Hotărâri 2013

Arhivă

Nr. Data Continut
1 Anexa 15.01.2013 Hotarare privind aprobarea Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 – 2019
2 15.01.2013 Hotarare privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2013
3 Anexa 15.01.2013 Hotarare privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 125,64 mp din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu situat în şos. Alexandriei, nr.7 – 9, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
4 15.01.2013 Hotarare privind menţinerea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2013, la nivelul anului 2012
5 15.01.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii nr.99 din 14 mai 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu pentru aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 20 milioane lei
6 15.01.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare  DJ 603: Naipu (DN6 ) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, în faza Studiu de fezabilitate şi Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, actualizată
   Proces verbal sedinta 15.01.213
7 28.01.2013 Hotarare privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Teodorescu Ioan Viorel, membru al Partidului Naţional Liberal, aflat pe lista Uniunii Social-Liberale şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
8 28.01.2013 Hotarare privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a doamnei Ciobanu Liliana, aflată pe lista Partidului Poporului – Dan Diaconescu şi declarării vacante a locului ocupat de aceasta
9 28.01.2013 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 30.103.486,07 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
10 28.01.2013 Hotarare privind constituirea fondului de risc în sumă de 8.211,30 lei aferent creditului contractat de SC APA SERVICE SA cu garanţia Consiliului Judeţean Giurgiu
11 Anexe 28.01.2013 Hotarare privind aprobarea vânzării unor spaţii medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu prin licitaţie publică cu strigare, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008
12 28.01.2013 Hotarare privind modificarea raportului de serviciu al domnului Gheorghe PANAIT, director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu
13 Anexe 28.01.2013 Hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
14 28.01.2013 Hotarare privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al Partidului Social Democrat şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
   Proces verbal sedinta 28.01.2013
15 07.03.2013 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ANDREI OVIDIU AURELIAN
16 07.03.2013 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului DOBROTĂ ILIE VIOREL
17  07.03.2013 Hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii nr.5 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu
18 07.03.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii nr.1 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu
19 07.03.2013 Hotarare privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
20  07.03.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.11 din 19 ianuarie 2005 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului
21  07.03.2013 Hotarare privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
22 Anexa 07.03.2013 Hotarare privind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a unui imobil compus din clădire  în suprafaţă construită de 201 mp şi teren aferent în suprafaţă de 322  mp, situat  în sat Izvoru, comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, aflată în domeniul public  al  judeţului Giurgiu
23 Anexa 1 Anexa 2  07.03.2013 Hotarare privind completarea Hotărârii nr.86 din 23 mai 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Giurgiu a „Centralei Termice Giurgiu” – (terenuri şi clădiri complet echipate având ca funcţionalitate producerea şi distribuţia energiei termice), precum şi aprobarea renunţării la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Giurgiu
24  07.03.2013 Hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 1.632.417 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
25 Anexa  07.03.2013 Hotarare privind avizarea favorabilă a cuantumului normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2013 propus de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu
26  07.03.2013 Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar pentru un copil, o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2013
27  07.03.2013 Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti pentru anul 2013
28  07.03.2013 Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2013
29 Anexa  07.03.2013 Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
30  07.03.2013 Hotarare privind delegarea atribuţiilor de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
31 Anexa  07.03.2013 Hotarare privind modificarea  statului de funcţii al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
32  07.03.2013 Hotarare privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2013
33  07.03.2013 Hotarare pentru modificarea art.1, art.3, art.4, art.5 şi art.7 din Hotărârea nr.182 din 28 iulie 2010 privind aprobarea proiectului “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
34  07.03.2013 Hotarare privind  aprobarea constituirii servituţii, a dreptului de uz şi superficie asupra unor terenuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu situate în comunele Gostinu, Prundu şi Slobozia, în favoarea SC SUN GARDEN COLIBAŞI S.R.L
 PROCES-VERBAL INCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE  07 MARTIE 2013
35 Anexa 27.03.2013 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cote defalcate din impozitul pe venit (18,5%) pentru echilibrarea bugetelor locale, în conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2013
36 Anexa 27.03.2013 Hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2013
37 27.03.2013  Hotarare privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea RNP ROMSILVA – Administraţia Parcului Natural Comana R.A. a investiţiei rezultată din implementarea proiectului  „Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana – judeţul Giurgiu”, cod SMIS 6725
38 Anexa 1 Anexa 1a Anexa 1b 27.03.2013 Hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2013
39 Anexa 27.03.2013 Hotarare privind  aprobarea „Raportului de monitorizare al Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Giurgiu, aferent anului 2012
40 Anexe 27.03.2013 Hotarare privind aprobarea  bugetulului împrumuturilor interne, pe anul 2013
41 27.03.2013 Hotarare privind numirea domnului Ivan Daniel Iulian în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
42 27.03.2013 Hotarare privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
43 Anexa 27.03.2013 Hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 421.172 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
PROCES-VERBALINCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE  27 MARTIE 2013
44 Anexe 15.04.2013 Hotarare privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, pe anul 2013
45 Anexe 15.04.2013 Hotarare privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul I, 2013
46 15.04.2013 Hotarare privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă VLAŞCA al judeţului Giurgiu a construcţiei „Centrul Transfrontalier de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu-Ruse”
47 15.04.2013 Hotarare pentru modificarea art.1, art.3, art.4, art.5 şi art.7 din Hotărârea nr.182 din 28 iulie 2010 privind aprobarea proiectului “Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
48 Anexe 15.04.2013 Hotarare privind aprobarea vânzării unor spaţii medicale din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu prin licitaţie publică cu strigare, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.68/2008
49 15.04.2013 Hotarare privind eliberarea din funcţia de manager al Bibliotecii „I.A. Bassarabescu” Giurgiu a domnului Ion Gaghii
50 15.04.2013 Hotarare privind numirea domnului Mucenic Dan Alexandru în funcţia de manager interimar la Biblioteca Judeţeană ”I.A.Bassarabescu” Giurgiu
   PROCES-VERBALINCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE  15 APRILIE 2013
51  18.04.2013 Hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei nr.7 la Hotărârea nr.4 din 15 ianuarie 2013 privind menţinerea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate acestuia pentru anul fiscal 2013, la nivelul anului 2012
52  18.04.2013 Hotarare pentru modificarea art.2 şi art.3 din Hotărârea nr.183 din 05.07.2011 privind aprobarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR MEDICALE ELECTRONICE ÎN JUDEŢUL GIURGIU (CESME)” şi a cheltuielilor legate de proiect
53 Anexe   18.04.2013 Hotarare privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
54   18.04.2013 Hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu”
55   18.04.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
56   18.04.2013 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 121.000 lei, Sindicatului ,, Pentru o Administraţie Performantă Giurgiu,, pentru  organizarea unor manifestări prilejuite de sărbătorile legale, pentru membrii de sindicat care îşi desfăşoară activitatea în aparatul propriu al Consiliului judeţean.
57 Anexa  18.04.2013 Hotarare privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
58  18.04.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
 PROCES-VERBAL INCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE  18 APRILIE 2013
59 Anexe 13.05.2013 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetulului împrumuturilor interne, pe anul 2013
60 Anexa 13.05.2013 Hotarare privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2013, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
61 13.05.2013 Hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 3.204.045 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
62 Anexa 13.05.2013 Hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Giurgiu, pe anul 2012
63 13.05.2013 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 2.000 lei, Colegiului National ,,Ion Maiorescu” Giurgiu
64 13.05.2013 Hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
65 13.05.2013 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei,Parohiei Radu Vodă din comuna Izvoarele
66 Anexa 13.05.2013 Hotarare privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
67 Anexa 13.05.2013 Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 44,20 mp, situat în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bloc 114, sc. A, mezanin, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria
PROCES-VERBALÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE  13 MAI 2013
68  28.05.2013 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din  venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului împrumuturilor interne,pe anul 2013
69  28.05.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare elevilor şi profesorilor care au obţinut premii la olimpiade şi concursuri
70  28.05.2013 Hotarare privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de vânzare-cumpărare nr.143 din 26 aprilie 2012 a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, str.Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.2, Parc Alei, compus din clădiri în suprafaţă construită de 219 mp şi teren aferent în suprafaţă de 517 mp
71  28.05.2013 Hotarare privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Giurgiu în vederea implementării proiectului  „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 1 – RAGIS 1”
72  28.05.2013 Hotarare aprobarea proiectului „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 1 – RAGIS 1” şi a cheltuielilor legate de proiect
73  28.05.2013 Hotarare privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Giurgiu în vederea implementării proiectului „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 2 -RAGIS 2”
74  28.05.2013 Hotarare privind aprobarea proiectului „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 2 – RAGIS 2” şi a cheltuielilor legate de proiect
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE  28 MAI 2013
 75 Anexa  31.05.2013 Hotarare privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
 76  31.05.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
 77  31.05.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
78 31.05.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare elevului Iordan Vlad şi profesoarei Pantelimon Daniela şi modificarea pozitiilor 16 şi 17 din anexa la HCJ nr.69 din 28.05.2013
79 31.05.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare elevilor şi profesorilor care au obţinut premii la olimpiade şi concursuri
80 31.05.2013 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei doamnei Botnaru Cosmina
PROCES-VERBAL INCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE  31 MAI 2013
81 03.06.2013 Hotarare privind aprobarea asocierii  dintre Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean  Giurgiu şi Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Giurgiu  în vederea implementării proiectului „Sistem informatic performant pentru îmbunătăţirea relaţiei G2C (SIPIR – G2C)”
82 03.06.2013 Hotarare privind aprobarea proiectului „Sistem informatic performant pentru îmbunătăţirea relaţiei G2C (SIPIR – G2C)”  şi a cheltuielilor legate de proiect
83 03.06.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
PROCES-VERBAL INCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE  03 IUNIE 2013
84 Anexe 17.06.2013 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu şi bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013
85 17.06.2013 Hotarare privind  modificarea Anexei la Hotărârea nr.54 din 30 august 2012 a Cosiliului Judeţean Giurgiu,  de aprobare a Monografiei Economico-Militare a  judeţului Giurgiu, Ediţia 2012 prin actualizare de date specifice
86 17.06.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare elevilor şi profesorilor care au obţinut premii la olimpiade şi concursuri
Proces verbal sedinta 17.06.2013
87 Anexa  21.06.2013 Hotarare privind aprobarea atribuirii directe a unor trasee din Programul Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2013
88 Anexa  21.06.2013 Hotarare privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuielide investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
89 Anexe  21.06.2013 Hotarare privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 213 mp, situat în comuna Bolintin Deal, aflat in domeniul privat al judetului Giurgiu
90  21.06.2013 Hotarare privind numirea doamnei Cotolan Petronela Daniela în funcţia contractuală de conducere de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
   Proces verbal sedinta 21.06.2013
91 28.06.2013 Hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.3 la Hotarârea nr.18 din 31 iulie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu şi atribuirea unor trasee de transport persoane
   Proces verbal sedinta 28.06.2013
92 Anexe  29.07.2013 Hotarare privind aprobarea contului  de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli   al judeţului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul II, 2013
93 Anexe  29.07.2013 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013
94 Anexa  29.07.2013 Hotarare privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
95 Anexa  29.07.2013 Hotarare privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de  întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2013, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
 96  29.07.2013 Hotarare privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Puţ Forat Centru de Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate
 97  29.07.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea Conacului Marin Angelescu, comuna Bucşani pentru <Centru  de excelenţă  Marin Angelescu>”,  în faza Studiu de fezabilitate / Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
 98  29.07.2013 Hotarare privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 147/2011, Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 148/2011 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 149/2011
 99 Anexe  29.07.2013 Hotarare privind darea în folosinţă gratuită a unor echipamente aflate în domeniul privat  al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului “OPERAŢIUNI TRANSFRONTALIERE ECOLOGICE PENTRU O ZONĂ DE AFACERI INTEGRATĂ ECO BIZ„ comunei Oinacu, comunei Izvoarele şi Centrului de Afaceri Transfrontalier “Danubius”, Giurgiu
 100  29.07.2013 Hotarare privind alocarea sumei de  40.000  lei Asociaţiei The Rotary Woman Club, pentru campania “Copiii nu sunt invizibili”
 101  29.07.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
 102  29.07.2013 Hotarare privind aprobarea reorganizării Centrului de Afaceri Transfrontalier „Danubius” Giurgiu
 103 Anexe  29.07.2013 Hotarare privind  aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
 104 Anexe  29.07.2013 Hotarare privind modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului  Giurgiu
 105 Anexe  29.07.2013 Hotarare privind modificarea  organigramei şi  statului de funcţii  ale Bibliotecii Judeţene ” I. A. Bassarabescu” Giurgiu
 106 Anexe  29.07.2013 Hotarare privind modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
107  29.07.2013 Hotarare privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
    Proces verbal sedinta 29.07.2013
108 Anexe  27.08.2013 Hotarare privind   rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau partial din  venituri proprii şi subventii, pe anul 2013
109  27.08.2013 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, Asociaţiei Club Sportiv San Giorgio
110  27.08.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
111 Anexa  27.08.2013 Hotarare privind darea în administrare Consiliului Local Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, a unui imobil (teren) în suprafaţă de 23600 mp, situat în comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu
112  27.08.2013 Hotarare privind modificarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public
113  27.08.2013 Hotarare privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
114  27.08.2013 Hotarare privind modificarea articolului 4 al Hotărârii nr.61 din 22 martie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu
  Proces-verbal sedinta 27august
 115  13.09.2013 Hotarare privind suspendarea executării Hotărârii nr.50 din 15 aprilie 2013 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind numirea domnului Mucenic Dan Alexandru în funcţia de manager interimar la Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu
  Proces-verbal sedinta 13 septembrie 2013
116 23.09.2013 Hotarare privind alocarea sumei de  40.000  lei pentru achizitionarea unor produse alimentare şi nealimentare în scopul sprijinirii persoanelor aflate în dificultate în urmainundaţiilor din judeţul Galaţi
   Proces verbal sedinta extraordinara 23.09.2013
117 Anexe 30.09.2013 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din  venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013
118 Anexa 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
119 Anexa 30.09.2013 Hotarare privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
120 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea cheltuielilor ce constituie participarea judeţului Giurgiu           la finanţarea proiectului „Achiziţie echipamente pentru intervenţii de urgenţă în condiţii de iarnă (autofreze de zăpadă), în Regiunea Sud Muntenia”, precum si a activităţilor pe care le va desfăşura judeţul Giurgiu pentru implementarea proiectului
121 30.09.2013 Hotarare privind  acordul de principiu pentru preluarea portului Giurgiu în cadrul societăţii nou înfiinţate prin divizarea Companiei Naţionale  “ Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu şi pentru preluarea, cu titlu gratuit, de către Judeţul Giurgiu – Consiliul Judeţean Giurgiu, a pachetului majoritar de acţiuni
122 30.09.2013 Hotarare privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Asociaţiei „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean”
123 30.09.2013 Hotarare privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
124 30.09.2013 Hotarare pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.236 din data de 9 septembrie 2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 55,67 mp în incinta Centrului de Asistenţă Socială Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Agenţiei  Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
125 30.09.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
   Proces verbal sedinta ordinara din 30.09.2013
126 Anexe 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul III, 2013
127 Anexe 18.10.2013 Hotarare privind  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit-proiect, limite pe anul 2014 şi estimări pe anii 2015-2017
128 Anexa 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2013, anexa nr.5.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.44 din 15 aprilie 2013
129 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Izvoarele în vederea realizării unor lucrări de întreţinere la drumul judeţean DJ 503A
130 Anexa 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2013, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 44 din 15 aprilie 2013
131 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea asocierii între Judeţul Giurgiu şi Judeţul Dâmboviţa în vederea reabilitării şi modernizării unui drum  judeţean
132 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea asocierii între Judeţul Giurgiu, Judeţul Dâmboviţa şi Judeţul Teleorman în vederea reabilitării şi modernizării unor drumuri judeţene
133 Anexa 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea Planului de Acţiune şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu pentru anul 2013
134 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 42,64 mp din cadrul fostei centrale termice a Dispensarului Policlinic Giurgiu situat în şos.Alexandriei, nr.7–9, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
135 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea atribuirii unor trasee pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
136 18.10.2013 Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu (birou) în suprafaţă de 24 mp, situat în incinta Consiliului Judeţean Giurgiu, etaj III, camera 312, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Sindicatului “Pentru Dreptate şi Echilibru Social”
137 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea asocierii judeţului Giurgiu cu Protoieria Bolintin, judeţul Giurgiu , în vederea realizării documentaţiei tehnico-economice a proiectului „Centrul Pastoral-Cultural Gavril Drugănescu ”
138 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea asocierii judeţului Giurgiu cu Mănăstirea Comana în vederea realizării documentaţiei tehnico-economice a  proiectului  „Centrul socio-cultural Radu Serban Voievod  ”
139 Anexa 18.10.2013 Hotarare privind modificarea Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2013
140 Anexa 18.10.2013 Hotarare privind aprobarea modificării Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019
Proces verbal sedinta extraordinara din 18.10.2013
141 31.10.2013 Hotarare privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.163/2011
142 Anexa1 Anexa2  31.10.2013 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2013
143  31.10.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
144 Anexa1 Anexa2 Anexa3 Anexa4  31.10.2013 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu
145 Anexa1 Anexa2  31.10.2013 Hotarare privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
146  31.10.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.31/26.02.2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu a unor spaţii cu suprafaţa de 482,10 mp şi teren în suprafaţă de 211,5 mp din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi a unor spaţii în suprafaţă de 16,10 mp din cadrul Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat, aflate în domeniul public al judeţului Giurgiu
147  31.10.2013 Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului  situat în oraşul Bolintin Vale, str.Republicii, nr.1, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Local Bolintin Vale
148  31.10.2013 Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii în suprafaţă de 2 mp fiecare, în locaţii având destinaţia de căi de acces, intrări, holuri, săli de aşteptare şi alte asemenea situate în incinta imobilelor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Giurgiu, Sindicatului “Pentru Dreptate şi Echilibru Social”
149  31.10.2013 Hotarare privind modificarea  art. 5 din Hotărârea  nr. 98 din 16 noiembrie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind asocierea judeţului Giurgiu în parteneriatul public-privat  în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Inima Giurgiului – Ţara Neajlovului şi a Câlniştei”
150  31.10.2013 Hotarare privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Stănoescu Elisabeta Daniela, director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti
151  31.10.2013 Hotarare privind numirea temporară a doamnei Stănoescu Elisabeta Daniela în functia de conducere de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti
Proces verbal sedinta extraordinara din 31.10.2013
152 Anexe 12.11.2013 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013
153 Anexa 12.11.2013 Hotarare privind darea în administrare a unui teren în suprafaţă de 50 mp, aferent Centrului de Asistenţă Socială Hotarele, aflat în domeniul public al judeţului  Giurgiu, Consiliului Local Hotarele
154 12.11.2013 Hotarare privind modificarea art.5 din Hotărărea nr.173 din 28 iulie 2010, privind asocierea judeţului Giurgiu cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”
155 12.11.2013 Hotarare privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
156 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 12.11.2013 Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini şi Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, a Caietului de sarcini şi Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
157 Anexa 12.11.2013 Hotarare privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Consiliului Judeţean Giurgiu
158 12.11.2013 Hotarare privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
 Proces verbal sedinta 12.11.2013
159 27.11.2013 Hotarare privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Cornel Andrei, membru al Partidului Democrat Liberal, aflat pe lista Mişcării pentru Noul Giurgiu şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
160 27.11.2013 Hotarare privind aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii nr.12 din 4 iulie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu de înfiinţare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDEŢ CURAT”
161 Anexa 1 Anexa 2 27.11.2013 Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile Inspectoratului Judeţean de Poliţie Giurgiu
162 Anexa 27.11.2013 Hotarare privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
163 27.11.2013 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei,  Asociaţiei Judeţene de Fotbal Giurgiu
164 27.11.2013 Hotarare privind alocarea sumei de 120.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care se vor desfăşura la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pe anul 2013
165 27.11.2013 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Sindicatului ,, Pentru Dreptate şi Echilibru Social ,, pentru organizarea unor manifestări prilejuite de  sărbătorile de iarnă, pentru membrii de sindicat din aparatul propriu al Consiliului judeţean
166 27.11.2013 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Giurgiu pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă
167 27.11.2013 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociatiei judeţeane Giurgiu a Pensionarilor şi unui sprijin financiar în sumă  de 5.000 lei, Asociaţiei Clubul Pensionarilor din Judeţul Giurgiu
168 27.11.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
169 27.11.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
170 27.11.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
Proces verbal sedinta 27.11.2013 
171 Anexe 13.12.2013 Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2013
172 13.12.2013 Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2014
173  13.12.2013 Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti pentru anul 2014
174  13.12.2013 Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar pentru un copil, o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2014
175 Anexe  13.12.2013 Hotarare privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2014
176  13.12.2013 Hotarare privind aprobarea arondării activităţii de evidenţă a persoanelor a comunei Herăşti la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hotarele
177  13.12.2013 Hotarare privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la Hotărârea nr.156 din 12 noiembrie 2013 a Consiliului Judeţean Giurgiu de aprobare a Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
178 Anexa  13.12.2013 Hotarare privind aprobarea instituirii unei restricţii de circulaţie de până la 16 tone pe DJ 401A, precum şi a rutelor ocolitoare
179 Anexa1 Anexa2 Anexa3  13.12.2013 Hotarare pentru  aprobarea REGULAMENTULUI privind condiţiile  în care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a Judeţului Giurgiu de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice  în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului standard
180  13.12.2013 Hotarare privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Puţ Forat Centru de Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
181 Anexa  13.12.2013 Hotarare privind aprobarea Înţelegerii  de cooperare între Judeţul Giurgiu, România şi Districtul Ruse, Republica Bulgaria
182  13.12.2013 Hotarare privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean  Giurgiu nr. 129 din 18 octombrie 2013 şi Hotărârii Consiliului Judeţean  Giurgiu nr. 130 din 18 octombrie 2013
183  13.12.2013 Hotarare privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Izvoarele în vederea finanţării lucrărilor de întreţinere realizate la drumul judeţean DJ 503A
184 Anexe  13.12.2013 Hotarare privind   rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiuşi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau partial din  venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013
185  13.12.2013 Hotarare privind preluarea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a tronsonului de drum judeţean DJ 503 Giurgiu- Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu:  km 1+200–3+100
186  13.12.2013 Hotarare privind asocierea dintre judeţul Giurgiu si judeţul Dâmboviţa în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport  interjudetean
187  13.12.2013 Hotarare privind asocierea dintre judeţele Teleorman, Giurgiu si Dâmboviţa în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport  interjudetean
188  13.12.2013 Hotarare privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE MUZEUL FRĂTEŞTI, JUDEŢUL GIURGIU ”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
189 Anexe  13.12.2013 Hotarare privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii  ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
190  13.12.2013 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
Proces verbal sedinta 13.12.2013 
191 Anexa 20.12.2013 Hotarare privind modificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli aljudeţului Giurgiu şi al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2013
192 Anexa 20.12.2013 Hotarare privind aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru Mediu – revizuit(3), al judeţului Giurgiu”
193 20.12.2013 Hotarare privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
194 20.12.2013 Hotarare privind numirea doamnei Avram Teodora în funcţia contractuală de conducere de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti
195 20.12.2013 Hotarare privind  încetarea raportului de serviciu al doamnei Avram Teodora, director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
196 20.12.2013 Hotarare privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
197 Anexa 20.12.2013 Hotarare privind avizarea favorabilă a cuantumului normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2014 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu
198 20.12.2013 Hotarare privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014
Proces verbal sedinta 20.12.2013 
Proces verbal sedinta 23.12.2013
199 Anexa 24.12.2012 Hotarare privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciilor de transport public local în cadrul Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019 şi eliberarea licenţelor de traseu
Proces verbal sedinta 24.12.2013
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut