Hotărâri 2017 - 01 Ianuarie - 22 Noiembrie

Arhivă

Nr. Data Continut
1 09.01.2017 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al Partidului Social Democrat şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta
2 09.01.2017 HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Simion Cosmin Niculae, membru al Partidului Social Democrat
3 09.01.2017 HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Hotărârii nr.6 din 24 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
4 09.01.2017 HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu
5 09.01.2017 HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcționare și de dezvoltare, pe anul 2016
6 09.01.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrarea Teatrului „Tudor Vianu” a bunurilor imobile (teren și clădiri aferente), situate în Municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrăn, nr.7
7 Anexa 09.01.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea HCJ nr.65 din 29.09.2016 si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu cu lungimea si suprafata DJ 504 pana la limita de judet existenta in baza de date a A.N.C.P.I.
8 09.01.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
9 09.01.2017 HOTĂRÂRE privind  desemnarea reprezentantului asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Giurgiu în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
10 09.01.2017 HOTĂRÂREprivind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu
Proces verbal sedinta 09.01.2017
11  09.02.2017 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a doamnei Corbea Mariana, membră a Partidului Social Democrat  şi declarării vacante a locului ocupat de aceasta
12 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Niţă Liviu – Gabriel, membru al Partidului Social Democrat  şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
13 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Petrache Marin, membru al Partidului Social Democrat
14 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Bălan Cristina, membră a Partidului Social Democrat
15 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii nr.6 din 24 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu
16 Anexe hot 16 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare traseu rutier DJ 401 Herești – Hotarele, km 36+000 – 38+374; 39+295 – 40+484, 3,563 km
17 Anexe hot 17 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 412C, Uiești – Goleasca – DJ 601, km 17+436 – 21+936, 4,5 km
18 Anexe hot 18 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 401A, Palanca – Stoenești, km 50+000 – 55+050, 5,050 km
19 Anexe hot 19 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 404, limită județ Dâmbovița – Drăgăneasca – Florești,km. 6+600 – 13+327, 6,727 km”
20 Anexe hot 20 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 601, Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500, km 13+000 – 21+000, 11,00 km
21 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 505 Putineiu – Chiriacu, km 20+600 – km 21+900, 1,3 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
22 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  “Modernizare  DJ 412  Văraşti – limita judeţ Călăraşi, km 24+362 – km 26+362, 2,0 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
23 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondulul de Întretinere, Inlocuire si Dezvoltare pentru investitia „Sistem de Management Integrat al Deseurilor solide in judetul Giurgiu”
24 Anexa hot 24 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019
25 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. GISTAR S.R.L.
26 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării de către S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. a unei evidenţe cadastrale electronice a terenului în suprafaţă de 1.604.528 mp,  proprietate publică a Judeţului Giurgiu, situat în Giurgiu, str. Portului, nr. 1- 2
27 Anexa hot 27 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării Societăţii GIURGIU PRESTĂRI SERVICII S.R.L.
28 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind promovarea temporară a domnului Ion Violini pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu
29 Anexa hot 29 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind  aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public
30 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare de către Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru
31 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind  aprobarea   asigurării  cofinanţării etapei asistenţei tehnice  a proiectului  regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul Giurgiu in perioada 2014-2020
32 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din domeniul public  al Judeţului Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin-Vale a terenului în suprafață de  34215 mp, aferent Spitalului Orașenesc Bolintin-Vale, situat în Comuna Bolintin-Deal
33 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind darea în administrare  Direcției  Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu  a unor spații în suprafață utilă de 115 mp, la etajul III  al imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al județului Giurgiu
34 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind prelungirea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile aflate în patrimoniu judeţului Giurgiu către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu
35 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei  nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
36 Anexa hot 36 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea poziţiei nr.10, anexa nr.8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.142 din 13.12.2016 privind “taxă chirie sală de dans” percepută de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu în anul 2017
37 Anexa hot 37 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean  nr.214  din 21.12.2015
38 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
39 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.20 din 15 iulie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
40 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul Consultativ  al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti
41 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind  desemnarea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. GIURGIU PRESTĂRI SERVICII S.R.L.
42 Anexe hot 42 09.02.2017 HOTĂRÂRE privind  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit-proiect pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020
Proces verbal sedinta 09.02.2017
 43 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu,  bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subventii şi a bugetului creditelor interne, pe anul 2017
44 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art.4, alin. 2, lit. b1, din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017
45 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării principalilor indicatori tehnico – economici, precum are de la bugetul local pentru obiectivul de investi Dâmbovița – Trestieni, km 4+340 – 9+835, 5,495 km”
 46 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 412 Prundu (DN 41) – Colibași, km 0+000 – 9+000, km 12+000 – 13+858; 10,858 km”
47 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții  “Reabilitare și modernizare DJ 611, Roata de Jos – Sadina – Cartojani –Limită judeţ.Teleorman, km 0+000 – 3+380, km 5+000 – 6+800,  5,180 km
48 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 412 D Bucșani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601),km 0+000 – 7+820, 7,820 km”
49 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 601 D Letca Veche – Limită județ Teleorman, km 7+127 – 9+187, 2,060 km”
50 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DC 121 Slobozia (DN 5C) – DJ 504,  km 0 + 000 – 5+000; 5,000 km
51 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general  cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum si aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare  DJ 506 A, Limită județ Teleorman – Toporu ( DJ 503),km 14 + 000 – 20+930; 6,930 km”
52 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, a actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum si aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții Reabilitare DJ 413, DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu – DN 41, km 0+000 – 9+690; 9,690 km
53 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, a actualizării principalilor  indicatori tehnico – economici, precum si aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții Modernizare drumul județean DJ 503A  Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu –  Răsuceni – Limită județ Teleorman
54 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, a actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum si aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumul județean DJ 507  Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050; 15,626 km
55 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, a actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum si aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții Modernizare drumul județean DJ 412C  Ogrezeni (DJ 412 A) – Podișoru – Bucșani – Obedeni – Uiești – Goleasca – DJ 601”
56  20.03.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din Hotărârea nr.66 din 29 septembrie 2016 privind Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Giurgiu
57 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei la Hotărârea nr.24 din 9 februarie 2017 privind aprobarea actualizării Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019
58  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. SORGEORGI TRANS S.R.L.
59  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru LIBER TRANS COM S.R.L.
60 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
61 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Judeţean ”Teohari Antonescu” Giurgiu
62  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
63 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE Privind preluarea din domeniul public al Comunei Răsuceni şi administrarea Consiliului Local Răsuceni în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a imobilului ,, Dispensar uman “ situat în sat Cucuruzu pentru înfiinţarea – Centru de zi pentru persoane vârstnice Răsuceni
64 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind  preluarea din domeniul public al Comunei Băneasa şi administrarea Consiliului Local Băneasa  în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi  administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu  a imobilului ,,Clădire fost IAS “ situat în Comuna Băneasa pentru înfiinţarea – Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa
65 Anexa  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea prin completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumurile judeţene DJ 412,  DJ 413 şi obiectivele aferente acestora ( poduri-podeţe)
66  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2017
67  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
68  20.03.2017 HOTĂRÂRE ” Evoluţie în managementul administraţiei Consiliului Judeţean Giurgiu” – E.M.A.G.
69  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de  25.000  lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
70  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”, pentru anul 2017
71  20.03.2017 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
72 Anexa 20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
73 Anexa 20.03.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Colibaşi în vederea realizării lucrării „Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 412 Colibaşi – Cîmpurelu – Vărăşti, km 13+858 – 19+000”
Proces verbal ședința 20.03.2017
 74 Anexa  28.04.2017  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Giurgiu pe anul 2016
75 Anexa 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul I, 2017
76 Anexa 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2017
77 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reparaţie capitală pavilion administrativ”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
78 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reparaţie capitală secţia exterioară de psihiatrie Vadu Lat”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
79 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul judeţean DJ 503: limită judeţul Teleorman, Drăgăneşti Vlaşca, km 35+900 – km 38+794, L=2,894km”,  în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
80 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea punctului nr.2 de la art.1 din H.C.J. Giurgiu nr. 21 din 9 februarie 2017, privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  Modernizare DJ 505 Putineiu – Chiriacu, km 20+600 – km 21+900, 1,3 km” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
81 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea punctului nr.2 de la art. 1 din H.C.J. Giurgiu nr. 22 din 9 februarie 2017, privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 412 Văraşti – limita judeţ Călăraşi, km 24+362 – km 26+362, 2,0 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
82 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 80.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuiel al judeţului Giurgiu pe anul 2017, Primăriei comunei Izvoarele
83 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 17.500 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente activităţilor de prevenire a consumului de droguri
84 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 30 mii lei Asociaţiei “Friends to Friends”-2008,pentru editarea revistei “Valahia”
85 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
86 Anexa 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru trecerea unui imobil, clădiri şi teren, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Regionale – Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu
87 Anexa 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru trecerea unui imobil, clădiri şi teren, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Regionale – Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu
88 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autoturismele din dotarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
89 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi  a contribuţiei lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2017
90 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, pentru anul 2017
91 Anexa 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind  aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare,  organigramei  şi  statului de funcţii ale Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu
92 Anexa 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
93 Anexa 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
94 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind promovarea temporară a doamnei Neacşu Sorina Mirela pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
95 Anexa 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti
96 Anexa 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea prin completare a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Giurgiu pentru drumurile judeţene DJ 601D, DJ 401B, DJ 412B şi obiectivele aferente acestora (poduri-podeţe)
97 Anexa 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
98 28.04.2017 HOTĂRÂRE privind înfiinţarea unei linii de gardă pentru Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
   Proces verbal ședința 28.04.2017
 99  10.05.2017 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 80.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2017, Primăriei Comunei Bucșani
 100  10.05.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
101  10.05.2017 HOTĂRÂRE privind încetarea administrării SC EURO GROUP TECHNO SRL asupra imobilului situat în B-dul Mihai Viteazu, nr.4 , aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu
102 Anexa  10.05.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrarea SC EURO GROUP TECHNO  SRL a unui spațiu (birou) în suprafață de 25 mp , situat la parterul imobilului ,,Centrul de Afaceri Transfrontaler Danubius“ din Str. București , bloc.114, sc A, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu
103 Anexa  10.05.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management eficient pentru un județ curat” a unui spațiu (birou nr. 4) în suprafață de 20 mp din imobilul situat în Municipiul Giurgiu, B-dul București, bloc 114, Sc. B, et. mezanin, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu
104 Anexa  10.05.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
105  10.05.2017 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
106  10.05.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea listei proiectelor,  inclusiv  parteneriatele aferente,   ce vor fi depuse în cadrul  Programului INTERREG V A – Apel de proiecte nr. 3
107  10.05.2017 HOTĂRÂRE privind  încetarea  administrării  de către Consiliul Judeţean Giurgiu a segmentului de drum judeţean DJ 503: lim. jud. Giurgiu/jud. Teleorman-Drăgăneşti Vlaşca- km 35+900 – km 38+794,  2,894 km,  aflat în domeniul public al judeţului Teleorman
Proces-Verbal ședința 10.05.2017
108 Anexe  20.06.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2017
109 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Modernizare drumul județean DJ 504 pe traseul Giurgiu – Vieru – Putineiu – limită județ Teleorman în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
110 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  “Modernizare drumul judeţean DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – Limită judeţ Teleorman”în faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții.
111 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind inițierea demersurilor pentru modificarea Art. 2 alin.2 din HG nr. 755/2015, privind transmiterea unei  părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru situații de Urgență ,, Vlașca” al Județului Giurgiu și pentru actualizarea anexei nr. 1 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în sensul prelungirii duratei de realizare a obiectivului de investiții ,, Baza tehnico- materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență”,  până la data de 30.03.2025
112 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind  preluarea unui sector de drum din domeniul public al municipiului Giurgiu și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
113 Anexa 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Județene – DJ 411 Brăniștari- Comana, DJ 503 Toporu-Răsuceni și DJ 603 Mihai Bravu-Comana
114 20.06.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 192/ 03.12.2015 a Consiliului Județean Giurgiu  privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autoturismele din dotarea  Consiliului Județean Giurgiu
115 Anexa 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de investitii aferent activelor date in administrare care se finanteaza din Fondulul de Întretinere, Inlocuire si Dezvoltare pentru investitia „Sistem de Management Integrat al Deseurilor solide in judetul Giurgiu
116 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii demersurilor legale în vederea verificării și respectări clauzelor contractuale ale asocierii în participațiune dintre Județul Giurgiu și S.C. SUN GARDEN COLIBAȘI S.R.L. și constituirea comisiei pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor Contractului de asociere în participațiune nr.241 din 20 septembrie 2011
117 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. SORGEORGI TRANS S.R.L.
118 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. ATU S.R.L.
119 Anexa 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
120 Anexe 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare,   organigramei și statului de funcţii al  Direcției Generale  de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
121 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere  de  director general  al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
122 Anexa 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării  statului de funcții al  Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu
123 Anexa 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei județene în domeniul asistenței sociale 2017 – 2020
124 Anexe 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind stabilirea funcțiilor publice din cadrul Direcției Judeţene de Dezvoltare Rurală și  Protecția Mediului Giurgiu  și aprobarea organigramei și statului de funcții
125 Anexe 20.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidența Persoanelor Giurgiu
   Proces-Verbal sedinta 20.06.2017
 126  30.06.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.101 din 7 iunie 2016 a Consiliului Județean Giurgiu, de aprobare a Monografiei Economico-Militare a judeţului Giurgiu, Ediția 2017, prin actualizare de date specifice
127  30.06.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
128  30.06.2017 HOTĂRÂRE pentru aprobarea revocarii H.C.J. Giurgiu  nr. 87/21.10.2016 privind achizitia de Servicii de consultanță, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor,  în vederea atribuirii  contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare traseu rutier Gogoşari – Giurgiu, L = 12,187 km, compus din DJ 504 A:Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504 – 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru:3,100 km”– rest de executat, cu modificarile ulterioare
129  30.06.2017 HOTĂRÂRE privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcției Judeţene de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu
130  30.06.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr.113 din 24 iulie 2014 a Consiliului Județean Giurgiu privind preluarea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu  a tronsonului de drum județean  DJ 504 – Giurgiu – Vieru- poz. km. 1+210 – 3+030, 1,820 km
131  30.06.2017 HOTĂRÂRE privind   promovarea  temporară a  doamnei Neacșu  Sorina  Mirela   pentru exercitarea funcției  publice  de conducere de director general  al  Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Giurgiu
Proces verbal sedinta 30.06.2017
132 Anexe 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului  de executie pe trimestrul II, 2017
133 Anexa1 Anexa2 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2017
134 31.07.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea art.89 lit.c) și lit.d) din Anexa la Hotărârea nr.11 din 15 iulie 2016 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Giurgiu
135 Anexa 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia
136 Anexa 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport,  Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
137 Anexa 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii  al Bibliotecii Județene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu
138 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
139 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării comunei Vedea din județul Giurgiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”
140 31.07.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Art.2. din Hotărârea nr.99 din 7 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 411 Limita Judeţ Călăraşi – Hotarele-Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Braniştari – Călugareni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”, cod SMIS 3316 şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia
141 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu
142 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentareprivind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
143 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind  modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumurile  judeţene DJ 151 E , DJ 611 şi obiectivele aferente acestora ( poduri-podeţe)
144 Anexa 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a  imobilulului fost „CAP Gostinu”, situat în Comuna Gostinu,  compus din teren în suprafață de 53.165 mp și construcții aferente înscrise în CF nr. 73/N
145 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Judeţului Giurgiu în domeniul public al Comunei Gostinu a imobilului fost ,,CAP Gostinu”, compus din teren în suprafață de 53.165 mp și construcții aferente înscrise în CF nr. 73/N, în vederea realizării unei baze sportive
146 Anexa 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind preluarea unor sectoare de drumuri (străzi) din domeniul public al municipiului Giurgiu și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi administrarea  Consiliului Judeţean Giurgiu
147 Anexa 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind schimbarea încadrării  unor sectoare de drum – străzi – de interes local din municipiul Giurgiu în categoria drumuri județene
148 31.07.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii nr.109 din 20 iunie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul județean DJ 504 pe traseul Giurgiu – Vieru – Putineiu – limită județ Teleorman” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
149 31.07.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea nr.112 din 20 iunie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind  preluarea unui sector de drum din domeniul public al municipiului Giurgiu și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
150 31.07.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea nr.113 din 24 iulie 2014 a Consiliului Județean Giurgiu privind privind preluarea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a tronsonului de drum județean DJ 504 – Giurgiu – Vieru – poz. km. 1+210 – 3+030, 1,820 km
151 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind prelungirea promovării temporare a domnului Ion Violini pentru exercitarea funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu
152 31.07.2017 HOTĂRÂRE privind promovarea temporară a doamnei Sorica Ioana pentru exercitarea funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu
Proces verbal sedinta 31.07.2017
153 Anexa 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2017, Anexa nr.5.1. la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.43 din 20 martie 2017
154 Anexa 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.47 din  20 martie 2017 privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 611, Roata de Jos – Sadina –  Cartojani – Limită judeţ.Teleorman, km 0+000 – 3+380, km 5+000 – 6+800,  5,180 km”
155 Anexa 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.48 din 20 martie 2017 privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și  aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 412 D Bucșani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601), km 0+000 – 7+820, 7,820 km
156 Anexa 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.49 din 20 martie 2017  privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării principalilor indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 601 D Letca Veche – Limită județ Teleorman, km 7+127 – 9+187, 2,060 km
157 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru de zi pentru persoane vârstnice Răsuceni”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
158 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa”,  în faza Studiu de fezabilitate
159 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a traseului 19 din cadrul Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019 şi eliberarea licenţei de traseu
160 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. BUGEAG COMIMPEX S.R.L.
161 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C.  FRANCISCA S.R.L.
162 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii judeţului Giurgiu cu Mănăstirea Comana în vederea realizării  proiectului  „Centrul socio-cultural Radu Serban Voievod  ”
163 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii  H.C.J. Giurgiu nr. 164 din 10 iunie 2011 privind aprobarea asocierii dintre Judetul Giurgiu cu Comuna Slobozia in vederea realizarii unor lucrari de modernizare la drumul comunal DC 121
164 31.08.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.120 din 20 iunie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
165 Anexa 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi – Centrul de recuperare senzorială și motrică pentru copiii cu deficiențe de spectru intelectual, psihic și motor
166 Anexa 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social furnizat în comunitate – Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități
167 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului
168 Anexe 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind darea în administrare a unor spaţii, în suprafaţă utilă de 1079,18 mp, la parterul și etajul 3 al imobilului Centru de Asistență Socială Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr.83 , aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
169 Anexe 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unor spații în suprafaţă utilă de 410 mp, la demisol și etajele I și III ale  imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Serviciului de Ambulanță Giurgiu
170 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării comunei Ogrezeni din județul Giurgiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
171 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu
172 Anexa 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind  aprobarea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului pentru trecerea unor  imobile  din domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu
173 Anexa 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Centru de zi pentru persoane varstnice, Baneasa”,a Acordului de parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu si a cheltuielilor legate de proiect
174 Anexa 31.08.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Centru de zi pentru persoane varstnice, Rasuceni”,a Acordului de parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu si a cheltuielilor legate de proiect
Proces verbal sedinta 31.08.2017
175 Anexa  20.09.2017 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții,  pe anul 2017
176 20.09.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării județului Giurgiu la evenimentele naționale și internaționale de promovare turistică pentru anul 2017
177 20.09.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului  “C – ART – Alegeți autenticitatea! Este sigură și de încredere.” şi a cheltuielilor legate de proiect
178 20.09.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. LA RADU COMEXIM S.R.L.
179 Anexa 20.09.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
180 20.09.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative aferente,  în cadrul Programului pentru școli în anul școlar 2017-2018
181 Anexa 20.09.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.55 din 20 martie 2017 privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, a actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum si aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții Modernizare drumul județean DJ 412C  Ogrezeni (DJ 412 A) – Podișoru – Bucșani – Obedeni – Uiești – Goleasca – DJ 601”
Proces-Verbal ședință 20.09.2017 
182 Anexe 03.10.2017 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2017
183 03.10.2017 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 89.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri și cheltuieli al judeţului Giurgiu, Primăriei Comunei Malu
184 03.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
185 03.10.2017 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar
186 03.10.2017 HOTĂRÂRE privind preluarea în administrare de către Consiliului Judeţean Giurgiu a drumului comunal DC 121: Slobozia (DN 5C) – DJ 504, km 0+000 – 5+000, 5,000 km., aflat în domeniul public al Comunei Slobozia şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Slobozia
187 Anexa 03.10.2017 HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumul  judeţean DJ 412 A şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)
188 Anexa 03.10.2017 HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumurile  județene DJ 506 A, DJ 412D , DJ 612 și obiectivele aferente acestora (poduri-podețe)
189 03.10.2017 HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu a imobilului în care își desfășoară activitatea, situat în Municipiul Giurgiu, Str.1 Decembrie 1918,  nr.83, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu
190 03.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu – SisABC”şi a cheltuielilor legate de proiect
191 03.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „CROSS-BORDER ADVANCED TRAINING PROGRAMME FOR GIURGIU COUNTY AND RUSE DISTRICT ADMINISTRATIONS”, acronim: CBA (Program avansat transfrontalier de instruire pentru administratia Județului Giurgiu și Districtului Ruse) și a cheltuielilor legate de proiect
192 Anexa 03.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
Proces-Verbal ședință 03.10.2017  
 193 Anexe  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2017
194 Anexe  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului  de executie, pe trimestrul III, 2017
195 Anexa  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 36,28  mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Asociației “22 Decembrie” Giurgiu
196 Anexa  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu (birou) cu suprafaţa utilă de 12,44  mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Filialei Giurgiu a Sindicatului Cadrelor militare disponibilizate, în rezervă şi în retragere
197 Anexa  11.10.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 al Hotărârii nr.33 din 09 februarie 2017 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind darea în administrarea  Direcției  Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a  unor spații în suprafață utilă de 115 mp, la etajul III  al imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al județului Giurgiu
198 Anexe  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unor spații în suprafaţă utilă de 484,89 mp, la subsol, parter și etajele I și III ale  imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Serviciului de Ambulanță Giurgiu
199 Anexe  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii în condițiile legii, pe o perioadă de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 125,64 mp din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, situat în Șos.Alexandriei, nr.7-9 , aflat în domeniul privat al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
200  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Investing in road safety and improving the connectivity of Ruse municipality and Giurgiu county to TEN-T transport network” (Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T) și a cheltuielilor legate de proiect
201  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “COORDINATION, ACCESS AND JOINT FORCES FOR A SAFER AREA”, acronim: CAF- (Coordonare, acces şi forţe comune pentru o regiune mai sigură), cod proiect: e-MS RO-BG – 441  şi a cheltuielilor legate de proiect
202 Anexa  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea  acordului de parteneriat în vederea organizării Forumului Național al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
203  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „PARTNERSHIPS FOR OVERCOMING THE DISASTERS FOR A SAFE REGION” (Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigura), Acronim: POD și a cheltuielilor legate de proiect
204 Anexe  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
205  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Avram Teodora, director al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești
206 Anexe  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcţii ale Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu
207 Anexe  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu și Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu
208  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 601 Bolintin Vale –Malu Spart –DN 61, km 13+685 – 14+184 şi 22+263 – 29+221”, 7,450 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie
209  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare DJ 401A, Bolintin Vale – Palanca , km. 46+765 – 50+000; 3,235 km” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
210  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
211  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar
212  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centrul Socio-Cultural Radu Şerban Voievod”, în faza Studiu de fezabilitate
213  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 412A, Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie
214  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu energie termică a imobilului Comandamentul militar, situat în municipiul Giurgiu, B-dul. Mihai Viteazu nr.4, județul Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate
215  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu energie termică a imobilului Comandamentul militar, situat în municipiul Giurgiu, B-dul. Mihai Viteazu nr.4, județul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic și Detalii de execuție”
216  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Infrastructure for management of cultural heritage in Giurgiu-Ruse CBC region” (Infrastructura pentru managementul patrimoniului cultural in regiunea transfrontaliera Giurgiu-Ruse), acronim: IMC si a cheltuielilor legate de proiect
217  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea  proiectului “Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network“ (“Modernizare DJ601:Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61’’) Acronim: W – TEN și a cheltuililor legate de proiect
218  11.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea  proiectului “Improved nodes Giurgiu – Byala for better connection to TEN-T infrastructure “ (“Reabilitare DJ 412 A,  Adunaţii Copăceni – Dărăşti  Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti’’) Acronim: B – TeN și a cheltuililor legate de proiect
219  11.10.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
Proces-Verbal sedinta 11.10.2017
220 Anexe 23.10.2017 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2017
221 23.10.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.120 din 20 iunie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
222 Anexa 23.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea  regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare – Centrul  de Ingrijire și Asistență Valea Bujorului
223 Anexa 23.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km
224 Anexa 23.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 401A, Bolintin  Vale – Palanca , km 46+765 – 50+000; 3,235 km
225 Anexa 23.10.2017 HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 22,90  mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Asociației “22 Decembrie” Giurgiu
226 23.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii “Reabilitare DJ 412A, Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
227 23.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Improved nodes Giurgiu – Byala for better connection to TEN-T infrastructure“ (Reabilitare DJ 412 A, Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti’’) Acronim: B – TeN și a cheltuielilor legate de proiect
228 23.10.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitiei „Servicii auxiliare achizitiei, în vederea sprijinirii activităţii comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor, prin experti cooptati (domeniul tehnic, finaciar si juridic)”  în vederea atribuirii  contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 411, Limita judet Calarasi – Hotarele – Isvoarele – Teiusu – Mironesti – Comana – Budeni – Branistari – Calugareni – Singureni -Iepuresti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)” – rest de executat” 
Proces-Verbal sedinta 23.10.2017
 229  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Ionel Iulian, membru al Partidului Național Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
230  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
231  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.21 din 15 iulie 2016 pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
232  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Zilei de 1 Decembrie, „Ziua Națională a României”
233  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 100.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor prilejuite de Sărbătorile de iarnă și a manifestărilor care vor avea loc la nivelul Consiliului Județean Giurgiu în anul 2017
234 Anexe  22.11.2017 HOTĂRÂRE  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
235  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind  delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu
236  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Modernizare drumul judeţean DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – Limită judeţ Teleorman”, în faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiţii
237  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „ Modernizare drumul județean DJ 504, Giurgiu -Vieru- Putineiu– limită județ Teleorman”, cod SMIS 114767,  în cadrul Programului Operațional Reginal 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect
238  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “DALES – Susţinerea patrimoniului cultural al Dunării” şi a cheltuielilor legate de proiect
239  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului  Danube – Protection and Security of the Population on the Danube Border of Romania-Bulgaria – Protectia și Securitatea populației de la granița danubiană România-Bulgaria” şi a cheltuielilor legate de proiect
240  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra spatiului cu suprafața utilă de 36,28 mp, situat la etajul IV al imobilului din municipiul Giurgiu , B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu, Asociației „22 Decembrie”
241  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani Asociației ,,Clubul pensionarilor din Județul Giurgiu” a unui spațiu cu suprafața de 54,23 mp din imobilul situat în Municipiul Giurgiu, B-dul. București, Bl. 114, Sc. B, parter, aflat în domeniul public al județului Giurgiu
242  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Județene DJ 601(zona Bolintin Vale – Bolintin Deal) , DJ 401A ( Zona Bolintin Vale – Autostrada A1) și DJ 412 A ( zona Bolintin Vale)
243 Anexe  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții,  pe anul 2017
244 Anexe  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 19 %, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum si aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 507  Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 15,626 km
245 Anexe  22.11.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 19 %, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum si aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții Modernizare drumul județean DJ 503A  Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ Teleorman”
246  22.11.2017 HOTĂRÂRE pentru modificarea  anexei la Hotărârea nr.36 din 16 mai 2002 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al județului Giurgiu
Proces-Verbal sedinta 22.11.2017

Hotărâri 2017 - 11 Decembrie - 31 Decembrie

Arhivă

Nr. Data Continut
 247 Anexa  11.12.2017 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuielial județului Giurgiu,  pe anul 2017
248 Anexa 11.12.2017 HOTĂRÂRE repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2017
249 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la  art.33, alin 3, lit b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, proiect pe anul 2018 și estimări 2019-2021
250 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 150.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri si cheltuieli al judeţului Giurgiu, comunei Mihai Bravu
251 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind  alocarea  sumei  de 15.000 lei  din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul  de venituri si cheltuieli al judeţului Giurgiu, comunei Isvoarele
252 Anexa 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 401A, Bolintin  Vale – Palanca , km 46+765 – 50+000; 3,235 km
253 Anexa 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investițiiReabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km”
254 Anexa 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2018
255 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2018
256 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta 2018
257 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si  a contribuţiei lunare in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate in Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2018
258 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contribuţiei lunare in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate  de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu,pentru anul 2018
259 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contribuţiei lunare in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în căminele pentru persoane vârstnice aflate in subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru anul 2018
260 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie in formă instituţionalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie in formă instituţionalizată, pentru anul 2018
261 Anexa 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
262 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
263 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
264 Anexa 11.12.2017 HOTĂRÂRE pentru aprobarea iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, precum şi al municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu
265 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind  aprobarea punerii în aplicare a Sentinței civile definitive nr.116 din 10 mai 2016 pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr.2023/122/2013
266 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind  incetarea  dreptului de folosinta gratuita  a Serviciului de Ambulanță Giurgiu asupra spatiului cu suprafata utila de 482,10 mp și teren în suprafață de 211,50 mp din imobilul situat în Bulevardul București, nr 18 , aflat în domeniul  public  al Judeţului Giurgiu
267 Anexa 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Giurgiu a parcării în suprafață de 640 mp aferentă imobilului   situat în Municipiul Giurgiu, B-dul  Mihai Viteazul , nr. 4,  aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu
268 Anexa 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a unor spații în suprafață de 482,10 mp și teren în suprafață de 211,50 mp din imobilul situat în  Bulevardul București, nr. 18, aflat  în domeniul public al Județului Giurgiu
269 Anexa 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2018 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu
270 Anexa 11.12.2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 19 %, a actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum si aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții Reabilitare DJ 413  DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu – DN 41, km 0+000 – 9+690; 9,690 km
   Proces Verbal sedinta 11.12.2017
271 Anexe  21.12.2017 Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu și al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2017
272  21.12.2017 Hotarare privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2017
273  21.12.2017 Hotarare privind aprobarea asigurării cofinanţării proiectului Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, în perioada 2014-2020 
274  21.12.2017 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ” RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI DOTARE MUZEUL JUDEŢEAN TEOHARI ANTONESCU” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
275  21.12.2017 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
276  21.12.2017 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
277  21.12.2017 Hotarare privind darea în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru a imobilului în care funcționează, compus din teren în suprafață de 23.343 mp și construcții aferente, situat în sat Izvoru, comuna Vânătorii Mici, aflat în domeniul public al județului  Giurgiu
278 Anexa1 Anexa2  21.12.2017 Hotarare privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
279  21.12.2017 Hotarare privind constatarea rezilierii Contractului de asociere în participaţiune nr.241 din 20 septembrie 2011 încheiat între Județul Giurgiu și S.C. SUN GARDEN COLIBAȘI S.R.L. și aprobarea demersurilor privind încetarea servituții de trecere, a dreptului de uz și de superficie constituite prin Contractul nr.83 din 7 martie 2013
280  21.12.2017 Hotarare privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în programele de transport judeţean
281  21.12.2017 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iacob Marius Nicușor, membru al Partidului Național Liberal
282  21.12.2017 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Peia Mariana, membru al Partidului Social Democrat
283  21.12.2017 Hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii nr.6 din 24 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu
284 Anexa  21.12.2017 Hotarare privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Giurgiu pentru drumul  judeţean DJ 503 A şi obiectivele aferente acestuia ( poduri-podeţe)
Proces Verbal sedinta 21.12.2017
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut