisiei Europene,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Scop. Principii

Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica si a contractului de concesiune de lucrari publice si de servicii, precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri.
Art. 2. –
(1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il constituie:
a) promovarea concurentei intre operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;
c) asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;
d) asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciproca;
d) transparenta;
e) proportionalitatea;
f) eficienta utilizarii fondurilor;
g) asumarea raspunderii.

SECTIUNEA a 2-a
Definitii

Art. 3. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) contract de achizitie publica – contractul care include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in sensul prezentei ordonante de urgenta;
b) contract de concesiune de lucrari publice – contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor sau acest drept insotit de plata unei sume de bani;
c) contract de concesiune de servicii – contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile sau acest drept insotit de plata unei sume de bani;
d) procedura de atribuire – etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul public sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii;
e) acord-cadru – intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere;
f) sistem de achizitie dinamic – procesul in intregime electronic, limitat in timp si deschis pe intreaga sa durata oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie si care a prezentat o oferta initiala conforma cu cerintele caietului de sarcini;
g) licitatie electronica – procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate;
h) documentatie de atribuire – documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva;
i) operator economic – oricare furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrari – persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari;
j) candidat – oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;
k) candidatura – documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;
l) ofertant – oricare operator economic care a depus oferta;
m) concurent – oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui concurs de solutii;
n) oferta – actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica;
o) propunere tehnica – parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva;
p) propunere financiara – parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire;
q) acceptarea ofertei castigatoare – actul juridic prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie publica care va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare;
r) contractant – ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica;
s) intreprindere publica – persoana care desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
– detin majoritatea capitalului subscris;
– detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;
– pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;
t) drept special sau exclusiv – dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;
u) mijloace electronice – utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si stocarea de date care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
v) sistemul electronic de achizitii publice – SEAP – desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;
w) operatorul sistemului electronic de achizitii publice – persoana juridica care asigura autoritatilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;
x) “scris” sau “in scris” – orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite, reproduse si apoi comunicate. Acest ansamblu poate include si informatii transmise si stocate prin mijloace electronice;
y) vocabularul comun al achizitiilor publice – CPV – desemneaza nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L340 din 16 decembrie 2002, asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente;
z) zile – zilele calendaristice, in afara cazului in care se mentioneaza ca sunt zile lucratoare;
aa) Tratat – Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 3-a
Tipuri de contracte de achizitie publica

Art. 4. –
(1) Contractul de lucrari este acel contract de achizitie publica care are ca obiect:
a) fie executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 sau executia unei constructii;
b) fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 sau atat proiectarea, cat si executia unei constructii;
c) fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde cerintelor precizate de autoritatea contractanta.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin constructie se intelege rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, destinat sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnica sau economica.
Art. 5. –
(1) Contractul de furnizare este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv in rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare.
(2) Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune, este considerat contract de furnizare.
Art. 6. –
(1) Contractul de servicii este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in anexele nr. 2A si 2B.
(2) Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.
Art. 7. – Contractul de achizitie publica care are ca obiect atat furnizarea de produse, cat si prestarea de servicii este considerat:
a) contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor prevazute in contractul respectiv;
b) contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor prevazute in contractul respectiv.

SECTIUNEA a 4-a
Autoritati contractante

Art. 8. – Este autoritate contractanta in sensul prezentei ordonante de urgenta:
a) oricare organism al statului – autoritate publica sau institutie publica – care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;
b) oricare organism de drept public, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:
– este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;
– se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
– in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;
c) oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b);
d) oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1, atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati;
e) oricare subiect de drept, altul decat cele prevazute la lit. a)-d), care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1, in baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. t), acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.

SECTIUNEA a 5-a
Domeniu de aplicare. Exceptii

Art. 9. – Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru:
a) atribuirea contractului de achizitie publica, inclusiv a contractului sectorial, in acest din urma caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;
b) incheierea acordului-cadru;
c) atribuirea contractului de achizitie publica de catre o persoana fizica/juridica, in cazul in care respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
d) atribuirea contractului de achizitie publica de catre o autoritate contractanta, in numele si pentru o alta persoana fizica/juridica, in cazul in care respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
e) organizarea concursului de solutii;
f) atribuirea contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, in acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.
Art. 10. – In cazul prevazut la art. 9 lit. c) autoritatea contractanta are obligatia de a impune prin contractul de finantare aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta pentru atribuirea contractelor de achizitie publica respective.
Art. 11. –
(1) O autoritate contractanta din domeniul apararii tarii si securitatii nationale are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta sub rezerva cazurilor care:
a) pot conduce la furnizarea unor informatii a caror divulgare ar fi contrara intereselor esentiale de securitate ale tarii; sau
b) implica protectia unor interese esentiale de securitate ale tarii in legatura cu productia sau comercializarea de arme, munitii si material de razboi.
(2) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotarare circumstantele si procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b).
(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) nu trebuie sa conduca la alterarea concurentei pe piata produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare.
Art. 12. – Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de achizitie publica in cazul in care se indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) contractul a fost declarat cu caracter secret de catre autoritatile abilitate potrivit prevederilor legale in vigoare;
b) indeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de securitate potrivit prevederilor legale in vigoare;
c) protectia unor interese esentiale ale tarii impune acest lucru.
Art. 13. – Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii care:
a) are ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora; totusi, atribuirea contractelor de servicii financiare care se incheie, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau de inchiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
b) se refera la cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate difuzarii, de catre institutii de radiodifuziune si televiziune;
c) se refera la prestarea de servicii de arbitraj si conciliere;
d) se refera la prestarea de servicii financiare in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, in special operatii ale autoritatii contractante efectuate in scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum si la prestarea de servicii specifice unei banci centrale de catre Banca Nationala a Romaniei;
e) se refera la angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca;
f) se refera la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate in totalitate de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt destinate, in mod exclusiv, autoritatii contractante pentru propriul beneficiu.
Art. 14. –
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica atunci cand contractul de achizitie publica este atribuit ca urmare a:
a) unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
b) unui acord international referitor la stationarea de trupe si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
c) aplicarii unei proceduri specifice unei organizatii internationale.
(2) Autoritatile contractante au obligatia de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice acordurile prevazute la alin. (1) lit. a), existente in domeniul lor de activitate.
(3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia de a comunica Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (2).
Art. 15. –
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autoritati contractante sau unei asocieri de autoritati contractante, in cazul in care acestea din urma beneficiaza de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, in virtutea legii sau a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, in masura in care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.
(2) Autoritatea contractanta care, in baza competentelor legale pe care le detine, acorda unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractanta, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obligatia de a impune, prin autorizatia pe care o emite in acest scop, respectarea principiului nediscriminarii de catre cel care beneficiaza de drepturile speciale sau exclusive, atunci cand acesta atribuie contracte de furnizare catre terti.
Art. 16. –
(1) In cazul in care autoritatea contractanta atribuie un contract de achizitie publica ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, atunci obligatia de a aplica prezenta ordonanta de urgenta se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare decat cea prevazuta la art. 57 alin. (2) si se limiteaza numai la prevederile art. 35-38 si art. 56.
(2) In cazul in care contractul de achizitie publica prevazut la alin. (1) are ca obiect, alaturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, si prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai daca valoarea estimata a serviciilor incluse in anexa nr. 2B este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor incluse in anexa nr. 2A.
(3) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a combina, in cadrul aceluiasi contract, servicii incluse atat in anexa nr. 2B, cat si in anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci cand atribuie respectivul contract de achizitie publica.

CAPITOLUL II
Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica

SECTIUNEA 1
Reguli generale

Art. 17. – Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 2 alin. (2) in relatia cu operatorii economici interesati sa participe la procedura de atribuire.
Art. 18. –
(1) Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt:
a) licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
b) licitatia restransa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta;
c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala;
d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia. Negocierea poate fi:
– negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
– negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura prin care achizitioneaza, in special in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii.
Art. 19. – Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ care, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie publica, iar obligatia respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se limiteaza numai la prevederile art. 204 alin. (2).
Art. 20. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica, de regula, prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute la art. 18 alin. (1), dupa caz, numai in circumstantele specifice prevazute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau 124.
Art. 21. –
(1) Orice autoritate contractanta are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevazute la art. 18 si prin utilizarea mijloacelor electronice.
(2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizeaza prin intermediul SEAP.
(3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotarare obligatia anumitor autoritati contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achizitie publica numai prin utilizarea mijloacelor electronice.
Art. 22. –
(1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotarare proiectarea si implementarea unui sistem centralizat la nivel national de achizitionare specializata a anumitor produse, servicii sau lucrari de la sau prin unitati de achizitii centralizate.
(2) Unitatea de achizitii centralizata este o autoritate contractanta, astfel cum este definita la art. 8 lit. a), b) sau c), care:
a) achizitioneaza in nume propriu produse si/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autoritati contractante;
b) atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru, in numele si pentru o alta/alte autoritati contractante.
(3) Se considera ca autoritatea contractanta, care achizitioneaza produse, servicii sau lucrari de la sau printr-o unitate de achizitii centralizata, respecta prevederile prezentei ordonante de urgenta in masura in care unitatea de achizitii centralizata le respecta, la randul ei, atunci cand realizeaza activitatile prevazute la alin. (2).
Art. 23. – Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice.
Art. 24. – Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonante de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura garantarea protejarii acelor informatii pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidentiale, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

SECTIUNEA a 2-a
Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica

Art. 25. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului respectiv, fara taxa pe valoarea adaugata, luand in considerare orice forme de optiuni si, in masura in care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorari ale valorii contractului.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta a prevazut, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidati/ofertanti, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achizitie publica trebuie sa includa si valoarea premiilor/primelor respective.
Art. 26. – Valoarea estimata a contractului de achizitie publica trebuie sa fie determinata inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceasta valoare trebuie sa fie valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau, in cazul in care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunt, la momentul transmiterii invitatiei de participare.
Art. 27. –
(1) In cazul in care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca produse care necesita si operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune, atunci valoarea estimata a acestui contract trebuie sa includa si valoarea estimata a operatiunilor/lucrarilor respective.
(2) In cazul in care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractanta nu are inca stabilita modalitatea de dobandire a produselor, respectiv, cumparare, inclusiv in rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare, atunci valoarea estimata a acestui contract trebuie sa fie considerata ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecarui mod de dobandire a produselor.
(3) In cazul in care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractanta a stabilit modalitatea de dobandire a produselor, respectiv prin cumparare in rate, prin inchiriere sau prin leasing cu sau fara optiune de cumparare, atunci metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:
a) daca durata contractului este stabilita si este mai mica sau egala cu 12 luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea tuturor ratelor platibile pe intreaga durata a contractului respectiv;
b) daca durata contractului este stabilita si este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea valorii totale a ratelor platibile pe intreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga si valoarea reziduala estimata a produselor la sfarsitul perioadei pentru care s-a incheiat contractul;
c) daca contractul se incheie pe o durata nedeterminata sau daca durata acestuia nu poate fi determinata la data estimarii, atunci valoarea estimata trebuie calculata prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare platibile.
(4) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de furnizare care trebuie reinnoit intr-o perioada data, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
a) fie valoarea totala a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni in privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;
b) fie valoarea estimata totala a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni, incepand din momentul primei livrari.
(5) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a caror cumparare se realizeaza prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor loturilor depaseste pragul valoric prevazut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 40.000 euro;
b) valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a produselor care urmeaza sa fie furnizate.
Art. 28. –
(1) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa pretul total al prestatiei, dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:
a) cand durata contractului este stabilita si nu depaseste 48 de luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata avand in vedere intreaga durata a contractului;
b) cand durata contractului nu poate fi determinata sau depaseste 48 de luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata multiplicand valoarea lunara cu 48.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii care trebuie reinnoit intr-o perioada data, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
a) fie valoarea totala a tuturor contractelor de servicii similare atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni, in privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;
b) fie valoarea estimata totala a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni, incepand din momentul primei prestatii.
(3) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor loturilor depaseste pragul valoric prevazut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 40.000 euro;
b) valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a serviciilor care urmeaza sa fie prestate.
(4) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza primelor de asigurare ce urmeaza a fi platite, precum si a altor forme de remuneratii aferente serviciilor respective.
(5) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza taxelor, comisioanelor, dobanzilor si a oricaror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective.
(6) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza onorariilor ce urmeaza a fi platite si a oricaror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective.
Art. 29. –
(1) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze lucrari pentru care urmeaza sa puna la dispozitie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajari si dotari necesare executiei lucrarilor, atunci valoarea estimata a respectivului contract de lucrari trebuie sa includa atat costul lucrarii care urmeaza sa se execute, cat si valoarea totala a facilitatilor mentionate.
(2) In cazul in care obiectul contractului de lucrari il constituie executia unui ansamblu de lucrari care presupune, dupa caz, si furnizarea de echipamente, instalatii, utilaje sau alte dotari aferente, atunci valoarea estimata se determina avandu-se in vedere valoarea totala a intregului ansamblu.
(3) In cazul in care o lucrare permite executia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie, unuia sau mai multor executanti, contracte distincte de lucrari, atunci valoarea estimata trebuie determinata avandu-se in vedere valoarea cumulata a tuturor obiectelor/loturilor care intra in componenta lucrarii respective. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor obiectelor/loturilor care intra in componenta lucrarii respective depaseste pragul valoric prevazut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru obiectele/loturile care indeplinesc in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) valoarea estimata, fara TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 250.000 euro;
b) valoarea estimata cumulata a obiectelor/loturilor pentru care se aplica prezenta exceptie nu depaseste 20% din valoarea totala estimata a lucrarii.
Art. 30. – In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa organizeze un concurs de solutii, atunci valoarea estimata care trebuie luata in considerare se determina astfel:
a) daca concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, atunci valoarea estimata include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaza a fi acordate concurentilor, inclusiv valoarea estimata a contractului de servicii care ar putea fi incheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), in cazul in care autoritatea contractanta nu a exclus aceasta posibilitate in anuntul de participare la concurs;
b) daca concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimata luata in considerare este valoarea estimata a contractului de servicii respectiv, in care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmeaza a fi acordate concurentilor.
Art. 31. – In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa incheie un acord-cadru, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv, pe intreaga sa durata.
Art. 32. – In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa utilizeze un sistem de achizitie dinamic, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achizitie dinamic respectiv, pe intreaga sa durata.

SECTIUNEA a 3-a
Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire

Art. 33. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de atribuire orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
(2) Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, fara a se limita la cele ce urmeaza, cel putin:
a) informatii generale privind autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
b) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;
c) daca sunt solicitate, cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;
d) caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;
f) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, corespunzator prevederilor cap. V sectiunea a 3-a;
g) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
h) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
Art. 34. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a preciza in documentatia de atribuire institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, precum si cele referitoare la protectia mediului.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in documentatia de atribuire regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari ori de servicii, sau sa indice institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile respective. In acest caz, autoritatea contractanta are totodata si obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Art. 35. –
(1) Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.
(2) Specificatiile tehnice reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa corespunda necesitatii autoritatii contractante.
(3) Specificatiile tehnice definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator, siguranta in exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instructiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de productie, precum si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. In cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice pot face referire, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul al costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau a tehnicilor, procedeelor si metodelor de executie, ca si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari generale sau specifice, in legatura cu lucrarile finalizate si cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrari.
(4) Specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa corespunda, atunci cand este posibil, necesitatilor/exigentelor oricarui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati.
(5) Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici.
(6) Fara a aduce atingere reglementarilor tehnice nationale obligatorii, in masura in care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractanta are obligatia de a defini specificatiile tehnice:
a) fie prin referire, de regula in urmatoarea ordine de prioritate, la standarde nationale care adopta standarde europene, la omologari tehnice europene, la standarde internationale sau la alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; in cazul in care acestea nu exista, atunci specificatiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor. Orice astfel de referire trebuie sa fie insotita de mentiunea sau echivalent;
b) fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, care trebuie sa fie suficient de precis descrise incat sa permita ofertantilor sa determine obiectul contractului de achizitie publica, iar autoritatii contractante sa atribuie contractul respectiv;
c) fie atat prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevazute la lit. b), cat si prin referirea la standardele, omologarile tehnice, specificatiile tehnice comune, prevazute la lit. a), ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu nivelul de performanta si cu cerintele functionale respective;
d) fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevazute la lit. b), pentru anumite caracteristici, si prin referirea la standardele sau omologarile tehnice, prevazute la lit. a), pentru alte caracteristici.
Art. 36. –
(1) In cazul in care autoritatea contractanta defineste specificatiile tehnice din caietul de sarcini, optand pentru modalitatea prevazuta la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o oferta nu poate fi respinsa pe motiv ca produsele sau serviciile prevazute in propunerea tehnica nu sunt conforme cu specificatiile precizate, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea tehnica prezentata satisface intr-o maniera echivalenta cerintele autoritatii contractante definite prin specificatiile tehnice.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta defineste specificatiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, atunci nici o oferta nu poate fi respinsa daca ofertantul demonstreaza prin orice mijloc adecvat ca produsele, serviciile sau lucrarile oferite asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale solicitate deoarece sunt conforme cu:
a) un standard national care adopta un standard european:
b) o omologare tehnica europeana;
c) o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;
d) un standard international;
e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
(3) In sensul prevederilor alin. (1) si (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate il poate reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dupa caz, un laborator neutru de incercari si calibrare sau un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
Art. 37. –
(1) Performantele si cerintele functionale prevazute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificatiile tehnice, pot include si caracteristici de mediu.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta solicita indeplinirea anumitor caracteristici de mediu in ceea ce priveste performantele si cerintele functionale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau partial, specificatii definite prin “etichete ecologice” europene, (multi)nationale sau prin orice alte “etichete ecologice”, daca se indeplinesc, in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) specificatiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a caror furnizare/prestare reprezinta obiect al contractului de achizitie publica;
b) cerintele pentru “eticheta ecologica” au fost elaborate pe baze stiintifice;
c) “eticheta ecologica” a fost adoptata printr-o procedura specifica ce a permis implicarea tuturor partilor interesate – organisme guvernamentale, consumatori, producatori, distribuitori, organizatii de mediu;
d) “eticheta ecologica” este accesibila/disponibila oricarei persoane interesate.
(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a preciza in caietul de sarcini faptul ca produsele sau serviciile oferite care detin o anumita “eticheta ecologica” sunt considerate ca indeplinesc implicit specificatiile tehnice solicitate. Pe de alta parte, autoritatea contractanta nu are dreptul de a considera o propunere tehnica ca fiind neconforma, pentru singurul motiv ca produsele sau serviciile ofertate nu detin “eticheta ecologica” precizata, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat ca produsele/serviciile oferite corespund specificatiilor tehnice solicitate.
(4) In sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate il poate reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevazut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
Art. 38. –
(1) Se interzice definirea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicatie, dar numai in mod exceptional, in situatia in care o descriere suficient de precisa si inteligibila a obiectului contractului nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. 35 si 36 si numai insotita de mentiunea sau echivalent.
Art. 39. – Autoritatea contractanta are dreptul de a impune in cadrul documentatiei de atribuire, in masura in care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, conditii speciale de indeplinire a contractului prin care se urmareste obtinerea unor efecte de ordin social sau in legatura cu protectia mediului si promovarea dezvoltarii durabile.
Art. 40. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea documentatiei de atribuire de catre orice operator economic interesat care inainteaza o solicitare in acest sens.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru una dintre urmatoarele modalitati de obtinere a documentatiei de atribuire de catre operatorii economici:
a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire;
b) punerea la dispozitie oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie si/sau pe suport magnetic.
(3) In cazul prevazut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractanta are dreptul de a stabili un pret pentru obtinerea documentatiei de atribuire, cu conditia ca acest pret sa nu depaseasca costul multiplicarii documentatiei, la care se poate adauga, daca este cazul, costul transmiterii acesteia prin posta.

SECTIUNEA a 4-a
Reguli de participare la procedura de atribuire

Art. 41. – Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori, la procedura de atribuire.
Art. 42. – Ofertantul/candidatul care, in conformitate cu legislatia statului in care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumita activitate nu poate fi exclus dintr-o procedura de atribuire pentru singurul motiv ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de catre persoane juridice sau numai de catre persoane fizice.
Art. 43. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca contractul in contextul unor programe de angajare protejata, in cadrul carora majoritatea angajatilor implicati sunt persoane cu dizabilitati, care, prin natura sau gravitatea deficientelor lor, nu pot exercita o activitate profesionala in conditii normale.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta decide sa limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceasta decizie trebuie sa fie precizata explicit in anuntul de participare la procedura de atribuire.
Art. 44. –
(1) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
Art. 45. –
(1) Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Art. 46. –
(1) Candidatul/ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:
a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;
b) sa depuna candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna;
c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
(2) Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
(3) In sensul prevederilor alin. (2), prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept:
a) asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
b) care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.

SECTIUNEA a 5-a
Reguli de publicitate

PARAGRAFUL 1

Publicarea anunturilor

Art. 47. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de achizitie publica si incheierii acordurilor-cadru prin publicarea, in conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire.
(2) In cazul contractelor a caror valoare estimata este mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a include in anunturile prevazute la alin. (1) cel putin informatiile cuprinse in anexa nr. 3A si, daca este necesar, alte informatii considerate utile de catre autoritatea contractanta, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeana.
(3) Modalitatile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum si continutul anunturilor de participare si de atribuire pentru care, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, nu este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 48. –
(1) Cu exceptia cazului prevazut la art. 299, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile prevazute la art. 47 alin. (1) catre operatorul SEAP, utilizand in acest sens numai mijloace electronice.
(2) In cazurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, operatorul SEAP are obligatia de a asigura transmiterea in format electronic a anunturilor spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Art. 49. –
(1) Operatorul SEAP are obligatia de a asigura Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice accesul nerestrictionat la anunturile transmise de catre autoritatile contractante, inainte de publicarea acestora.
(2) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice verifica fiecare anunt transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, in masura in care anuntul respectiv este in legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimata mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 124. In termen de doua zile lucratoare de la data primirii anuntului in SEAP, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia:
a) fie sa emita catre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anuntul respectiv, in cazul in care in urma verificarii nu se constata erori/omisiuni de completare;
b) fie sa respinga publicarea anuntului, in cazul in care se constata erori/omisiuni de completare, informand totodata autoritatea contractanta asupra acestei decizii, precum si asupra modului in care erorile/omisiunile pot fi remediate.
(3) In cazul prevazut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligatia:
a) de a transmite anuntul spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in cel mult o zi lucratoare de la primirea acceptului de publicare, in cazul in care, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, este prevazuta o obligatie in acest sens; operatorul SEAP are obligatia de a asigura inregistrarea in sistemul electronic a datei la care a fost transmis anuntul spre publicare, ca proba privind momentul transmiterii;
b) de a publica anuntul in SEAP in cel mult doua zile lucratoare de la primirea acceptului de publicare.
(4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anuntul transmis de autoritatea contractanta sau de a-l transmite spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fara obtinerea acceptului de publicare emis de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(5) In cazul in care, din motive de natura tehnica independente de operatorul SEAP, nu este posibila transmiterea anunturilor, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, obligatia de transmitere a acestora revine Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(6) Dupa publicarea anuntului in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul si catre Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice.
Art. 50. –
(1) In cazul in care prevederile prezentei ordonante de urgenta stabilesc obligatia publicarii anuntului in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anuntul respectiv nu poate fi publicat la nivel national inainte de data transmiterii acestuia catre Comisia Europeana.
(2) Anuntul publicat la nivel national nu trebuie sa contina alte informatii fata de cele existente in anuntul publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si trebuie sa mentioneze data transmiterii catre Comisia Europeana.

PARAGRAFUL 2

Anuntul de intentie

Art. 51. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de intentie, atunci cand urmareste sa beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) si daca:
a) valoarea totala estimata a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de produse din aceeasi grupa CPV, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
b) valoarea totala estimata a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
c) valoarea estimata a contractelor/acordurilor-cadru de lucrari, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a transmite spre publicare un anunt de intentie si in alte situatii decat cele prevazute la alin. (1).
(3) Publicarea anuntului de intentie nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.
Art. 52. –
(1) In cazurile prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a) si b), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anuntul de intentie cat mai curand posibil dupa data inceperii anului bugetar.
(2) In cazul prevazut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anuntul de intentie cat mai curand posibil dupa aprobarea programului in care este prevazut contractul de lucrari sau acordul-cadru respectiv.
Art. 53. –
(1) Anuntul de intentie se publica:
a) in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in SEAP si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice; sau
b) numai in SEAP, cu conditia ca, inainte de publicare, sa fi fost transmis un anunt simplificat de informare prealabila catre Comisia Europeana.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), anuntul de intentie trebuie sa contina si data transmiterii anuntului simplificat catre Comisia Europeana.

PARAGRAFUL 3

Anuntul de participare

Art. 54. – Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare atunci cand:
a) initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau pentru incheierea acordului-cadru;
b) lanseaza un sistem dinamic de achizitie;
c) initiaza procesul de atribuire a unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii, in acest caz publicandu-se un anunt simplificat;
d) organizeaza un concurs de solutii.
Art. 55. –
(1) Anuntul de participare se publica in SEAP si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro;
b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare decat echivalentul in lei a 420.000 euro;
c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de lucrari care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

PARAGRAFUL 4

Anuntul de atribuire

Art. 56. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in cel mult 48 de zile dupa ce:
a) a finalizat procedura de atribuire – licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere -, prin atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea acordului-cadru;
b) a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;
c) a atribuit un contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii.
(2) Pentru serviciile incluse in anexa nr. 2B, obligatia prevazuta la alin. (1) este aplicabila numai contractelor a caror valoare este mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, lit. b). In aceste cazuri, autoritatea contractanta indica, totodata, in anuntul transmis daca este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
Art. 57. –
(1) Anuntul de atribuire se publica in SEAP si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice, si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro;
b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decat echivalentul in lei a 420.000 euro;
c) valoarea contractului de lucrari care a fost atribuit este mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

SECTIUNEA a 6-a
Reguli speciale de transparenta aplicabile achizitiei publice de servicii de publicitate

Art. 58. –
(1) In cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuala cumulata, fara TVA, estimata mai mare decat echivalentul in lei a 2.000 euro, autoritatea contractanta are obligatia de a publica un anunt de participare si un anunt de atribuire, in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe Internet la o adresa dedicata si pe pagina de Internet proprie, acolo unde exista.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se intelege orice contract de servicii avand ca obiect crearea, producerea si/sau difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare in masa scrise, audiovizuale sau electronice.
(3) Obligatia prevazuta la alin. (1) nu exonereaza autoritatea contractanta de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute in cadrul sectiunii a 5-a din prezentul capitol.
(4) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare prevazut la alin. (1) criteriile de calificare si selectie si, in situatia in care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anuntul trebuie sa fie insotit de un referat de oportunitate prin care se justifica ratiunea achizitiei serviciilor de publicitate, precizandu-se totodata impactul urmarit si criteriile de masurare a rezultatului obtinut.
(5) In cel mult 120 de zile de la data finalizarii contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractanta are obligatia de a publica in sistemul informatic prevazut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achizitiei serviciilor de publicitate.
(6) Contractele de publicitate media trebuie sa contina in mod obligatoriu si urmatoarele clauze specifice referitoare la obligatia partilor de a asigura, inclusiv pe parcursul indeplinirii contractului, accesul publicului cel putin la urmatoarele informatii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecarui beneficiar final si termenele de indeplinire a prevederilor contractuale.
(7) Accesul publicului la informatiile mentionate la alin. (6) se realizeaza prin grija autoritatii contractante care are obligatia de a detine informatii actualizate cu privire la modul de indeplinire a contractului.
(8) In cazul contractelor de publicitate media este obligatorie mentionarea denumirii autoritatii/autoritatilor contractante in materialul publicitar.

SECTIUNEA a 7-a
Reguli de comunicare si de transmitere a datelor

Art. 59. –
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, trebuie sa fie transmise in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.
(3) Comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaza astfel incat sa se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective.
Art. 60. –
(1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
a) prin posta;
b) prin fax;
c) prin mijloace electronice;
d) prin orice combinatie a celor prevazute la lit. a)-c).
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a impune, in documentatia de atribuire, modalitatile de comunicare pe care intentioneaza sa le utilizeze pe parcursul aplicarii procedurii.
Art. 61. –
(1) Modalitatile de comunicare impuse de autoritatea contractanta trebuie sa nu restrictioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
(2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronica, precum si caracteristicile lor tehnice trebuie sa fie nediscriminatorii, disponibile in mod facil oricarui operator economic si trebuie sa asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare si comunicare.
(3) In cazul in care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica.
Art. 62. –
(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitatile prevazute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, in acest din urma caz operatorul economic avand obligatia de a confirma solicitarea de participare in scris, cat mai curand posibil.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisa prin fax, sa fie confirmata, intr-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisa prin posta sau prin mijloace electronice. In acest caz, autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare cerinta respectiva, precum si termenul in care aceasta trebuie indeplinita.
Art. 63. –
(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta sau, daca autoritatea contractanta prevede aceasta posibilitate, prin mijloace electronice.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta stabileste ca ofertele urmeaza sa fie transmise prin posta, ofertantul are, in mod implicit, si dreptul de a depune oferta direct la sediul autoritatii contractante sau la o alta adresa indicata de aceasta.
Art. 64. – Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca solicitarile de participare si/sau ofertele sa fie transmise prin mijloace electronice, numai daca se asigura respectarea urmatoarelor cerinte:
a) informatiile referitoare la posibilitatile specifice de transmitere electronica, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat;
b) dispozitivele electronice de receptionare garanteaza in mod corespunzator integritatea si confidentialitatea datelor receptionate;
c) operatorii economici trebuie sa transmita inainte de data limita de transmitere documentele, certificatele, declaratiile si altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V sectiunea a 2-a, in cazul in care acestea nu sunt disponibile in format electronic.
Art. 65. – In sensul prevederilor art. 64 garantarea integritatii si confidentialitatii datelor receptionate presupune faptul ca dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le detin si/sau prin procedurile specifice utilizate, permit indeplinirea in mod cumulativ a cel putin urmatoarelor conditii:
a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitarilor de participare, precum si, daca este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;
b) inainte de data limita de transmitere a datelor, nici o persoana nu are acces la datele transmise;
c) in cazul in care interdictia de acces prevazuta la lit. b) a fost incalcata, acest acces neautorizat este clar detectabil;
d) numai persoane autorizate in acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor receptionate;
e) accesul la datele receptionate este posibil, in toate etapele procesului, numai printr-o actiune simultana a cel putin doua persoane/sisteme autorizate si numai dupa data de vizualizare stabilita conform prevederilor lit. d);
f) dupa data de vizualizare a datelor receptionate, accesul la datele respective ramane posibil numai pentru persoanele autorizate sa vizualizeze datele respective.

SECTIUNEA a 8-a
Reguli de evitare a conflictului de interese

Art. 66. – Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.
Art. 67. – Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
Art. 68. – Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Art. 69. – Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmatoarele persoane:
a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;
b) sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;
c) persoane care constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
Art. 70. – Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.

CAPITOLUL III
Proceduri de atribuire

SECTIUNEA 1
Etape premergatoare initierii procedurii de atribuire

Art. 71. – Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate intre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunturilor de participare sau data transmiterii invitatiilor de participare si, pe de alta parte, data limita pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili perioada respectiva in functie de complexitatea contractului si/sau de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregatirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentatia de atribuire.
Art. 72. – Autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor in cazul in care acestea nu pot fi elaborate decat dupa vizitarea amplasamentelor sau dupa consultarea la fata locului a unor documente-anexa la caietul de sarcini, precum si in cazul in care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a transmite documentatia de atribuire sau raspunsul la solicitarea de clarificari in termenele limita stabilite de prezenta ordonanta de urgenta, desi a primit in timp util o solicitare in acest sens. Intr-o astfel de situatie, data limita de depunere a ofertelor se decaleaza cu o perioada suficienta, astfel incat orice operator economic interesat sa dispuna de un timp rezonabil necesar pentru obtinerea informatiilor complete si relevante pentru elaborarea ofertei.

SECTIUNEA a 2-a
Licitatia deschisa

Art. 73. –
(1) Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Art. 74. – Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de oferte.
Art. 75. –
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 52 de zile.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) pana la 36 de zile.
(3) Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa in cazul in care anuntul de intentie a continut toate informatiile care sunt prevazute pentru anuntul de participare – in masura in care acestea sunt cunoscute la data publicarii anuntului de intentie – si a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
(4) In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
(5) In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1), precum si cele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (4) cu 5 zile.
(6) Reducerea prevazuta la alin. (5) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
Art. 76. –
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare, spre publicare in SEAP, cu cel putin 28 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) cu 5 zile.
(3) Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
Art. 77. –
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.
(2) In cazul prevazut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractanta are obligatia de a pune documentatia de atribuire la dispozitia operatorului economic cat mai repede posibil, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile de la primirea unei solicitari din partea acestuia.
(3) Operatorul economic interesat are obligatia de a intreprinde diligentele necesare astfel incat respectarea de catre autoritatea contractanta a perioadei prevazute la alin. (2) sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de doua zile inainte de data limita de depunere a ofertei.
Art. 78. –
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile – insotite de intrebarile aferente – catre toti operatorii economici care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
Art. 79. –
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.
(2) In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), aceasta din urma are, totusi, obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Art. 80. – Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide ofertele la data si locul indicate in anuntul de participare.

SECTIUNEA a 3-a
Licitatia restransa

Art. 81. –
(1) Procedura de licitatie restransa se desfasoara, de regula, in doua etape:
a) etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea criteriilor de selectie;
b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati, prin aplicarea criteriului de atribuire.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Art. 82. – Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.
Art. 83. –
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.
(2) In cazul in care, din motive de urgenta, nu poate fi respectat numarul de zile prevazut la alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevazute la alin. (1), dar nu la mai putin de 15 zile.
(3) In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile si perioada prevazuta la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
Art. 84. – Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 16 zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor.
Art. 85. –
(1) Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru prima etapa a procedurii de licitatie restransa.
(2) In etapa prevazuta la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care vor fi selectati pentru a depune oferta, cu conditia sa existe un numar suficient de candidati disponibili. Atunci cand selecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii obiective si nediscriminatorii, referitoare numai la capacitatea tehnica si economico-financiara.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de selectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa-i selecteze si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.
(4) Numarul minim al candidatilor indicat in anuntul de participare prevazut la alin. (3) nu poate fi mai mic de 5.
Art. 86. –
(1) Numarul de candidati selectati dupa prima etapa a licitatiei restranse trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.
(2) In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a) fie de a anula procedura de licitatie restransa;
b) fie de a continua procedura de licitatie restransa numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate, in masura in care numarul acestora este, totusi, suficient pentru a asigura o concurenta reala.
Art. 87. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite concomitent o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de licitatie restransa tuturor candidatilor selectati.
(2) Este interzisa invitarea la etapa a doua a licitatiei restranse a unui operator economic care nu a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de selectie.
Art. 88. –
(1) Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) referinte privind anuntul de participare publicat;
b) data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;
e) data deschiderii ofertelor;
f) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare insotita de un exemplar al documentatiei de atribuire.
(3) In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a documentatiei respective.
Art. 89. –
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 40 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) pana la 36 de zile, de regula, si in nici un caz pana la mai putin de 22 de zile.
(3) Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa in cazul in care anuntul de intentie a continut toate informatiile care sunt prevazute pentru anuntul de participare – in masura in care acestea sunt cunoscute la data publicarii anuntului de intentie – si a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
(4) In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) cu 5 zile.
(5) Reducerea prevazuta la alin. (4) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
(6) In cazul in care, din motive de urgenta, nu pot fi respectate numarul de zile prevazut la alin. (1) si (2), precum si cel rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (4), autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai putin de 12 zile.
Art. 90. –
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 22 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) cu inca 5 zile.
(3) Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
(4) In cazul in care, din motive de urgenta, numarul de zile prevazut la alin. (1) sau cel rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (2) nu poate fi respectat, autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai putin de 12 zile.
Art. 91. –
(1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile – insotite de intrebarile aferente – catre toti candidatii selectati, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
Art. 92. –
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.
(2) In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), aceasta din urma are, totusi, obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Art. 93. – Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide ofertele la data si locul indicate in invitatia de participare.

SECTIUNEA a 4-a
Dialogul competitiv

Art. 94. – Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achizitie publica daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita;
b) aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.
Art. 95. – In sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebita este considerat acel contract de achizitie publica pentru care autoritatea contractanta nu este, in mod obiectiv, in masura:
a) sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca necesitatile si exigentele; si/sau
b) sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
Art. 96. – Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:
a) etapa de preselectie a candidatilor;
b) etapa de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei, pentru identificarea solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si in baza careia/carora candidatii vor elabora si vor depune oferta finala;
c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
Art. 97. – Dialogul competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.
Art. 98. –
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.
(2) In cazul in care anuntul de participare este transmis in format electronic spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.
Art. 99. – Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 30 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor.
Art. 100. – Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
Art. 101. –
(1) Atunci cand preselecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii obiective si nediscriminatorii referitoare numai la capacitatea tehnica si cea economico-financiara a candidatilor.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de preselectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa ii preselecteze si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.
(3) Numarul minim indicat in anuntul de participare prevazut la alin. (2) nu trebuie sa fie mai mic de 3.
Art. 102. –
(1) Numarul de candidati admisi in cea de-a doua etapa a dialogului competitiv trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.
(2) In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;
b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate, in masura in care numarul acestora este totusi suficient pentru a asigura o concurenta reala.
Art. 103. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidatilor admisi.
(2) Este interzisa invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de preselectie.
Art. 104. –
(1) Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) referinte privind anuntul de participare publicat;
b) adresa la care va avea loc dialogul si data lansarii acestuia;
c) limba/limbile in care se va derula dialogul;
d) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare insotita de un exemplar al documentatiei de atribuire, care va include si documentatia descriptiva.
(3) In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a documentatiei respective.
Art. 105. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul documentatiei descriptive cel putin o descriere a necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor autoritatii contractante, pe baza carora se va derula dialogul pentru identificarea solutiilor viabile, precum si, daca este cazul, primele care vor fi acordate participantilor la dialog.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul sa prevada in cadrul documentatiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii discutate. Reducerea succesiva a solutiilor discutate se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliti in documentatia de atribuire.
Art. 106. –
(1) Autoritatea contractanta deruleaza dialogul cu fiecare candidat admis, in parte. In cadrul acestui dialog se discuta optiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum si orice alte elemente ale viitorului contract, astfel incat solutiile identificate sa corespunda necesitatilor obiective ale autoritatii contractante.
(2) Pe durata dialogului, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata de toti participantii. In acest sens, autoritatea contractanta nu are dreptul de a furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanti un avantaj suplimentar in raport cu ceilalti.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui, fara acordul participantului in cauza, solutia propusa si alte informatii confidentiale prezentate de acesta.
(4) Autoritatea contractanta deruleaza dialogul pana cand identifica solutia/solutiile corespunzatoare necesitatilor sale obiective.
(5) Dupa ce a declarat inchisa etapa de dialog si a anuntat participantii cu privire la acest aspect, autoritatea contractanta are obligatia de a invita participantii selectati sa depuna oferta finala, oferta care se elaboreaza pe baza solutiei/solutiilor identificate in cursul acestei etape si care trebuie sa contina toate elementele necesare prin care se prezinta modul de indeplinire a viitorului contract.
Art. 107. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de depunere a ofertei finale cu un numar suficient de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat fiecare participant selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale.
(2) Perioada acordata pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mica decat o perioada minima stabilita de comun acord cu participantii selectati pe parcursul derularii celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.
Art. 108. – Invitatia de depunere a ofertei finale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) referinte privind anuntul de participare publicat;
b) data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;
e) data deschiderii ofertelor;
f) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.
Art. 109. –
(1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, detalieri si nuantari ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizeaza pe baza criteriilor prevazute in documentatia de atribuire, iar oferta castigatoare se stabileste conform prevederilor art. 198 alin. (2).
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate in cadrul acesteia.
(3) In oricare dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2), clarificarile, detalierile, nuantarile, informatiile suplimentare sau reconfirmarile prezentate nu trebuie sa conduca la modificari ale caracteristicilor de baza ale ofertei sau ale solutiilor care au stat la baza lansarii invitatiei de depunere a ofertelor finale, modificari care ar determina distorsionarea concurentei sau crearea unui avantaj suplimentar in raport cu ceilalti ofertanti.

SECTIUNEA a 5-a
Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

Art. 110. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand, in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse sau a dialogului competitiv, au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme. Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale de licitatie deschisa, licitatie restransa sau dialog competitiv si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial;
b) in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica;
c) atunci cand serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitatiei deschise sau licitatiei restranse;
d) atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta are dreptul de a nu transmite spre publicare anuntul de participare daca invita la negocieri numai si pe toti acei ofertanti care au indeplinit criteriile de calificare si selectie in cadrul procedurii anterioare si care au depus oferte conform regulilor formale prevazute in documentatia de atribuire.
Art. 111. – In cazul prevazut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia descriptiva.
Art. 112. – Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare, prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.
Art. 113. –
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.
(2) In cazul in care, din motive de urgenta, numarul de zile prevazut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevazute la alin. (1), dar nu la mai putin de 15 zile.
(3) In cazul in care anuntul de participare este transmis in format electronic spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile si perioada prevazuta la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
Art. 114. – Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 12 zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor.
Art. 115. –
(1) Orice operator economic are dreptul de a solicita si de a obtine un exemplar al documentatiei descriptive.
(2) In cazul prevazut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractanta are obligatia de a pune documentatia descriptiva la dispozitia operatorului economic cat mai repede posibil, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile de la primirea unei solicitari din partea acestuia.
(3) Documentatia descriptiva trebuie sa contina o descriere a necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor autoritatii contractante, pe baza carora se vor derula negocierile.
Art. 116. –
(1) Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.
(2) Inainte de inceperea negocierilor, autoritatea contractanta are dreptul de a realiza o preselectie a candidatilor care vor participa la negocieri, utilizand in acest sens numai criterii referitoare la capacitatea tehnica si cea economico-financiara.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de preselectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa ii preselecteze si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.
(4) Numarul minim al candidatilor indicat in anuntul de participare prevazut la alin. (3) nu poate fi mai mic de 3.
Art. 117. –
(1) Numarul de candidati preselectati trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.
(2) In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate, in masura in care numarul acestora este totusi suficient pentru a asigura o concurenta reala.
Art. 118. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare tuturor candidatilor preselectati.
(2) Este interzisa invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de preselectie.
Art. 119. – Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) referinte privind anuntul de participare publicat;
b) adresa la care va avea loc dialogul si data lansarii acestuia;
c) limba/limbile in care se va derula dialogul;
d) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare;
e) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, corespunzator prevederilor cap. V sectiunea a 3-a.
Art. 120. –
(1) Autoritatea contractanta deruleaza negocieri cu fiecare candidat preselectat in parte. In cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare si juridice ale viitorului contract.
(2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata de toti candidatii. In acest sens, autoritatea contractanta nu are dreptul de a furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidati un avantaj in raport cu ceilalti.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui, fara acordul candidatului in cauza, propunerea de oferta sau alte informatii confidentiale prezentate de acesta.
Art. 121. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul sa prevada in cadrul documentatiei descriptive posibilitatea de a desfasura negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de propuneri de oferta care intra in negociere. Reducerea succesiva a propunerilor de oferta se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliti in documentatia de atribuire.
(2) Autoritatea contractanta deruleaza negocieri pana la identificarea si stabilirea, pe baza criteriilor de atribuire, a celei mai avantajoase propuneri de oferta din punct de vedere economic.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita candidatului de la care, in urma negocierilor, a obtinut cea mai avantajoasa propunere de oferta din punct de vedere economic, sa reconfirme rezultatul negocierilor, prin depunerea unei oferte finale.
(4) Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta finala, sa aduca modificari elementelor stabilite in procesul de negociere.

SECTIUNEA a 6-a
Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Art. 122. – Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare numai in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand, in urma aplicarii licitatiei deschise sau restranse, nu a fost prezentata nici o oferta sau au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, datorita faptului ca acestea sunt complet irelevante in raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale de licitatie deschisa sau licitatie restransa si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial; autoritatea contractanta are, in acest caz, si obligatia de a transmite o informare catre Comisia Europeana, daca aceasta informare este solicitata;
b) atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
c) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse sau a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
d) atunci cand produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente;
e) atunci cand este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. Perioada in care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial;
f) atunci cand produsele sunt cotate la bursa de marfuri, iar achizitia acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil;
g) atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
h) atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz, autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;
i) atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
– atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
– lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
– valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;
j) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
– atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
– contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa;
– valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;
– in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;
– autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.
Art. 123. – In cazul in care acest lucru este posibil si in masura in care nu se incalca conditiile prevazute la art. 122 lit. h), i) si j), autoritatea contractanta are obligatia de a invita la negocieri un numar de operatori economici care sa asigure o concurenta reala.

SECTIUNEA a 7-a
Cererea de oferte

Art. 124. – Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro;
c) pentru contractul de lucrari: 250.000 euro.
Art. 125. –
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se initiaza prin publicarea in SEAP a unei invitatii de participare la procedura de atribuire.
(2) Invitatia de participare cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a) data limita stabilita pentru primirea ofertelor;
b) adresa la care se transmit ofertele;
c) limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;
d) daca se solicita indeplinirea unor criterii minime de calificare, mentionarea acestora;
e) o scurta descriere a obiectului contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit;
f) modul de obtinere a documentatiei de atribuire.
(3) In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a documentatiei respective.
Art. 126. –
(1) Pana la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractanta are dreptul de a nu publica invitatia de participare in SEAP, cu conditia sa o transmita catre cel putin 3 operatori economici.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractanta are dreptul, in cazuri temeinic justificate, sa solicite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice exceptarea de la obligatia prevazuta la art. 125 alin. (1), pentru o perioada care nu poate depasi mai mult de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, in cazul in care justificarea prezentata nu este pertinenta.
Art. 127. –
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul prevazut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare invitatia de participare cu cel putin 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii invitatiei de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul, in cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusa, sa reduca perioada prevazuta la alin. (1) cu 4 zile.
(3) Operatorul SEAP are obligatia de a publica invitatia de participare si, daca este cazul, documentatia de atribuire, in cel mult o zi de la primire.
Art. 128. – Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul prevazut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Art. 129. – Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide ofertele la data si locul indicate in invitatia de participare.
Art. 130. –
(1) In cazul prevazut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractanta are obligatia de a anula procedura de cerere de oferte daca, in urma transmiterii invitatiei de participare, nu au fost depuse cel putin doua oferte corespunzatoare.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) dupa anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractanta are obligatia ca, in caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, sa transmita invitatie de participare si catre alti operatori economici de la care exista premisele obtinerii de oferta. In cazul in care, dupa aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractanta primeste doar o singura oferta corespunzatoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului respectiv.

SECTIUNEA a 8-a
Concursul de solutii

Art. 131. – Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedura independenta, in care concurentii pot obtine premii si/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.
Art. 132. – Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de concurs orice informatie, cerinta, regula, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potentialilor concurenti o informare completa si corecta cu privire la modul de aplicare a concursului de solutii.
Art. 133. – Documentatia de concurs trebuie sa cuprinda cel putin:
a) informatii generale privind autoritatea contractanta;
b) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la concurs;
c) cerintele minime de calificare pe care autoritatea contractanta a hotarat sa le solicite, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de concurenti pentru dovedirea indeplinirii cerintelor respective;
d) ansamblul cerintelor pe baza carora concurentii urmeaza sa elaboreze si sa prezinte proiectul;
e) cuantumul premiilor care urmeaza sa fie acordate, in cazul in care concursul este organizat ca o procedura independenta;
f) angajamentul autoritatii contractante de a incheia contractul de servicii cu castigatorul sau cu unul dintre castigatorii concursului respectiv, in cazul in care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;
g) informatii detaliate si complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor castigator/castigatoare.
Art. 134. –
(1) Concursul de solutii se initiaza prin publicarea, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de proiecte. Anuntul trebuie sa cuprinda cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 3D si se elaboreaza in conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeana.
(2) Numarul de zile dintre data publicarii anuntului de participare si data depunerii proiectelor trebuie sa fie stabilit astfel incat operatorii economici sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea acestora.
(3) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anuntul de participare cu cel putin 52 de zile inainte de data limita de depunere a proiectelor.
Art. 135. – In cazul in care autoritatea contractanta solicita transmiterea electronica a proiectelor, conditiile prevazute la art. 64 si 65 se aplica in mod corespunzator.
Art. 136. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicarile si arhivarea informatiilor sa se realizeze intr-o astfel de maniera incat sa asigure integritatea si confidentialitatea deplina a tuturor informatiilor comunicate de concurenti.
(2) Continutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie sa ramana confidential cel putin pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, juriul urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor proiecte numai dupa aceasta data.
Art. 137. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a realiza o selectie preliminara a concurentilor, utilizand in acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie sa fie precizate in mod explicit in documentatia de concurs.
(2) Numarul de concurenti selectati trebuie sa fie suficient astfel incat sa asigure o concurenta reala.
Art. 138. –
(1) In scopul evaluarii proiectelor prezentate intr-un concurs de solutii, autoritatea contractanta are obligatia de a numi un juriu format din cel putin 3 membri, persoane fizice independente fata de concurenti, cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta.
(2) In cazul in care concurentilor li s-a solicitat o anumita calificare profesionala, atunci cel putin o treime din numarul membrilor juriului trebuie sa aiba acea calificare sau una echivalenta.
Art. 139. –
(1) Proiectele trebuie sa fie prezentate anonim, acest anonimat urmand a fi pastrat pana in momentul in care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.
(2) Juriul este autonom in deciziile si opiniile pe care le emite.
Art. 140. –
(1) Juriul are obligatia de a evalua proiectele depuse exclusiv in baza criteriilor de evaluare indicate in anuntul de concurs.
(2) Juriul are obligatia de a intocmi un raport, semnat de toti membrii sai, care trebuie sa cuprinda evaluarea calitativa a fiecarui proiect, observatii specifice, precum si, daca este cazul, lista de probleme care urmeaza a fi clarificate.
Art. 141. –
(1) Juriul are dreptul de a invita concurentii sa raspunda la problemele care au fost consemnate in raportul prevazut la art. 140 alin. (2), in vederea clarificarii oricaror aspecte referitoare la solutia/proiectul propus.
(2) Juriul are obligatia de a elabora procese-verbale complete ale discutiilor derulate conform prevederilor alin. (1).

CAPITOLUL IV
Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica

SECTIUNEA 1
Acordul-cadru

Art. 142. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia acordul-cadru, de regula prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru incheierea unui acord-cadru autoritatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute la art. 18 numai in circumstantele specifice prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 143. – Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel incat sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta.
Art. 144. –
(1) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru sa depaseasca mai mult de 4 ani, decat in cazuri exceptionale si pe care le poate justifica in special prin obiectul specific al contractelor ce urmeaza a fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv.
(2) Contractele care se atribuie in baza unui acord-cadru nu pot fi incheiate decat intre autoritatea/autoritatile contractante si operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.
Art. 145. – Atunci cand atribuie un contract de achizitie publica pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiale ale elementelor/conditiilor stabilite initial prin acordul-cadru respectiv.
Art. 146. – Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili operatorul economic sau, dupa caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selectie si atribuire prevazute la cap. V.
Art. 147. –
(1) In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin:
a) obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat prin propunerea tehnica;
b) pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in propunerea financiara si pe baza caruia se va determina pretul fiecarui contract atribuit ulterior.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractele de achizitie publica subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul-cadru respectiv.
(3) De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractanta are obligatia de a se consulta, in scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei.
Art. 148. – In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul-cadru cu mai multi operatori economici, numarul acestora nu poate fi mai mic de 3, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte corespunzatoare.
Art. 149. –
(1) In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul-cadru cu mai multi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin:
a) obligatiile pe care fiecare dintre operatorii economici si le-au asumat prin propunerea tehnica;
b) pretul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevazut in propunerea financiara.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contracte de achizitie publica subsecvente unui acord-cadru incheiat cu mai multi operatori economici:
a) fie fara reluarea competitiei;
b) fie prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contracte de achizitie publica in conditiile prevazute la alin. (2) lit. a) numai daca toate elementele/conditiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite in acordul-cadru.
(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contracte de achizitie publica in conditiile prevazute la alin. (2) lit. b):
a) fie respectand elementele/conditiile prevazute in acordul-cadru;
b) fie, daca nu toate elementele/conditiile au fost clar prevazute in acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, daca se considera necesar, unor alte elemente/conditii prevazute in caietul de sarcini elaborat pentru incheierea acordului-cadru respectiv.
Art. 150. – In cazul prevazut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractanta are obligatia de a relua competitia respectand urmatoarea procedura:
a) pentru fiecare contract ce urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta consulta in scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;
b) autoritatea contractanta fixeaza un termen limita suficient pentru prezentarea ofertelor, in acest sens avand obligatia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului si timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
c) ofertele se prezinta in scris, iar continutul lor ramane confidential pana cand termenul limita stipulat pentru deschidere a expirat;
d) autoritatea contractanta atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat in documentatia in temeiul careia a fost incheiat acordul-cadru.

SECTIUNEA a 2-a
Sistemul de achizitie dinamic

Art. 151. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza un sistem de achizitie dinamic numai pentru achizitia unor produse de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac nevoile autoritatii contractante.
(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu sistemul de achizitie dinamic astfel incat sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta.
(3) Este interzisa solicitarea de taxe operatorilor economici interesati sau participantilor la sistemul de achizitie dinamic.
Art. 152. – Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achizitie dinamic sa depaseasca mai mult de 4 ani, decat in cazuri exceptionale, temeinic justificate.
Art. 153. – Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta regulile procedurii de licitatie deschisa in toate fazele sistemului de achizitie dinamic.
Art. 154. – In scopul lansarii sistemului dinamic de achizitie si atribuirii contractelor de achizitie publica in cadrul acestui sistem, autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza numai mijloace electronice, respectand totodata prevederile referitoare la regulile de comunicare si transmitere a ofertelor prevazute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 si 65.
Art. 155. – Atunci cand lanseaza un sistem de achizitie dinamic, autoritatea contractanta are obligatia:
a) de a publica un anunt de participare in care se precizeaza clar faptul ca pentru atribuirea contractului/contractelor de achizitie publica se utilizeaza un sistem dinamic de achizitie, precum si adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila;
b) de a indica in caietul de sarcini, alaturi de caracteristicile produselor care urmeaza sa fie achizitionate, si informatiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilitati si instructiuni de accesare;
c) de a permite prin mijloace electronice, incepand cu momentul publicarii anuntului de participare si pana la inchiderea sistemului de achizitie dinamic, accesul nerestrictionat, direct si complet la continutul documentatiei de atribuire.
Art. 156. –
(1) Dupa lansarea sistemului de achizitie dinamic si pe intreaga perioada de existenta a acestuia, autoritatea contractanta are obligatia de a permite oricarui operator economic interesat sa depuna o oferta orientativa, cu scopul de a fi admis in sistem.
(2) Dupa primirea unei oferte orientative, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica daca ofertantul indeplineste criteriile de calificare stabilite si daca propunerea tehnica prezentata este conforma cu cerintele din caietul de sarcini.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a finaliza verificarea prevazuta la alin. (2) in cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.
(4) Imediat dupa finalizarea verificarii prevazute la alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui in sistemul de achizitie dinamic sau, dupa caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.
Art. 157. – Ofertantul are dreptul de a-si imbunatati oferta orientativa in orice moment, cu conditia ca propunerea tehnica sa respecte in continuare cerintele din caietul de sarcini.
Art. 158. –
(1) In scopul atribuirii contractelor de achizitie publica prin sistemul dinamic de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a publica, pentru fiecare contract in parte, un nou anunt de participare simplificat, prin care toti operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferte orientative in conformitate cu prevederile art. 156.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili o data limita de depunere a ofertelor orientative, care nu trebuie sa fie mai devreme de 15 zile de la data publicarii anuntului de participare simplificat prevazut la alin. (1).
Art. 159. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a invita toti ofertantii admisi in sistemul dinamic de achizitie sa depuna o oferta ferma pentru contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, stabilind in acest sens o data limita pentru depunere.
(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a invita ofertantii sa depuna ofertele ferme decat dupa ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse in termenul prevazut la art. 158 alin. (2).
Art. 160. – Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului care prezinta cea mai avantajoasa oferta ferma pe baza aplicarii criteriilor de atribuire stabilite in anuntul de participare publicat cu ocazia lansarii sistemului de achizitie dinamic. Daca este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multa acuratete in cadrul invitatiei prevazute la art. 159 alin. (1).

SECTIUNEA a 3-a
Licitatia electronica

Art. 161. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza licitatia electronica in urmatoarele situatii:
a) ca o etapa finala a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, aplicate in cazurile prevazute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, si numai daca specificatiile tehnice au fost definite cu precizie in caietul de sarcini;
b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, in conditiile prevazute la art. 149 alin. (4) si art. 150;
c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica prin utilizarea unui sistem de achizitie dinamic.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta decizia de utilizare a licitatiei electronice in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Art. 162. – Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu licitatia electronica astfel incat:
a) sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta;
b) sa modifice obiectul contractului de achizitie publica, astfel cum a fost acesta prevazut in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Art. 163. – Atribuirea contractelor de servicii si de lucrari, care presupun prestatii intelectuale cum ar fi consultanta, proiectare si altele asemenea, nu pot face obiectul licitatiei electronice.
Art. 164. – Atunci cand intentioneaza sa utilizeze licitatia electronica, autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul informatiilor si instructiunilor prevazute la art. 33 si urmatoarele precizari specifice:
a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu conditia ca respectivele elemente sa fie cuantificabile si sa poata fi exprimate in cifre sau procente;
b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului;
c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile;
d) informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice;
e) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze, cu referire in special la diferentele minime care, daca este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;
f) informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii.
Art. 165. –
(1) Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a invita toti ofertantii care au depus oferte corespunzatoare sa prezinte preturi noi si/sau, dupa caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi.
(3) Invitatia trebuie sa precizeze data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat.
(4) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a incepe licitatia electronica mai devreme de doua zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile.
Art. 166. – In cazul in care contractul urmeaza a fi atribuit in baza criteriului “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, invitatia prevazuta la art. 165 alin. (3) trebuie sa contina si informatii referitoare la:
a) rezultatul primei evaluari a ofertei depuse de catre ofertantul destinatar;
b) formula matematica care va fi utilizata pentru stabilirea automata a clasamentului final, in functie de noile preturi si/sau noile valori prezentate de ofertanti. Formula matematica utilizata incorporeaza ponderile factorilor de evaluare ce urmeaza a fi aplicati pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizarilor din anuntul de participare sau din documentatia de atribuire.
Art. 167. –
(1) In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera:
a) fie numai la preturi, in cazul in care criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut;
b) fie la preturi si/sau la alte elemente ale ofertei, dupa cum au fost prevazute in documentatia de atribuire, in cazul in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
(2) Licitatia electronica se desfasoara in mai multe runde succesive.
Art. 168. –
(1) In cursul fiecarei runde a licitatiei electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica instantaneu tuturor ofertantilor cel putin informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament. Autoritatea contractanta are dreptul de a comunica si alte informatii privind:
a) numarul participantilor in runda respectiva a licitatiei electronice;
b) preturi sau valori noi prezentate in cadrul rundei de licitare de catre alti ofertanti, numai daca documentatia de atribuire a prevazut aceasta posibilitate.
(2) Pe parcursul efectuarii rundelor de licitare, autoritatea contractanta nu are dreptul de a dezvalui identitatea ofertantilor.
Art. 169. –
(1) Licitatia electronica se finalizeaza printr-una sau printr-o combinatie a urmatoarelor modalitati:
a) la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare;
b) dupa un numar de runde de licitare al caror calendar de desfasurare a fost precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare;
c) atunci cand nu se mai primesc preturi si/sau valori noi care indeplinesc cerintele cu privire la diferentele minime impuse; in acest caz, invitatia de participare trebuie sa precizeze un termen limita care va fi lasat sa curga de la primirea ultimei oferte pana la finalizarea licitatiei electronice.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.

CAPITOLUL V
Atribuirea contractului de achizitie publica

SECTIUNEA 1
Oferta. Oferte alternative

Art. 170. – Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
Art. 171. – Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.
Art. 172. –
(1) Operatorul economic are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite in anuntul sau in invitatia de participare.
(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.
(3) Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
(4) Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.
Art. 173. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a permite ofertantilor sa depuna oferte alternative numai in cazul in care criteriul de atribuire este “cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic”.
(2) Anuntul de participare trebuie sa precizeze in mod explicit daca este permisa depunerea de oferte alternative sau daca aceasta posibilitate este interzisa. In cazul in care aceasta precizare lipseste, autoritatea contractanta nu are dreptul de a lua in considerare ofertele alternative.
Art. 174. –
(1) Autoritatea contractanta care permite depunerea de oferte alternative are obligatia de a preciza in caietul de sarcini cerintele minime obligatorii pe care acestea trebuie sa le respecte si orice alte cerinte specifice pentru prezentarea lor.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a nu lua in considerare ofertele alternative care nu respecta cerintele minime prevazute la alin. (1).
Art. 175. – In cazul in care a anuntat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractanta nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta avand ca singura motivatie faptul ca, daca aceasta este declarata castigatoare:
a) contractul de furnizare pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se transforma in contract de servicii; sau
b) contractul de servicii pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se transforma in contract de furnizare.

SECTIUNEA a 2-a
Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor

PARAGRAFUL 1

Criterii de calificare si selectie

Art. 176. – Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la:
a) situatia personala a candidatului sau ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
c) situatia economica si financiara;
d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;
e) standarde de asigurare a calitatii;
f) standarde de protectie a mediului, in cazurile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. f) si alin. (3) lit. e).
Art. 177. –
(1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de catre o autoritate publica competenta sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, pentru demonstrarea indeplinirii unor criterii de calificare si selectie formulate in conformitate cu prevederile art. 176.
(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune candidatilor/ofertantilor obligativitatea prezentarii unei certificari specifice, acestia din urma avand dreptul de a prezenta, in scopul demonstrarii indeplinirii anumitor cerinte, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaza, in mod concludent, indeplinirea respectivelor cerinte. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, daca se considera necesar, clarificari sau completari ale documentelor prezentate.
(3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotarare, modalitati de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel national, a operatorilor economici care opteaza pentru un astfel de sistem de certificare. In acest caz, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia de a informa Comisia Europeana cu privire la coordonatele si modul de functionare a sistemului.
Art. 178. –
(1) Pentru aplicarea criteriilor de natura celor prevazute la art. 176 lit. c) si d), autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul anuntului de participare cerintele minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati calificati, conform prevederilor paragrafelor 4 si 5 din prezenta sectiune.
(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala, care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire.
Art. 179. – Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiul proportionalitatii atunci cand stabileste criteriile de calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor minime solicitate, luand in considerare exigentele specifice impuse de natura si complexitatea contractului care urmeaza sa fie atribuit.

PARAGRAFUL 2

Situatia personala a candidatului sau a ofertantului

Art. 180. – Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
Art. 181. – Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-d).
Art. 182. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
(2) In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute la alin. (1).
(3) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

PARAGRAFUL 3

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Art. 183. – Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.

PARAGRAFUL 4

Situatia economica si financiara

Art. 184. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada situatiei sale economice si financiare.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta solicita demonstrarea situatiei economice si financiare, atunci aceasta are obligatia de a indica in documentatia de atribuire si informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.
Art. 185. –
(1) Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza, dupa caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:
a) declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
b) bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;
c) declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile; in acest ultim caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
(2) In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.
Art. 186. –
(1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180.
(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).

PARAGRAFUL 5

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Art. 187. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada capacitatii sale tehnice si/sau profesionale.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta solicita demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale, atunci aceasta are obligatia de a indica in documentatia de atribuire si informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.
(3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala a unui ofertant/candidat se apreciaza in functie de experienta, aptitudinile, eficienta si eficacitatea acestuia, rezultate in urma analizarii informatiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.
Art. 188. –
(1) In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de cantitatea si de complexitatea produselor ce urmeaza sa fie furnizate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
a) o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
b) o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
c) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;
e) mostre, descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.
(2) In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de volumul si de complexitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
a) o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
b) o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
c) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
d) informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;
e) o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
f) daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii;
g) informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;
h) informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.
(3) In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de volumul si de complexitatea lucrarilor ce urmeaza sa fie executate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
a) o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;
b) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
c) informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor;
d) o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
e) daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari;
f) o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Art. 189. –
(1) In cazul in care produsele care urmeaza sa fie furnizate sau serviciile care urmeaza sa fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractanta are dreptul de a verifica/controla – direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati – capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.
Art. 190. –
(1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180.
(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).

PARAGRAFUL 6

Standarde de asigurare a calitatii

Art. 191. – In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.
Art. 192. – In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Art. 193. – In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

PARAGRAFUL 7

Standarde de protectie a mediului

Art. 194. – In cazul in care solicita ca demonstrarea masurilor prevazute la art. 188 alin. (2) lit. f) si alin. (3) lit. e) sa se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, atunci autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze:
a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);
b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.
Art. 195. – In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Art. 196. – In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.

SECTIUNEA a 3-a
Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica

Art. 197. – Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica, care, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire.
Art. 198. –
(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica poate fi numai:
a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;
b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
(2) In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie sa fie numai oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Art. 199. –
(1) In cazul aplicarii criteriului “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. In cazul in care, din motive obiective, pe care autoritatea contractanta le poate justifica temeinic, este imposibila stabilirea exacta a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare sau in documentatia de atribuire cel putin ordinea descrescatoare a importantei factorilor de evaluare care urmeaza sa fie utilizati.
(2) Factorii de evaluare a ofertei, prevazuti la alin. (1), pot fi, alaturi de pret: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional, caracteristici de mediu, costuri de functionare, raportul cost/eficienta, servicii post-vanzare si asistenta tehnica, termen de livrare sau de executie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
(3) Factorii de evaluare a ofertei, precum si ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul trebuie sa fie definiti clar in documentatia de atribuire, trebuie sa aiba legatura concreta cu specificul contractului si, dupa ce au fost stabiliti, nu pot fi schimbati pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire.

SECTIUNEA a 4-a
Stabilirea ofertei castigatoare

Art. 200. – Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire, in conditiile in care ofertantul respectiv indeplineste criteriile de selectie si calificare impuse.
Art. 201. –
(1) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti/candidati pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.
(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificarile/completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant/candidat.
Art. 202. –
(1) In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de la ofertant, in conditiile alin. (1), indeosebi cele care se refera la:
a) fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate, procesului de productie sau serviciilor prestate;
b) solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru executarea lucrarilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;
c) originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini;
d) respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrarii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;
e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.
Art. 203. –
(1) Atunci cand autoritatea contractanta constata ca o oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa pe acest temei numai daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul este in imposibilitate de a demonstra, intr-o perioada de timp rezonabil stabilita de autoritatea contractanta, ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal.
(2) Atunci cand autoritatea contractanta respinge o oferta in circumstantele prevazute la alin. (1), aceasta are obligatia de a transmite o notificare in acest sens Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Art. 204. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, pe baza propunerilor tehnice si financiare cuprinse in respectiva oferta.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizitii publice.
Art. 205. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica numai dupa implinirea termenului de:
a) 15 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art. 206-207, in cazul in care valoarea contractului de achizitie publica este mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 124;
b) 7 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art. 206-207, in cazul in care valoarea contractului de achizitie publica este mai mica sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 124.
(2) Contractul de achizitie publica incheiat inainte de implinirea termenelor prevazute la alin. (1) este lovit de nulitate absoluta.
(3) In cazul prevazut la art. 122 lit. c) si art. 252 lit. c), autoritatea contractanta nu are obligatia de a respecta perioadele prevazute la alin. (1).
(4) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul atribuirii contractelor prevazute la cap. VII.

SECTIUNEA a 5-a
Informarea candidatilor si a ofertantilor

Art. 206. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a informa candidatii/ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, incheierea acordurilor-cadru, admiterea intr-un sistem de achizitie dinamic sau, dupa caz, la anularea procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioara a unei noi proceduri, in scris si cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora.
(2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevazuta la alin. (1) se transmite si prin fax sau prin mijloace electronice.
(3) In cazul in care autoritatea contractanta nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii si prin fax sau prin mijloace electronice, atunci perioadele prevazute la art. 205 alin. (1) se majoreaza cu 3 zile lucratoare.
Art. 207. –
(1) In cadrul comunicarii prevazute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantul/ofertantii castigator/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(2) In cadrul comunicarii prevazute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii/candidatii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmeaza:
a) fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
b) pentru fiecare oferta respinsa, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele in temeiul carora oferta a fost considerata inacceptabila, neconforma sau necorespunzatoare, indeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerintelor de functionare si performanta prevazute in caietul de sarcini;
c) fiecarui ofertant care a prezentat o oferta acceptabila, conforma si corespunzatoare, dar care nu a fost declarata castigatoare, caracteristicile si avantajele relative ale ofertei/ofertelor castigatoare in raport cu oferta sa, numele ofertantului caruia urmeaza sa i se atribuie contractul de achizitie publica sau, dupa caz, ale ofertantilor cu care urmeaza sa se incheie un acord-cadru.
Art. 208. – Autoritatea contractanta are dreptul de a nu comunica anumite informatii din cele prevazute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai in situatia in care divulgarea acestora:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrara interesului public;
b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privati, sau ar prejudicia concurenta loiala dintre acestia.

SECTIUNEA a 6-a
Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica

Art. 209. –
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 204, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri:
a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevazut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanta de urgenta;
b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzatoare;
c) au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;
d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.
(2) In sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f);
b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).
Art. 210. – Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

CAPITOLUL VI
Dosarul achizitiei publice

Art. 211. – Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru incheiat, precum si pentru fiecare lansare a unui sistem de achizitie dinamic.
Art. 212. – Dosarul achizitiei publice se pastreaza de catre autoritatea contractanta atat timp cat contractul de achizitie publica/acordul-cadru produce efecte juridice si in orice caz nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.
Art. 213. –
(1) Dosarul achizitiei publice trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul;
c) anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz, invitatia de participare;
d) documentatia de atribuire;
e) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in care procedura aplicata a fost alta decat licitatia deschisa sau licitatia restransa;
f) nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul;
g) raportul procedurii de atribuire;
h) contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate;
i) anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare.
(2) Raportul procedurii de atribuire prevazut la alin. (1) lit. g) se elaboreaza inainte de incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru/sistemului de achizitie dinamic si cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea si sediul autoritatii contractante;
b) obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau sistemului de achizitie dinamic;
c) daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura;
d) daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati;
e) denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura;
f) denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;
g) daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute;
h) denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si motivele care au stat la baza acestei decizii;
i) in cazul ofertantului/ofertantilor castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au declarat ca o subcontracteaza, impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor;
j) daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire.
Art. 214. – Prevederile art. 213 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul atribuirii contractelor prevazute la cap. VII.
Art. 215. – Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
Art. 216. – In cazul in care autoritatea contractanta aplica o procedura de atribuire prin mijloace electronice, utilizeaza un sistem dinamic de achizitie sau un sistem de achizitii electronice, aceasta are obligatia de a asigura trasabilitatea deplina a actiunilor pe care le realizeaza pe parcursul procesului de atribuire, astfel incat intocmirea dosarului achizitiei publice, in conformitate cu prevederile art. 213, sa nu fie afectata.

CAPITOLUL VII
Contractele de concesiune

SECTIUNEA 1
Principii si reguli generale de atribuire a contractului de concesiune

Art. 217. – Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevazute la art. 2 alin. (2).
Art. 218. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei sectiuni.
(2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer si de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregatire a documentatiei de atribuire si de aplicare a procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 219. –
(1) Regulile de estimare prevazute la cap. II sectiunea a 2-a se aplica in mod corespunzator pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.
(2) Modul de solutionare a contestatiilor depuse pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevazut la cap. IX.
Art. 220. – Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica in cazul in care contractul de concesiune:
a) este atribuit intr-una dintre situatiile prevazute la art. 12-14;
b) se atribuie de catre o autoritate contractanta ce desfasoara intre activitatile sale una sau mai multe dintre activitatile relevante prevazute la art. 232-241, in cazul in care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activitati; sau
c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai in cazul in care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractanta nu urmareste dobandirea executiei unei lucrari sau a unui serviciu, fapt care ar incadra contractul respectiv fie in categoria contractelor de achizitie publica, fie in categoria contractelor de concesiune a caror atribuire este reglementata de prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 221. – Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale care nu au fost incluse in contractul de concesiune initial, dar care datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
b) lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
c) valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial.
Art. 222. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de concesiune.
(2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se initiaza prin publicarea unui anunt de participare.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a include in anuntul prevazut la alin. (2) cel putin informatiile cuprinse in anexa nr. 3B si, daca este necesar, alte informatii considerate utile de catre autoritatea contractanta, in conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeana.
(4) In cazul anunturilor de participare pentru care, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, nu este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, continutul acestora se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(5) Prevederile art. 48-50 se aplica in mod corespunzator.
Art. 223. –
(1) Anuntul de participare se publica in SEAP si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice, si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului de concesiune care urmeaza sa fie atribuit este mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.
Art. 224. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili numarul de zile dintre data publicarii anuntului de participare si data depunerii aplicatiilor, astfel incat operatorii economici sa beneficieze de o perioada adecvata si suficienta pentru elaborarea aplicatiilor.
(2) Indiferent de procedura aplicata si fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anuntul de participare cu cel putin 52 de zile inainte de data limita de depunere a aplicatiilor.
(3) In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
(4) Prevederile art. 72 se aplica in mod corespunzator.
Art. 225. – Atunci cand atribuie un contract de concesiune de lucrari publice, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita:
a) concesionarului sa atribuie contracte unor terte parti, intr-un procent de minimum 30% din valoarea totala a lucrarilor care fac obiectul concesiunii;
b) candidatilor sa precizeze, in cadrul aplicatiei depuse, valoarea lucrarilor din cadrul contractului de concesiune pe care acestia intentioneaza sa le atribuie unor terte parti.

SECTIUNEA a 2-a
Reguli pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de catre concesionari

Art. 226. – In cazul in care concesionarul are calitatea de autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligatia de a respecta prevederile cap. I-VI atunci cand atribuie un contract de achizitie publica unei terte parti.
Art. 227. –
(1) In cazul in care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totusi obligatia, atunci cand atribuie un contract de lucrari sau de servicii unei terte parti, de a publica un anunt de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in SEAP si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice, in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit este mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 122.
(2) Concesionarul are obligatia de a respecta si urmatoarele conditii:
a) numarul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare si data depunerii candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile; si
b) numarul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau transmiterii invitatiei de participare si data depunerii ofertelor trebuie sa fie de cel putin 40 de zile.
(3) In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevazute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.
(4) In cazul in care concesionarul publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) lit. b) cu inca 5 zile.
(5) Prevederile art. 72 se aplica in mod corespunzator.
(6) Concesionarul are obligatia de a include in anuntul prevazut la alin. (1) cel putin informatiile cuprinse in anexa nr. 3C si, daca este necesar, alte informatii considerate utile de catre acesta, in conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeana.
(7) Prevederile art. 48-50 se aplica in mod corespunzator.
Art. 228. –
(1) Grupurile de intreprinderi care s-au constituit pentru obtinerea concesiunii sau intreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terte parti.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin intreprindere afiliata se intelege orice persoana care desfasoara activitati economice si:
a) asupra careia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
b) care poate exercita asupra concesionarului o influenta dominanta; sau
c) care, la fel ca si concesionarul, face obiectul influentei dominante a unei alte persoane. Pentru notiunea de influenta dominanta, prevederile de la art. 3 lit. s) se aplica in mod corespunzator.
(3) Operatorul economic care participa la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligatia de a include in aplicatie lista cuprinzand persoanele care au calitatea de intreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligatia de a actualiza aceasta lista in mod permanent, pana la finalizarea contractului de concesiune.

CAPITOLUL VIII
Contracte sectoriale

SECTIUNEA 1
Activitati relevante

PARAGRAFUL 1

Domeniu de aplicare

Art. 229. –
(1) Dispozitiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale in masura in care prezentul capitol nu prevede altfel.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se intelege contractul de achizitie publica care se atribuie in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica:
a) apa;
b) energie;
c) transport;
d) posta.
Art. 230. – Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui un contract sectorial destinat efectuarii mai multor activitati relevante, in conformitate cu regulile aplicabile activitatii careia ii este destinat in principal.
Art. 231. –
(1) In cazul in care autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achizitie publica destinat mai multor tipuri de activitati, dintre care cel putin una este activitate relevanta, iar o alta activitate intra sub incidenta prevederilor de la cap. I-VI si, in mod obiectiv, este imposibil sa se determine carei activitati ii este destinat in principal contractul in cauza, atunci autoritatea contractanta nu are dreptul de a incadra contractul respectiv in categoria contractelor sectoriale, avand obligatia de a respecta prevederile de la cap. I-VI.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achizitie publica destinat mai multor tipuri de activitati, dintre care cel putin una este activitate relevanta, iar o alta activitate nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta si, in mod obiectiv, este imposibil sa se determine carei activitati ii este destinat in principal contractul in cauza, atunci autoritatea contractanta are obligatia de a incadra contractul respectiv in categoria contractelor sectoriale.
(3) In cazul in care autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achizitie publica destinat mai multor tipuri de activitati, dintre care cel putin una este activitate relevanta, si, in mod obiectiv, este imposibil sa se determine carei activitati ii este destinat in principal contractul in cauza, atunci aceasta are obligatia de a incadra contractul respectiv in categoria contractelor sectoriale.

PARAGRAFUL 2

Apa

Art. 232. – Sunt considerate activitati relevante in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin. (2) lit. a) urmatoarele:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de productie, transport sau distributie de apa potabila;
b) furnizarea de apa potabila unor retele de natura celor prevazute la lit. a).
Art. 233. – Autoritatea contractanta care efectueaza una dintre activitatile prevazute la art. 232 are obligatia de a respecta prevederile prezentului capitol si atunci cand atribuie un contract sau organizeaza un concurs de solutii care este in legatura:
a) cu proiecte de tehnologie hidraulica, irigatii sau ameliorare a solului, daca volumul de apa utilizat pentru furnizarea de apa potabila reprezinta mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispozitie prin astfel de proiecte ori prin instalatiile de irigare ori drenaj; sau
b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.
Art. 234. – Furnizarea apei potabile catre retelele publice de o autoritate contractanta din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta in sensul art. 232, daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) furnizorul produce apa potabila al carei consum este necesar in scopul efectuarii unei alte activitati decat cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activitati relevante;
b) furnizarea de apa potabila catre retelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizata retelelor respective nu depaseste 30% din productia totala de apa potabila a acestuia, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.

PARAGRAFUL 3

Energie

Art. 235. – Sunt considerate activitati relevante in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin. (2) lit. b) urmatoarele:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de productie, transport sau distributie de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica;
b) furnizarea de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica unor retele de natura celor prevazute la lit. a).
Art. 236. – Furnizarea combustibililor gazosi sau a energiei termice catre retelele publice de o autoritate contractanta din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta in sensul art. 235, daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) furnizorul produce energia termica sau combustibilii gazosi ca o consecinta inevitabila a unei alte activitati decat cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activitati relevante;
b) furnizarea de combustibili gazosi sau de energie termica catre retelele publice este facuta numai cu scopul de a exploata in mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultata din alimentarea retelelor respective nu depaseste 20% din cifra de afaceri totala realizata, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.
Art. 237. – Furnizarea energiei electrice catre retelele publice de o autoritate contractanta din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta in sensul art. 235, daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) furnizorul produce energia electrica in scopul efectuarii unei alte activitati decat cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activitati relevante;
b) furnizarea de energie electrica catre retelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizata retelelor respective nu depaseste 30% din productia totala de energie electrica a acestuia, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.

PARAGRAFUL 4

Transport

Art. 238. –
(1) Este considerata activitate relevanta in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferata si servicii de transport terestru de calatori, pe baza de grafic, cum ar fi transportul in comun cu autobuze, tramvaie, troleibuze, alte tipuri de transport automat fara sofer sau transport pe cablu.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), se considera ca exista o retea pentru prestarea serviciilor de transport, in cazul in care conditiile de operare – care pot viza rutele ce urmeaza a fi deservite, capacitatea de transport care urmeaza sa fie asigurata sau frecventa serviciului – sunt prestabilite de o autoritate competenta.
Art. 239. – Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerata activitate relevanta in cazul in care si alte persoane au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii ca si autoritatile contractante.

PARAGRAFUL 5

Posta

Art. 240. –
(1) Este considerata activitate relevanta in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea urmatoarelor servicii:
a) servicii postale, indiferent daca sunt sau nu rezervate in sensul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv serviciile constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale – corespondenta, carti, cataloage, ziare, periodice, colete postale continand bunuri cu sau fara valoare comerciala – indiferent de greutate;
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced si urmeaza expedierii;
c) servicii cu valoare adaugata in legatura cu posta electronica si furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor si transmiterea prin posta electronica recomandata;
d) servicii privind trimiterile postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta, care nu poarta adresa;
e) servicii financiar-postale, de natura celor prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A si in art. 13 lit. d), care includ, in principal, mandatele postale si transferurile pe baza de conturi curente postale;
f) servicii filatelice;
g) servicii logistice, care combina livrarea si/sau depozitarea cu alte functiuni decat cele postale.
(2) Prestarea serviciilor prevazute la alin. (1) lit. b)-g) intra in categoria activitatilor relevante numai daca persoana in cauza presteaza si servicii postale in sensul prevederilor alin. (1) lit. a) si numai daca activitatea de servicii postale nu este direct expusa concurentei conform prevederilor art. 248.

PARAGRAFUL 6

Alte activitati relevante

Art. 241. – In sensul prezentei ordonante de urgenta se considera activitati relevante si acele activitati care presupun explorarea unui areal geografic in scopul:
a) prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;
b) punerii la dispozitia transportatorilor care opereaza pe cai aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de retea de transport.

SECTIUNEA a 2-a
Exceptii specifice

Art. 242. – Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achizitiona:
a) produse care urmeaza sa fie revandute sau inchiriate unor terte parti, in conditiile in care autoritatea contractanta nu beneficiaza de un drept special sau exclusiv in acest sens, iar alte persoane au si ele dreptul de a vinde sau de a inchiria produse similare in aceleasi conditii ca si autoritatea contractanta;
b) produse, servicii sau lucrari destinate efectuarii unor activitati relevante intr-un stat tert Uniunii Europene, in conditiile in care in efectuarea respectivelor activitati nu intervine utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeana.
Art. 243. – Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractele atribuite de catre autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e) si care au ca obiect achizitia de produse, servicii sau lucrari destinate desfasurarii altor activitati decat activitatile relevante.
Art. 244. – Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractul care are ca obiect cumpararea de apa, daca acesta este atribuit de o autoritate contractanta care efectueaza activitati relevante de natura celor prevazute la art. 232.
Art. 245. – Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractul care are ca obiect cumpararea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili, daca acesta este atribuit de o autoritate contractanta care efectueaza activitati de natura celor prevazute la art. 235 si art. 241 lit. a).
Art. 246. –
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului sectorial:
a) de catre o autoritate contractanta unei intreprinderi afiliate acesteia;
b) de catre o asociere de mai multe autoritati contractante, formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, unei intreprinderi afiliate la una dintre autoritatile contractante respective.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
a) in cazul unui contract de furnizare, numai daca cel putin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a intreprinderii afiliate provine din furnizarea de produse pentru autoritatea contractanta la care este afiliata;
b) in cazul unui contract de servicii, numai daca cel putin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a intreprinderii afiliate provine din prestarea de servicii pentru autoritatea contractanta la care este afiliata;
c) in cazul unui contract de lucrari, numai daca cel putin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a intreprinderii afiliate provine din executia de lucrari pentru autoritatea contractanta la care este afiliata.
(3) In sensul prevederilor alin. (1) si (2), intreprinderea afiliata reprezinta orice persoana care desfasoara activitati economice si care intra, in conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, in perimetrul de consolidare al autoritatii contractante sau orice persoana care desfasoara activitati economice si care se afla in oricare din urmatoarele situatii:
a) autoritatea contractanta exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra sa;
b) exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra unei autoritati contractante;
c) impreuna cu autoritatea contractanta, se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a unei alte persoane care desfasoara activitati economice.
Pentru notiunea de influenta dominanta, prevederile art. 3 lit. s) se aplica in mod corespunzator.
Art. 247. –
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului sectorial:
a) de catre o asociere de mai multe autoritati contractante, formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, uneia dintre autoritatile contractante respective;
b) de catre o autoritate contractanta unei asocieri de autoritati contractante din care ea insasi face parte si care a fost formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai daca asocierea a fost infiintata pentru efectuarea activitatii relevante pe o perioada de cel putin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a infiintat asocierea prevede ca autoritatile contractante in cauza vor face parte din asocierea respectiva pentru o perioada cel putin egala cu cea mentionata.
Art. 248. –
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractelor sectoriale in cazul in care activitatea relevanta pentru care sunt destinate este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului ca o anumita activitate relevanta este sau nu expusa direct concurentei se stabileste de catre Comisia Europeana pe baza unei notificari/cereri formulate in acest sens de autoritatea contractanta interesata, care va cuprinde toate informatiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente in legatura cu situatia existenta.
(3) Procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea notificarii/cererii prevazute la alin. (2) se stabileste prin hotarare a Guvernului.
Art. 249. – Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice orice informatii pe care aceasta le solicita cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 si 243, precum si ale art. 246 si 247.

SECTIUNEA a 3-a
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale

Art. 250. –
(1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:
a) licitatia deschisa;
b) licitatia restransa;
c) negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
d) negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
e) cererea de oferte.
(2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile si in cazul atribuirii contractelor sectoriale.
Art. 251. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul sectorial, de regula, prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute la art. 250 alin. (1), dupa caz, numai in circumstantele specifice prevazute la art. 252 sau 124.
Art. 252. – Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare numai in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand, in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse sau negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, nu a fost prezentata nici o oferta sau au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare datorita faptului ca acestea sunt complet irelevante in raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial;
b) atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
c) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse sau a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
d) atunci cand contractul care urmeaza sa fie atribuit este destinat exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice si numai daca acesta nu este destinat obtinerii unui profit si nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea sa nu afecteze atribuirea ulterioara pe baze concurentiale a contractelor subsecvente care sunt destinate indeplinirii scopului propus;
e) atunci cand este necesara achizitionarea de la furnizorul initial a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice disproportionate de operare si intretinere;
f) atunci cand produsele sunt cotate la bursa de marfuri, iar achizitia acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil;
g) atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
h) atunci cand este posibila achizitionarea de produse la un pret considerabil mai scazut decat preturile practicate in mod normal pe piata, ca urmare a aparitiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioada foarte scurta de timp;
i) atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;
j) atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care, datorita unor circumstante neprevazute, au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
– atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
– lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
k) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari care sunt similare lucrarilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
– atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari constau in repetarea unor lucrari similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
– contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
– valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;
– in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective.
Art. 253. – In cazul in care acest lucru este posibil si in masura in care nu se incalca conditiile prevazute la art. 252 lit. i), j) si k), autoritatea contractanta are obligatia de a invita la negocieri un numar de operatori economici care sa asigure o concurenta reala.
Art. 254. –
(1) Fara a aduce atingere acordurilor si conventiilor la care Romania este parte, in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obtinut in urma aplicarii criteriilor de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a declara ca fiind castigatoare o oferta care contine, in proportie de mai mult de 50%, produse a caror origine – determinata conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificarile ulterioare – este din state membre ale Uniunii Europene sau din tari terte cu care Comunitatea Europeana a incheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigura un acces comparabil intreprinderilor din statele membre pe pietele tarilor respective, in detrimentul unei oferte care contine, in proportie de mai putin de 50%, astfel de produse.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin oferte relativ echivalente se va intelege acele oferte pentru care diferenta dintre preturile prevazute in propunerile financiare nu depaseste 3%.

CAPITOLUL IX
Solutionarea contestatiilor

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 255. –
(1) Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictionala sau in justitie.
(2) Despagubirile se solicita numai prin actiune in justitie, in conformitate cu dispozitiile legii contenciosului-administrativ.
(3) In sensul prevederilor alin. (1), prin persoana care se considera vatamata se intelege orice persoana care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica pentru a carui atribuire se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta;
b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice.
(4) Este considerat act al autoritatii contractante:
a) orice act administrativ;
b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricarui alt act al autoritatii contractante ori refuzul de a-l emite;
c) orice alt act al autoritatii contractante, altele decat cele prevazute la lit. a) sau b), care produce sau poate produce efecte juridice.
(5) Obiectul contestatiei poate fi, dupa caz, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, obligarea autoritatii contractante de a lua orice alte masuri necesare pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.
Art. 256. – Pentru solutionarea contestatiilor, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

SECTIUNEA a 2-a
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Art. 257. –
(1) Se infiinteaza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliu, organism cu activitate administrativ-jurisdictionala, care functioneaza pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(2) Consiliul functioneaza pe baza propriului Regulament de organizare si functionare, aprobat in conformitate cu art. 291 alin. (1)-(3).
(3) In activitatea sa, Consiliul se supune numai legii.
(4) In ceea ce priveste deciziile sale, Consiliul este independent si nu este subordonat Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Art. 258. –
(1) Consiliul este condus de un presedinte ales dintre membrii sai.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), toti membrii Consiliului aleg presedintele prin vot secret, cu majoritate simpla.
(3) Presedintele este ales pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data a mandatului.
(4) Atributiile presedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare. In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine.
(5) Presedintele Consiliului inainteaza primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidatii declarati admisi la concurs, cu exceptia situatiei prevazute la art. 290 alin. (4).
Art. 259. – Presedintele Consiliului are obligatia de a intocmi un raport de activitate anual, pe care il prezinta si il sustine in fata Parlamentului pana la data de 31 martie a anului urmator.

SECTIUNEA a 3-a
Statutul personalului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Art. 260. –
(1) Consiliul are un numar de 21 de membri, precum si un numar de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ, totalizand un numar de 37 de posturi.
(2) Cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului trebuie sa fie licentiati in drept.
Art. 261. –
(1) Membrii Consiliului sunt selectati prin concurs, fiind numiti in functie prin decizia primului-ministru, in conditiile legii.
(2) Membrii Consiliului sunt selectionati pe baza aptitudinilor profesionale si a bunei reputatii. Candidatii trebuie sa aiba studii universitare, o vechime de 5 ani in domeniul juridic, economic sau tehnic, precum si experienta de 2 ani in domeniul achizitiilor publice si/sau concurentei.
(3) Personalul tehnico-administrativ se incadreaza prin concurs, in conditiile legii.
Art. 262. –
(1) Membrii Consiliului sunt functionari publici cu statut special, denumiti consilieri de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice. Acestia sunt asimilati din punct de vedere al salarizarii functiei publice de consilier superior, treapta de salarizare I, din aparatul de lucru al Guvernului.
(2) Membrii Consiliului beneficiaza de salarii de baza majorate cu 40% fata de cele prevazute de lege.
(3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual si beneficiaza de drepturile salariale aplicabile personalului contractual al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care nu contravin prezentei reglementari.
Art. 263. –
(1) Membrii Consiliului au ca sarcina principala ducerea la indeplinire a atributiunilor date in competenta Consiliului prin prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Evaluarea performantelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se efectueaza de catre un colegiu al Consiliului.
(3) La sedintele Colegiului vor participa si reprezentanti ai altor institutii, care se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Votul acestor reprezentanti este consultativ.
Art. 264. –
(1) Membrilor Consiliului le este interzis:
a) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) sa detina calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare sau financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome;
c) sa detina calitatea de membru al unui grup de interes economic;
d) sa detina calitatea de membru al unui partid politic si sa desfasoare sau sa participe la activitati cu caracter politic;
e) sa exercite orice functie publica sau privata, cu exceptia functiilor sau activitatii in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice;
f) sa exercite oricare alte activitati profesionale sau de consultanta.
(2) Membrii Consiliului au obligatia sa depuna declaratiile de avere si de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la solutionarea unei contestatii daca se afla in una dintre situatiile prevazute mai jos, sub sanctiunea nulitatii deciziei pronuntate:
a) daca acestia, sotul sau ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in solutionarea contestatiei sau cand sunt soti, rude sau afini pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti;
b) daca intre acestia si una dintre parti a fost un proces penal cu pana la 5 ani inaintea solutionarii cauzei;
c) daca s-au pronuntat public in legatura cu contestatia pe care o solutioneaza;
d) daca se constata ca au primit de la una dintre parti bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.
Art. 265. –
(1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplina care se constituie in cadrul Consiliului.
(2) Comisia de disciplina are un numar de 5 membri, dintre care 2 sunt numiti de presedintele Consiliului si 3 sunt alesi de membrii Consiliului, cu majoritate simpla.

SECTIUNEA a 4-a
Procedura de solutionare a contestatiilor in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Art. 266. –
(1) Consiliul este competent:
a) sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire inainte de incheierea contractului;
b) sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta in atribuirea unui contract de achizitie publica, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta;
c) sa emita opinie asupra litigiului dedus judecatii, daca instanta de judecata solicita acest lucru in conformitate cu prevederile art. 287 alin. (4).
(2) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul adopta decizii.
Art. 267. –
(1) Contestatia se solutioneaza de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de presedinte de complet.
(2) In cadrul fiecarui complet cel putin presedintele acestuia trebuie sa fie licentiat in drept.
Art. 268. – Cauzele se distribuie completelor in mod aleatoriu.
Art. 269. – Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii si a dreptului la aparare.
Art. 270. –
(1) Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numele, domiciliul sau resedinta contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor si codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate;
b) denumirea si sediul autoritatii contractante;
c) denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata;
d) obiectul contestatiei;
e) motivarea in fapt si in drept a cererii;
f) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;
g) semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.
(2) In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la alin. (1), va cere contestatorului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie, acesta sa completeze contestatia. In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa.
Art. 271. –
(1) Contestatia se transmite Consiliului, iar contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si copii ale inscrisurilor prevazute la art. 270 alin. (1), daca acestea sunt disponibile.
(2) Dupa inaintarea contestatiei catre Consiliu, contestatorul va inainta de indata autoritatii contractante o copie a contestatiei si a inscrisurilor prevazute la alin. (1), daca acestea sunt disponibile.
(3) In termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia, autoritatea contractanta are obligatia sa ii instiinteze despre aceasta si pe ceilalti participanti la procedura de atribuire.
(4) Toate notificarile sau comunicarile actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispozitiile art. 60 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
Art. 272. –
(1) Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante, astfel cum este definit la art. 255 alin. (4).
(2) In cazul in care valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit este mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 124, contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
(3) In cazul in care valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit este egala cu sau mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 124, contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
Art. 273. –
(1) Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire vor fi conexate de catre Consiliu pentru a se pronunta o solutie unitara. Pentru contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se va pastra continuitatea completului de solutionare.
(2) Pana la solutionarea contestatiei de catre Consiliu, participantii in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se pot asocia la contestatie printr-o cerere proprie care trebuie sa contina toate elementele prevazute la art. 270 alin. (1).
Art. 274. –
(1) In termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia, autoritatea contractanta are obligatia transmiterii la Consiliu a punctului de vedere asupra contestatiei. Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia.
(2) Autoritatea contractanta va notifica punctul de vedere si contestatorului, in acelasi termen prevazut la alin. (1).
Art. 275. –
(1) La primirea contestatiei, Consiliul poate solicita autoritatii contractante sa comunice, in termen de 5 zile, toate documentele aflate in dosarul achizitiei publice, sub sanctiunea unei amenzi, pe fiecare zi de intarziere, ce consta in 20% din salariul minim lunar pe economie, aplicata conducatorului unitatii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a masurii.
(2) Decizia pronuntata de Consiliu privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se executa de catre organele competente, potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de aceste dispozitii.
(3) In vederea solutionarii cauzei Consiliul poate cere lamuriri partilor, poate administra probe si poate solicita orice alte date necesare pentru stabilirea situatiei de fapt. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru stabilirea situatiei de fapt si de la alte persoane fizice sau juridice.
(4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lamurirea unor aspecte de natura tehnica sau financiara. Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze inauntrul termenului prevazut pentru solutionarea contestatiilor de catre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.
(5) Procedura in fata Consiliului este scrisa, iar partile vor fi audiate numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei.
(6) Partile pot fi reprezentate de avocati si pot depune concluzii scrise in cursul procedurii. De asemenea, partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectate termenele prevazute la art. 276.
Art. 276. –
(1) Consiliul va solutiona contestatia in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta.
(2) In cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit cu inca 20 de zile.

SECTIUNEA a 5-a
Masuri provizorii

Art. 277. –
(1) Depunerea contestatiei in fata Consiliului suspenda de drept procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei de catre Consiliu. Contractul incheiat in perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absoluta.
(2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.
(3) In cazuri temeinic motivate si la solicitarea uneia dintre parti, Consiliul poate sa dispuna reluarea procedurii de atribuire.
(4) Decizia Consiliului cu privire la masurile provizorii poate fi atacata cu plangere la curtea de apel competenta sa solutioneze plangerea impotriva contestatiei potrivit dispozitiilor art. 283 alin. (1), in termen de 5 zile de la comunicarea pronuntarii.

SECTIUNEA a 6-a
Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Art. 278. –
(1) Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.
(2) Consiliul va examina, din punct de vedere al legalitatii si temeiniciei, actul atacat si poate pronunta o decizie prin care il anuleaza in parte sau in tot, obliga autoritatea contractanta sa emita un act sau dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.
(3) In situatia in care Consiliul apreciaza ca exista si alte incalcari ale prevederilor legale privitor la actul atacat, in afara celor invocate de contestator, poate sa dispuna din oficiu remedierea incalcarii prevederilor legale.
(4) In cazul in care Consiliul admite contestatia si dispune luarea unei masuri de remediere a actului atacat, va preciza si termenul in care aceasta trebuie sa fie adusa la indeplinire. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia de a monitoriza indeplinirea masurii de remediere.
(5) Consiliul poate respinge contestatia ca fiind nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsita de obiect, ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia, precum si pe orice alta exceptie de procedura sau de fond.
(6) In functie de solutia pronuntata, Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii procedurii de achizitie publica.
(7) Consiliul poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta de catre contestator.
(8) In cazul admiterii contestatiei, Consiliul poate obliga, la cerere, partea in culpa la plata cheltuielilor efectuate in cursul solutionarii contestatiei.
Art. 279. –
(1) Decizia completului privind modul de solutionare a contestatiei se adopta cu majoritate simpla a tuturor membrilor completului, acestia neavand posibilitatea de a se abtine.
(2) Dupa luarea deciziei, completul va intocmi o minuta care se semneaza de catre toti membrii completului si se consemneaza intr-un registru special tinut de Consiliu.
(3) Decizia Consiliului va fi motivata si comunicata in scris partilor, in termen de 5 zile de la pronuntare. Decizia va fi publicata pe pagina de Internet a Consiliului.
Art. 280. –
(1) Decizia prin care Consiliul anuleaza in parte sau in tot actul atacat ori obliga autoritatea contractanta sa emita un act sau sa dispuna orice alta masura necesara pentru inlaturarea actelor ce afecteaza procedura de atribuire este executorie.
(2) In cazul in care termenul prevazut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractanta, se va aplica conducatorului unitatii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amenda pe fiecare zi de intarziere, ce consta in 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea partii interesate.
(3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti, contractul de achizitie publica incheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absoluta.
(4) Decizia pronuntata de Consiliu privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se executa de organele competente potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de aceste dispozitii.
(5) Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei si obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plangere, in termen de 10 zile de la comunicare, atat pe motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie.
Art. 281. –
(1) Plangerea se depune la sediul Consiliului, care va inainta dosarul instantei competente in cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea caii de atac.
(2) Plangerea va fi formulata in scris si va fi motivata, dispozitiile art. 270 alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator.
(3) Partea care formuleaza plangerea are obligatia sa comunice, in termenul prevazut la art. 280 alin. (5), o copie a acesteia, precum si a inscrisurilor doveditoare si partii adverse, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de judecata.

SECTIUNEA a 7-a
Procedura de verificare a legalitatii

Art. 282. –
(1) Autoritatea contractanta are dreptul sa sesizeze Consiliul in scopul pronuntarii asupra legalitatii actelor si operatiunilor derulate in cursul procedurii de atribuire.
(2) Autoritatea contractanta va inainta Consiliului sesizarea motivata, insotita de documentatia aferenta procedurii de achizitie.
(3) Consiliul poate sa admita sesizarea si sa constate legalitatea actelor intocmite de autoritatea contractanta, precum si sa ateste corectitudinea operatiunilor si procedurilor desfasurate de aceasta.
(4) In cazul in care atestarea operatiunilor desfasurate necesita expertiza de specialitate, aceasta se va efectua in conformitate cu art. 275 alin. (4).
(5) In masura in care se constata nereguli in cadrul procedurilor derulate de autoritatea contractanta, Consiliul dispune notificarea acesteia in vederea luarii masurilor de remediere prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

SECTIUNEA a 8-a
Cai de atac impotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Art. 283. –
(1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu este curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante.
(2) Plangerea va fi solutionata in complet specializat in domeniul achizitiilor publice si/sau concurentei, format din 3 judecatori.
(3) Plangerea formulata impotriva deciziilor pronuntate de Consiliu se judeca de urgenta si cu precadere.
(4) Partea nu poate, cu exceptia situatiei prevazute la art. 118 alin. 3 din Codul de procedura civila, sa ceara amanarea judecatii pentru pregatirea apararii sau pentru a lua cunostinta de cererile ori inscrisurile comunicate, daca dovada citarii sau comunicarii facute cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata este depusa la acel termen.
(5) Cu exceptia citarii la primul termen de judecata, oricare dintre parti poate cere incuviintarea instantei pentru a indeplini, prin intermediul executorului judecatoresc, procedura de citare sau de comunicare a inscrisurilor catre cealalta parte.
(6) Procedura de solutionare a plangerii este cea a recursului, potrivit dispozitiilor art. 304^1 din Codul de procedura civila.
Art. 284. –
(1) Instanta poate dispune suspendarea procedurii de atribuire, pana la solutionarea plangerii formulate impotriva deciziei Consiliului.
(2) Contractul incheiat in perioada de suspendare este lovit de nulitate absoluta.
Art. 285. –
(1) Instanta, admitand plangerea, modifica decizia Consiliului, dispunand in vederea remedierii aspectelor de nelegalitate sau netemeinicie ce afecteaza actele emise in cadrul procedurii de atribuire, dupa caz:
a) anularea in tot sau in parte a actului autoritatii contractante;
b) obligarea la emiterea actului de catre autoritatea contractanta;
c) indeplinirea unei obligatii de catre autoritatea contractanta;
d) orice alte masuri necesare.
(2) In cazul in care, in mod eronat, Consiliul a solutionat cauza pe exceptie, instanta va casa cu retinere si se va pronunta asupra fondului.
(3) In situatia in care instanta admite plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul autoritatii contractante a incalcat prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice, iar contractul a fost incheiat inainte de dispunerea suspendarii procedurii de atribuire potrivit dispozitiilor art. 284 alin. (1), partea vatamata are dreptul la despagubiri.
(4) Instanta poate respinge pe fond plangerea.
(5) Hotararea pronuntata de instanta este definitiva si irevocabila.

SECTIUNEA a 9-a
Solutionarea litigiilor in instanta

Art. 286. –
(1) Pentru solutionarea litigiilor privind acordarea de despagubiri, este competenta numai instanta de judecata.
(2) In cazul in care persoana care se considera vatamata solicita plata de despagubiri, aceasta trebuie sa dovedeasca faptul ca:
a) prevederile prezentei ordonante de urgenta au fost incalcate; si
b) ar fi avut o sansa reala de a castiga contractul; si
c) sansa a fost compromisa ca urmare a incalcarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(3) Pentru solutionarea litigiilor aparute dupa incheierea contractului de achizitie publica, altele decat cele referitoare la despagubiri, este competenta numai instanta de judecata.
Art. 287. –
(1) Pentru procedurile prevazute la art. 286 se aplica dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
(2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, in masura in care nu sunt contrare.
(3) Partile nu se pot adresa atat Consiliului, cat si instantei de judecata. In cazul in care mai multe parti se adreseaza concomitent Consiliului si instantei de judecata, instanta va suspenda judecata pana la solutionarea cauzei pe cale administrativ-jurisdictionala.
(4) Instanta de fond poate solicita Consiliului opinia asupra existentei unei incalcari a legislatiei in materie de achizitii publice.
Art. 288. –
(1) Competenta de solutionare a cauzelor apartine tribunalului in a carui arie de competenta teritoriala se afla sediul autoritatii contractante.
(2) Hotararea pronuntata de tribunal este supusa recursului la curtea de apel.

SECTIUNEA a 10-a
Masuri privind operationalizarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Art. 289. –
(1) Consiliul devine operational la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Pana la data de 31 decembrie 2006, Consiliul functioneaza fara personalitate juridica, iar finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Art. 290. –
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, Consiliul dobandeste personalitate juridica, presedintele acestuia are calitatea de ordonator de credite, iar finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
(2) Pentru functionarea Consiliului, Guvernul va transmite in administrarea acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului.
(3) Guvernul, prin hotarare, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. (1).
(4) Pana la dobandirea personalitatii juridice, propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se inainteaza primului-ministru de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pentru candidatii declarati admisi la concurs potrivit dispozitiilor art. 261 alin. (1) si (2).
Art. 291. –
(1) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Guvernul, prin hotarare, aproba regulamentul de organizare si functionare a Consiliului la solicitarea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(2) Dupa data prevazuta la art. 289 alin. (2), regulamentul de organizare si functionare a Consiliului se aproba la propunerea membrilor acestuia, prin ordin al presedintelui Consiliului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) La data intrarii in vigoare a regulamentului de organizare si functionare stabilit in conformitate cu alin. (2), prevederile regulamentului de organizare si functionare aprobat in conformitate cu alin. (1) isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 292. –
(1) Pana la data de 31 decembrie 2006, numarul de posturi aferent Consiliului se incadreaza in numarul maxim de posturi disponibile in cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(2) Guvernul, la propunerea presedintelui Consiliului, ca urmare a unui numar crescut de cauze, poate aproba, prin hotarare, infiintarea de oficii teritoriale ale Consiliului in orasele de resedinta a curtilor de apel si/sau suplimentarea numarului personalului Consiliului stabilit in conformitate cu art. 260 alin. (1).

CAPITOLUL X
Contraventii si sanctiuni

SECTIUNEA 1
Contraventii

Art. 293. – Constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele fapte:
a) aplicarea eronata a regulilor de estimare a valorii contractului in scopul incalcarii prevederilor art. 23;
b) incalcarea prevederilor art. 33, precum si a regulilor de elaborare a specificatiilor tehnice;
c) incalcarea prevederilor art. 20 alin. (2) si ale art. 251 alin. (2);
d) aplicarea altor proceduri de atribuire decat a celor care sunt prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
e) incalcarea regulilor de transparenta si publicitate;
f) nerespectarea regulilor speciale prevazute la art. 58;
g) aplicarea incorecta a regulilor de comunicare si transmitere a datelor, avand ca efect restrictionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, incalcarea principiului tratamentului egal sau incalcarea principiului transparentei;
h) utilizarea altor criterii de calificare si selectie decat a celor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
i) incalcarea principiului proportionalitatii prin utilizarea criteriilor de calificare si selectie ca mijloc de a restrictiona concurenta;
j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achizitie publica decat a celor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
k) incalcarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor, prin aplicarea unor factori de evaluare care nu reflecta avantaje de natura economica in beneficiul autoritatii contractante sau a caror pondere in punctajul total este vadit disproportionata in raport cu avantajele economice cuantificate;
l) aplicarea incorecta, in cadrul procesului de selectie si/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentatia de atribuire sau aplicarea altor criterii decat a celor stabilite prin documentatia de atribuire;
m) refuzul de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice sau altor institutii abilitate informatiile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, pe care acestea au dreptul sa le solicite conform prevederilor legale.

SECTIUNEA a 2-a
Sanctionarea contraventiilor

Art. 294. –
(1) Contraventiile prevazute la art. 293 se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
(2) Amenzile prevazute ca sanctiuni pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art. 293 pot fi aplicate atat persoanelor juridice, cat si persoanelor fizice.
Art. 295. –
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane imputernicite ale Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(2) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 12 luni de la data savarsirii faptei.
(3) Procesul-verbal de constatare a contraventiei, neatacat in termen, constituie titlu executoriu si se executa de catre organele competente potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de aceste dispozitii.
(4) Orice persoana are dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice cu privire la incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
Art. 296. – Contraventiilor prevazute la art. 293 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL XI
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 297. – In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun.
Art. 298. – Contractele in curs de executare si procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora.
Art. 299. –
(1) Pana la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile prevazute la art 47 alin. (1) numai catre Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, in vederea publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), autoritatea contractanta are obligatia de a respecta perioadele minime de timp prevazute de prezenta ordonanta de urgenta intre data transmiterii spre publicare si data depunerii ofertelor sau, dupa caz, a candidaturilor.
(3) Fara a afecta prevederile alin. (1), pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractanta are dreptul de a transmite spre publicare anunturile prevazute la art. 47 alin. (1) si catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si/sau catre operatorul SEAP.
Art. 300. –
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice orice informatie solicitata de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire.
(2) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor are obligatia de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice:
a) raportul prevazut la art. 259, spre luarea la cunostinta inainte de prezentarea acestuia in Parlament; si
b) orice alta informatie solicitata de aceasta cu privire la deciziile adoptate in legatura cu solutionarea contestatiilor.
Art. 301. –
(1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei. Prin hotarare, Guvernul are dreptul de a reglementa o procedura specifica de acordare a dreptului de a deveni operator al unui astfel de sistem si altor persoane juridice.
(2) Pe baza datelor disponibile in SEAP, operatorul SEAP are obligatia de a pune la dispozitie Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, in format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, in scopul asigurarii informatiilor necesare crearii de baze de date statistice.
Art. 302. – Pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) si la art. 57 alin. (2) se pot modifica prin hotarare a Guvernului, daca aceasta modificare este determinata de necesitatea respectarii obligatiilor asumate la nivel european prin acordul privind achizitiile publice incheiat in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului.
Art. 303. –
(1) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le supune spre adoptare Guvernului in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
(2) In temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice elaboreaza norme privind procedura specifica de elaborare si transmitere a notificarii/cererii de constatare a faptului ca o activitate relevanta este expusa direct concurentei, pe care o supune spre adoptare Guvernului in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta pentru achizitiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
(4) In temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice elaboreaza norme privind procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari publice si de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 304. –
(1) Prin hotarare a Guvernului se pot stabili situatiile si modul in care operatorul economic si autoritatea contractanta au dreptul de a apela la o procedura de conciliere.
(2) Prin hotarare a Guvernului se poate stabili modul in care autoritatile contractante au dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare.
Art. 305. – La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;
c) art. 5 alin. (6) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;
e) Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 468/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;
f) art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte sa realizeze lucrari de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit in zonele calamitate in urma inundatiilor din 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 211/2005;
g) Hotararea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala si a listei aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 273/2003 privind infiintarea unor filiale, societati comerciale pentru reparatii si servicii, prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” – S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003;
i) pct. 3.12 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societatilor nationale si a societatilor comerciale care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003.
Art. 306. – Anexele nr. 1, 2 si 3*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
___________
*) Anexele nr. 1, 2 si 3 sunt reproduse in facsimil.

Art. 307. –
(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 30 iunie 2006.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):
a) dispozitiile art. 14 alin. (3) si ale art. 254 intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2007;
b) dispozitiile art. 257 alin. (1) intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
*
Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achizitie aplicate de entitatile care opereaza in sectoarele apa, energie, transport si servicii postale, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu exceptia art. 41 (3), art. 49 (3)-(5) si art. 53, care se transpun prin hotarare a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor si prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs in materie de atribuire a contractelor de furnizare si de lucrari, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, si Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor si prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunitatii pentru procedurile de achizitie a entitatilor care opereaza in sectoarele apa, energie, transport si telecomunicatii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu exceptia art. 9-11, care se transpun prin hotarare a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
—————
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea
si Monitorizarea Achizitiilor Publice,
Alexandru Cojocaru
Seful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Francu
p. Ministrul finantelor publice,
Istvan Jakab,
secretar de stat

Bucuresti, 19 aprilie 2006.
Nr. 34.

ANEXA Nr. 1

+———————————————————————————————+
| NACE^1) |
+—————+—————————————————————–+———–+
| COD CPV | Sectiunea F |LUCRARI DE |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+CONSTRUCTII|
|Diviziune|Grupa|Clasa| Descriere | Explicatii generale | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| 45 | | | Lucrari de |Aceasta diviziune include: | 45000000 |
| | | | constructii |- constructia de cladiri noi si lucrari de | |
| | | | |reparare, modificare, restaurare | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| |45.1 | | Lucrari de | | 45100000 |
| | | | organizare a | | |
| | | |santierelor si | | |
| | | |de pregatire a | | |
| | | | terenurilor | | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.11| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45110000 |
| | | | demolare, |- demolarea imobilelor si a altor | |
| | | | pregatire a |structuri/constructii | |
| | | |santierelor si |- degajarea terenului si pregatirea | |
| | | |de terasamente |santierelor | |
| | | | |- lucrari de terasare: excavarea, umplerea,| |
| | | | |nivelarea amplasamentelor de constructii, | |
| | | | |sapare de santuri, indepartarea rocilor, | |
| | | | |dinamitare etc. | |
| | | | |- pregatirea santierelor pentru exploatare | |
| | | | |miniera, inclusiv inlaturarea solului si | |
| | | | |alte lucrari de dezvoltare si pregatire a | |
| | | | |terenurilor si santierelor miniere | |
| | | | |- drenarea santierelor de constructii | |
| | | | |- drenarea terenurilor agricole si | |
| | | | |forestiere | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.12| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45120000 |
| | | |foraj si sondaj|- sondaje experimentale, foraje | |
| | | | experimentale |experimentale si carotaje pentru | |
| | | | |constructii, precum si pentru studii | |
| | | | |geofizice, geologice sau alte scopuri | |
| | | | |similare | |
| | | | |Aceasta clasa nu include: | |
| | | | |- forarea puturilor de extractie a | |
| | | | |titeiului sau a gazelor naturale, | |
| | | | |clasificate in 11.20 | |
| | | | |- forarea puturilor de apa, clasificate | |
| | | | |in 45.25 | |
| | | | +——————————————-+ |
| | | | |- adancirea puturilor, clasificate in 45.25| |
| | | | |- exploatarea zacamintelor de titei si de | |
| | | | |gaze naturale, precum si prospectarea | |
| | | | |geofizica, geologica si seismica, | |
| | | | |clasificate in 74.20 | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| |45.2 | | Lucrari de | | 45200000 |
| | | | constructii | | |
| | | | complete sau | | |
| | | | partiale si | | |
| | | | lucrari de | | |
| | | | geniu civil | | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.21| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45210000 |
| | | |constructii de |- constructia de cladiri de toate tipurile | |
| | | | cladiri si |- constructii de inginerie civila: poduri | |
| | | | lucrari de |(inclusiv cele destinate sa sustina sosele | |
| | | | geniu civil |suspendate), viaducte, tuneluri si pasaje | |
| | | | |subterane | |
| | | | +——————————————-+ |
| | | | |- conducte de transport (petrol, gaz, apa),| |
| | | | |retele si linii (electrice, de | |
| | | | |telecomunicatii), pe distanta mare; | |
| | | | |- conducte, retele si linii pentru retele | |
| | | | |locale; | |
| | | | |- lucrari conexe de amenajare urbana; | |
| | | | |- asamblarea si executarea lucrarilor din | |
| | | | |prefabricate. | |
| | | | |Aceasta clasa nu include: | |
| | | | |- servicii anexe extractiei petrolului si | |
| | | | |gazelor, clasificate in 11.20; | |
| | | | |- executia de lucrari din prefabricate de | |
| | | | |productie proprie, altele decat cele din | |
| | | | |beton, clasificate in 20, 26 si 28; | |
| | | | |- constructia (altele decat cladirile) | |
| | | | |pentru stadioane, piscine, sali de sport, | |
| | | | |terenuri de tenis, circuite de golf si alte| |
| | | | |instalatii sportive, clasificate in 45.23; | |
| | | | |- lucrari de instalatii si izolatii pentru | |
| | | | |cladiri, clasificate in 45.3; | |
| | | | |- lucrari de finisare, clasificate in 45.4 | |
| | | | |- activitati de arhitectura si de | |
| | | | |inginerie, clasificate in 74.20; | |
| | | | |- managementul proiectelor de constructie, | |
| | | | |clasificate in 74.20. | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.22| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45220000 |
| | | | invelitori, |- lucrari de sarpante | |
| | | | sarpante si |- instalarea acoperisurilor | |
| | | | terase la |- lucrari de etansare | |
| | | | constructii | | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.23| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45230000 |
| | | | constructie a |- constructia de autostrazi, drumuri, | |
| | | | cailor de |sosele, strazi, alte cai de transport | |
| | | | comunicatii |pentru vehicule si pietoni | |
| | | | terestre si |- constructia de cai ferate | |
| | | | constructii |- constructia de piste de | |
| | | | destinate |aterizare-decolare | |
| | | | sportului |- constructii (altele decat cladiri) pentru| |
| | | | |stadioane, piscine, sali de sport, terenuri| |
| | | | |de tenis, circuite de golf si alte | |
| | | | |instalatii sportive | |
| | | | |- marcarea suprafetelor rutiere si a | |
| | | | |spatiilor de parcare | |
| | | | |Aceasta clasa nu include: | |
| | | | |- lucrari de terasamente, clasificate in | |
| | | | |45.11 | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.24| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45240000 |
| | | | constructii |- constructia de cai navigabile, porturi, | |
| | | | hidrotehnice |porturi de ambarcatiuni, ecluze etc. | |
| | | | +——————————————-+ |
| | | | |- constructia de baraje si diguri | |
| | | | |- constructii subacvatice | |
| | | | |- dragare | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.25| Alte lucrari |Aceasta clasa include: | 45250000 |
| | | | speciale de |- activitati de constructie specializate | |
| | | | constructie |referitoare la un aspect comun pentru mai | |
| | | | |multe tipuri de lucrari si care necesita | |
| | | | |competente sau echipamente specializate: | |
| | | | |- realizarea de fundatii, inclusiv baterea | |
| | | | |pilonilor | |
| | | | |- forarea si constructia de puturi de apa, | |
| | | | |adancirea puturilor | |
| | | | |- montarea structurilor metalice (dar nu de| |
| | | | |fabricatie proprie) | |
| | | | |- arcuirea structurilor metalice | |
| | | | |- asezarea caramizilor si a blocurilor de | |
| | | | |piatra | |
| | | | |- montarea si demontarea schelelor si | |
| | | | |platformelor de lucru proprii sau | |
| | | | |inchiriate | |
| | | | |- constructia de cosuri industriale si | |
| | | | |furnale | |
| | | | |Aceasta clasa nu include: | |
| | | | |- inchirierea de schele fara ridicare sau | |
| | | | |demontare, clasificate in 71.32 | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| |45.3 | | Lucrari de | | 45300000 |
| | | | instalatii si | | |
| | | | izolatii | | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.31| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45310000 |
| | | | instalatii |- instalarea, in cladiri sau in alte tipuri| |
| | | | electrice |de constructii, a urmatoarelor elemente: | |
| | | | |- circuite electrice | |
| | | | |- linii (cablaje) pentru telecomunicatii | |
| | | | |- sisteme electrice de incalzire | |
| | | | |- antene pentru cladiri | |
| | | | |- sisteme de alarma impotriva incendiilor | |
| | | | |- sisteme de alarma antiefractie | |
| | | | |- ascensoare si scari rulante | |
| | | | |- paratrasnete etc. | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.32| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45320000 |
| | | | izolare |- instalarea, in cladiri sau in alte tipuri| |
| | | | |de constructii, de materiale pentru | |
| | | | |izolatie termica, acustica si impotriva | |
| | | | |vibratiilor | |
| | | | |Aceasta clasa nu include: | |
| | | | |- lucrari de etansare, clasificate in 45.22| |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.33| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45330000 |
| | | | instalatii |- instalarea, in cladiri sau in alte tipuri| |
| | | | |de constructii, a urmatoarelor elemente: | |
| | | | | – instalatii si echipamente sanitare | |
| | | | | – instalatii pentru distributia gazelor | |
| | | | | – echipamente si conducte de incalzire, | |
| | | | | de ventilare, frigorifice sau de | |
| | | | | climatizare | |
| | | | | – instalarea de pulverizatoare impotriva | |
| | | | |incendiilor | |
| | | | |Aceasta clasa nu include: | |
| | | | |- instalarea sistemelor electrice de | |
| | | | |incalzire, clasificate in 45.31 | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.34|Alte lucrari de|Aceasta clasa include: | 45340000 |
| | | | instalatii |- instalarea sistemelor de iluminat si | |
| | | | |semnalizare luminoasa pentru sosele, | |
| | | | |drumuri, cai ferate, aeroporturi si porturi| |
| | | | |- instalarea, in cladiri sau in alte tipuri| |
| | | | |de constructii, a instalatiilor si | |
| | | | |echipamentelor neclasificate in alta parte | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| |45.4 | | Lucrari de | | 45400000 |
| | | | finisare | | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.41| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45410000 |
| | | | ipsoserie |- aplicarea, in cladiri sau in alte tipuri | |
| | | | |de constructii, a ipsosului si a tencuielii| |
| | | | |uscate pentru structuri sau ornamente | |
| | | | |interioare si exterioare, inclusiv a | |
| | | | |materialelor de fatuire asociate | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.42| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45420000 |
| | | | tamplarie si |- instalarea de usi, ferestre, cadre pentru| |
| | | | dulgherie |usi si ferestre, bucatarii echipate, scari | |
| | | | |interioare, alte dotari similare, din lemn | |
| | | | |sau din orice fel de material (dar nu de | |
| | | | |fabricatie proprie) | |
| | | | |- amenajari interioare precum plafoane, | |
| | | | |lambriuri, partitii mobile etc. | |
| | | | |Aceasta clasa nu include: | |
| | | | |- acoperirea cu parchet sau alte materiale | |
| | | | |de acoperire a podelelor, clasificate in | |
| | | | |45.43 | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.43| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45430000 |
| | | | acoperire a |- asezarea, prinderea sau fixarea, in | |
| | | | peretilor si |cladiri sau in alte tipuri de constructii, | |
| | | | podelelor |a urmatoarelor elemente: | |
| | | | | – placaje din ceramica, beton sau piatra | |
| | | | | – parchete sau alte materiale de | |
| | | | | acoperire a podelelor | |
| | | | | – mochete, linoleum si alte materiale | |
| | | | | flexibile | |
| | | | | – materiale de placare din granit, | |
| | | | | marmura sau ardezie | |
| | | | | – tapete | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.44| Lucrari de |Aceasta clasa include: | 45440000 |
| | | | vopsitorie, |- vopsitorie in interiorul si pe exteriorul| |
| | | | zugraveli si |cladirilor | |
| | | | montari de |- vopsitoria constructiilor de inginerie | |
| | | | geamuri |civila | |
| | | | |- montarea geamurilor, oglinzilor etc. | |
| | | | |Aceasta clasa nu include: | |
| | | | |- instalarea ferestrelor, clasificate in | |
| | | | |45.42 | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.45|Alte lucrari de|Aceasta clasa include: | 45450000 |
| | | | finisare a |- instalarea piscinelor private | |
| | | | cladirilor |- curatirea peretilor exteriori ai | |
| | | | |cladirilor cu ajutorul aburilor, prin | |
| | | | |sablare si alte activitati similare | |
| | | | |- alte lucrari de finisare a cladirilor | |
| | | | |neclasificate in alta parte | |
| | | | |Aceasta clasa nu include: | |
| | | | |- curatirea peretilor interiori ai | |
| | | | |cladirilor si ai altor constructii, | |
| | | | |clasificate in 74.70 | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| |45.5 | |Inchirierea de | | 45500000 |
| | | | utilaje de | | |
| | | |constructii si | | |
| | | | demolare cu | | |
| | | | operator | | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+
| | |45.50|Inchirierea de |Aceasta clasa nu include: | |
| | | | utilaje de |- inchirierea de masini si materiale de | |
| | | |constructii si |constructie sau demolare fara operator, | |
| | | | demolare cu |clasificate in 71.32 | |
| | | | operator | | |
+———+—–+—–+—————+——————————————-+———–+

^1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana (JO L 293, 24.10.1990, p. I). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 2A^1)
___________
^1) In cazul unei interpretari diferite intre CPV si CPC, se aplica nomenclatura CPC.

+———+————————————+———–+———————————-+
|Categorie| Descrierea serviciilor | CPC^1) | CPV |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 1 |Servicii de intretinere si reparare |6112, 6122,|De la 50100000 la 50982000, cu |
| | |633, 886 |urmatoarele exceptii: |
| | | |- de la 50310000 la 50324200 |
| | | |- 50116510-9 |
| | | |- 50190000-3 |
| | | |- 50229000-6 |
| | | |- 50243000-0 |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 2 |Servicii de transport terestru^2), |712 (cu |De la 60112000-6 la 60129300-1, cu|
| |inclusiv servicii de transport in |exceptia |urmatoarele exceptii: |
| |vehicule blindate, si servicii de |71235), |- de la 60121000 la 60121600 |
| |curier, exceptand transportul postal|7512, 87304|- 60122200-1 |
| | | |- 60122230-0 |
| | | |De la 64120000-3 la 64121200-2 |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 3 |Servicii de transport aerian de |73 (cu |De la 62100000-3 la 62300000-5, cu|
| |calatori si de marfuri, exceptand |exceptia |urmatoarele exceptii: |
| |transportul postal |7321) |- 62121000-6 |
| | | |- 62221000-7 |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 4 |Transport postal, terestru^3) sau |71235, 7321|60122200-1 |
| |aerian | |60122230-0 |
| | | |62121000-6 |
| | | |62221000-7 |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 5 |Servicii de telecomunicatii |752 |De la 64200000-8 la 64228200-2 |
| | | |72318000-7 |
| | | |De la 72530000-9 la 72532000-3 |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 6 |Servicii financiare |ex 81, 812,|De la 66100000-1 la 66430000-3 |
| |(a) Servicii de asigurari |814 | |
| |(b) Servicii bancare si de | |De la 67110000-1 la 67262000-1^4) |
| |investitii^4) | | |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 7 |Servicii informatice si servicii |84 |De la 50300000-8 la 50324200-4, |
| |conexe | |De la 72100000-6 la 72591000-4, cu|
| | | |urmatoarele exceptii: |
| | | |- 72318000-7 |
| | | |- de la 72530000-9 la 72532000-3 |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 8 |Servicii de cercetare-dezvoltare^5) |85 |De la 73000000-2 la 73300000-5, |
| | | |urmatoarele exceptii: |
| | | |- 73200000-4 |
| | | |- 73210000-7 |
| | | |- 7322000-0 |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 9 |Servicii de contabilitate, audit |862 |De la 74121000-3 la 74121250-0 |
| |financiar, consultanta in domeniul | | |
| |fiscal | | |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 10 |Servicii de studiere a pietei si |864 |De la 74130000-9 la 74133000-0 |
| |sondaje | |74423100-1 |
| | | |74423110-4 |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 11 |Servicii de consultanta pentru |865, 866 |De la 73200000-4 la 73220000-0 |
| |afaceri si management^6) si servicii | |De la 74140000-2 la 74150000-5 (cu|
| |conexe | |exceptia 74142200-8) |
| | | |74420000-9 |
| | | |74421000-6 |
| | | |74423000-0 |
| | | |74423200-2 |
| | | |74423210-5 |
| | | |74871000-5 |
| | | |93620000-0 |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 12 |Servicii de arhitectura, servicii de|867 |De la 74200000-1 la 74276400-8 |
| |inginerie specializata si servicii | | |
| |de inginerie integrata, servicii de | |De la 74310000-5 la 74323100-0 |
| |proiectare urbanistica si | | |
| |peisagistica, servicii conexe de | |74874000-6 |
| |consultanta stiintifica si tehnica, | | |
| |servicii de testari si analize | | |
| |tehnice | | |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 13 |Servicii de publicitate |871 |De la 74400000-3 la 74422000-3 cu |
| | | |urmatoarele exceptii: |
| | | |- 74420000-9 |
| | | |- 74421000-6 |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 14 |Servicii de administrare, |874, 82201 |De la 70300000-4 la 70340000-6 |
| |intretinere si curatenie a |la 82206 | |
| |imobilelor | |De la 74710000-9 la 74760000-4 |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 15 |Servicii de publicare si tiparire |88442 |De la 78000000-7 la 78400000-1 |
| |contra unei taxe sau pe baza unui | | |
| |contract | | |
+———+————————————+———–+———————————-+
| 16 |Servicii de eliminare a deseurilor |94 |De la 90100000-8 la 90320000-6 |
| |si a apelor uzate; | | |
| |salubrizare si servicii similare | |50190000-3 |
| | | |50229000-6 |
| | | |50243000-0 |
+———+————————————+———–+———————————-+

^1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizata pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.
^2) Cu exceptia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18.
^3) Cu exceptia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18.
^4) Cu exceptia contractelor de servicii financiare privind emiterea, cumpararea, vanzarea si transferul valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare si a serviciilor prestate de bancile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, serviciile de cumparare sau de inchiriere, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile sau drepturi asupra acestora; achizitia serviciilor financiare prestate, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau inchiriere, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
^5) Cu exceptia serviciilor de cercetare-dezvoltare, altele decat cele prin care beneficiile revin exclusiv autoritatii contractante pentru a fi utilizate in desfasurarea propriilor activitati, cu conditia ca serviciul prestat sa fie remunerat in totalitate de catre autoritatea contractanta.
^6) Cu exceptia serviciilor de arbitraj si de conciliere.

ANEXA Nr. 2B

+———+——————————-+——–+——————————————+
|Categorie| Descrierea serviciilor | CPC | CPV |
+———+——————————-+——–+——————————————+
| 17 |Servicii hoteliere si |64 |De la 55000000-0 la 55524000-9 |
| |restaurante | |De la 93400000-2 la 93411000-2 |
+———+——————————-+——–+——————————————+
| 18 |Servicii de transport feroviar |711 |60111000-9 |
| | | |De la 60121000-2 la 60121600-8 |
+———+——————————-+——–+——————————————+
| 19 |Servicii de transport pe apa |72 |De la 61000000-5 la 61530000-9 |
| | | |De la 63370000-3 la 63372000-7 |
+———+——————————-+——–+——————————————+
| 20 |Servicii anexe si auxiliare |74 |62400000-6, |
| |transportului | |62440000-8, |
| | | |62441000-5, |
| | | |62450000-1, |
| | | |De la 63000000-9 la 63600000-5, cu |
| | | |urmatoarele exceptii: |
| | | |- 63370000-3 |
| | | |- 63371000-0 |
| | | |- 63372000-7 |
| | | |74322000-2 |
| | | |93610000-7 |
+———+——————————-+——–+——————————————+
| 21 |Servicii juridice |861 |De la 74110000-3 la 74114000-1 |
+———+——————————-+——–+——————————————+
| 22 |Servicii de selectie si plasare|872 |De la 74500000-4 la 74540000-6 (cu |
| |a fortei de munca^1) | |exceptia 74511000-4) |
| | | |De la 95000000-2 la 95140000-5 |
+———+——————————-+——–+——————————————+
| 23 |Servicii de investigatie si |873 (cu |De la 74600000-5 la 74620000-1 |
| |protectie, cu exceptia |exceptia| |
| |serviciilor de transport cu |87304) | |
| |vehicule blindate | | |
+———+——————————-+——–+——————————————+
| 24 |Servicii de invatamant |92 |De la 80100000-5 la 80430000-7 |
+———+——————————-+——–+——————————————+
| 25 |Servicii de sanatate si |93 |74511000-4 |
| |asistenta sociala | |De la 85000000-9 la 85323000-9 cu |
| | | |exceptia: |
| | | |- 85321000-5 |
| | | |- 85322000-2 |
+———+——————————-+——–+——————————————+
| 26 |Servicii recreative, culturale |96 |De la 74875000-3 la 74875200-5 |
| |si sportive | |De la 92000000-1 la 92622000-7 (cu |
| | | |exceptia 92230000-2) |
+———+——————————-+——–+——————————————+
| 27 |Alte servicii^2) | | |
+———+——————————-+——–+——————————————+

^1) Cu exceptia contractelor de munca.
^2) Cu exceptia cumpararii, dezvoltarii, productiei sau coproductiei de programe destinate difuzarii, de catre institutii de radiodifuziune si televiziune.

ANEXA Nr. 3

INFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURI

ANEXA Nr. 3A

INFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURILE PENTRU

ACHIZITIILE PUBLICE

ANUNT SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILA CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNTULUI DE INTENTIE IN SEAP
1. Tara autoritatii contractante
2. Denumirea autoritatii contractante
3. Adresa de Internet unde se publica anuntul de intentie (URL)
4. Numarul (numerele) de referinta din Nomenclatura CPV

ANUNT DE INTENTIE
1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante si ale biroului de la care se pot obtine, dupa caz, informatii suplimentare. In cazul in care urmeaza sa fie atribuit un contract de servicii sau de lucrari, se precizeaza institutiile competente si punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obtine informatii suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protectia mediului, protectia muncii si conditiile de munca, aplicabil in locul in care urmeaza sa fie realizata prestatia.
2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de achizitie publica rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.
3. In cazul achizitiei de lucrari: natura si dimensiunea lucrarilor; locul de executie; daca lucrarea este divizata in mai multe loturi, caracteristicile esentiale ale respectivelor loturi; daca este posibil, estimarea costurilor pe care le implica lucrarile in cauza; numarul (numerele) de referinta din nomenclatura.
In cazul achizitiei de produse: natura si cantitatea sau valoarea produselor care urmeaza sa fie furnizate; numarul (numerele) de referinta din nomenclatura.
In cazul achizitiei de servicii: valoarea totala estimata a achizitiilor in fiecare din categoriile de servicii prevazute in anexa 2A; numarul (numerele) de referinta din nomenclatura.
4. Date provizorii prevazute pentru initierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor, in cazul contractelor de servicii specificandu-se categoria in care se incadreaza fiecare.
5. Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru.
6. Dupa caz, alte informatii.
7. Data transmiterii spre publicare a anuntului de intentie sau, dupa caz, data transmiterii spre publicare a anuntului simplificat de informare prealabila.
8. Se precizeaza daca contractul intra sub incidenta Acordului OMC (numai in cazul anunturilor transmise spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

ANUNTUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZITIE PUBLICA
Licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv, negociere:
1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.
2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de achizitie publica rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.
3. (a) Procedura de atribuire aleasa;
(b) Dupa caz, motivul recurgerii la procedura accelerata (in cazul licitatiei restranse si negocierii);
(c) Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat de un acord-cadru;
(d) Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;
(e) Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie aplicata o licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. a)];
4. Forma contractului.
5. Dupa caz, locul executiei lucrarilor, locul de livrare a produselor sau locul prestarii serviciilor.
6. (a) Pentru achizitia de lucrari:
– natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; se precizeaza, daca este cazul, optiunea de achizitionare a unor lucrari noi similare si, daca se cunoaste, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni, precum si numarul de reinnoiri posibile; in cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numarul (numerele) de referinta din nomenclatura,
– informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare,
– in cazul unui acord-cadru, se precizeaza durata prevazuta a acordului-cadru, valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru, precum si, in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite.
(b) Pentru achizitia de produse:
– natura produselor care urmeaza sa fie furnizate precizand totodata daca achizitionarea se va realiza prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere leasing sau orice combinatie a acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizata; se precizeaza, daca este cazul, optiunea de achizitionare a unor cantitati suplimentare si, daca se cunoaste, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni, precum si numarul de reinnoiri posibile; numarul (numerele) de referinta din nomenclatura,
– in cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reinnoite in decursul unei anumite perioade, se precizeaza, daca se cunoaste, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,
– in cazul unui acord-cadru, se precizeaza durata prevazuta a acordului-cadru, valoarea totala estimata a produselor care urmeaza a se livra pe durata acordului-cadru, precum si, in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite;
(c) Pentru achizitia de servicii:
– categoria si descrierea serviciului; numarul (numerele) de referinta din nomenclatura; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizeaza, daca este cazul, optiunea de achizitionare a unor servicii noi similare si, daca se cunoaste, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni, precum si numarul de reinnoiri posibile,
– in cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reinnoite in decursul unei anumite perioade, se precizeaza, daca se cunoaste, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,
– in cazul unui acord-cadru, se precizeaza durata prevazuta a acordului-cadru, valoarea totala estimata a prestarilor pe durata acordului-cadru, precum si, in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite,
– se precizeaza daca prestarea serviciului este rezervata, in temeiul unor acte normative, unei profesii specifice (se indica actele normative respective),
– se precizeaza daca persoanele juridice trebuie sa indice numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.
7. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.
8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrari/furnizare/servicii. In cazul in care este posibil, termenul la care incep lucrarile, la care sunt livrate produsele sau, dupa caz, la care sunt prestate serviciile.
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
10. Daca este cazul, conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului.
11. In cazul licitatiei deschise:
(a) denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire (caietul de sarcini si orice alte documentele suplimentare);
(b) dupa caz, termenul de transmitere a respectivei solicitari;
(c) dupa caz, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii respectivei documentatii;
12. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, in cazul in care este utilizat un sistem de achizitie dinamic (licitatie deschisa);
(b) In cazul licitatiei restranse sau negocierii, data limita de primire a cererilor de participare;
(c) Adresa la care trebuie transmise;
(d) Limba sau limbile in care trebuie redactate.
13. In cazul licitatiei deschise:
(a) persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor;
(b) data, ora si locul deschiderii ofertelor.
14. Daca este cazul, garantiile solicitate.
15. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.
16. Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.
17. Criterii de calificare/selectie privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma, precum si informatiile/documentele prin acestia dovedesc faptul ca nu se incadreaza in cazurile ce justifica excluderea. Criterii de calificare/selectie privind situatia economica-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorului economic; informatii/documente pe care trebuie sa le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacitatilor minime cu caracter economic si tehnic, daca acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor impuse.
18. Pentru acordul-cadru: numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizand, daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.
19. Pentru dialogul competitiv si negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, se precizeaza, daca este cazul, derularea in mai multe etape succesive, pentru a reduce in mod progresiv numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate sau de oferte care urmeaza sa fie negociate.
20. Pentru licitatia restransa, dialogul competitiv si negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, in cazul in care se recurge la optiunea de reducere a numarului de candidati care vor fi invitati sa prezinte o oferta, sa participe la consultari sau sa negocieze: numarul minim si, dupa caz, numarul maxim propus de candidati si criteriile obiective care urmeaza sa se aplice pentru a selecta respectivul numar de candidati.
21. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.
22. Dupa caz, denumirea si adresa operatorilor economici deja selectati de autoritatea contractanta (negociere).
23. Criteriul de atribuire a contractului: “pretul cel mai scazut” sau “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic”. Factorii de evaluare in cazul utilizarii criteriului “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic”, precum si ponderea lor, se precizeaza doar in cazul in care nu figureaza in documentatia de atribuire sau, in cazul aplicarii dialogului competitiv sau negocierii, in documentatia descriptiva.
24. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se pot obtine aceste informatii.
25. Data publicarii anuntului de intentie sau, dupa caz, precizarea ca nu a fost publicat un astfel de anunt.
26. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
27. Se precizeaza daca contractul intra sub incidenta Acordului OMC (numai in cazul anunturilor transmise spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

ANUNTUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZITII PUBLICE IN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC
1. Tara autoritatii contractante.
2. Denumirea si adresa de e-mail a autoritatii contractante.
3. Referinte privind publicarea anuntului de participare la sistemul dinamic de achizitii.
4. Adresa de e-mail la care este disponibila documentatia de atribuire (caietul de sarcini si documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achizitii.
5. Obiectul contractului: descrierea prin numarul (numerele) de referinta din nomenclatura “CPV” si cantitatile care se vor achizitiona sau dimensiunea contractului care urmeaza sa fie atribuit.
6. Termenul de depunere a ofertelor orientative.

ANUNTUL DE ATRIBUIRE
1. Denumirea si adresa autoritatii contractante.
2. Procedura de atribuire aplicata. In cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, se prezinta motivele justificative.
3. Contractul de lucrari: natura si dimensiunea prestatiilor, caracteristicile generale ale lucrarii.
Contractul de furnizare: natura si cantitatea produselor furnizate, dupa caz, pe furnizor; numarul de referinta din nomenclatura.
Contracte de servicii: categoria si descrierea serviciului; numarul de referinta din nomenclatura; cantitatea de servicii achizitionate.
4. Data atribuirii contractului de achizitie publica.
5. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica.
6. Numarul de oferte primite.
7. Denumirea si adresa ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori.
8. Pretul sau gama preturilor platite.
9. Valoarea ofertei celei mai ridicate si a ofertei celei mai scazute luate in considerare in vederea atribuirii contractului de achizitii publice.
10. Daca este cazul, valoarea si partea din contract care urmeaza sa fie subcontractata.
11. Data publicarii anuntului de participare.
12. Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire.
13. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se pot obtine aceste informatii.

ANEXA Nr. 3B

INFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURILE DE PARTICIPARE

LA CONCESIUNEA DE LUCRARI/SERVICII

1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail a autoritatii contractate.
2. (a) Locul executiei lucrarilor/prestarii serviciilor.
(b) Obiectul concesionarii; natura si dimensiunea lucrarilor/prestarilor.
3. (a) Termenul de depunere a candidaturilor.
(b) Adresa la care trebuie transmise.
(c) Limba sau limbile in care trebuie redactate.
4. Conditiile personale, tehnice si financiare pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii.
5. Criterii utilizate la atribuirea contractului.
6. Dupa caz, procentajul minim din lucrari acordat partilor terte.
7. Data trimiterii spre publicare a anuntului de participare.
8. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor si, dupa caz, de mediere. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se pot obtine aceste informatii.

ANEXA Nr. 3C

INFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURILE DE PARTICIPARE

ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITATI CONTRACTANTE

1. (a) Locul executiei lucrarilor.
(b) Natura si dimensiunea prestarilor; caracteristicile generale ale lucrarii.
2. Termenul de executie eventual impus.
3. Denumirea si adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini si documentele suplimentare.
4. (a) Termenul de primire a cererilor de participare si de primire a ofertelor.
(b) Adresa la care trebuie transmise.
(c) Limba sau limbile in care trebuie redactate.
5. Daca este cazul, garantiile solicitate.
6. Conditiile cu caracter economic si tehnic pe care trebuie sa le indeplineasca executantul de lucrari.
7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului.
8. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.

ANEXA Nr. 3D

INFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURILE PENTRU

CONCURSURILE DE SOLUTII

ANUNTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail a autoritatii contractate si ale biroului de la care se pot obtine documentele suplimentare.
2. Descrierea proiectului.
3. Tipul de concurs: deschis sau restrans.
4. In cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.
5. In cazul unui concurs restrans:
(a) numarul de participanti care vor fi selectati;
(b) dupa caz, numele participantilor deja selectati;
(c) criterii de selectie a participantilor;
(d) termenul de depunere a cererilor de participare.
6. Dupa caz, se precizeaza daca participarea este rezervata unei profesii specifice.
7. Criteriile care urmeaza sa fie aplicate la evaluarea proiectelor.
8. Numele membrilor juriului.
9. Se precizeaza daca decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractanta.
10. Dupa caz, numarul si valoarea premiilor.
11. Daca este cazul, se precizeaza platile care urmeaza sa fie efectuate tuturor participantilor.
12. Se precizeaza daca, in urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite castigatorului sau castigatorilor concursului.
13. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.

ANUNTUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI
1. Numele, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail a autoritatii contractante.
2. Descrierea proiectului.
3. Numarul total de participanti.
4. Numarul de participanti straini.
5. Castigatorul (castigatorii) concursului.
6. Dupa caz, premiul (premiile) acordate.
7. Referinte privind publicarea anuntului de participare la concurs.
8. Data transmiterii spre publicare a anuntului privind rezultatul concursului.

Ultima actualizare marți, iulie 23, 2024

Contact rapid