Anunt concesionare teren - imobil compus din teren, situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, str. București, nr. 57 în suprafață măsurată de 4.999,00 mp (din acte 5.000,00 mp) având categoria de folosință „curți - construcții"

ANUNŢ
nr. 9395 din 10.05.2023

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în Municipiul Giurgiu, bulevardul București, nr. 10, Județul Giurgiu, organizează licitație publică:
A. Informaţii generale privind CONCEDENTUL precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:
– Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în Municipiul Giurgiu, bdul. București, nr. 10, Județul Giurgiu, Cod fiscal: 4938042, tel: 0372462611, Fax: 0372462651,
– adresa de e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro, persoană de contact: Raluca Măgureanu, tel: 0372462620;
B. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:
– imobil compus din teren, situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, str. București, nr. 57 în suprafață măsurată de 4.999,00 mp (din acte 5.000,00 mp) având categoria de folosință „curți – construcții”, înscris în cartea funciară nr. 38293 Giurgiu și identificat cu nr. cadastral 38293, aparține domeniului public al județului, așa cum este evidențiat la poziția nr. 130 în Lista de inventar a bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu, anexa nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.105 din 25.05.2021 – temei legal OUG. nr. 57/2019;
C. Informaţii privind documentaţia de atribuire – Se regăsesc în caietului de sarcini.
– Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin cerere scrisă către Consiliul Județean Giurgiu, în termen de 2 zile de la înregistrarea solicitării.
– Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul Concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu, Coordonare Servicii Publice de Interes Județean și Administrativ din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, bdul. București, nr.10. Județul Giurgiu, camera 5, telefon 0372462620.
– Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: Costul documentației este de 100,00 lei/exemplar și se poate achita cu numerar la casieria Consiliului Județean Giurgiu sau prin ordin de plată în contul RO74TREZ32121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, titular Județul Giurgiu, cod fiscal 4938042.
– Data – limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2023 ora 12:00.

D. Informaţii privind ofertele:
– Data-limită de depunere a ofertelor: 09.06.2023, ora 11:00;
– Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Consiliului Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, bdul. București, nr. 10, Județul Giurgiu, parter, camera 11;
– Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar original;

E. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
– 09.06.2023, ora 13:00, la sediul Consiliului Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, bdul. București, nr.10, Județul Giurgiu, etaj 2 – Sala de ședințe.

F. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
– Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr.13, cod poștal 080015, județul Giurgiu, tel. 0246212725, fax 0374093347, e-mail: tr-giurgiu-info@just.ro.

G. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.05.2023.

PRESEDINTE,
Dumitru BEIANU

Ultima actualizare joi, mai 11, 2023

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut