Hotărâri 2011

Arhivă

Nr. Data Continut
1  31.01.2011 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2010, conform Hotărârii Guvernului nr.1383/2010
2 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţiiEficientizare consum de energie termică, Centrul de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti” în faza Studiu de fezabilitate
3 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE CONSUM DE ENERGIE TERMICĂ, CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICO – SOCIALĂ MOGOŞEŞTI”  şi a cheltuielilor legate de proiect
4 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii Reabilitare DJ 412 A Comana ( DJ 411)– Grădiştea, km 0+000 – 2+200,  2,200 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
5 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 505 Gogoşari – Putineiu – Halta CFR Chiriacu – Izvoarele, km 14+300 – 20+000, km 20+600 – 30+000, km 30+800 – 36+000,  20,30 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
6 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata de Jos – Sadina – Cartojani – Limită judeţ Teleorman, km 0+000 – 3+380, km 5+000 – 6+800, 5,180  km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
7 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii „Modernizare DJ 503 Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu –Toporu, km 7+900 -28+000,  20,10 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
8 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii „Reabilitare DJ 601 Crevedia Mare – Roata Mică – Roata de Jos, km 31+000 – 34+650, km 36+150 – 37+20, 4,700 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
9 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare acoperiş clădire Pavilion central–Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, judeţul Giurgiu”,în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
10 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Judet Statut 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea Statutului Judeţului Giurgiu
11 Anexa1 Anexa2 31.01.2011 Hotarare privind   aprobarea modificării  organigramei şi statului  de funcţii aleDirecţiei Judeţene  de Transport,  Administrarea  Drumurilor  Judeţene  şi Control Trafic Giurgiu
12 Anexa 1 Anexa 2 31.01.2011 Hotarare privind   aprobarea modificării  organigramei şi statului  de funcţii aleCentrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
13 Anexa 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea vânzării unor spaţii medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu prin licitaţie cu strigare,  potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008
14 Audit – Fisa de date Proiect contract Formulare Caiet de sarcini 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea modificării documentaţiei de atribuire a contractului de servicii „Audit financiar al Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”
15 31.01.2011 Hotarare privind aprobarea modificării şi completării documentaţiilor de atribuire a următoarelor contracte: Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, a Staţie de Sortare şi a Staţie de Compostare de la Frăteşti Judeţul Giurgiu” „Construcţia a 3 platforme/centre de colectare, precum şi de puncte de colectare, în judeţul Giurgiu” Achiziţia de echipamente pentru colectarea deşeurilor în Judeţul Giurgiu” „Achiziţia de echipamente pentru centrul de management integrat al deşeurilor Frăteşti”. (Documentatia se poate consulta si ridica de la compartimentul Cancelarie din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu cam. 208)
Proces verbal sedinta din 31.01.2011 
16 Anexa I Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 6.1 Anexa 6.2  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri  proprii , bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi a bugetulului împrumuturilor interne, pe anul 2011
17 Anexe  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20%  din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cote defalcate din impozitul pe venit (21%) pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2011
18 Anexa   01.03.2011 HOTĂRÂRE privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli alS.C. Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2011
19  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
20  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar  în sumă de 3.500 lei,doamnei Monica Vidan, pentru nepotul său Ion Ionuţ Marian
21  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 105.000  lei, Asociaţiei Culturale Teocta  pentru Ansamblul Folcloric ,,Doina Dunării”
22  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 58.000  lei, Clubului Sportiv ,, Dunărea” Giurgiu pentru secţia deTenis de Masă
23  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 8.000 lei,Inspectoratului Şcolar al judeţului Giurgiu pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare judeţene
24  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.150 lei, Muzeului judetean ,,Teohari Antonescu”
25  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000  lei, domnului Damian Marian
26  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 30.000 lei, Clubului Sportiv ,,Nova Force” Giurgiu pentru echipa de handbal feminin
27  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 4.000 lei, Fundaţiei ,,Sfânta Maria” Giurgiu
28  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  2.000  lei,Şcolii cu clasele I-VIII nr.7 Giurgiu
29  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 200.000 lei, Asociaţiei Sportive  Baschet Giurgiu
30  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind  acordarea de  sprijin  financiar  în sumă de 60.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul judeţului Giurgiu,  pentru Consiliul local al Municipiului Giurgiu
31  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar  în sumă de 2.000 lei,doamnei Vintilă Steliana, pentru soţul său Vintilă Marian
32  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  2.000 lei ,domnului Tudosie Ioan pentru Cocoş Madălin Gabriel
33 Anexa  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
34 01.03.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Asociaţia „Medici Policlinica Giurgiu”
35 Anexa  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind  aprobarea „Raportului de monitorizare al Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Giurgiu, aferent anului 2010
36 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare,  organigramei  şi  statului de funcţii ale Muzeului  Judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu pentru  anul 2011
37 Anexa  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
38 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare,  organigramei  şi  Statului de funcţii ale Bibliotecii Judetene „I. A.Bassarabescu” Giurgiu pentru  anul 2011
39 Anexa  01.03.2011 HOTĂRÂRE privind  aprobarea sumei aferente participării Consiliului Judeţean Giurgiu la Proiectul „Centre de incluziune profesională şi socială”
Proces verbal sedinta 01.03.2011
40 Anexa 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu , pe anul 2011
41 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interneîn valoare de 10 milioane lei
42 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 1.500 lei,  Şcolii cu clasele I-VIII ,, Acad. Marin Voiculescu”
43  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 3.000 lei, Asociatiei Democrate a Romilor, Giurgiu
44 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 4.000 lei,  Grupului Şcolar ,, Miron Nicolescu”, Giurgiu
45 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 30.000 lei, Seminarului Teologic Ortodox ,,Teoctist Patriarhul” Giurgiu
46 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 10.000 lei, Clubului Sportiv Constelaţia Giurgiu
47 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.950  lei,Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, pentru Loghin Elena Georgiana
48 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic-Romania, Filiala Giurgiu
49 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 100.000 lei, Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei-Episcopia Giurgiului
50 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.500 lei, Asociaţiei Clubul Pensionarilor din judetul Giurgiu
51 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 10.000 lei, Clubul Sportiv Aquila Giurgiu
52 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 3.000 lei, Şcolii nr.IV ,,Mihai Eminescu” Giurgiu
53 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care se vordesfăşura la nivelul Consiliului judeţean cu ocazia sărbătorilor de Paşte
54 22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7.500 lei,Sindicatului Judeţean Giurgiu al Pensionarilor
55 Anexa  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 20 mp, la etajul III al imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Filialei Giurgiu a Sindicatului Cadrelor militare disponibilizate, în rezervă şi în retragere
56 Anexa  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 115 mp, la etajul III al imobilului situat în municipiul Giurgiu,  b-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
57  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.182 din 28 august 2009 şi a Hotărârii nr.217 din 28 septembrie 2010 ale Consiliului Judeţean Giurgiu
58  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
59  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării denumirii Teatrului Valah Giurgiuîn Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu
60  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru desfiinţarea Spitalului de Boli Infecţioase Singureni şi Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat şi reorganizarea acestora ca structură fără personalitate juridică în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
61 Anexa 1 Anexa 2  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Giurgiu cu Asociaţia „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean”
62  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Valea Dragului în vederea realizării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii curente ladrumul judeţean DJ 401
63 Anexa  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2011, anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 16 din 01 martie 2011
64 Anexa 1 Anexa 2  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, anexa nr.6.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.16 din 01 martie 2011
65  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii „ Reabilitare Dispensarul Policlinic Giurgiu ”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
66  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Eficientizare consum de energie termică la Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
67  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Eficientizare consum de energie termică la Spitalul de Neuropsihiatrie Vadu Lat”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
68  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Eficientizare consum de energie termică la Spitalul de Boli Infecţioase Singureni”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
69  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii“Reabilitare acoperiş clădire Pavilion central –Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, judeţul Giurgiu”,  în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
70  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind   aprobarea  proiectului  „RANGER – Reducerea activităţilor neconforme şi gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana”
71  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 1.500 lei,  Şcolii de Muzică şi Arte Plastice ,,Victor Karpis” Giurgiu
72  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 1.500 lei, Casei Corpului Didactic Giurgiu
73  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.000  lei, doamnei Cîrjaliu Daniela pentru fiica sa Cîrjaliu Ana Maria
74 Anexa  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 10 mp, la etajul III al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu
75  22.03.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar  în sumă de 5.000 lei, doamnei Gheorghe Aurelia pentru fiica sa Gheorghe Cristina- Adriana
Proces verbal sedinta 22.03.2011
76 Anexa 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe trimestrul I, 2011
77 Anexa 1 Anexa 2 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi abugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011
78 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la  Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiunr.99 din 14 mai 2009
79 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 20.000 lei Parohiei Bulbucata şi unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei Parohiei Iepureşti
80 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei,domnului Popescu Gabriel pentru fiica Popescu Maria Cristina
81 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 4.000 lei,Fundaţiei ,, Sfânta Maria” Giurgiu
82 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea sumei de 3500 lei, domnului Mănăilă Ioan
83 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 5.000 lei, Scolii nr.IV ,, Mihai Eminescu” Giurgiu
84 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea sumei de 2.000 lei doamnei  Cîrstea Ileana, pentru organizarea manifestării ,,Întâlnirea fiilor satului Tangâru’’
85 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
86 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
87 Anexa 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării  Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2011, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţeannr. 63 din 22 martie 2011
88 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare curte Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate
89 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare Dispensarul Policlinic Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate
90 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital nou”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
91 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital vechi”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
92 Anexa 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr.4 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
93 Anexa 1 Anexa 2 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu şi a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, pentru anul 2011
94 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind înfiinţarea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENTUL TERITORIULUI – JUDEŢUL GIURGIU”
95 Anexa 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind participarea judeţului Giurgiu, ca asociat  la constituirea Societăţii Comerciale „ENERGY WATT PRODUCTION ” S.R.L.
96 Anexa 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind participarea judeţului Giurgiu, ca asociat la constituirea Societăţii Comerciale „ BIOWATT ENERGY DISTRIBUTION” S.R.L.
97 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 5.000 lei, Societăţii Nationale de Cruce Roşie din România – Filiala Giurgiu
98 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Grupului Şcolar Administrativ,,Ion Barbu”din Giurgiu
99 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, domnului Petre Slavescu
100 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
101 Anexa 1 Anexa 2 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind  aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii aleaparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
102 Anexa 1 Anexa 2 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii aleCentrului de Asistenta Medico-Sociala Mogoşeşti
103 Anexa 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, anexa nr.1  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 64 din 22martie 2011
104 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de prestări serviciipentru „construcţia a trei platforme/centre de colectare, precum şi de puncte de colectare în judeţul Giurgiu”
105 Anexa 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea SpitaluluiJudeţean de Urgenţă Giurgiu, din domeniul public al judeţului Giurgiu în domeniul privat al acestuia
106 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind desfiinţarea  construcţiilor BIBLIOTECA şi ATELIERUL DE CREAŢIE TEATRUL VALAH, situate în Municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân nr. 23, aflate în  domeniul privat al judeţului Giurgiu
107 15.04.2011 HOTĂRÂRE privind  aprobarea majorării capitalului social alS.C. ”EURO GROUP TECHNO “ S.R.L. Giurgiu
Proces verbal sedinta 15.04.2011 
108 Anexa 1 Anexa 2 05.05.2011  HOTĂRÂREprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011
109 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de AsistenţăMedico – Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
110 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1, art.3, art.4,  art.5  şi art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 15 din 29 ianuarie  2010 privind aprobarea proiectului  „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti”  şi a cheltuielilor legate de proiect
111 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5000 lei ,domnului Ion Dincă
112 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei,Bibliotecii judeteane ,,I.A.Bassarabescu” Giurgiu
113 Anexa 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea unei taxe speciale de verificare pe teren a amplasamentelor pentru care urmează a se elibera certificate de urbanism în anul 2011.
114 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind   aprobarea modificării  organigramei, statului  de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
115 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru finantarea serbărilor care se vordesfăşura la nivelul Consiliului judetean cu  ocazia zilei  de  1 Iunie
116 Anexa 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, anexa laHotărârea Consiliului Judeţean nr. 103 din 15 aprilie 2011
117 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital vechi”, în faza Proiect tehnic şidetalii de execuţie
118 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital nou”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
119 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare curte Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în fazaProiect tehnic şi detalii de execuţie
120 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare sălă operaţie spital nou”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
121 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare sală operaţie spital vechi”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
122 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare sălă operaţie spital nou”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
123 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare sală operaţie spital vechi”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
124 Anexa 1 Anexa 2 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului  institutiilor publice de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Giurgiu
125 Anexa 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinelor financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
126 Anexa 1 Anexa 2 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării imobilului clădire cu suprafaţa de 150 mp, aflat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
127 Anexa 05.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării unor reprezentanţi ai deliberativului Consiliului Judeţean Giurgiu la schimbul de experienţă şi stabilirea de relaţii cu autorităţile locale din Barcelona şi Taragona , Spania, care va avea loc în perioada 9-13 mai 2011
Proces verbal sedinta 05.05.2011
128 31.05.2011 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Bobe Ion, aflat pe lista Partidului Democrat Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
129 31.05.2011 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Mărculescu Nicolae, aflat pe lista Partidului Naţional Liberal şi declarării vacant a locului ocupat de acesta
130 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2011
131 Anexa 31.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 116 din 5 mai 2011
132 Anexa 31.05.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetuluipropriu al judeţului Giurgiu, pe anul 2010
133 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei, Sindicatului Judeţean Giurgiu al Pensionarilor
134 31.05.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 3.000 lei,Şcolii cu clasele I-VIII Remuş, comuna Frăteşti
135 31.05.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei,domnului Mimiş Petre, comuna Gogoşari
136 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
137 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
138 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5000 lei pentru finanţarea festivalului MOSQUITO, editia I
139 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivulde investiţii „ Reabilitare DJ 401 A Palanca – Stoeneşti, km 50+000 – 55+050, 5,050 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
140 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii “Modernizare  DJ 412 D, Bucşani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601), km 0+000 – 7+820, 7,820 km”, în faza Studiu de fezabilitate
141 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reţea exterioară distribuţie apă caldă menajeră (legătură puncte termice-panouri solare)- Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”,în faza Studiu de fezabilitate
142 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reţea exterioară distribuţie apă caldă menajeră (legătură puncte termice-panouri solare)- Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”,în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
143 Anexa 1 Anexa 1A Anexa 1B 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind  aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse financiare , umane  şi materiale  necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2011
144 Anexa 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind modificarea Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011
145 Anexa 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului de Proiecte „Tudor Vianu” Giurgiu
146 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea arondării activităţii de evidenţă a persoanelor a comunelor Hotarele, Greaca şi Isvoarele la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hotarele
147 Anexa 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii imobilului Drum judeţean DJ 412 A, Comana (DJ 411) – Grădiştea, km 0+000 – 2+200, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu,din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu  în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
148 Anexa 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii imobilului Drum judeţean DJ 504, Vieru – Putineiu – Limită judeţ Teleorman, km 11+780 – 30+000, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu  în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
149 Anexa 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii imobilului DJ 601, Crevedia Mare – Roata Mică – Roata de Jos, km 31+000 – 34+650, km 36+150 – 37+200, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu  în administrareaMinisterului Dezvoltării Regionale şi Turismului
150 31.05.2011  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii  a două birouri în suprafaţă de 44,90 mp la sediul U.I.P ,, Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu situat în Giurgiu, Str. Bucureşti, bloc 114, scara B, parter – mezanin
Proces verbal sedinta 31.05.2011
151 anexa 1 anexa 2 anexa 3 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării  Cap.66.02. SĂNĂTATE şi Cap.70.02. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ din Lista poziţiei globale„ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011
152 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu”,  în faza Proiect tehnic
153 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1,  art.3,  art.4,   art.5  şi art.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 257 din 17 decembrie 2009 privind aprobarea proiectului  „Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu”  şi a cheltuielilor legate de proiect
154 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind  aprobarea  proiectului “Promoting nature protection and environment conservation by integrated use of renewable energies “(“ Promovarea protejării naturii şi conservarea mediului prin utilizarea integrată a energiilor regenerabile”) şi a cheltuielilor legate de proiect
155 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  3.000  lei, domnului Tudor Filip, artist plastic
156 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente PROIECTULUI DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE SUBSTANTE NOI CU PROPIETĂŢI PSIHOACTIVE
157 anexa 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului  evaluării  managementului  Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu”  Giurgiu pe anul 2010
158 anexa 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului  evaluării  managementului Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu  pe anul 2010
159 anexa 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului  evaluării  managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Giurgiu pe anul 2010
160 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu
161 anexa 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
162 anexa 1 anexa 2 anexa 3 anexa 4 anexa 5 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3.500 mp., situat în municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu
163 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean a unui drum de interes local situat în judeţul Giurgiu
164 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu cu Comuna Slobozia în vederea realizării unor lucrări de modernizare la drumul comunal DC 121
165 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind  acordarea unui  sprijin financiar în sumă de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul judeţului Giurgiu, Primăriei comunei Buturugeni
166 anexa 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare elevilor care au obţinutpremii la olimpiade şi concursuri
167 10.06.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport agent termic primar – municipiul Giurgiu, Tronson 2”,  în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Proces-verbal sedinta 10.06.2011
168 23.06.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării referendumului judeţean în vederea consultării cetăţenilor cu privire la desfiinţarea Judeţului Giurgiu
169 23.06.2011 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2011
Proces-verbal sedintă 23.06.2011
170 Anexa  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind  aprobarea componenţei Grupului de Lucru pentru monitorizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Giurgiu
171 Anexa  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Consiliului Judeţean Giurgiu
172  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind  aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Giurgiu”
173  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind redeschiderea Secţiei Grădinari a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava
174  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii imobilului „Parc Alei” situat în Giurgiu, str.Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.2, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu
175  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii pe o perioadă de 12 luni calendaristice a spaţiului în suprafaţă de 42,64 mp din cadrul fostei centrale termice a Dispensarului Policlinic Giurgiu situat în Şos. Alexandriei, nr 7-9, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu.
176  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 46 din 29  mai 2003 prin care s-a dat în administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu suprafaţa utilă de 53,60 mp aflată în domeniul privat al judeţului Giurgiu
177  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu, al corpului C15 (magazie ambalaje – supr.69 mp)  şi desfiinţarea  acestuia din cadrul ,,Centrului de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti”,  situat în sat Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu
178  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare curte Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu – revizia 1”, în faza Studiu de fezabilitate
179  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare curte Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu – revizia 1”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
180  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital nou- revizia 1”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
181  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare clădire spital nou – revizia 1”,în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
182 Anexa  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011
183  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR MEDICALE ELECTRONICE ÎN JUDEŢUL GIURGIU (CESME)” şi a cheltuielilor legate de proiect
184 Anexa 1 Anexa 2  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind   aprobarea modificării  organigramei şi  statului  de funcţii ale Consiliului Judeţean Giurgiu
185 Anexa  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
186  05.07.2011 HOTĂRÂRE privind  acordarea de  sprijin  financiar  în sumă de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul judeţului Giurgiu, pentru Consiliul local al Municipiului Giurgiu
Proces-verbal sedinta 05.07.2011
 187  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean aldomnului Radu Nicuşor Vasile
188  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean aldomnului Csender Gheorghe
189  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului judeţean Giurgiu
190 Anexa  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului  de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu, la trimestrul al II-lea, 2011
191  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
192  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
193  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
194 Anexa  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.182 din 5 iulie 2011
195  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii ”Modernizare DJ 601D Letca Veche – Limită judeţ Teleorman, km 7+127 – 9+187, 2,060 km”, în faza Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
196  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Reabilitare,  modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
197 Anexa 1 Anexa 2  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului multianual de dezvoltare a infrastructurii rutiere în judeţul Giurgiu
198 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului de Proiecte „Tudor Vianu” Giurgiu
199  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.60 din 22 martie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu în sensul “aprobării iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat şi reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu”
200 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni, prin desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Boli Infecţioase Singureni şi aprobarea participării Judeţului Giurgiu la Programul de interes naţional “Dezvoltarea reţelei naţionale de Cămine pentru persoane vârstnice”
201 Anexa  29.07.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
Proces verbal sedinta 29.07.2011 
202 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2011
203 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind modul de utilizare a unei sume din excedentul bugetului local
204 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 80.000 lei, Primăriei Bolintin Vale pentru Policlinica Bolintin Vale
205 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, sportivului Ciuprun Cosmin
206 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
207 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, studentei Becheru Laura Gabriela
208 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 5.000 lei, parohiei Buna Vestire Giurgiu
209 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 200.000 lei, Episcopiei Giurgiului
210 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente PROIECTULUI DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE SUBSTANTE NOI CU PROPIETĂŢI PSIHOACTIVE ŞI DROGURI, PRIN OFERIREA DE ALTERNATIVE PENTRU PETRECERE A TIMPULUI LIBER
211 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Grădiniţei cu program prelungit  nr. 2 Giurgiu şi unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei Grădiniţei cu program prelungit nr.1 Giurgiu
212 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 200.000 lei, Colegiului Naţional ,,Ion Maiorescu”Giurgiu
213 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind darea în administrare Consiliului Local Giurgiu a terenului în suprafaţă de 1317 mp, situat în mun.Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân, nr.23, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu
214 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
215 12.08.2011 Hotarare privind modificarea art.1, art.3, art.4, art.5  şi art.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.16 din 29 ianuarie 2010 privind aprobarea proiectului  “Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
216 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
217 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
218 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 2.1 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale„ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.194 din 29 iulie 2011
219 Anexa 12.08.2011 HOTĂRÂREprivind aprobarea modificării  şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2011, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 87 din 15 aprilie 2011
220 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii”Modernizare şi reabilitare drum de legătură dintre DN 5 Bucureşti – Giurgiu, DJ 507 Giurgiu – Oinacu şi Drum de centură sud din Municipiul Giurgiu (DJ 507 A), în faza Studiu de fezabilitate
221 12.08.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Minsterul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Giurgiu
222 12.08.2011 H O T Ă R Â R E privind  alocarea sumei de 2.500 mii lei municipiului Giurgiu, pentru acoperirea diferenţei  dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local de referinţă
Proces-verbal sedinta 12.08.2011
223 Anexa 1 si anexa 1.1 Anexa 2  09.09.2011  H O T Ă R Â R Eprivind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011
224  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
225  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 26.500  lei, liceului teoretic „Tudor Vianu’’ Giurgiu pentru susţinerea proiectului „Şcoala de sâmbătă”
226  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Sindicatului judeţean Giurgiu al Pensionarilor şi unui sprijin financiar în sumă de10.000 lei, Clubului Pensionarilor din judeţul Giurgiu
227  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 3.000 lei,Asociaţiei Culturale pentru Copii şi Tineret ,,Millenium Art”
228  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 200.000 lei, Asociaţiei Sportive Baschet Giurgiu
229  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar  în sumă de 3.000 leiAsociaţiei „Viaţă şi Speranţă”
230  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor spaţii medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu prin licitaţie cu strigare, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008
231 Anexa  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea luării în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a unui imobil având suprafaţa construită de 1000 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 2400 mp situat în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu
232  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Giurgiu
233 Anexa  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind  modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul  aparatului   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu pentru anul 2011
234  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind acordarea unor sprijine financiare
235 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 3.1 Anexa 3.2 Anexa 4  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a  imobilului „Centrul de Asistenţă Socială Grădinari”, compus din teren în suprafaţă de 29.941  mp şi clădiri în suprafaţă de 4.813  mp, situat în Comuna Grădinari, judeţul Giurgiu,  aflat în domeniul public  al  judeţului Giurgiu
236 Anexa  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 55,67 mp în incinta Centrului de Asistenţă Socială Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Agenţiei  Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
237  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind  aprobarea trecerii  imobilului “ Ferma Agricolă Ecologică Slobozia”, compus din  clădiri în suprafaţă de  721 mp. şi teren  în suprafaţă de 6,5 ha., din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu
238 Anexa 1 Anexa 2  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.218 din 12 august 2011
239 Anexa  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării  şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2011, anexa laHotărârea Consiliului Judeţean nr. 219 din 12august  2011
240 Anexa 1 Anexa 2  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării Cap. A – Obiective (proiecte) de investiţii în continuare din Programul de  investiţii publice pe grupe de investiţii şisurse de finanţare pe anul 2011, anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.16 din 1 martie 2011”.
241  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare şi modernizare DJ 507 A, DN 5 – DJ 507 – DN 5 (Pasaj CF), km 0+000 – 3+248, 3,248 km”, în faza Studiu de fezabilitate, actualizat
242  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare DJ 507 A, DN 5 – DJ 507 – DN 5 (Pasaj CF),   km 0+000 – 3+248,  3,248 km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
243  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare sediu Serviciul judeţean de Ambulanţă prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu” –etapa 1, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
244  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „EXTINDERE CLĂDIRE SEDIU CU ANEXĂ ÎN REGIM P+M ”, în faza Studiu de Fezabilitate
245  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 30.000 lei BisericiiSfântul Gheorghe, din  comuna Bulbucata şi unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei  Schitului ,, Sf. Nicolae” Giurgiu
246 Anexa  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind alocarea unor sume  din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri si cheltuieli al  judeţului Giurgiu pe anul 2011 unor unităţi administrativ teritoriale
247 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind  repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20%  din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit-proiect, limite pe anul 2012 şi estimări pe anii 2013-2015
248 Anexe  09.09.2011 H O T Ă R Â R E privind  aprobarea  asocierii în participaţiune între Judeţul Giurgiu  şi S.C. SUN GARDEN COLIBAŞI  S.R.L. Colibaşi,  în vederea exploatării eficiente a unor imobile
Proces verbal sedinta 09.09.2011 
 249 Anexa  20.09.2011  H O T Ă R Â R E privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
250 20.09.2011 H O T Ă R Â R privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 2.000 lei doamnei Stan Ramona pentru fiica sa , Stan Andrada, pianista
251 20.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
252 Documentatie 20.09.2011 H O T Ă R Â R E prprivind aprobarea Documentaţiei de Atribuire a contractului de servicii de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Giurgiu
253 20.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu – construcţii şi arhitectură”, în faza Studiu de fezabilitate
254 20.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii“Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu – instalaţii de ventilaţie şi climatizare”,  în faza Studiu de fezabilitate
255 20.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu –iluminat exterior”, în faza Studiu de fezabilitate
256 20.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu –instalaţii de stins incendiu”,  în faza Studiu de fezabilitate
257 20.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu –instalaţii electrice interioare(medie tensiune, joasă tensiune şi curenţi slabi)în faza Studiu de fezabilitate
258 Anexa 1 Anexa 2 Anexa3 20.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cumpărării imobilului compus din clădire cu suprafaţa de 169 mp şi teren în suprafaţă de 8550 mp, situat în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu
259 Anexa 20.09.2011 H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 53,67 mp în incinta Centrului de Asistenţă Socială Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România, Filiala Giurgiu
260 20.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea constituirii servituţii de trecere şi a dreptului de uz şi acces la utilităţi asupra terenului în suprafaţă de 266 mp, situat în mun. Giurgiu, Şos. Sloboziei, nr.194, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, în favoarea S.C. WIROM GAS S.A.
261 Anexa 1 Anexa 2 20.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.238 din 9 septembrie 2011
262 Anexa 20.09.2011 H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2011, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 239 din 09 septembrie 2011
 Proces verbal sedinta 20.09.2011 
263  29.09.2011  HOTĂRÂREprivind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Biţin Constantin Aurel, aflat pe lista Partidului Naţional Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
264  29.09.2011  HOTĂRÂREprivind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Mihalache Mihai, aflat pe lista Partidului Democrat Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
265  29.09.2011 HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deliu Miron Gheorghe
266  29.09.2011 HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Bold Cristian
267  29.09.2011 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.1 din 22 iunie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu
268  29.09.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului judeţean Giurgiu
269 Anexa  29.09.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
270 Anexa  29.09.2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 213 mp situat în comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu
271  29.09.2011 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Sindicatului judeţean Giurgiu al Pensionarilor şi unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Clubului Pensionarilor din judeţul Giurgiu
272 Anexa A Anexa B  29.09.2011 HOTARARE privind  aprobarea  politicii publice cu titlul  „ Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în mediul rural- judeţul Giurgiu ” şi  a  Planului de acţiuni  pentru realizarea acesteia
Proces verbal sedinta 29.09.2011 

Hotărâri 2011

Arhivă Octombrie - Decembrie

 273 Anexa  13.10.2011 HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, la trimestrul al III-lea, 2011
 274  13.10.2011 HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare
 275  13.10.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, Grădiniţei cu program prelungit ,, Dumbrava minunată”, cu sediul în Giurgiu, str.23 August, nr.59
 276  13.10.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.500 lei, Şcolii de dans Floria Dance Giurgiu  
277  13.10.2011 HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
 278  13.10.2011 HOTARARE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.93 din 17 septembrie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
279 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4  13.10.2011 HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru   aparatul   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu 
280  13.10.2011 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport agent termic primar-municipiul  Giurgiu, Tronson 2”în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
281  13.10.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000  lei, domnului Popescu Gabriel pentru fiica Popescu  Maria Cristina
282  13.10.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 50.000 lei, Asociaţiei Sportive Baschet Giurgiu
283  13.10.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 37.000 lei, Parohiei Iepureşti
284 Anexa  13.10.2011 HOTARARE privind aprobarea exploatării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Judeţene 503, 503A, 504, 504A, 505 şi 507
285  13.10.2011 HOTARARE privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a drumului sătesc care face legătura între DN5C şi Ferma Agricolă Ecologică Slobozia, judeţul Giurgiu, în lungime totală de 1270 ml
286 Anexa  13.10.2011 HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.261 din 20 septembrie 2011
287  13.10.2011 HOTARARE pentru aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu de la 402 de paturi la o structură organizatorică cu un număr de 524 paturi
Proces-verbal sedinta din 13.10.2011
288 20.10.2011 HOTARARE privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Giurgiu
289 20.10.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 5.000 lei, Şcolii Cartojani, comuna Roata de Jos
290 20.10.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, pictorului Matei Mirel
291 20.10.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 5.000 lei, Asociaţiei de Părinţi ai Elevilor din Scoala ,, Academician Marin Voiculescu”Giurgiu
292 Anexa 1 Anexa 2 20.10.2011 HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a  bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011
293 20.10.2011 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice „Reabilitare acoperiş Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava în urma incendiului din data de 26.06.2011”,în faza Proiect tehnic
294 20.10.2011 HOTARARE privind alocarea sumei de 1.000  mii lei municipiului Giurgiu,  pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, pentru iarna 2011-2012
295 20.10.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 24.000 lei, Spitalului Orăşenesc Bolintin Vale
296 Anexa 1 Anexa 2 20.10.2011 HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Cap.66.10. SĂNĂTATE şi Cap.80.02. ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ din Lista poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2011
297 Anexa 20.10.2011 HOTARARE privind aprobarea Programului multianual de dotări independente pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu
Proces-verbal sedinta din 20.10.2011
298 30.11.2011 HOTARARE privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Niţulescu Dan Victor Radu, aflat pe lista Partidului Democrat Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
299 Anexa 1 Anexa1.1 Anexa 2 30.11.2011 HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011
300 Anexa 1 Anexa 2 30.11.2011 HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.286 din 13 octombrie 2011
301 Anexa 30.11.2011 HOTARARE privind aprobarea modificării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2011, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 239 din 9 septembrie 2011
302 Anexa 1 Anexa 2 30.11.2011 HOTARARE privind aprobarea modificării Cap. A – Obiective (proiecte) de investiţii în continuare din Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2011, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.240 din 9 septembrie 2011”.
303 30.11.2011 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL GIURGIU – REABILITAREA ŞI ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR DE DEŞEURI URBANE DIN JUDEŢUL GIURGIU”, în faza Proiect tehnic
304 30.11.2011 HOTARARE privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2011 unor unităţi administrativ teritoriale
305 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, Clubului Sportiv ,, Nova Force” Giurgiu, unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Clubului Sportiv Aquila Giurgiu, unui sprijin financiar în sumă de  25.000 lei, Asociatiei Sportive de fotbal ,,Victoria Falaştoaca”Comana şi unui sprijin financiar în sumă de 75.000 lei, Clubului Sportiv RC Giurgiu Nord
306 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 40.000 lei, Spitalului Orăşenesc Bolintin Vale
307 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 19.000 lei,Fundaţiei ,, Sfânta Maria” Giurgiu
308 30.11.2011 HOTARARE privind alocarea sumei de 12.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente programului de prevenire a consumului de tutun la nivel de gimnaziu,, Substanţe benefice şi substanţe nocive pentru sănătatea mea”
309 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei,Liceului teoretic Tudor Vianu din Giurgiu
310 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei, Sindicatului judeţean Giurgiu al Pensionarilor, unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei, Asociaţiei Pensionarilor din Judeţul Giurgiu
311 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare
312 Anexa 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare cadrelor didacticedin judeţul Giurgiu
313 30.11.2011 HOTARARE privind alocarea sumei de 80.000 lei pentru finantarea manifestărilor care se vor desfăşura la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pe anul 2011
314 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare
315 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociatiei de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic-Romania, Filiala Giurgiu, unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociatiei ,, Licurici”Giurgiu şi unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociatiei ,, Viata si Speranta 2003”Giurgiu
316 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
317 30.11.2011 HOTARARE privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru o persoană care beneficiază de serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, pentru anul 2012
318 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 8.730 lei, Asociaţiei pentru Promovarea Societăţii Democratice
319 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 70.000 lei, Episcopiei Giurgiului  şi a unui sprijin financiar în sumă de 47.000 lei Parohiei Sf.Gheorghe din municipiul Giurgiu
320 30.11.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei, domnisoarei Isaia Gina Petronela
321 Anexa 30.11.2011 HOTARARE privind aprobarea modificării articolului 1 al Hotărârii nr.284 din 13 octombrie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea exploatării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Judeţene 503, 503A, 504, 504A, 505 şi 507
322 30.11.2011 HOTARARE privind  aprobarea trecerii în domeniul public a “Centralei Termice de încălzire de 3 x 125 KW”, de tip containerizat, amplasată în municipiul Giurgiu, Str.Stejarului, F.N, achiziţionată de Consiliul Judeţean Giurgiu în scopul producerii şi distribuţiei energiei termice în zona de nord a municipiului Giurgiu, precum şi aprobarea dării în administrare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a “Centralei Termice de încălzire de 3 x 125 KW”
323 Anexa 30.11.2011 HOTARARE privind aprobarea Actului Adiţional nr.5 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010 de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
324 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 30.11.2011 HOTARARE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, judeţul Giurgiu
325 30.11.2011 HOTARARE privind aprobarea acordării unui sprijin Episcopiei Giurgiului în vederea realizării „Centrului Pastoral – Cultural Sf. Ioan Rusul”
326 Anexa 30.11.2011 HOTARARE privind aprobarea preluării unui imobil ( teren şi clădiri ), aflat în domeniul public al comunei Ghimpaţi, în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
327 30.11.2011 HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu ca membru în Comisia pentru organizarea referendumului local pentru încetarea mandatului primarului Comunei Iepureşti
   Proces-verbal sedinta din 30.11.2011
328  09.12.2011 HOTARAREprivind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30 milioane lei
329  09.12.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei, Asociatiei Judeţene de Fotbal Giurgiu
330  09.12.2011 HOTARARE privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu  nr.44 din 9.03.2010
331  09.12.2011 HOTARARE privind desemnarea reprezentantului aleşilor locali care compun Consiliului Judeţean Giurgiu în dosarul nr.2689/122/2011 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu
332 Anexa  09.12.2011 HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011, Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.300 din 30 noiembrie 2011
333 09.12.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei Clubului Sportiv Municipal Giurgiu
334 09.12.2011 HOTARARE privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 212 din 12.08.2011
 Proces-verbal sedinta din 09.12.2011
335   20.12.2011 HOTARARE privind modificarea articolului 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.328 din 09 decembrie 2011
336  20.12.2011 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 15.000 lei, Aşezământului Social Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
337  20.12.2011 HOTARARE privind alocarea sumei de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuiel al judeţului Giurgiu pe anul 2011 Primariei comunei Singureni
338  20.12.2011 HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare
339  20.12.2011  HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Giurgiu
340  20.12.2011  HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, doamnei Gabriela Dumitru, unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, domnului Emil Talianu,  unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, domnului Iordache Petre
341  20.12.2011  HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Draghia Margareta
342  20.12.2011  HOTARARE privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţeannr. 276 din 13.10.2011
343  20.12.2011  HOTARARE TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR  ŞI A AUTORIZAŢIILOR
344  20.12.2011  HOTARARE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti pentru anul 2012
345  20.12.2011  HOTARARE privind aprobarea costului mediu lunar pentru un copil, o persoană adultă cu handicap şi contribuţia de întreţinere pentru un adult cu handicap care beneficiază de protecţie socială pe anul 2012
346  20.12.2011  HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
347 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4  20.12.2011  HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării  Cap.66.02. SĂNĂTATE , Cap.84.02. TRANSPORTURI şi Cap.66.10. SĂNĂTATE din Lista poziţiei globale  „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2011
348 Anexa  20.12.2011  HOTARARE privind aprobarea modificării  Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2011, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.301 din 30 noiembrie 2011
349  20.12.2011  HOTARARE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Amenajare Complex tabără şi Atelier de creaţie aferente Centrului Pastoral – Cultural Sf. Ioan Rusul”,  în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
350  20.12.2011  HOTARARE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.93 din 17 septembrie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
351 Anexa  20.12.2011  HOTARARE privind aprobarea suplimentării Anexei la Hotărârea nr.284 din 13 octombrie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea exploatării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Judeţene 503, 503A, 504, 504A, 505 şi 507
352 Anexa  20.12.2011  HOTARARE privind trecerea unor construcţii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu
353 Anexa  20.12.2011  HOTARARE privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu
354 Anexa  20.12.2011  HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
355  20.12.2011  HOTARARE privind alocarea sumei de 20.000  lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente manifestarilor cultural artistice organizate cu ocazia Anului Nou  2012
356 Anexa 1 Anexa 2  20.12.2011  HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a  bugetului de venituri şi cheltuieli al  instituţiilor publice finanţate  din venituri  proprii şi subvenţii,  pe anul 2011
357  20.12.2011  HOTARARE privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2011
358 Anexa  20.12.2011  HOTARARE privind trecerea unor construcţii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Giurgiu
359  20.12.2011  HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  “Eficientizare şi optimizare parametrii tehnico-funcţionali instalaţii electrice Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu ”, în faza Studiu de fezabilitate
 Proces-verbal sedinta din 20.12.2011
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut