Hotărâri 2009

Arhivă

Nr. Data Continut
1 13.01.2009 HOTARÂRE privind utilizarea sumei de 1.143 mii lei din fondul de rulment
2 13.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local al judetului Giurgiu, pe anul 2009
3 13.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009
4 13.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii Judetului Giurgiu cu comunele Cosoba si Tartasesti în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”GIURGIU 2008 – 2015”
5 13.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice ocuparii functiei de administrator public în vederea coordonarii serviciilor publice de interes judetean
6 13.01.2009 HOTARÂRE privind însusirea propunerii de stema a judetului Giurgiu
7 13.01.2009 HOTARÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind garantarea respectarii dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat în plasament sau încredintare
8 13.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
9 13.01.2009 HOTARÂRE privind numirea doamnei Marculescu Clara Victoria în functia de conducere de director al Centrului de Afaceri Transfrontalier „DANUBIUS„ Giurgiu
10 13.01.2009 HOTARÂRE privind încetarea raportului de munca al doamnei Stefanescu Lucia, director al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Mogosesti
11 13.01.2009 HOTARÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Giurgiu în cadrul Biroului Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene de la Bruxelles
12 13.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Planului de Restructurare/Închidere a institutiilor rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap
13 13.01.2009 HOTARÂRE privind modificarea componentei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 13.01.2009
14 30.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii Cap. XXIII. DRUMURI JUDETENE din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Giurgiu,anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr.36 din 16 mai 2002
15 30.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU “ S.A.
16 30.01.2009 HOTARÂRE privind desemnarea unui reprezentant al judetului Giurgiu în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. „Uzina Termoelectrica Giurgiu” S.A.
17 30.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de maxim 15 milioane lei , sub forma de emisiune de obligatiuni prefinantata de linie de credit bancar tip „bridge loan” (credit-punte)
18 30.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii „Centru Transfrontalier de Coordonare si Conducere a Interventiei, Giurgiu – Ruse”
19 30.01.2009 HOTARÂRE privind modificarea art.6 al Hotarârii nr.12 din 4 iulie 2008 a ConsiliuluiJudetean Giurgiu, în sensul darii în administrare a spatiului din imobilul situat în municipiul Giurgiu, str.Bucuresti, nr.10, etajul II, camera 211
20 30.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea închirierii, în conditiile legii, a unui spatiu în suprafata de 9,99 mp din imobilului situat în orasul Bolintin Vale, str.Republicii, nr.1, aflat în domeniul privat al judetului Giurgiu, pentru amenajarea unui birou senatorial
21 30.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Contractului de asociere dintre judetul Giurgiu si celelalte unitati administrativ-teritoriale ale judetului Giurgiu, având ca obiect realizarea proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Giurgiu”
22 30.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Documentatiei de atribuire prin concesiune a terenului în suprafata de 2.400 mp, situat în Municipiul Giurgiu, str. Bucuresti nr. 82, aflat in domeniul public al judetului Giurgiu, în vederea realizarii unui Centru de dializa si aprobarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de concesiune
23 30.01.2009 HOTARÂRE privind modificarea componentei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti
24 30.01.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 4.000 lei, elevei Gabriela Corcioveanu
25 30.01.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Închiderea Complexului de servicii Bolintin Vale” si a cheltuielilor legate de proiect
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 30.01.2009
26 27.02.2009 HOTARÂRE privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Magureanu Cezar Mircea aflat pe lista Partidului National Liberal si declararii vacante a locului ocupat de acesta
27 27.02.2009 HOTARÂRE privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Stefan Marian
28 27.02.2009 HOTARÂRE privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Ficleanu Constantin Stelian
29 27.02.2009 HOTARÂRE privind aprobarea completarii Comisiei economice, dezvoltare regionala si integrare europeana aprobata prin Hotarârea nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului judetean Giurgiu
30 27.02.2009 HOTARÂRE privind aprobarea normelor procedurale pentru achizitionarea serviciilor financiare de structurare a împrumutului prin emisiune de valori mobiliare (obligatiuni) si credit bancar, precum si a serviciilor privind atragerea finantarii rambursabile
31 27.02.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Giurgiu, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 36 din 16 mai 2002
32 27.02.2009 HOTARÂRE privind completarea anexei 6 la Hotarârea nr.164 din 17 decembrie 2008 a Consiliului Judetean Giurgiu cu privire la aprobarea taxelor ce vor fi percepute în anul 2009
33 27.02.2009 HOTARÂRE privind aprobarea “Planului Judetean de Gestiune a Deseurilor pentru judetul Giurgiu”
34 27.02.2009 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Giurgiu, pentru anul 2009
35 27.02.2009 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu, pentru anul 2009
36 27.02.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu, a functiilor publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu si a functiilor publice din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Giurgiu, pentru anul 2009
37 27.02.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei, doamnei Popescu Mariana si unui sprijin financiar in suma de 3.000 lei, d-nei Paun Viorica
38 27.02.2009 HOTARÂRE privind aprobarea cotei lunare de carburat pentru autoturismele din dotarea Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2009
39 27.02.2009 HOTARÂRE privind atribuirea în folosinta gratuita a unei suprafete de teren de 4940 mp, aflata în domeniul public al judetului Giurgiu, Fundatiei „Bambini in Emergenza”
40 27.02.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului Giurgiu pentru perioada 2008-2013
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 27.02.2009
41 13.03.2009 HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Giurgiu nr.120 din 04.11.2008 pentru aprobarea proiectului „A.I.C.I. – Administratie Integrata în Comunitatea Informationala” si a cheltuielilor legate de proiect
42 13.03.2009 HOTARÂRE privind aprobarea achizitionarii unor mijloace fixe de catre S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU“ S.A.
43 13.03.2009 HOTARÂRE privind aprobarea unui schimb de teren în suprafata de 636.479 m2, între Judetul Giurgiu si Comuna Gostinu
44 13.03.2009 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii Judetului Giurgiu cu Fundatia De WesterCirkel, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu si Comuna Gaiseni
45 13.03.2009 HOTARÂRE privind numirea doamnei Stanoescu Elisabeta-Daniela în functia de director al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Mogosesti
46 13.03.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei, domnului Ciugulitu Marian, unui sprijin financiar in suma de 2.000 lei, domnului Matei Mihail, unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei domnului Gheonu Mihai pentru fiica sa Gheonu Elena Alexandra si unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei domnului Oneala Petrica
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 13.03.2009
47 30.03.2009 HOTARÂRE privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Judetului Giurgiu, bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii si bugetului creditelor interne, pe anul 2009
48 30.03.2009 HOTARÂRE privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 20% si a cotei rezultate din aplicarea gradului de necolectare, din unele venituri ale bugetului de stat si cota defalcata din impozitul pe venit(22%) pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala
49 30.03.2009 HOTARÂRE privind alocarea sumei de 600 mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean, Primariei Roata de Jos
50 30.03.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2009, în suma de 200 mii lei Parohiei Iepuresti, Biserica Sf. Ierarh Nicolae
51 30.03.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei, doamnei Peia Rodica, unui sprijin financiar in suma de 3.000 lei, domnului Ion Cristian pentru sotia sa Ion Georgeta, unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei, doamnei Buzatu Iuliana-Ramona pentru fiica sa Buzatu Antonia-Ramona , unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei, doamnei Flaidar Aurica pentru fiica sa Flaidar Mihaela-Corina si unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei, doamnei Gavril Mariana
52 30.03.2009 HOTARÂRE privind modificarea art.1 al Hotarârii nr.93 din 17 septembrie 2008 a Consiliului Judetean Giurgiu
53 30.03.2009 HOTARÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Giurgiu în Consiliul de Administratie al Teatrului „Valah” Giurgiu
54 30.03.2009 HOTARÂRE privind încetarea aplicabilitatii Hotarârii nr.171 din 17 decembrie 2008 si a Hotarârii nr.22 din 30 ianuarie 2009 ale Consiliului Judetean Giurgiu
55 30.03.2009 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico-Sociala, Mogosesti, judetul Giurgiu, pentru anul 2009
56 30.03.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Directiei judetene de transport, administrarea drumurilor judetene si control trafic, Giurgiu
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 30.03.2009
57 10.04.2009 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009
58 10.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere, pentru asistatii din Caminul pentru Persoane Vârstnice Mironesti
59 10.04.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma 7.800 lei, Inspectoratului Scolar al judetului Giurgiu pentru organizarea si desfasurarea olimpiadelor si concursurilor scolare judetene
60 10.04.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei, Scolii cu clasele I-VIII nr.7 Giurgiu pentru concursul interjudetean de matematica ,, Elena Badila” si unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei doamnei Cristea Alina pentru mama sa, Cristea Ecaterina
61 10.04.2009 HOTARÂRE privind atribuirea în folosinta gratuita a unui sistem integrat mobil de cântarire a autovehiculelor, Directiei Judetene de Transport, Administrarea Drumurilor Judetene si Control Trafic Giurgiu
62 10.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A BALTII COMANA – judetul Giurgiu”
63 10.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, fazele Proiect Tehnic si Detalii de Executie (PT si DE) pentru obiectivul de investitii „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A BALTII COMANA- judetul Giurgiu”
64 10.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei de administrare speciala si a supravegherii financiare a S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU “ S.A.
65 10.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investitii “Adaptarea structurii de productie la noile reglementari privind piata de energie electrica si termica din România”
66 10.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Centru Transfrontalier de Coordonare si Conducere a Interventiei Giurgiu – Ruse”
67 10.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare traseu rutier Rasuceni-Giurgiu, L= 18,588 km.”
68 10.04.2009 HOTARÂRE privind acordarea sumei de 2.000 lei doamnei Cîrstea Ileana, pentru organizarea manifestarii ,,Întâlnirea fiilor satului Tangîru’’
69 10.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Centrului de Afaceri Transfrontalier „Danubius”, Giurgiu
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 10.04.2009
70 27.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Innovation and cross-border cooperation in the field of tourism “ (“ Inovare si cooperare transfrontaliera în domeniul turismului”) si a cheltuielilor legate de proiect
71 27.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „ Rehabilitating the acces infrastructure for the development of the cross-border cooperation within the Giurgiu –Ruse area- ROAD GIURGIU-RUSE ” ( „ Reabilitarea infrastructurii de acceas pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere în regiunea Giurgiu -Ruse ”) si a cheltuielilor legate de proiect
72 27.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „ Enhancing the operational capacities for emergency situations response in Giurgiu-Rousse cross-border area – EOCES”(“ Intarirea capacitatilor operationale pentru raspuns in situatii de urgenta in regiunea transfrontaliera Giurgiu-Ruse” ) si a cheltuielilor legate de proiect
73 27.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „ Insuring an efficient management of the joint intervention in emergency situations in the Giurgiu-Rousse cross-border area- EMES ” ( “Asigurarea unui management eficient pentru interventii comune în situatii de urgenta în regiunea transfrontaliera Giurgiu-Ruse”) si a cheltuielilor legate de proiect
74 27.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A BALTII COMANA- judetul Giurgiu” si a cheltuielilor legate de proiect
75 27.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR ÎN JUDETUL GIURGIU”
76 27.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea strategiei de privatizare a S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU “ S.A.
77 27.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea trecerii imobilului compus din cladire si teren aferent, situate în municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Batrân, nr.23, din domeniul public în domeniul privat al judetului Giurgiu
78 27.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Teatrului ,,Valah’’ Giurgiu, pe anul 2009
79 27.04.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Giurgiu
80 27.04.2009 HOTARÂRE privind numirea domnului Mateescu Ion în functia de director general al Directiei Judetene de Transporturi, Administrarea Drumurilor Judetene si Control Trafic, Giurgiu
81 27.04.2009 HOTARÂRE privind modificarea contributiei lunare de întretinere pentru o persoana care beneficiaza de serviciile furnizate de Centrul de Asistenta Medico-Sociala Mogosesti, judetul Giurgiu
82 27.04.2009 HOTARÂRE privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru organizarea manifestarilor prilejuite de ,,Sarbatoarea Bujorului”
83 27.04.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma 10.000 lei, Parohiei Malu si a unui sprijin financiar în suma de 1.500 lei Seminarului Teologic ,, Sfântul Ioan Valahul”
84 27.04.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma 2.500 lei, Casei Corpului Didactic Giurgiu, unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei Liceului Teoretic ,, Nicolae Cartojan” Giurgiu si unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei, InspectoratuluiScolar al judetului Giurgiu
85 27.04.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei, Automobil Clubului Român
86 27.04.2009 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu si a bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, pe anul 2009
<> PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 27.04.2009
87 08.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2009
88 08.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al judetului Giurgiu
89 08.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea închiderii circulatiei vehiculelor pe podul peste râul Arges, amplasat pe drumul judetean DJ 412, km 13+200, la Colibasi
90 08.05.2009 HOTARÂRE privind stabilirea indemnizatiei de sedinta membrilor Comisiei pentru protectia copilului, Giurgiu
91 08.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Raportului de Monitorizare al Programului Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului
92 08.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judetul Giurgiu si Comuna Prundu în vederea modernizarii prin asfaltare a DJ 412 Prundu – Colibasi
93 08.05.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.000 lei, doamnei Teodorescu Ionela Iulia
94 08.05.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2.000 lei Sindicatului de Posta Giurgiu pentru concursul ,, MARSUL FACTORILOR POSTALI”
95 08.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren în suprafata de 1977 mp., situat în mun.Giurgiu, str.Bucuresti, nr.82, aflat în domeniul public al judetului Giurgiu
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 08.05.2009
96 14.05.2009 HOTARÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Giurgiu”
97 14.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Adaptarea structurii de productie la noile reglementari privind piata de energie electrica si termica din România”
98 14.05.2009 HOTARÂRE privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu, pe anul 2009
99 14.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 20 milioane lei
100 14.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului Giurgiu, pe anul 2008
101 14.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii arondarii actuale a comunelor Roata de Jos, Mîrsa si Bucsani vizând activitatile de evidenta a persoanelor
<> PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 14.05.2009
102 29.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului “Management Integrat pentru Asistenta Sociala Eficienta (M.I.A.S.E)” si a cheltuielilor legate de proiect
103 29.05.2009 HOTARÂRE privind asocierea judetului Giurgiu cu judetele Arges, Calarasi, Dâmbovita, Ialomita, Prahova si Teleorman în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ SITUATII DE URGENTA SUD MUNTENIA” pentru realizarea proiectului “Achizitionare echipamente specifice pentru îmbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie în situatii de urgenta, acordarii asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat”
104 29.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare sectie Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Vadu Lat”
105 29.05.2009 HOTARÂRE privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu cu suprafata utila totala de 110,94 mp din cadrul Spitalului Mogosesti, aflat în domeniul public al judetului Giurgiu, Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu
106 29.05.2009 HOTARÂRE privind atribuirea în folosinta gratuita a unor spatii cu suprafata utila totala de 744,88 mp din imobilul situat în B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al judetului Giurgiu, Centrului Militar Judetean Giurgiu
107 29.05.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei, Colegiului National „Ion Maiorescu”, unui sprijin financiar in suma de 1.000 lei, domnului Serbanica Paul, unui sprijin financiar în suma de 1.000 lei doamnei Coman Linica si unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei domnului Catana Alexandru
108 29.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”Modernizare DJ 504 A Gogosari-Draghiceanu-Izvoru-DJ 504, km 9+300 – 17+500, 8,200 km”, în faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
109 29.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”Modernizare DJ 412 Prundu (DN 41)-Colibasi, km 0+000-9+000, km 12+000-13+858; 10,858 km”, în faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
110 29.05.2009 HOTARÂRE privind actualizarea Listei obiectivelor de investitii si a reabilitarilor de drumuri judetene ce urmeaza a se finanta din împrumut banacar, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr.15 din 17 februarie 2006
111 29.05.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii anexei nr.2. a Hotarârii nr.86 din 27 aprilie 2009 a Consiliului Judetean Giurgiu laLista „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget rectificat 2009,
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 29.05.2009
112 30.06.2009 HOTARÂRE privind aprobarea initierii procedurii de vânzare a unor imobile aflate în domeniul privat al judetului Giurgiu
113 30.06.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat “ si a cheltuielilor legate de proiect
114 30.06.2009 HOTARÂRE privind modificarea art.1 la Hotarârea nr.99 din 14 mai 2009 a Consiliului Judetean Giurgiu
115 30.06.2009 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judetul Giurgiu si Comuna Bolintin Deal în vederea realizarii obiectivului „Parc Comunal Bolintin Deal”
116 30.06.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 20.000 lei Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Giurgiu, pentru organizarea festivalului „Pe marginea Dunarii”, editia a XVI-a
117 30.06.2009 HOTARÂRE privind aprobarea prelungirii functionarii temporare, cu 3 ani, în incinta Centrului de Plasament „Sfântul Toader” din comuna Gradinari, judetul Giurgiu a unei sectii a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tântava
118 30.06.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii„ Modernizare DJ 151 E Limita judet Dâmbovita –Trestieni, km 4+340 – 9+835, 5,495 km”, în faza Proiect tehnic si detalii de executie
119 30.06.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii“ Modernizare DJ 401 A Limita Judet Ilfov – Tântava – Bolintin Vale – Gaiseni – Limita Judet Dâmbovita, km 32+350 – 37+100; km 61+430-63+550; 6,87 km”, în faza Proiect tehnic si detalii de executie
120 30.06.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificariisi completarii Programului cu lucrarile de întretinere si reparatii la drumuri judetene pe anul 2009, anexa nr.4 la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 47 din 30 martie 2009
121 30.06.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Listei pozitiei globale „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget rectificat 2009, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr.111 din 29 mai 2009
122 30.06.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Planului de Actiune si Acoperire a Riscurilor al judetului Giurgiu, actualizat
123 30.06.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 leidomnului Matei Mirel George, unui sprijin financiar în suma de 1.000 lei Palatului Copiilor Giurgiu si unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei domnului Nica Vasile
124 30.06.2009 HOTARÂRE privind modificarea punctului 6 din Anexa la Hotarârea Consiliului Judetean Giurgiu nr.76/2009 privind aprobarea strategiei de privatizare a S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU “ S.A.
125 30.06.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Eficienta Administrativa prin e – Comunicare la nivelul Consiliului Judetean Giurgiu” – E.A.e.C. GIURGIU – si a cheltuielilor legate de proiect
126 30.06.2009 HOTARÂRE privind modificarea articolului 2 al Hotarârii nr.106 din 29 mai 2009 a Consiliului Judetean Giurgiu privind atribuirea în folosinta gratuita a unor spatii cu suprafata utila totala de 744,88 mp din imobilul situat în B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al judetului Giurgiu, Centrului Militar Judetean Giurgiu
127 30.06.2009 HOTARÂRE privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat în domeniul public al judetului Giurgiu
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 30.06.2009
128 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat în cadrul Proiectului „Formarea si specializarea asistentilor sociali din mediul rural”
129 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Cap.80.02. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA din Lista pozitiei globale „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget rectificat 2009, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr.121 din 30 iunie 2009
130 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea trecerii unor imobile din proprietatea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
131 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Eficientizare consum de energie electrica si termica la case de tip familial”
132 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Eficientizare consum de energie electrica si termica la spitale de interes judetean”
133 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Judetean Giurgiu în administrarea a unor Consilii locale de pe raza judetului Giurgiu, a unor bunuri aflate în domeniul privat al judetului Giurgiu
134 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Judetean Giurgiu în administrarea Centrului de afaceri transfrontalier „Danubius”, a unor bunuri mobile si imobile aflate în domeniul privat al judetului Giurgiu
135 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea completarii patrimoniului Asociatiei „Euroregiunea Danubius” prin aport în natura
136 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului “Joint actions for the management of emergency situations in case of hydro-meteorological events and accidental water pollutions-JAMES”(“Actiuni comune pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de evenimente hidro-meteorologice si poluari accidentale ale apei”) si a cheltuielilor legate de proiect
137 14.07.2009 HOTARÂRE privind declararea ca monument al naturii de interes judetean a obiectivului ”Stejarul de la Singureni” situat în comuna Singureni, judetul Giurgiu
138 14.07.2009 HOTARÂRE privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu, pe anul 2009
139 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea contractelor de achizitie de servicii prevazute în anexa 2B la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 si a Normelor privind aplicarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor de achizitie de servicii prevazute în anexa 2B la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006
140 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie electrica si termica la Spitalul judetean de urgenta Giurgiu” si a cheltuielilor legate de proiect
141 14.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie electrica si termica la case de tip familial” si a cheltuielilor legate de proiect
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 14.07.2009
142 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale structurilor de tip rezidential din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu ;
143 28.07.2009 HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotararii nr.102 din 29 mai 2009 privind aprobarea proiectului “Management Integrat pentru Asistenta Sociala Eficienta (M.I.A.S.E.)” si a cheltuielilor legate de proiect
144 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului “Operatiuni transfrontaliere ecologice pentru o zona integrata de afaceri – Ecological cross-border operations for a business integrated zone – ECO BIZ” si a cheltuielilor legate de proiect
145 28.07.2009 HOTARÂRE pentru modificarea articolului 1 al Hotarârii nr.38 din 27 februarie 2009 a Consiliului Judetean Giurgiu privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autoturismele din dotarea Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2009
146 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea achizitionarii unui autoturism (8+1 locuri)
147 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea înfiintarii Comitetului Judetean de Analiza a Problemelor Persoanelor cu Handicap si a Regulamentului de organizare si functionare al acestuia
148 28.07.2009 HOTARÂRE privind revocarea unor Hotarâri de Consiliu
149 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Eficientizare consum de energie termica la case de tip familial”
150 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Eficientizare consum de energie termica la spitale de interes judetean”
151 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie termica la case de tip familial” si a cheltuielilor legate de proiect
152 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie termica la Spitalul judetean de urgenta Giurgiu” si a cheltuielilor legate de proiect
153 28.07.2009 HOTARÂRE privind initierea demersurilor privind trecerea unui pod rutier din domeniul publical statului, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” S.A. Constanta, în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
154 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Listei pozitiei globale „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget rectificat 2009, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr.121 din 30 iunie 2009, modificatasi completata prin Hotarârile Consiliului Judetean nr.129 din 14 iulie 2009 si 138 din 14 iulie 2009
155 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii judetului Giurgiu cu Parohia Sadina în vederea realizarii documentatiei tehnico-economice a proiectului „Restaurarea si valorificarea turistica durabila a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina a fostului schit Roata” din comuna Roata de Jos
156 28.07.2009 HOTARÂRE privind constatarea dreptului de proprietate publica a judetului Giurgiu asupra terenului aferent imobilului Complex de servicii sociale
157 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judetul Giurgiu si Comuna Clejaniîn vederea realizarii unor lucrari de modernizare la drumul judetean DJ 412 B Neajlovu – Sterea – DN 61
158 28.07.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ”Modernizare DJ 412 B, Neajlovu – Sterea – DN 61, km 9+550 – 12+550; 3,00 km”, în faza proiect tehnic si detalii de executie
159 28.07.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2000 lei, Clubului Sportiv „Dunarea” Giurgiu
160 28.07.2009 HOTARÂRE privind împuternicirea presedintelui Consiliului Judetean Giurgiu sa semneze contractul de parteneriat (partnership agreement) pentru implementarea proiectului „Managementul gestiunii drumurilor în regiunea transfrontaliera Giurgiu-Ruse – O strategie de succes ” finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera România –Bulgaria 2007-2013, precum si stabilirea modului de alocare a resurselor necesare implementarii proiectului.
161 28.07.2009 HOTARÂRE privind împuternicirea presedintelui Consiliului Judetean Giurgiu sa semneze contractul de parteneriat (partnership agreement) pentru implementarea proiectului “Tour Net- Promovarea unei retele transfrontaliere Bulgaria-România pentru dezvoltarea în comun a unor servicii de turism” finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera România –Bulgaria 2007-2013, precum si stabilirea modului de alocare a resurselor necesare implementarii proiectului.
162 28.07.2009 HOTARÂRE privind împuternicirea presedintelui Consiliului Judetean Giurgiu sa semneze contractul de parteneriat (partnership agreement) pentru implementarea proiectului “Studiu privind potentialul de energii regenerabile si dezvoltarea modelelor de buna practica în regiunea Ruse –Giurgiu” finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera România –Bulgaria 2007-2013, precum si stabilirea modului de alocare a resurselor necesare implementarii proiectului
PROCES-VERBAL încheiat în cadrul sedintei EXTRAORDINARE PUBLICE a Consiliului judetean Giurgiu DIN DATA DE 28 IULIE 2009
163 04.08.2009 HOTARÂRE privind asigurarea din resursele proprii ale Consiliului Judetean Giurgiu a cheltuielilor neeligibile necesare pentru amenajare „Racord acces si parcare” la obiectivul de investitii „Pavilion de informare si monitorizare din cadrul proiectului „Reconstructia ecologica a Baltii Comana – judetul Giurgiu”
164 04.08.2009 HOTARÂRE privind asigurarea din resursele proprii ale Consiliul Judetean Giurgiu a contributiei financiare pentru alte cheltuieli decât cele eligibile din cadrul proiectului „Reconstructia ecologica a Baltii Comana – judetul Giurgiu”
165 04.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Listei pozitiei „ Alte cheltuielide investitii ”, defalcata pe capitole, Buget 2009, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 154 din 28 iulie 2009
166 04.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tântava Gradinari”
167 04.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare si modernizare Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tântava Gradinari” si a cheltuielilor legate de proiect
PROCES-VERBAL încheiat în cadrul sedintei EXTRAORDINARE PUBLICE a Consiliului judetean Giurgiu DIN DATA DE 04 August 2009
168 28.08.2009 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu si bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2009
169 28.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie termica la Spitalul de Neuropsihiatrie Vadu Lat” si a cheltuielilor legate de proiect
170 28.08.2009 HOTARÂREprivind aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie termica la Spitalul de boli infectioase Singureni” si a cheltuielilor legate de proiect
171 28.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie termica la Spitalul Orasenesc Bolintin Vale” si a cheltuielilor legate de proiect
172 28.08.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.000 lei, domnului Apostol M. Florea si unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei, domnului Dadiloveanu Florea Vasile
173 28.08.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.200 lei, Muzeului judetean ,,Teohari Antonescu”
174 28.08.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma 20.000 lei, Clubului Sportiv Scolar Giurgiu, pentru echipa de baschet
175 28.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea unor taxe speciale ce urmeaza a fi percepute de catre Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Giurgiu
176 28.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU privind vânzarea bunurilor imobile (terenuri si/sau cladiri) aflate în domeniul privat al judetului Giurgiu
177 28.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea vânzarii unui imobil (teren) aflat în domeniul privat al judetului Giurgiu
178 28.08.2009 HOTARÂRE privind modificarea Hotarârii nr.11 din 19 ianuarie 2005 a Consiliului Judetean Giurgiu privind constituirea Comisiei pentru protectia copilului
179 28.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Giurgiu cu Parohia Popesti în vederea realizarii documentatiei tehnico-economice a proiectului „Restaurarea si valorificarea turistica durabila a monumentului istoric Biserica „Sfânta Treime” din satul Popesti, Protoeria Mihailesti”
180 28.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea închirierii unui teren în suprafata de 30 mp, situat în municipiul Giurgiu, str.23 August, nr.63, aflat în domeniul public al judetului Giurgiu si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
181 28.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea activitatilor în care va fi implicat Consiliul Judetean Giurgiu în managementul si implementarea proiectului “Achizitionare echipamente specifice pentru îmbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie în situatii de urgenta, acordarii asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia” si a cheluielilor judetului Giurgiu legate de proiect
182 28.08.2009 HOTARÂRE privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu în suprafata de 479,33 mp, aflat în domeniul privat al judetului Giurgiu si în administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, Fundatiei Comber România
183 28.08.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat, în cadrulProiectului „Centre de incluziune profesionala si sociala”
PROCES-VERBAL încheiat în cadrul sedinteiORDINARE PUBLICE a Consiliului judetean Giurgiu DIN DATA DE 28 August 2009
184 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici ai investitiei „e-A.S.I. – e-Administratie prin solutii informatice integrate”, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
185 18.09.2009 HOTARÂRE privind modificarea Hotarârii nr.11 din 19 ianuarie 2005 a Consiliului Judetean Giurgiu privind constituirea Comisiei pentru protectia copilului
186 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea închiderii „Sectiei Gradinari” din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
187 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea indemnizatiei si conditiilor de acordare a acesteia, membrilor Comisiei pentru vânzarea spatiilor medicale
188 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea listelor cu spatiile din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu care vor fi vândute potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.68/2008
189 18.09.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 4.000 lei Fundatiei „SFANTA MARIA” din Giurgiu
190 18.09.2009 HOTARÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
191 18.09.2009 HOTARÂRE privind participarea Consiliului Judetean Giurgiu, în calitate de coordonator, la Programul de îmbunatatire a calitatii mediului prin împadurirea terenurilor agricole degradate
192 18.09.2009 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu, pe anul 2009
193 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
194 18.09.2009 HOTARÂRE privind modificarea art.1 din Hotarârea nr.99 din 16 octombrie 2008 a Consiliului Judetean Giurgiu
195 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „PUNCT TERMIC DISPENSARUL POLICLINIC GIURGIU”, în faza Studiu de fezabilitate
196 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Listei pozitiei globale „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget rectificat 2009, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr.168 din 28 august 2009
197 18.09.2009 HOTARÂRE privind modificarea denumirii obiectivului de investitii din Hotarârea nr. 166 din 04 august 2009 a Consiliului Judetean Giurgiu privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tântava Gradinari”
198 18.09.2009 HOTARÂRE privind modificarea titlului proiectului din Hotarârea nr. 167 din 04 august 2009 a Consiliului Judetean Giurgiu privind aprobarea proiectului „Reabilitare si modernizare Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tântava Gradinari” si a cheltuielilor legate de proiect
199 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea reorganizarii Centrului de zi Luceafarul prin restructurarea Centrului de zi Soarele
200 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modelului drapelului judetului Giurgiu si a drapelului tip fanion al judetului Giurgiu
201 18.09.2009 HOTARÂRE privind constatarea dreptului de proprietate publica a judetului Giurgiu asupra imobilului (teren si cladiri) „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tântava”
202 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii “ Modernizare DJ 412 Prundu (DN 41) – Colibasi, km 0+000 – 9+000;km 12+000 – 13+858; 10,858 km” în faza Proiect tehnic si detalii de executie
203 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivul de investitii „Consolidarea, reabilitarea si amenajarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu, subsol Corp C 16”
204 18.09.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Consolidarea, reabilitarea si amenajarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu, subsol Corp C 16” si a cheltuielilor legate de proiect
PROCES-VERBAL încheiat în cadrul sedintei EXTRAORDINARE PUBLICE a Consiliului judetean Giurgiu DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2009
205 02.10.2009 HOTARÂRE privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 20% dinsumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si din cotele defalcate dinimpozitul pe venit pe anii 2010, 2011, 2012, 2013.
206 02.10.2009 HOTARÂRE privind constatarea suspendarii raportului de munca al domnului Marian Maroiu, director al Directiei Judetene de Dezvoltare Rurala si Protectia Mediului si numirea temporara a domnului Alin Gutu în functia de director, pe perioada suspendarii titularului
207 02.10.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 84 mii lei Primariei Municipiului Giurgiu, pentru Cresa nr.1 Giurgiu
208 02.10.2009 HOTARÂRE privind modificarea anexelor la Hotarârea nr.188 din 18 septembrie 2009 a Consiliului Judetean Giurgiu privind aprobarea listelor cu spatiile din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu care vor fi vândute potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.68/2008
209 02.10.2009 HOTARÂRE privind luarea în administrare directa a unui spatiu „Sala de Mese” din imobilul Cantina Grupului Scolar Dimitrie Bolintineanu , oras Bolintin Vale, judetul Giurgiu
PROCES-VERBAL încheiat în cadrul sedintei ORDINARE PUBLICE a Consiliului Judetean Giurgiu DIN DATA DE 02 OCTOMBRIE 2009
210 29.10.2009 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu si bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2009
211 29.10.2009 HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judetului Giurgiu a unor imobile din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tântava Gradinari
212 29.10.2009 HOTARÂRE privind respingerea preluarii de catre Consiliul Judetean Giurgiu a administrarii Portului Fluvial Giurgiu aflat în administrarea C.N. „Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” S.A. Giurgiu
213 29.10.2009 HOTARÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Giurgiu”
214 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea formei cadru a Contractului de finantare nerambursabila pentru implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Giurgiu” si împuternicirea Presedintelui Consiliului Judetean Giurgiu sa negocieze si sa semneze Contractul Anexe la Anexa Contract :
215 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiilor de atribuire a contractelor de prestari servicii pentru „Asistenta tehnica pentru acordarea de sprijin în gestionare si implementare” si „Supervizare a contractelor aferente” Sistemului de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Giurgiu
216 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
217 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „PUNCT TERMIC DISPENSARUL POLICLINIC GIURGIU”, în faza Proiect tehnic si Detalii de executie
218 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare traseu rutier Gogosari-Giurgiu, L=12,187 km”
219 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivul de investitii „Restaurarea si valorificarea turistica durabila a monumentului istoric Manastirea fortificata Comana si modernizarea infrastructurii conexe”
220 29.10.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma 30.000 lei, Asociatiei Sportive Baschet Giurgiu, unui sprijin financiar în suma de 1.000 lei domnului Cicea Alexandru si unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei doamnei Amariei Cristina
221 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului Înfiintarea Grupului de Actiune Locala „Inima Giurgiului – Tara Neajlovului si a Câlnistei” si a cheltuielilor legate de proiect
222 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii Cap. XXIII. DRUMURI JUDETENE din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Giurgiu,anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr.36 din 16 mai 2002
223 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „AMENAJARE GARAJ AUTO”, în faza Studiu de fezabilitate
224 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „AMENAJARE GARAJ AUTO”, în faza Proiect tehnic si Detalii de executie
225 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „ Modernizare/Reabilitare DJ 601 A Bâcu – Joita, km 14+370 – 14+970, km 16+000 – 18+400, 3,0 km ”, în faza Proiect tehnic si detalii de executie
226 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Restaurarea si valorificarea turistica durabila a monumentului istoric Mânastirea Fortificata Comana si modernizarea infrastructurii conexe” si a cheltuielilor legate de proiect
227 29.10.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Rehabilitating and modernization the access infrastructure to the cross-border area Giurgiu-Ruse” (R.O.A.D. 2) , („Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de acces în zona transfrontaliera Giurgiu-Ruse”- R.O.A.D. 2), si a cheltuielilor legate de proiect
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 29.10.2009
228 12.11.2009 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu, pe anul 2009
229 Anexa 12.11.2009 HOTARÂRE privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrarea bugetelor locale, rectificare pe anul 2009, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala
230 12.11.2009 HOTARÂRE privind modificarea articolelor 4 si 5 din Hotarârea nr.167 din 04 august 2009 a Consiliului Judetean Giurgiu privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tântava” si a cheltuielilor legate de proiect
231 12.11.2009 HOTARÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
232 12.11.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii unor capitole din Lista pozitiei globale „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget rectificat 2009, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 210 din 29 octombrie 2009
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 12.11.2009
233 27.11.2009 HOTARÂRE privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu, pe anul 2009
234 27.11.2009 HOTARÂRE privind alocarea sumei de 80.000 lei pentru finantarea manifestarilor care se vor desfasura la nivelul Consiliului judetean Giurgiu cu ocazia sarbatorilor de iarna, pe anul 2009
235 27.11.2009 HOTARÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
236 27.11.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Administratie Publica Eficienta la nivelul Judetului Giurgiu – A.P.E Giurgiu” si a cheltuielilor legate de proiect
237 27.11.2009 HOTARÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si extindere Complex de servicii sociale Giurgiu”
238 27.11.2009 HOTARÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privata a judetului Giurgiu asupra cladirii apartinând imobilului “Casa tineretului”, situat în municipiul Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, f.n.
239 27.11.2009 HOTARÂRE privind aprobarea vânzarii unui imobil (cladire si teren) aflat în domeniul privat al judetului Giurgiu
240 27.11.2009 HOTARÂRE privind atribuirea în folosinta gratuita a doua cladiri, Casa Lorenzo în suprafata utila totala de 410,57 mp si Centrul de Coordonare în suprafata utila totala de 291,65 mp, situate în comuna Singureni, aflate în domeniul public al judetului Giurgiu, Fundatiei Bambini in Emergenza.
241 27.11.2009 HOTARÂRE privind darea în administrare Consiliului Local Giurgiu a terenului în suprafata de 5000 mp, situat în mun.Giurgiu, str.Bucuresti, nr.57, aflat în domeniul privat al Judetului Giurgiu
242 27.11.2009 HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Giurgiu nr.184 din 18.09.2009 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici ai investitiei „ e-A.S.I. – e-Administratie prin solutii informatice integrate”, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
243 27.11.2009 HOTARÂRE privind aprobarea înfiintarii Casei de tip familial Soarele, Regulamentului de organizare si functionare al Casei de tip familial Soarele precum si aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
PROCES-VERBAL INCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2009
244 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea taxelor speciale de utilizare a drumurilor judetene si a Regulamentului privind conditiile, sectorul si modul de aplicare a taxelor speciale de utilizare a drumurilor judetene, pentru anul 2010, precum si modelele Cererii pentru eliberarea autorizatiei de circulatie pe drumurile judetene, a autorizatiilor de circulatie si a autocolantelor atasate autorizatiilor
245 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judetean Giurgiu în anul 2010
246 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea contributiei lunare de întretinere pentru o persoana care beneficiaza de serviciile furnizate de Centrul de Asistenta Medico-Sociala Mogosesti, judetul Giurgiu
247 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere, pentru asistatii din Caminul pentru Persoane Vârstnice Mironesti
248 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea costului mediu lunar pentru o persoana cu handicap care beneficiaza de protectie sociala pe anul 2010
249 17.12.2009 HOTARÂRE privind modificarea anexei la Hotarârea Consiliului Judetean Giurgiu nr.99 din 14 mai 2009
250 17.12.2009 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetuluiGiurgiu, pe anul 2009
251 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Listei pozitiei globale „ Alte cheltuielide investitii ”, defalcata pe capitole, Buget rectificat 2009, anexa laHotarârea Consiliului Judetean nr. 210 din 29 octombrie 2009
252 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii Programului cu lucrarile de întretinere si reparatii la drumuri judetene pe anul 2009, anexa nr.3 la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 210 din 29 octombrie 2009
253 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii judetului Giurgiu cu comuna Oinacu, în vederea finantarii si implementarii proiectului „Reconstructie ecologica pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Ciorarie si Malu Rosu, comuna Oinacu, judetul Giurgiu”
254 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii judetului Giurgiu cu comuna Colibasi, în vederea finantarii si implementarii proiectului „Reconstructie ecologica pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Colibasi, sat Cîmpurelu, comuna Colibasi, judetul Giurgiu”
255 17.12.2009 HOTARÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
256 17.12.2009 HOTARÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
257 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare si extindere Complex de Servicii Sociale Giurgiu” si a cheltuielilor legate de proiect
258 17.12.2009 HOTARÂRE privind modificarea componentei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti
259 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
260 17.12.2009 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.505 lei, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, pentru Loghin Elena Georgiana
261 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea constituirii S.C. ”TERMOSERV OPTIM” S.R.L. Giurgiu
262Anexa 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea Programului de restructurare al S.C. UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU S.A.
263 17.12.2009 HOTARÂRE privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Ispas D. Sorin si a domnului Toader N. Gabriel Rasvan, aflati pe lista Partidului Democrat Liberal si declararii vacante a locurilor ocupate de acestia
264 17.12.2009 HOTARÂRE privind validarea mandatelor de consilier judetean ale domnului Chitu I. Mircea si domnului Radulescu C. Viorel Romeo
265 17.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotarârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului judetean Giurgiu
PROCES-VERBAL INCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2009
266 21.12.2009 HOTARÂRE privind modificarea anexei nr.2 la hotarârea Consiliului judetean nr.250 din 17 decembrie 2009
267 21.12.2009 HOTARÂRE privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrarea bugetelor locale, rectificare pe anul 2009, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala
268 21.12.2009 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivul de investitii„ Reabilitare si modernizare Sala Mica –Teatrul Valah Giurgiu”
PROCES-VERBAL INCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 21 DECEMBRIE 2009
269 31.12.2009 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu, pe anul 2009
PROCES-VERBAL INCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 31 DECEMBRIE 2009
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut