Hotărâri 2014

Arhivă

Nr. Data Continut
1 06.01.2014 Hotarare pentru modificarea Hotărârii nr.199 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciilor de transport public local în cadrul Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019 şi eliberarea licenţelor de traseu
Proces verbal sedinta
2 23.01.2014 Hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2013
3 23.01.2014 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local în suma de 21.479.460,25 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2014
4 23.01.2014 Hotarare privind promovarea temporară a doamnei Pavel Adelina pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
 Proces verbal sedinta
5 Anexa 04.03.2014 Hotarare privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014-2020”
6 Anexa1 Anexa2 04.03.2014 Hotarare privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii şi subvenţii şi a bugetului creditelor interne, pe anul 2014
7 Anexa 04.03.2014 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2014
8 04.03.2014 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
9  04.03.2014 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  30.000 lei,  Sindicatului “Pentru  Dreptate şi Echilibru Social”
10  04.03.2014 Hotarare pentru modificarea art.1 la Hotărârea nr. 174 din 13 decembrie 2013,  privind stabilirea costului mediu lunar pentru un copil, o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2014
11 04.03.2014 Hotarare privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru o persoană care beneficiază de serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu
12  04.03.2014 Hotarare pentru aprobarea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută din exploatarea pajiştilor permanente, pentru anul 2014
13  04.03.2014 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.11 din 19 ianuarie 2005 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului
14  04.03.2014 Hotarare pentru modificarea Hotărârii nr.72 din 8 mai 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind desemnarea  reprezentanţilor Judeţului Giurgiu  în Adunarea Generală a Acţionarilor la  S.C. „EURO GROUP TECHNO” S.R.L.
15  04.03.2014 Hotarare pentru modificarea art.5 al Hotărârii nr.143 din 19 decembrie 2006 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind înfiinţarea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”SANĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
16  04.03.2014 Hotarare privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. TRACUM S.A. Giurgiu
17  04.03.2014 Hotarare privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. SORGEORGI TRANS S.R.L.
18 Anexa  04.03.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Giurgiu
19  04.03.2014 Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti
20 Anexa  04.03.2014 Hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
21  04.03.2014 Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului  Giurgiu
22 Anexa  04.03.2014 Hotarare privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Judeţean ”Teohari Antonescu” Giurgiu
23 04.03.2014 Hotarare privind modificarea art.2 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
   Proces verbal sedinta
24 25.03.2014 Hotarare privind modificarea art.1 şi art.2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.155 din 12 noiembrie 2013 privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ
25 25.03.2014 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
26 Anexa 25.03.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti
27 Anexe 25.03.2014 Hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
28 Anexe 25.03.2014 Hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
29 Anexe 25.03.2014 Hotarare privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.89/25.10.2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu suprafaţa utilă totală de 308,04 mp, din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
30 25.03.2014 Hotarare privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru alAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” JUDETUL  GIURGIU
31 25.03.2014 Hotarare pentru modificarea Hotărârii nr.72 din 8 mai 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. „EURO GROUP TECHNO” S.R.L.
32 25.03.2014 Hotarare privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
Proces-verbal sedinta extraordinara 25.03.2014
33 Anexe 07.05.2014 Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetuluipropriu de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu, pe anul 2013
34 Anexe 07.05.2014 Hotarare privind aprobarea contului  de executie pe trimestrul I, 2014
35 07.05.2014 Hotarare privind aprobarea implementării proiectului “Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” derulat de către Ministerul Sănătății la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
36 Anexa 07.05.2014 Hotarare privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea consiliilor locale Greaca, Prundu, Gostinu, Oinacu, Slobozia, Malu, Vedea, Găujani şi al municipiului Giurgiu  a unor construcţii şi echipamente, ca parte a unui sistem de avertizare – alarmare a populaţiei, realizat în cadrul Proiectului „Acţiuni comune pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de evenimente hidro – meteorologice şi poluări accidentale ale apei (JAMES)”
37 Anexa1 Anexa2 07.05.2014 Hotarare privind darea în folosinţă gratuită a unor echipamente aflate în domeniul privat  al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului “ACTIUNI COMUNE PENTRU MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA IN CAZ DE EVENIMENTE HIDROMETEOROLOGICE SI POLUARI ACCIDENTALE ALE APEI (JAMES)” inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Vlaşca” al Judeţului Giurgiu
38 Anexa 07.05.2014 Hotarare privind   aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
39 07.05.2014 Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii  alMuzeului Județean ”Teohari Antonescu”  Giurgiu
40 07.05.2014 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
41 07.05.2014 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Giurgiu în Consiliul Etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru
42 07.05.2014 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul Consultativ  al   Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești
43 07.05.2014 Hotarare privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul Administrativ  al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu
44 Anexa 07.05.2014 Hotarare privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cote defalcate din impozitul pe venit (18,5%) pentru echilibrarea bugetelor locale, în conformitate cu prevederile art.33, alin.3, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2014
Proces-verbal sedinta 07.05.2014
45  10.06.2014 Hotarare privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Pană Mariean, membru al Partidului Democrat Liberal,  aflat pe lista Mişcării pentru Noul Giurgiu şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
46  10.06.2014 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean aldomnului MICICĂ MITICĂ – VIOREL
47  10.06.2014 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean aldomnului PETRE TUDORACHE
48  10.06.2014 Hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii nr.5 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu
49  10.06.2014 Hotarare pentru modificarea Hotărârii nr.72 din 8 mai 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. „EURO GROUP TECHNO” S.R.L.
50  10.06.2014 Hotarare privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de transport persoane pentru traseul judeţean cod 025 – Bolintin Vale – Floreşti, în cadrul Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019 şi eliberarea licenţei de traseu
51  10.06.2014 Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.32 din 25 martie 2014 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
52 Anexe  10.06.2014 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului judetean Giurgiu nr.6 din 04 martie 2014
53  10.06.2014 Hotarare privind numirea doamnei Pavel Adelina în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
54 Anexe  10.06.2014 Hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
55 Anexa  10.06.2014 Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
56  10.06.2014 Hotarare privind modificarea art. 6 al Hotărârii nr. 177 din 28 august 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea vânzării unui imobil (teren) aflat în domeniul privat al  judeţului Giurgiu
57  10.06.2014 Hotarare privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2014
58  10.06.2014 Hotarare privind desemnarea a doi consilieri judeţeni care să participe la o consultare online asupra ”Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice”, aflată în curs de elaborare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
59  10.06.2014 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
Proces-verbal sedinta 10.06.2014
60 Anexe 24.06.2014 Hotarare privind  rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din  venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2014
61 24.06.2014 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice revizuite pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu”,

în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie – revizia 1

62 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii  al Muzeului Judeţean ”Teohari Antonescu”  Giurgiu
63 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. SORGEORGI TRANS S.R.L.
64 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  NIC BAR IMPEX S.R.L.
65 24.06.2014 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
66 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Apartament social 27 (Băieţi)” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
67 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Apartament social 43 (Fete)” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
68 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Ansaloni” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
69 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Casa Daniela” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
70 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Speranţa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
71 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Casa Albastră” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
72 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Casa Mea” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
73 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Casa Noastră” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
74 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Gabriela” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
75 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Sf. Ioan” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
76 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Centrului de recuperare şi respiro” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
77 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Casa Verde” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
78 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Constantin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
79 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Teodora” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
80 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
81 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Dunării” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
82 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Mihaela” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
83 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Centrul de zi Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
84 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Soarele” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
85 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
86 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Casa de tip familial Ioana” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
87 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Phare” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
88 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Apartament 21” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
89 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Apartament 22” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
90 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Apartament 69” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
91 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Apartament 71” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
92 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Locuinţă protejată Comber” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
93 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Complexului de servicii sociale Bolintin Vale – Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihică”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
94 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Complexului de servicii sociale Bolintin Vale – Centrul de îngrijire şi asistenţă”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
95 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
96 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Grădinari”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
97 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Cărpeniş”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
98 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Centrului pentru Persoane Vârstnice Mironeşti”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
99 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Complexului de servicii sociale Giurgiu”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
100 Anexa 24.06.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Tranzit pentru Asistenţa şi Protecţia Victimelor Traficului de Persoane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
101 24.06.2014 Hotarare privind  modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.227 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului „Rehabilitating and modernization the access infrastructure to the cross-border area Giurgiu-Ruse-R.O.A.D. 2” („Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces în zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse” – R.O.A.D. 2) şi a cheltuielilor legate de proiect
102 24.06.2014 Hotarare pentru modificarea Hotărârii nr.15 din 17 iulie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind numirea  reprezentanţilor   Judeţului Giurgiu  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
Proces-verbal sedinta 24.06.2014
103 Anexe 24.07.2014 Hotarare privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul II, 2014
104 24.07.2014 Hotarare privind aprobarea restructurării  finanţării rambursabile interne în valoare de 30 milioane lei şi a finanţării rambursabile interne în valoare de 10 milioane lei contractate cu Banca Comercială Română
105 Anexe 24.07.2014 Hotarare privind  rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau partial din  venituri proprii si subventii, pe anul 2014
106 Anexa 24.07.2014 Hotarare privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2014, anexa nr.5.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 6 din 4 martie 2014
107 Anexa 24.07.2014 Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
108 24.07.2014 Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.54 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu, de aprobare a Monografiei Economico-Militare a judeţului Giurgiu, Ediţia 2012, prin actualizare de date specifice
109 24.07.2014 Hotarare privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu prin Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava Grădinari a unor bunuri, realizate/achiziţionate în cadrul Proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava Grădinari”
110 24.07.2014 Hotarare privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ SĂNĂTATE  ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ ”, pentru anul 2014
111 24.07.2014 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
112 24.07.2014 Hotarare privind   aprobarea  asocierii judeţului Giurgiu cu Schitul Strâmbu, com. Găiseni, judeţul Giurgiu , în vederea  realizării documentaţiei tehnico-economice a  proiectului „Restaurarea, reabilitarea, refacerea şi valorificarea turistică durabilă  Schitului Strâmbu ”
113 24.07.2014 Hotarare privind preluarea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a tronsonului de drum judeţean DJ 504 – Giurgiu- Vieru- poz. km. 1+210-3+030,1,820 km
114 Anexa 24.07.2014 Hotarare privind aprobarea înfiinţării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele în structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii
115 Anexa 24.07.2014 Hotarare privind aprobarea înfiinţării Locuinţei Protejate 1 Izvoarele în structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii
116 Anexa 24.07.2014 Hotarare privind aprobarea înfiinţării Locuinţei Protejate 2 Izvoarele în structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii
117 Anexa 24.07.2014 Hotarare privind aprobarea înfiinţării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu în structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii
118 Anexe 24.07.2014 Hotarare privind aprobarea  organigramei şi   statului de funcţii ale  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
Proces – verbal sedinta 24.07.2014
119 Anexe 28.08.2014 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiusi bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii si subvenţii, pe anul 2014
120 Anexa 28.08.2014 Hotarare privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2014, anexa nr.5.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 6 din 4 martie 2014
121 Anexa 28.08.2014 Hotarare privind modificarea şi completarea Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2014, anexa nr.4 laHotărârea Consiliului Judeţean nr. 6 din 4 martie 2014
122 Anexa 28.08.2014 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
123 28.08.2014 Hotarare privind aprobarea proiectului  ”Dezvoltarea economică durabilă prin angajarea persoanelor vulnerabile în microproducţie bio din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia „TRAIM BIO”
124 28.08.2014 Hotarare privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
125 28.08.2014 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Giurgiu
126 28.08.2014 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Giurgiu
127 28.08.2014 Hotarare privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Giurgiu în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
128 Anexa 28.08.2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Judeţean  pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
PROCES-VERBAL SEDINTA 28 AUGUST 2014
129 30.09.2014 Hotarare privind aprobarea închiderii Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică şi Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bolintin Vale, aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
130 30.09.2014 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
131 Anexa 30.09.2014 Hotarare privind asocierea dintre judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman învederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport  interjudetean- Reabilitarea şi modernizarea drumului judetean DJ 503
  132 Anexa 30.09.2014 Hotarare privind asocierea dintre judeţele Argeş, Giurgiu şi Teleorman în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport  interjudetean- Reabilitarea şi modernizarea drumului judetean DJ 504
133 30.09.2014 Hotarare privind aprobarea aderării unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Giurgiu la Asociaţia  “ Măgurele High Tech Cluster “
134 30.09.2014 Hotarare privind aprobarea proiectului ”Laser – Valley” finanţat prin Programul START din Regiunea Dunării
135 Anexa 30.09.2014 Hotarare privind  aprobarea listei de investiţii prioritare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu şi asigurarea cofinanţării etapei asistenţei tehnice a proiectului
PROCES-VERBAL SEDINTA 30 SEPTEMBRIE 2014
136 21.10.2014 Hotarare privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Grecu Valentin-Puiu, membru al Partidului Naţional Liberal, ales pe lista Uniunii Social Liberale
137 Anexa  21.10.2014 Hotarare pentru validarea dispoziţiei Preşedintelui Consiliului judeţean Giurgiu nr.261 din 06 octombrie 2014 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2014
138 Anexa  21.10.2014 Hotarare privind  acordarea unor sprijine financiare
139  21.10.2014 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare traseu rutier  Gogoşari-Giurgiu, L=12,187 km, compus din DJ 504 A Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504: 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru: 3,100 km, faza proiect tehnic şi detalii de execuţie
140 Anexa  21.10.2014 Hotarare privind asocierea dintre judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu  şi Teleorman în scopul cooperării în domenii de interes comun
141 Anexa  21.10.2014 Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe situate în incinta Consiliului Judeţean Giurgiu din str.Bucureşti, nr.10, etajul III, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Sindicatului „Pentru Dreptate şi Echilibru Social”
142 Anexa1 Anexa2  21.10.2014 Hotarare pentru  aprobarea REGULAMENTULUI privind aplicarea şi perceperea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene de către Consiliul Judeţean Giurgiu
PROCES-VERBAL SEDINTA 21 OCTOMBRIE 2014
143 Anexe 31.10.2014  Hotarare privind aprobarea contului  de executie, pe trimestrul III, 2014
144 Anexe  31.10.2014  Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2014
145 Anexe  31.10.2014  Hotarare privind aprobarea  modificării organigramei şi statului de funcţii ale  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
146  31.10.2014  Hotarare privind aprobarea trecerii Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni în coordonarea metodologică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
147 Anexe 31.10.2014  Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru   aparatul   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu
148  31.10.2014  Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
149 Anexe 31.10.2014  Hotarare privind aprobarea actualizării Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019
150 Anexa  31.10.2014  Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii ale  Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
PROCES-VERBAL SEDINTA 31 OCTOMBRIE 2014
151 19.11.2014 Hotarare privind declararea vacantării locului de consilier  judeţean ocupat de domnul Grecu Valentin-Puiu, membru al Partidului Naţional Liberal, ales pe lista Uniunii Social Liberale
152 19.11.2014 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal
153 19.11.2014 Hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii nr.5 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu
154 Anexe 19.11.2014 Hotarare privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul III, 2014
155 Anexa 19.11.2014 Hotarare privind  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.855/2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
156 Anexe 19.11.2014 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a  bugetului de venituri şi cheltuieli al  instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri  proprii şi subvenţii, pe anul 2014
157 19.11.2014 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare traseu rutier  Gogoşari-Giurgiu, L=12,187 km, compus din DJ 504 A Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504: 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru: 3,100 km, faza proiect tehnic şi detalii de execuţie
158 Anexe 19.11.2014 Hotarare privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
159 19.11.2014 Hotarare privind aprobarea trecerii Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni în coordonarea metodologică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
160 Anexe 19.11.2014 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru   aparatul   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu
161 19.11.2014 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
162 Anexa1 Anexa2 19.11.2014 Hotarare privind darea în folosinţă gratuită a unui bun aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, achiziţionat în cadrul proiectului “Operaţiuni Transfrontaliere Ecologice pentru o Zonă de Afaceri Integrată – ECO BIZ” Inspectoratului  pentru Situaţii  de Urgenţă „Vlaşca” al judeţului GIURGIU
163 Anexa1 Anexa2 19.11.2014 Hotarare privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat  al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului  “EOCES- Întărirea capacităţilor operaţionale pentru răspuns în situaţii de urgenţă în regiunea transfrontalieră Giurgiu – Ruse”, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
164 19.11.2014 Hotarare privind modificarea Art.3. din hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 95 din 7 mai 2010
165 Anexa 19.11.2014 Hotarare privind  atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului, compus din teren 600  mp. şi clădire P+1 Sc- 527 mp., situat în com. Hotarele, jud. Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Protoeriei Hereşti, jud. Giurgiu
166 19.11.2014 Hotarare privind trecerea din domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bloc 114, scara B, parter şi mezanin
167 19.11.2014 Hotarare privind trecerea din domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a imobilului Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius, situat în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bloc 114, scara A, parter şi mezanin
168 Anexa 19.11.2014 Hotarare privind aprobarea actualizării Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019
169 Anexa 19.11.2014 Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii ale  Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
170 19.11.2014 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare Centru de asistenţă socială Oinacu”

în faza  Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

171 19.11.2014 Hotarare privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Izvoarele şi aprobarea arondării activităţii de evidenţă a persoanelor a comunelor Răsuceni şi Toporu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Izvoarele
172 04.12.2014 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare şi modernizare  DJ 401 A, Găiseni–Cărpenişu – Limită Judeţ Dâmboviţa, km 58+730– 61+170, km  63+ 150 – km 63+550; 2,840 km ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii”
173 04.12.2014 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare DJ 412 C, Ogrezeni (DJ 412A) – Podişoru – Obedeni – Uieşti – Goleasca – DJ 601, km 13+301 – 17+436, 4,135 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii”
174 04.12.2014 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare  DJ 506 A,  Limită Județ Teleorman – Toporu (DJ 503), km 14+000–20+930; 6,930 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii”
175 04.12.2014 Hotarare privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judetean Giurgiu nr.161/19 noiembrie 2014 privind acordarea unor sprijine financiare
176 04.12.2014 Hotarare privind alocarea  sumei de 150.000 lei pentru finantarea manifestărilor carese vor desfăşura la nivelul Consiliului judetean Giurgiu  cu ocaziaSărbătorilor de iarnă, pe anul 2014
177 Anexa 04.12.2014 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
178 04.12.2014 Hotarare privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 29/25.03.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu suprafaţa utilă totală de 366,72 mp,  din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
179 04.12.2014 Hotarare privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 29/26.02.2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei utile totale de 123,95 mp, conform Loturilor 60 şi 64 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Centrului de Transfuzie Sanguină Giurgiu
180 04.12.2014 Hotarare privind constatarea dreptului de proprietate publică a judeţului Giurgiu asupra imobilului (clădire) situat în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, nr.10, (fostă str. CFR, nr. 58), judeţul Giurgiu
181 04.12.2014 Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene ’’I.A. Bassarabescu” Giurgiu
182 04.12.2014 Hotarare privind  aprobarea unei contribuţii pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE  ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
183 04.12.2014 Hotarare pentru modificarea Hotărârii nr.15 din 17 iulie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind numirea  reprezentanţilor Judeţului Giurgiu  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
184 04.12.2014 Hotarare privind modificarea Hotărârii nr.1 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu
185 Anexa 04.12.2014 Hotarare privind rectificarea  repartizarii pe unităti administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale , în conformitate cu prevederile art.33, alin.3, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
PROCES-VERBAL SEDINTA 4 decembrie 2014
186 Anexa 17.12.2014 Hotarare privind rectificarea repartizarii pe unităti administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
PROCES-VERBAL SEDINTA 17 Decembrie 2014 
187 23.12.2014  Hotarare privind încetarea aplicabilităţii hotărârii nr.152/19.11.2014 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal
188 23.12.2014  Hotarare privind încetarea aplicabilităţii hotărârii nr. 153/19.11.2014 privind aprobarea modificării hotărârii nr. 5/22.06.2012 a Consiliului judeţean Giurgiu
189 23.12.2014  Hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal
190 23.12.2014  Hotarare privind aprobarea modificării hotărârii nr. 5/22.06.2012 a Consiliului judeţean Giurgiu
191 Anexa 23.12.2014  Hotarare privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 155/2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.855/2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
192 Anexa 23.12.2014  Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2014
193 Anexa 23.12.2014  Hotarare privind   rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu şi  bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii si subventii, pe anul 2014
194 23.12.2014  Hotarare privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2015
195 23.12.2014  Hotarare pentru aprobarea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută din exploatarea pajiştilor permanente, pentru anul 2015
196 23.12.2014  Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar pentru un copil, o persoană adultă cu handicapcare beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2015
197 23.12.2014  Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti pentru anul 2015
198 23.12.2014  Hotarare privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru o persoană care beneficiază de serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu,pentru anul 2015
199 23.12.2014  Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2015
200 Anexa 23.12.2014  Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
201 23.12.2014  Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii REABILITARE CENTRU DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ OINACU” ,î  faza PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUŢIE
202 23.12.2014  Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
203 Anexa 23.12.2014  Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei i statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
204 Anexa 23.12.2014  Hotarare privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
205 23.12.2014  Hotarare privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
206 Anexa 23.12.2014  Hotarare hotărâre privind transmiterea către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu a activităţii de implemetare a Proiectului strategic „CIPS – Centre de Incluziune Profesională şi Socială”
207 Anexa 23.12.2014  Hotarare privind avizarea favorabilă a „Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit; activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015”
   PROCES-VERBAL SEDINTA 23 Decembrie 2014
208 Anexe 29.12.2014 Hotarare privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2015
   PROCES-VERBAL SEDINTA 29 Decembrie 2014
Ultima actualizare miercuri, martie 16, 2022

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut