Hotărâri 2010

Arhivă

Nr. Data Continut
1 14.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate pe anul 2010 în afara bugetului local al
2 14.01.2010 HOTARÂRE privind utilizarea sumei de 3687,00 mii lei din fondul de rulment
3 14.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare si consolidare pod beton armat pe DJ 412 km 13+200 peste râul Arges la Colibasi”, în faza documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii
4 14.01.2010 HOTARÂRE  privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centrul de Asistentã Medico – Socialã Mogosesti, judetul Giurgiu”, în faza documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii
5 14.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centrul de Asistentã Socialã Hotarele, judetul Giurgiu”, în faza studiu de fezabilitate si documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii
6  14.01.2010 HOTARÂRE  privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului de Asistentã Medico-Socialã, Mogosesti, judetul Giurgiu, pentru anul 2010
7  14.01.2010 HOTARÂRE  privind modificarea si completarea art.3 din Hotãrârea Consiliului Judetean Giurgiu nr.151/ 28 iulie 2009 pentru aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie termicã la case de tip familial” si a cheltuielilor legate de proiect
8 14.01.2010 HOTARÂRE privind modificarea Hotãrârii nr.87 din 31 iulie 2007 a Consiliului Judetean Giurgiu pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apã si de canalizare pentru judetul Giurgiu
Proces-verbal sedinta 14.01.2010
 9  29.01.2010 HOTARÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.93 din 17 septembrie 2008  a Consiliului Judeţean Giurgiu
 10 Anexa  29.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei pozitiei globale „Alte cheltuieli de investitii”  defalcata pe capitole, Cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliul Judeţean nr.1 din 14  ianuarie 2010
 11  29.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea cumpărării imobilului „Cămin de Bătrâni Mironeşti”, situat în comuna Gostinari, sat Mironeşti, judeţul Giurgiu
12 29.01.2010 HOTARÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privată a judeţului Giurgiu asupra terenului aferent imobilului “Centrul de Asistenţă Socială Giurgiu”, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu
13 29.01.2010 HOTARÂRE privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra imobilului „Centrul de Asistenţă medico – socială Mogoşeşti” situat în sat Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu
14 29.01.2010 HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu a  imobilului situat în municipiul Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân, nr.23.
15 29.01.2010 HOTARÂRE privind   aprobarea  proiectului  „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti”  şi a cheltuielilor legate de proiect
16 29.01.2010 HOTARÂRE privind   aprobarea  proiectului  „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de asistenţă socială Hotarele, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
17 29.01.2010 HOTARÂRE privind modificarea şi completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.152/ 28 iulie 2009 pentru aprobarea proiectului „Eficientizare consum de energie termică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
18 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 29.01.2010 HOTARÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul  aparatului   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu,  a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Giurgiu  şi  a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, pentru anul 2010
Proces-verbal sedinta 29.01.2010
19  12.02.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
20 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3  12.02.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Camerei Agricole Judeţene  Giurgiu
21 Anexa   12.02.2010 HOTĂRÂRE privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Uzina Termoelectrică Giurgiu S.A, pe anul 2010
22  12.02.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unuor sprijine financiare
23 Anexa   12.02.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei pozitiei globale „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe capitole, Cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, anexa la Hotărârea Consiliul Judeţean nr.10 din 29 ianuarie 2010
24  12.02.2010 HOTĂRÂRE privind acordul pentru încheierea contractului de închiriere pentru terenurile aferente imobilelor ipotecate de către S.C. “ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE GIURGIU” S.A.
25  12.02.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE DISPENSARUL POLICLINIC GIURGIU”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii/Studiu de fezabilitate
26  12.02.2010 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „Reabilitare Dispensar Policlinic Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE  12 FEBRUARIE 2010
27 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra suprafeţelor construite ce compun imobilul Centrul de Asistenţă medico – socială Mogoşeşti situat în sat Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu
 28   26.02.2010  HOTĂRÂREprivind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 40,04 mp, conform Loturilor 1 şi 14 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Casei Judeţene de Pensii Giurgiu
29 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 123,95 mp, conform Loturilor 60 şi 64 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Centrului de Transfuzie Sanguină Giurgiu
30 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 210,07 mp, conform Loturilor  53, 54,58 şi 62 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Giurgiu
31 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu suprafaţa utilă totală de 268 mp,  din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
32 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafaţei utile totale de 33,80 mp, conform Lotului 76 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Sindicatului Sanitas Giurgiu
33 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind darea în administrare a suprafaţei utile totale de 16,12 mp, conform Lotului 27/2 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Consiliului Local Municipal Giurgiu, cu obligaţia asigurării activităţii de cabinet medical stomatologic pentru copii şcolari
34 26.02.2010  H O T Ă R Â R Eprivind  numirea domnului Panait Gheorghe  în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu,  pe o perioadă de 6 luni, prin promovare temporară
35 26.02.2010  H O T Ă R Â R Eprivind încetarea raportului  de muncă al domnului Cosmin Creţu-director al Teatrului Valah Giurgiu, prin acordul partilor şi numirea conducerii interimare a Teatrului Valah Giurgiu
36 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea  constituirii  comisiilor de evaluare anuală a managementului instituţiilor publice de cultură de interes judetean, comisiei de soluţionare a contestaţiilor  precum şi a regulamentelor  de evaluarea a managementului
37 26.02.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unor sprijine financiare
Proces-verbal şedinţă 26.02.2010
38 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3  09.03.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii al judeţului Giurgiu şi modificarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, pe anul 2010
39 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010
40 Anexa 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2010
41 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 140.000 lei, Asociatiei Culturale Teocta
42 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei,  Sindicatului judetean Giurgiu al Pensionarilor
43 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei, Clubului Sportiv „Dunărea” Giurgiu
44 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unui sprijin financiar în sumă 200.000 lei, Clubului Sportiv Scolar Giurgiu, pentru echipa de baschet
45 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind acordarea unor sprijine financiare
46 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului judetean, Primăriei Bolintin Vale pentru Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale
47 Anexa 1 Anexa 2 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
48 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 09.03.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Giurgiu
49 09.03.2010  HOTĂRÂREprivind modificarea Hotărârii nr.12 din 29 ianuarie 2010 şi a Hotărârii nr.88 din 8 mai 2009 ale Consiliului Judeţean Giurgiu
Proces-verbal sedinta 09.03.2010
 50 Anexa 31.03.2010  H O T Ă R Â R E privind  aprobarea „Raportului de monitorizare al Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Giurgiu, aferent anului 2009
51 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării denumirii Proiectului din „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Giurgiu”  în „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”
52 31.03.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de prestări servicii pentru „Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor, Statie de Sortare si Statie de Compost, in Judetul Giurgiu” şi „Reabilitarea si inchiderea Depozitelor de Deseuri urbane neconforme, din judetul Giurgiu”
53 31.03.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu proprietarii spaţiilor medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, în cadrul Asociaţiei „Un Strop de Sănătate” Giurgiu
54 Anexa 31.03.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 9 martie 2010
55 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ,,Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina, a fostului schit Roata”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
56 31.03.2010 H O T Ă R Â R E privind  darea în folosinţă gratuită a unei „Centrale telefonice Simens HI PATH 1150”  Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, pe o perioadă de 10 ani
57 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.990 lei, Muzeului judetean ,,Teohari Antonescu”
58 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
59 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Judeţean de Valorificare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, Giurgiu
60 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene „I.A.Bassarabescu” Giurgiu
61 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu
62 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Bolintin Deal în vederea realizării unor lucrări de reparaţii curente la Podul de beton armat pe DJ 401 A, peste râul Sabar la Mihai Vodă, km 39+635, inclusiv tronsonul de drum cuprins între km 39+150 şi km 40+050
63 Anexa 1 Anexa 2 Abexa 3 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
64 31.03.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Colibaşi în vederea realizării unor lucrări de întreţinere şi  reparaţii curente la drumul judeţean DJ 412
Proces-verbal sedinta 31.03.2010
65 16.04.2010 HOTARARE privind aprobarea prelungirii perioadei de administrare specială şi a supravegherii financiare a S.C. ”UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU “ S.A.
66 16.04.2010 HOTARARE privind aprobarea modalităţii de îndeplinire a obligaţiei de asigurare a alimentării cu energie termică a populaţiei şi agenţilor economici din municipiul Giurgiu pe o perioadă de 10 ani de către S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
67 Anexa 16.04.2010 HOTARARE privind aprobarea Raportului de evaluare, a preţului de cumpărare şi a Contractului de vânzare-cumpărare a imobilului „Cămin de Bătrâni Mironeşti”, situat în comuna Gostinari, sat Mironeşti, judeţul Giurgiu
68 16.04.2010 HOTARARE privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra terenului aferent imobilului Spital orăşenesc Bolintin Vale
69 16.04.2010 HOTARARE privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiunr.99 din 14 mai 2009
70 16.04.2010 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  4.000 lei,Grupului Şcolar ,, Miron Nicolescu” Giurgiu
71 16.04.2010 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 80.000 lei, Muzeului Naţional de Istorie a României
72 16.04.2010 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, Şcolii cu clasele I-VIII nr.7 Giurgiu pentru concursul interjudeţean de matematică ,, Elena Bădilă”
73 Anexa 16.04.2010 HOTARARE privind  aprobarea suplimentării Programului judeţean de transport persoane prin servicii regulate în trafic judeţean până la 30 iunie 2011
74 16.04.2010 HOTARARE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Eficientizare consum de energie termică la  Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
75 16.04.2010 HOTARARE privind   aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului ,,Valah’’  Giurgiu
76 Anexa 1 Anexa 2 16.04.2010 HOTARARE privind aprobarea caietului de obiective şi a regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul „Valah” Giurgiu
77 16.04.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul „Valah” Giurgiu
Proces verbal sedinta din 16.04.2010
78 Anexa  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse financiare,  umane şi materiale  necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2010
79 Anexa   28.04.2010 HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei la Hotărârea nr.208 din 2 octombrie 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea listelor cu spaţiile din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu care vor fi vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008
80 Anexa  28.04.2010  HOTĂRÂREprivind aprobarea listelor cu spaţiile din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu care vor fi vândute prin licitaţie cu strigare,  potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008
81  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
82 Anexa  28.04.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor care vor fi percepute de CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ în anul 2010
83 (….) 28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare, modernizare şi dotare  Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântavaîn faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
84 Anexa  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Cap.84.10 TRANSPORTURI din Lista poziţiei  globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2010, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 09 martie 2010
85  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Centrală Solaro – Electrică Slobozia, judeţul Giurgiu”,   în faza Studiu de fezabilitate
86  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind   aprobarea  proiectului „Valorificarea resurselor energetice regenerabile – o provocare asumată cu obiectivul de investiţii “Centrală Solaro – Electrică, Slobozia judeţul Giurgiu”- şi a cheltuielilor legate de proiect
87  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind  acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei, Sindicatului de Poştă Giurgiu pentru concursul ,, MARSUL FACTORILOR POŞTALI”
88  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000  lei, Muzeului judetean ,, Teohari Antonescu”, pentru organizarea Târgului  Meşterilor populari “DE MOSI”
89  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării on-line a bazei de date judeţene de evidenţă a persoanelor
90  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
91 (….)  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor de atribuire a următoarelor contracte: – „Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, Staţie de Sortare şi Staţie de Compostare, în Judeţul Giurgiu” – „Reabilitarea şi închiderea Depozitelor de Deşeuri urbane neconforme, din judeţul Giurgiu” – „Construcţia a trei centre de colectare în Judeţul Giurgiu” – „Achiziţia de echipamente pentru colectarea deşeurilor în Judeţul Giurgiu” – „Achiziţia de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Giurgiu”
92 Anexa 1 Anexa 2.1 Anexa 2.2 Anexa2.3 Anexa 3  28.04.2010  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei Centralei termice Giurgiu , a raportului de evaluare a bunurilor ce compun Centrala termică şi a normelor procedurale pe baza cărora se va achiziţiona Centrala termică
Proces verbal sedinta din 28.04.2010
93 Anexa 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate publică a Judeţului Giurgiu asupra imobilului Centrul de plasament „Mihail şi Gavril” Slobozia, compus din clădiri şi teren aferent
94 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 36 din 31 martie 2003 şi nr. 111 din 23 octombrie 2003 prin care s-a dat în administrare imobilul compus din clădiri şi teren aferent Centrul de Plasament  ”Sfântul Ioan” situat în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului, Arhiepiscopiei Bucureştilor
95 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind darea în administrare Comunei  Hotarele a unei clădiri în suprafaţă construită de 527 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 3121 mp aflate în incinta Centrului de plasament „Sfântul Ioan”, situat în Comuna Hotarele, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu
96 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii finale a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare ” şi a cheltuielilor legate de proiect
97 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea  proiectului  „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina, a fostului schit Roata” şi a cheltuielilor legate de proiect
98 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii nr.73 din 16 aprilie 2010 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea suplimentării Programului judeţean de transport persoane prin servicii regulate în trafic judeţean până la 30 iunie 2011
99 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Eficientizare consum de energie termică la  Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
100 Anexa 1 Anexa 2 07.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
Proces verbal sedinta din 7.05.2010
101  28.05.2010  HOTĂRÂREprivind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Arambaşa Marin şi a domnului Ficleanu Constantin Stelian aflaţi pe lista Partidului Naţional Liberal şi declarării vacante a locurilor ocupate de aceştia
102 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean a domnului Dumitru Constantin, aflat pe lista Partidului Democrat Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
103 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor de consilier judeţean ale domnului Chiran Adrian şi domnului Dumitru Paul
104 28.05.2010  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Matei Cătălin
105 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului judeţean Giurgiu
106 anexa 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului
107 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei,Primăriei comunei Băneasa
108 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei,Primăriei comunei Vărăsti
109 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 11.000 lei,Primăriei comunei Buturugeni
110 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
111 anexa 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra imobilului „Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat” situat în sat Vadu Lat, comuna Bucşani, judeţul Giurgiu
112 anexe 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexelor nr.1 şi 1b la Hotararea nr.78 din 28 aprilie 2010 a Consiliului Judetean Giurgiu pentru aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse financiare, umane şi materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2010
113 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
114 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.13 din 4 iulie 2008 prin care s-a dat în folosinţă gratuită un spaţiu din cadrul Spitalului Judeţean Giurgiu, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – Filiala judeţului Giurgiu
115 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului minim al redevenţei pentru concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, pentru anul 2010
116 28.05.2010 H O T Ă R Â R E privind aprobarea conditiilor pentru majorarea salariilor de bază cu pană la 75%, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual care implementează proiecte cu finanţare internaţională
117 28.05.2010 H O T Ă R Â R E privind modificarea art.2 şi art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.125/ 30 iunie 2009 pentru  aprobarea proiectului „Eficienţă Administrativă prin e – Comunicare la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu” – E.A.e-C. GIURGIU – şi a cheltuielilor legate de proiect
118 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu”, în faza studiu de fezabilitate şi documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
119 anexa 28.05.2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificăr