Hotărâri 2010

Arhivă

Nr. Data Continut
1 14.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate pe anul 2010 în afara bugetului local al
2 14.01.2010 HOTARÂRE privind utilizarea sumei de 3687,00 mii lei din fondul de rulment
3 14.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare si consolidare pod beton armat pe DJ 412 km 13+200 peste râul Arges la Colibasi”, în faza documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii
4 14.01.2010 HOTARÂRE  privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centrul de Asistentã Medico – Socialã Mogosesti, judetul Giurgiu”, în faza documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii
5 14.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centrul de Asistentã Socialã Hotarele, judetul Giurgiu”, în faza studiu de fezabilitate si documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii
6  14.01.2010 HOTARÂRE  privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului de Asistentã Medico-Socialã, Mogosesti, judetul Giurgiu, pentru anul 2010
7  14.01.2010 HOTARÂRE  privind modificarea si completarea art.3 din Hotãrârea Consiliului Judetean Giurgiu nr.151/ 28 iulie 2009 pentru aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie termicã la case de tip familial” si a cheltuielilor legate de proiect
8 14.01.2010 HOTARÂRE privind modificarea Hotãrârii nr.87 din 31 iulie 2007 a Consiliului Judetean Giurgiu pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apã si de canalizare pentru judetul Giurgiu
Proces-verbal sedinta 14.01.2010
 9  29.01.2010 HOTARÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.93 din 17 septembrie 2008  a Consiliului Judeţean Giurgiu
 10 Anexa  29.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei pozitiei globale „Alte cheltuieli de investitii”  defalcata pe capitole, Cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliul Judeţean nr.1 din 14  ianuarie 2010
 11  29.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea cumpărării imobilului „Cămin de Bătrâni Mironeşti”, situat în comuna Gostinari, sat Mironeşti, judeţul Giurgiu
12 29.01.2010 HOTARÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privată a judeţului Giurgiu asupra terenului aferent imobilului “Centrul de Asistenţă Socială Giurgiu”, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu
13 29.01.2010 HOTARÂRE privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra imobilului „Centrul de Asistenţă medico – socială Mogoşeşti” situat în sat Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu
14 29.01.2010 HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu a  imobilului situat în municipiul Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân, nr.23.
15 29.01.2010 HOTARÂRE privind   aprobarea  proiectului  „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti”  şi a cheltuielilor legate de proiect
16 29.01.2010 HOTARÂRE privind   aprobarea  proiectului  „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de asistenţă socială Hotarele, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
17 29.01.2010 HOTARÂRE privind modificarea şi completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.152/ 28 iulie 2009 pentru aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie termică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
18 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 29.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul  aparatului   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu,  a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Giurgiu  şi  a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, pentru anul 2010
Proces-verbal sedinta 29.01.2010
19  12.02.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
20 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3  12.02.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Camerei Agricole Judeţene  Giurgiu
21 Anexa   12.02.2010 HOTĂRÂRE privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Uzina Termoelectrică Giurgiu S.A, pe anul 2010
22  12.02.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unuor sprijine financiare
23 Anexa   12.02.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei pozitiei globale „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe capitole, Cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, anexa la Hotărârea Consiliul Judeţean nr.10 din 29 ianuarie 2010
24  12.02.2010 HOTĂRÂRE privind acordul pentru încheierea contractului de închiriere pentru terenurile aferente imobilelor ipotecate de către S.C. “ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE GIURGIU” S.A.
25  12.02.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE DISPENSARUL POLICLINIC GIURGIU”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii/Studiu de fezabilitate
26  12.02.2010 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „Reabilitare Dispensar Policlinic Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE  12 FEBRUARIE 2010
27 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra suprafeţelor construite ce compun imobilul Centrul de Asistenţă medico – socială Mogoşeşti situat în sat Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu
 28   26.02.2010  HOTĂRÂREprivind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 40,04 mp, conform Loturilor 1 şi 14 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Casei Judeţene de Pensii Giurgiu
29 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 123,95 mp, conform Loturilor 60 şi 64 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Centrului de Transfuzie Sanguină Giurgiu
30 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 210,07 mp, conform Loturilor  53, 54,58 şi 62 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Giurgiu
31 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu suprafaţa utilă totală de 268 mp,  din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
32 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 33,80 mp, conform Lotului 76 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Sindicatului Sanitas Giurgiu
33 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind darea în administrare a suprafaţei utile totale de 16,12 mp, conform Lotului 27/2 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Consiliului Local Municipal Giurgiu, cu obligaţia asigurării activităţii de cabinet medical stomatologic pentru copii şcolari
34 26.02.2010  H O T Ă R Â R Eprivind  numirea domnului Panait Gheorghe  în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu,  pe o perioadă de 6 luni, prin promovare temporară
35 26.02.2010  H O T Ă R Â R Eprivind încetarea raportului  de muncă al domnului Cosmin Creţu-director al Teatrului Valah Giurgiu, prin acordul partilor şi numirea conducerii interimare a Teatrului Valah Giurgiu
36 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea  constituirii  comisiilor de evaluare anuală a managementului instituţiilor publice de cultură de interes judetean, comisiei de soluţionare a contestaţiilor  precum şi a regulamentelor  de evaluarea a managementului
37 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unor sprijine financiare
Proces-verbal şedinţă 26.02.2010
38 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3  09.03.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii al judeţului Giurgiu şi modificarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, pe anul 2010
39 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010
40 Anexa 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2010
41 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 140.000 lei, Asociatiei Culturale Teocta
42 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei,  Sindicatului judetean Giurgiu al Pensionarilor
43 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei, Clubului Sportiv „Dunărea” Giurgiu
44 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unui sprijin financiar în sumă 200.000 lei, Clubului Sportiv Scolar Giurgiu, pentru echipa de baschet
45 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unor sprijine financiare
46 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului judetean, Primăriei Bolintin Vale pentru Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale
47 Anexa 1 Anexa 2 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
48 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 09.03.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Giurgiu
49 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind modificarea Hotărârii nr.12 din 29 ianuarie 2010 şi a Hotărârii nr.88 din 8 mai 2009 ale Consiliului Judeţean Giurgiu
Proces-verbal sedinta 09.03.2010
 50 Anexa 31.03.2010  H O T Ă R Â R E privind  aprobarea „Raportului de monitorizare al Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Giurgiu, aferent anului 2009
51 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării denumirii Proiectului din „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Giurgiu”  în „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”
52 31.03.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de prestări servicii pentru „Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor, Statie de Sortare si Statie de Compost, in Judetul Giurgiu” şi „Reabilitarea si inchiderea Depozitelor de Deseuri urbane neconforme, din judetul Giurgiu”
53 31.03.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu proprietarii spaţiilor medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, în cadrul Asociaţiei „Un Strop de Sănătate” Giurgiu
54 Anexa 31.03.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 9 martie 2010
55 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ,,Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina, a fostului schit Roata”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
56 31.03.2010 H O T Ă R Â R E privind  darea în folosinţă gratuită a unei „Centrale telefonice Simens HI PATH 1150”  Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, pe o perioadă de 10 ani
57 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.990 lei, Muzeului judetean ,,Teohari Antonescu”
58 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
59 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Judeţean de Valorificare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, Giurgiu
60 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene „I.A.Bassarabescu” Giurgiu
61 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu
62 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Bolintin Deal în vederea realizării unor lucrări de reparaţii curente la Podul de beton armat pe DJ 401 A, peste râul Sabar la Mihai Vodă, km 39+635, inclusiv tronsonul de drum cuprins între km 39+150 şi km 40+050
63 Anexa 1 Anexa 2 Abexa 3 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
64 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Colibaşi în vederea realizării unor lucrări de întreţinere şi  reparaţii curente la drumul judeţean DJ 412
Proces-verbal sedinta 31.03.2010
65 16.04.2010 HOTARARE privind aprobarea prelungirii perioadei de administrare specială şi a supravegherii financiare a S.C. ”UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU “ S.A.
66 16.04.2010 HOTARARE privind aprobarea modalităţii de îndeplinire a obligaţiei de asigurare a alimentării cu energie termică a populaţiei şi agenţilor economici din municipiul Giurgiu pe o perioadă de 10 ani de către S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
67 Anexa 16.04.2010 HOTARARE privind aprobarea Raportului de evaluare, a preţului de cumpărare şi a Contractului de vânzare-cumpărare a imobilului „Cămin de Bătrâni Mironeşti”, situat în comuna Gostinari, sat Mironeşti, judeţul Giurgiu
68 16.04.2010 HOTARARE privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra terenului aferent imobilului Spital orăşenesc Bolintin Vale
69 16.04.2010 HOTARARE privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiunr.99 din 14 mai 2009
70 16.04.2010 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  4.000 lei,Grupului Şcolar ,, Miron Nicolescu” Giurgiu
71 16.04.2010 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 80.000 lei, Muzeului Naţional de Istorie a României
72 16.04.2010 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, Şcolii cu clasele I-VIII nr.7 Giurgiu pentru concursul interjudeţean de matematică ,, Elena Bădilă”
73 Anexa 16.04.2010 HOTARARE privind  aprobarea suplimentării Programului judeţean de transport persoane prin servicii regulate în trafic judeţean până la 30 iunie 2011
74 16.04.2010 HOTARARE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Eficientizare consum de energie termică la  Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
75 16.04.2010 HOTARARE privind   aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului ,,Valah’’  Giurgiu
76 Anexa 1 Anexa 2 16.04.2010 HOTARARE privind aprobarea caietului de obiective şi a regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul „Valah” Giurgiu
77 16.04.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul „Valah” Giurgiu
Proces verbal sedinta din 16.04.2010
78 Anexa  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse financiare,  umane şi materiale  necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2010
79 Anexa   28.04.2010 HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei la Hotărârea nr.208 din 2 octombrie 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea listelor cu spaţiile din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu care vor fi vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008
80 Anexa  28.04.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea listelor cu spaţiile din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu care vor fi vândute prin licitaţie cu strigare,  potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008
81  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
82 Anexa  28.04.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor care vor fi percepute de CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ în anul 2010
83 (….) 28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare, modernizare şi dotare  Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântavaîn faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
84 Anexa  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Cap.84.10 TRANSPORTURI din Lista poziţiei  globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 09 martie 2010
85  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Centrală Solaro – Electrică Slobozia, judeţul Giurgiu”,   în faza Studiu de fezabilitate
86  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind   aprobarea  proiectului „Valorificarea resurselor energetice regenerabile – o provocare asumată cu obiectivul de investiţii “Centrală Solaro – Electrică, Slobozia judeţul Giurgiu”- şi a cheltuielilor legate de proiect
87  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind  acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei, Sindicatului de Poştă Giurgiu pentru concursul ,, MARSUL FACTORILOR POŞTALI”
88  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000  lei, Muzeului judetean ,, Teohari Antonescu”, pentru organizarea Târgului  Meşterilor populari “DE MOSI”
89  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării on-line a bazei de date judeţene de evidenţă a persoanelor
90  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
91 (….)  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor de atribuire a următoarelor contracte: – „Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, Staţie de Sortare şi Staţie de Compostare, în Judeţul Giurgiu” – „Reabilitarea şi închiderea Depozitelor de Deşeuri urbane neconforme, din judeţul Giurgiu” – „Construcţia a trei centre de colectare în Judeţul Giurgiu” – „Achiziţia de echipamente pentru colectarea deşeurilor în Judeţul Giurgiu” – „Achiziţia de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Giurgiu”
92 Anexa 1 Anexa 2.1 Anexa 2.2 Anexa2.3 Anexa 3  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei Centralei termice Giurgiu , a raportului de evaluare a bunurilor ce compun Centrala termică şi a normelor procedurale pe baza cărora se va achiziţiona Centrala termică
Proces verbal sedinta din 28.04.2010
93 Anexa 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate publică a Judeţului Giurgiu asupra imobilului Centrul de plasament „Mihail şi Gavril” Slobozia, compus din clădiri şi teren aferent
94 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 36 din 31 martie 2003 şi nr. 111 din 23 octombrie 2003 prin care s-a dat în administrare imobilul compus din clădiri şi teren aferent Centrul de Plasament  ”Sfântul Ioan” situat în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului, Arhiepiscopiei Bucureştilor
95 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind darea în administrare Comunei  Hotarele a unei clădiri în suprafaţă construită de 527 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 3121 mp aflate în incinta Centrului de plasament „Sfântul Ioan”, situat în Comuna Hotarele, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu
96 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii finale a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare ” şi a cheltuielilor legate de proiect
97 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea  proiectului  „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina, a fostului schit Roata” şi a cheltuielilor legate de proiect
98 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii nr.73 din 16 aprilie 2010 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea suplimentării Programului judeţean de transport persoane prin servicii regulate în trafic judeţean până la 30 iunie 2011
99 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Eficientizare consum de energie termică la  Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
100 Anexa 1 Anexa 2 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
Proces verbal sedinta din 7.05.2010
101  28.05.2010  HOTĂRÂREprivind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Arambaşa Marin şi a domnului Ficleanu Constantin Stelian aflaţi pe lista Partidului Naţional Liberal şi declarării vacante a locurilor ocupate de aceştia
102 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean a domnului Dumitru Constantin, aflat pe lista Partidului Democrat Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
103 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor de consilier judeţean ale domnului Chiran Adrian şi domnului Dumitru Paul
104 28.05.2010  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Matei Cătălin
105 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului judeţean Giurgiu
106 anexa 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului
107 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei,Primăriei comunei Băneasa
108 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei,Primăriei comunei Vărăsti
109 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 11.000 lei,Primăriei comunei Buturugeni
110 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
111 anexa 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra imobilului „Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat” situat în sat Vadu Lat, comuna Bucşani, judeţul Giurgiu
112 anexe 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexelor nr.1 şi 1b la Hotararea nr.78 din 28 aprilie 2010 a Consiliului Judetean Giurgiu pentru aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse financiare, umane şi materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2010
113 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
114 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.13 din 4 iulie 2008 prin care s-a dat în folosinţă gratuită un spaţiu din cadrul Spitalului Judeţean Giurgiu, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – Filiala judeţului Giurgiu
115 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului minim al redevenţei pentru concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, pentru anul 2010
116 28.05.2010 H O T Ă R Â R E privind aprobarea conditiilor pentru majorarea salariilor de bază cu pană la 75%, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual care implementează proiecte cu finanţare internaţională
117 28.05.2010 H O T Ă R Â R E privind modificarea art.2 şi art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.125/ 30 iunie 2009 pentru  aprobarea proiectului „Eficienţă Administrativă prin e – Comunicare la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu” – E.A.e-C. GIURGIU – şi a cheltuielilor legate de proiect
118 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu”, în faza studiu de fezabilitate şi documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
119 anexa 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”,defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 54 din 31 martie 2010
120 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ,,Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Sfânta Treime din satul Popeşti, Protoeria Mihăileşti”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
121 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare consum de energie termică la case de tip familial”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
122 anexa 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Medico-Socială Mogoşeşti
123 anexa 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării, în condiţiile O.U.G. nr.68/2008, a spaţiilor cu destinaţie specială din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu
124 anexa 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de executie al bugetului  propriu al judetului Giurgiu, pe anul 2009
125 Anexa 31.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
126 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind  încetarea raportului de serviciu al doamnei Voicu Adelina, director executiv al Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
127 Anexa 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Open Society Mental Health Initiative, Open Society Institute Budapest Foundation şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
128 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei,Primăriei comunei Colibaşi
129 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei,Primăriei comunei Mârşa
130 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 1.000 lei, sportivei Cazacu Silvia-Rodica şi unui sprijin financiar în sumă 1.000 lei, sportivei Cazacu Lucretia-Viorica
131 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă  Socială Hotarele, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
132 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Înfiinţare magistrală de gaze naturale de înaltă presiune pentru alimentarea zonei de est a judeţului Giurgiu – Comunele Colibaşi, Gostinari, Greaca, Herăşti, Hotarele, Isvoarele, Prundu, Valea Dragului, Vărăşti”,  în faza Studiu de fezabilitate
133 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare şi modernizare traseu rutier Rasuceni-Giurgiu, L= 18,588 km”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
134 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu”, în faza Proiect tehnic
135 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru Transfrontalier de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu-Ruse”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
136 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al„ASOCIAŢIEI EUROREGIUNEA DANUBIUS”  Giurgiu-Ruse
137 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de prestări servicii “Verificarea proiectelor tehnice aferente Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Giurgiu şi întocmirea documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de construire”
138 03.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
Proces-verbal şedinţă 28.05.2010
Proces-verbal şedinţă 31.05.2010
Proces-verbal şedinţă 03.06.2010
139 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu , pe anul 2010
140 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la  Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiunr.99 din 14 mai 2009
141 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  1.600 lei,elevei Neaţu Diana-Andreea –Colegiul National,, Ion Maiorescu” Giurgiu
142 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte de management organizatpentru Teatrul Valah Giurgiu, a proiectului de management declarat câştigător, a duratei contractului de management, în vederea numirii domnului Ionescu Mircea în funcţia de manager (director)
143 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare  DJ 507  Giurgiu – Oinacu, km 3+424 – 8+124,  4,700 km”,în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
144 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
145 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  “Consolidarea, reabilitarea şi amenajarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, subsol corp C16”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
146 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ” Reabilitare şi consolidare pod beton armat pe DJ 412  km 13+200 peste râul Argeş la Colibaşiîn faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
147 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea “Reparaţie curentă pod beton armat pe DJ 401 A  peste râul Sabar la Mihai Vodă, km 39+635, inclusiv tronsonul de drum cuprins între km 39+150 şi km 40+050”,în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
148 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reparaţie capitală pod beton armat pe DJ 611 km 0+150 peste râul Dâmbovnic la Roata de Jos”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
149 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „ Reparaţie capitală pod beton armat pe DJ 601 km 18+735 peste râul Argeş la Malu Spart” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
150 24.06.2010 HOTĂRÂREprivind acordarea unor sprijine financiare
151 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  50.000 lei, Primăriei Municipiului Giurgiu
152 Anexa 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei  nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
153 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind darea în administrare a imobilului situat în Giurgiu, Şos. Alexandriei, nr.7-9 aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu cu destinaţia de sediu administrativ
154 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 411 – Tronson 3: Brăniştari – Călugăreni – Singureni, km 50+150 – 63+340; 13,190 km”, în faza Proiect tehnic
155 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 411 – Tronson 5: Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61), km 74+922 – 87+029; 12,107 km”, în faza Proiect tehnic
156 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Bucşani în vederea realizării unor lucrări de reabilitare şi modernizare la drumul judeţean DJ 412C
157 Anexa 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 119 din 28 mai 2010
158 Anexe 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrarea bugetelor locale,  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură  care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010
159 24.06.2010 HOTĂRÂRE privind  aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru Mediu  – revizuit(2)al judeţului Giurgiu”
Proces-verbal şedinţă 24.06.2010
 160 Anexa 1 Anexa 2  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţuluiGiurgiu şi bugetului instituţiilor publice finanţate  parţial din venituri proprii, pe anul 2010
161 Anexa  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale„Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 157 din 24 iunie 2010
162 Anexa  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării  Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri judeţene pe anul 2010, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 9 martie 2010
163  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 75.000 lei din  fondul de rezervă bugetarăla dispoziţia Consiliului judeţean, Primăriei Bolintin Vale pentru Policlinica  Bolintin Vale
164  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
165  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind  aprobarea majorării capitalului social alS.C. ”EURO GROUP TECHNO “ S.R.L. Giurgiu
166  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
167 Anexa  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind  trecerea unei  părţi din imobilul „Centrul de Asistenţă medico – socială Mogoşeşti ”,  aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu,  din administrarea „Centrului de Asistenţă medico – socială Mogoşeşti ” în administrarea  Consiliului Judetean Giurgiu, în vederea înfiinţării „Centrului pentru persoane vârstnice Mogoşeşti”
168  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării de către Consiliul Judeţean Giurgiu a managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu
169  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării de către Consiliul Judeţean Giurgiu a managementului asistenţei medicale pentru Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat
170  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării de către Consiliul Judeţean Giurgiu a managementului asistenţei medicale pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru
171  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării de către Consiliul Judeţean Giurgiu a managementului asistenţei medicale pentru Spitalul de Boli Infecţioase Singureni
172 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea protocoalelor de predare-preluare în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de interes judeţean
173 Anexa 1 Anexa 2  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind  asocierea judeţului Giurgiu cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu  în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”
174  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiş clădire II  Biblioteca Judeţeană I.A. Bassarabescu, Str. Ştefan cel Mare, nr. 14, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
175  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiş clădire II  Biblioteca Judeţeană I.A. Bassarabescu, Str. Ştefan cel Mare, nr.14, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
176  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu”, în faza Detalii de execuţie
177  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport agent termic primar – municipiul Giurgiu”,  în faza Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
178  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate
179  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu”,  în faza Studiu de fezabilitate
180  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru persoane vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate/Documentaţie  de avizare a lucrărilor de intervenţii
181  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind   aprobarea  proiectului “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
182  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
183  28.07.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru persoane vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
Proces-verbal şedinţă 28.07.2010 
184 Anexa1 Anexa2 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu
185 Anexa1 Anexa2 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „I.A.Bassarabescu” Giurgiu
186 Anexa1 Anexa2 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
187 Anexa1 Anexa2 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Afaceri Transfrontalier „Danubius” Giurgiu
188 Anexa1 Anexa2 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
189 Anexa1 Anexa2 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu”Giurgiu
190 Anexa1 Anexa2 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului „Valah” Giurgiu
191 Anexa1 Anexa2 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
192 Anexa1 Anexa2 Anexa3 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Giurgiu şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare
193 Anexa1 Anexa2 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
194 Anexa1 Anexa2 Anexa3 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţuluiGiurgiu bugetului instituţiilor publice finanţate partial din venituri proprii şi bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010
195 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei,elevei Răducu Mihaela Roberta, din comuna Floreşti Stoeneşti
196 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
197 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind  numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
198 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind  numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţieal Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat
199 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind  numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţieal Spitalului de Pneumoftziologie Izvoru
200 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind  numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţieal Spitalului de Boli Infecţioase Singureni
201 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru alAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2010
202 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru Transfrontalier de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu-Ruse, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
203 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Reabilitare, modernizare şi dotare Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
204 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „PUNCT TERMIC SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU – ARIPA VECHE ŞI AMBULANŢĂ” în faza Studiu de fezabilitate
205 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „PUNCT TERMIC SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU – ARIPA NOUĂ” în faza Studiu de fezabilitate
206 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „PUNCT TERMIC SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU – ARIPA VECHEŞI AMBULANŢĂ”,   în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
207 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „PUNCT TERMIC SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU – ARIPA NOUĂ”,în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
208 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii finale a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare ” şi a cheltuielilor legate de proiect
209 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind numirea domnului PANAIT GHEORGHE in functia publica de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
210 Anexa1 Anexa2.1 Anexa2.2 Anexa2.3 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării  imobilului „Centrul de plasament Sf. Toader, Grădinari” compus din teren în suprafaţă de 27.000 mp şi clădiri în suprafaţă de 4.100 mp, situat în Comuna Grădinari, judeţul Giurgiu
211 Anexa 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 161 din 28 iulie 2010
212 Anexa 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene  pe anul  2010, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.162 din 28 iulie 2010
213 Anexa 13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 42,64 mp din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu
 214  13.08.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu de la 383 de paturi la 402 paturi
Proces verbal al sedintei din 13.08.2010
 215 Anexa  28.09.2010 HOTĂRÂREprivind aprobarea închirierii unei suprafeţe de 32,95mp din imobilul situat în Giurgiu, str. Bucureşti, bloc 114, scara B, mezanin, aflat  în domeniul privat al judeţului Giurgiu
 216 Anexa  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1.300 mp, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Fundaţiei „Sfânta Maria” Giurgiu
 217 Anexe  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea nr.182 din 28 august 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu
 218 Anexa  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind luarea în administrare de către Consiliul Judeţean Giurgiu a suprafeţei de 7,24 ha teren arabil extravilan aflat în domeniul privat al Comunei Gogoşari pentru realizarea proiectului ,, Valorificarea resurselor energetice regenerabile – o provocare oportună “ , cu obiectivul de investiţii ,, Centrală Solaro- Electrică Gogoşari “
219  28.09.2010 HOTĂRÂREprivind completarea art.2 la Hotărârea nr. 167 din 28 iulie 2010  a Consiliului Judeţean Giurgiu
220 Anexa  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii obiectivului de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţilor Frăteşti şi Remuş, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu” executat în cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale aprobat prin H.G. nr. 687/1997 şi H.G. nr.1036/2004, din domeniul public al judeţului Giurgiu şi din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al comunei Frăteşti şi în administrarea Consiliului Local Frăteşti, după expirarea perioadei de garanţie
 221 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 5  28.09.2010 H O T Ă R Â R E privind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a  imobilului „Ferma Gostinu” ( teren ST=301,684 ha), situat  în comunele Băneasa, Gostinu şi Prundu, judeţul  Giurgiu,  aflat în domeniul privat  al  judeţului Giurgiu
 222 Anexa  28.09.2010 HOTĂRÂREprivind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.99 din 14 mai 2009
223 Anexa  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu , bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii al judeţului Giurgiu, bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local,aprobarea bugetului creditelor interne şi a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2010
224 Anexa  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 20%)  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură  care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010
225  28.09.2010 HOTĂRÂREprivind acordarea unor sprijine financiare
226  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii„Reabilitare traseu rutier DJ 401, Herăşti-Hotarele, km 36+000 -38+374, km 39+295 – 40+484; 3,563 km”,  în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
227  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 504 Vieru – Putineiu – Limită judeţ Teleorman, km 11+780 – 30+000, 18,220 km ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
228  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii „Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500,km 13+000-21+000,11,00 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
229  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Pod beton armat pe DJ 412 C peste râul Neajlov la Bucşani, km 12+900”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
230  28.09.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „ Reparaţie capitală pod beton armat pe DJ 601 km peste râul Neajlov la Crevedia Mare”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
231  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii„ Reparaţie capitală pod beton armat pe DJ 601 km peste râul Neajlov la Crevedia Mare”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
232 Anexa  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 212 din 13 august 2010
233 Anexe  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării  Cap.51.00 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE din Programul de investiţii publice pe grupe de investiţi şi surse de finanţare , anexa  nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 9 martie 2010
234 Anexa1 Anexa2  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 211 din 13 august 2010
235  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
236  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
237  28.09.2010 HOTĂRÂREprivind aprobarea constituirii comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii Judeţene „I.A.Bassarabescu” Giurgiu, , precum şi a regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluarii finale a managementului
238  28.09.2010 H O T Ă R Â R Eprivind aprobarea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanţi în vederea atribuirii contractului  de concesionare a imobilului „Centrul de plasament Sf. Toader Grădinari” compus din teren în suprafaţă de 27.000 mp şi cladiri în suprafaţă de 4.100 mp, situat în comuna Grădinari,  judeţul Giurgiu
239  28.09.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării asocierii dintre Consiliul Judeţean Giurgiu şi S.C. GRIVCO S.A.
240  28.09.2010 H O T Ă R Â R E privind modificarea  art.2 şi a art.4  din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 208 din 13 august 2010 de aprobare a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare ”,  ca urmare a modificărilor legate de bugetul proiectului
Proces verbal al sedintei din 28.09.2010
241 Anexe 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu , bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii al judeţului Giurgiu şi a bugetului instituţiilor publice finantate integral din venituri proprii, pe anul 2010
242 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind  repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20%  din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit-proiect, limite pe anul 2011 şi estimări pe anii 2012-2014
243 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, Centrului Cultural Local ,, Ion Vinea” pentru Ansamblul Folcloric ,,Doina Dunării”
244 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
245 Anexa 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.234 din 28 septembrie 2010
246 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare traseu rutier DJ 401, Herăşti-Hotarele, km 36+000 -38+374, km 39+295 – 40+484; 3,563 km”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
247 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare şi consolidare pod beton armat pe DJ 412  km 13+200 peste râul Argeş la Colibaşi”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
248 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
249 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1, art.3, art.5 şi art.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 226 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe” şi a cheltuielilor legate de proiect
250 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea restricţionării  circulaţiei vehiculelor pe podul peste râul Argeş, amplasat pe drumul judeţean DJ 412, km 13+200, la Colibaşi
251 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării  managementului Bibliotecii Judeţene„I.A.Bassarabescu”Giurgiu
252 Anexa 1 Anexa 2 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind  aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
253 15.10.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu  la 404 paturi
254 Anexa 15.10.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea Raportului procedurii de achiziţie a „Centralei Termice Giurgiu” – (terenuri şi clădiri complet echipate având ca funcţionalitate producerea şi distribuţia energiei termice)
255 Anexa 15.10.2010 HOTĂRÂREprivind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu a „Centralei Termice Giurgiu” – (terenuri şi clădiri complet echipate având ca funcţionalitate producerea şi distribuţia energiei termice)
Proces verbal al sedintei din 15.10.2010
256 Anexe 29.10.2010 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii al judeţului Giurgiu şi a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2010
257 Anexa 29.10.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.245 din 15 octombrie 2010
258 29.10.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.310 lei, Muzeului judeţean ,,Teohari Antonescu
259  29.10.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Clubului Sportiv ,, Dunărea” Giurgiu pentru secţia de Tenis de Masă
260  29.10.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Şcolii cu clasele I-VIII nr.7 Giurgiu
261  29.10.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
262 Anexa 1 Anexa 2  29.10.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
263 Anexa 1 Anexa 2   29.10.2010 HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu a unor spaţii cu suprafaţa de 482,10 mp şi teren în suprafaţă de 211,5 mp din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi a unor spaţii în suprafaţă de 16,10 mp din cadrul Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat, aflate în domeniul public al judeţului Giurgiu
264 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3   29.10.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a „Centralei Termice Giurgiu”, compusă din teren în suprafaţă de 33.276 mp, clădiri şi bunuri mobile în scopul producerii şi distribuţiei energiei termice, aflată în domeniul public al Judeţului Giurgiu, în scopul producerii şi distribuţiei energiei termice
265   29.10.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice pentru obiectivul de investiţii Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
  Proces-verbal sedinta 29.10. 2010 
266 Anexa 24.11.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010 de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
267 Anexe  24.11.2010  HOTĂRÂREprivind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu , bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri  proprii al judeţului Giurgiu şi bugetului veniturilor şi cheltuielilor  evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2010
268 Anexa  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.257 din 29 octombrie 2010
269 Anexa  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 232 din 28 septembrie 2010
270  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii„ Reabilitare, modernizare şi extindere Dispensarul Policlinic Giurgiu ” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie / Studiu de fezabilitate
271  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii„Reabilitare şi modernizare Sala Mică –Teatrul Valah Giurgiu” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
272  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Sala Mică –Teatrul Valah Giurgiu” în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
273  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.2 din 14 ianuarie 2010 privind utilizarea sumei de 3687,00 mii lei din fondul de rulment
274  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind  acordarea de sprijine financiar  din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul judeţului Giurgiu unor unităţi administrativ teritoriale
275  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 15.000 lei Bisericii Sfântul Gheorghe, din comuna Bulbucata
276  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei , Creşei nr.1 Giurgiu
277  24.11.2010 HOTĂRÂREprivind acordarea unor sprijine financiare
278  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea  rambursării unor sume declarate neeligibile privind implementarea proiectului   „Sistemul Managementului Urgenţelor = Responsabilizarea Dotărilor (S.M.U.R.D.)” – GR 745 finanţat prin programul Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local, Linia de buget: PHARE 2006 RO – 2006/018-147.01.03.02.03
279 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a  unui teren în suprafaţă  de 7.500 mp.,  situat  în municipiul Giurgiu,  aflat în domeniul public  al  judeţului Giurgiu 
280 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4  24.11.2010 HOTĂRÂRE privind  scoaterea la  vânzarie  prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 520 mp, situat în municipiul Giurgiu, Şos. Alexandriei, nr.7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu
281 Anexa  24.11.2010 HOTĂRÂREprivind modificarea articolului 2 al Hotărârii nr. 177 din 28 august 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea vânzării unui imobil (teren) aflat în domeniul privat al  judeţului Giurgiu
282 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5  24.11.2010 HOTĂRÂREprivind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a  unui teren în suprafaţă  de 150 mp.,  situat  în municipiul Giurgiu,  aflat în domeniul public  al  judeţului Giurgiu
283 Anexa  24.11.2010 HOTĂRÂREprivind atribuirea în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu a unui spaţiu cu suprafaţa de 149 mp din cadrul  Centrului de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti  situat în sat Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu
284  24.11.2010 HOTĂRÂREprivind  aprobarea  asocierii judeţului Giurgiu cu Administraţia Parcului Natural Comana în vederea depunerii  proiectului „ RANGER-Reducerea activităţilor neconforme şi gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana”
285  24.11.2010 HOTĂRÂREprivind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Bolintin Deal în vederea realizării obiectivului „Amenajare intersecţie pietonală şi auto – centru administrativ”, amplasat pe drumul judeţean DJ 601
286 Anexa 24.11.2010 HOTĂRÂREprivind introducerea în domeniul  privat al Judeţului Giurgiu a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, str.Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.2, Parc Alei, compus din clădiri în suprafaţă construită de 200,31 mp şi teren aferent în suprafaţă de 516,98 mp
287 Anexa 24.11.2010 HOTĂRÂREprivind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de prestări servicii de audit financiar al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”
288 Anexa 24.11.2010 HOTĂRÂREprivind aprobarea caietului de obiective în vederea depunerii unui nou proiect de management pentru încheierea unui nou contract de management la Biblioteca Judeţeană „I.A.Bassarabescu” Giurgiu, precum şi stabilirea termenului de depunere al proiectului de management
Proces-verbal sedinta 24.11.2010
289 Anexe 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, bugetului veniturilor şi cheltuielilor  evidentiate  în afara bugetului local şi bugetului instituţiilor publice finanţate integral din  venituri proprii,   pe anul 2010
290 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Avram Teodora în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
291 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind  acordarea de sprijine  financiare din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul judeţului Giurgiu  unor unităţi administrativ teritoriale
292 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de  80.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care se vor desfăşura la nivelul Consiliului judeţean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pe anul 2010
293 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
294 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru o persoană care beneficiază de serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, pentru anul 2011
295 Anexa1 Anexa2 Anexa3 Anexa4 Anexa5 Anexa6 Anexa7 Anexa8 Anexa9 Anexa10 Anexa11 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor care vor fi percepute deConsiliul Judeţean Giurgiu în anul 2011
296 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere,pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti pentru anul 2011
297 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar pentru o persoană cu handicapcare beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2011
298 Anexe 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii unui imobil compus din clădire cu suprafaţa construită de 177mp şi teren aferent în suprafaţă de 213 mp, situat în comuna Bolintin Deal, identificat potrivit schiţelor anexe 1 şi 2 din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu
299 Anexa 1 Anexa 2 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 40 mp, situat în comuna Bolintin Deal, aflat in domeniul privat al judetului Giurgiu
300 Anexa1 Anexa2 Anexa3 Anexa4 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2011,pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu şi unităţile subordonate
301 Anexa 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
302 Anexe 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.268 din 24 noiembrie 2010
303 Anexa 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2010, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 269 din 24 noiembrie 2010
304 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilorde interes judeţean a unui drum de interes local situat în judeţul Giurgiu
305 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare şi modernizare DJ 411, Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Singureni -Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”, în faza Proiect tehnic
306 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru Transfrontalier de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu-Ruse”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
307 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare şi modernizare traseu rutier Răsuceni-Giurgiu, L= 18,588 km”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
308 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 412 C Uieşti – Goleasca – DJ 601, km 17+436 – 21+936; 4,5 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
309 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 412 C Uieşti – Goleasca – DJ 601, km 17+436 – 21+936; 4,5 km”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
310 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii „ Reabilitare DJ 401 A Palanca – Stoeneşti – Găiseni – Cărpenişu, km 50+000 – 55+050, km 56+530 – 60+230, 8,750 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
311 14.12.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii „Modernizare DJ 404 Limită judeţ Dâmboviţa – Drăgăneasca – Floreşti, km 6+600 – 13+327, 6,727 km ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
312 28.12.2010 HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2010
313 Anexa 28.12.2010 HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării  Cap.84.02. TRANSPORTURI  din Lista poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole,  Buget 2010
314 Anexa 28.12.2010 HOTARARE privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010 de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A
315 28.12.2010 HOTARARE privind modificarea art.1, art.3, art.4, art.6 şi art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 151 din 28 noiembrie  2008 privind aprobarea proiectului„Reabilitare şi modernizare  DJ 411 Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni –Brăniştari – Călugăreni –Crânguri –Singureni – Iepureşti– Bulbucata – Podu  Doamnei – Clejani  (DN 61) ”  şi a cheltuielilor legate de proiect
Proces-verbal sedinta 14.12.2010
Proces-verbal sedinta 28.12.2010
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2022 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut