Hotărâri 2007

Arhivă

Nr. Data Continut
Sedinta ordinara din data de 14 februarie 2007
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 19 dec 2006
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 27 dec 2006
1 14.02.2007 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Mihai Petre si declararea locului vacant
2 14.02.2007 privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice pentru unele obiective de investitii privind drumurile judetene, în faza studiu de fezabilitate
3 14.02.2007 privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice pentru unele obiective de investitii privind drumurile judetene, în faza proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie
4 14.02.2007 privind actualizarea Listei obiectivelor de investitii si a reabilitarilor de drumuri judetene ce urmeaza a se finanta din împrumut bancar, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr.15 din 17 februarie 2006
5 14.02.2007 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu, bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, bugetului creditelor interne si bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2007
6 Anexa1 14.02.2007 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007, potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale
7 14.02.2007 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii investitiei ,, Reabilitare drum de legatura rutiera între orasul Videle si DN 61 (Milcovatu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514 – 27+214, Mereni – Videle si DJ 612, km 0+000 – 6+900, Milcovatu (jud. Giurgiu) – Mereni ’’ finantata prin programul PHARE 2004-2006, Coeziune Economica si Sociala
8 14.02.2007 privind aprobarea costului anual pentru un copil si o persoana majora care beneficiaza de protectie pe anul 2007 si aprobarea unui contract cadru model pe baza caruia vor fi încheiate între Consiliul judetean Giurgiu si consiliile locale contracte pentru participarea la finantarea sistemului de protectie a copilului si a persoanei adulte cu handicap.
9 14.02.2007 privind trecerea Caminului pentru Persoane Vârstnice Mironesti din subordinea Consiliului Local Gostinari în subordinea Consiliului Judetean Giurgiu
10 14.02.2007 privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere, pentru asistatii din Caminul pentru Persoane Vârstnice Mironesti
11 14.02.2007 privind modificarea Hotarârii Consiliului judetean Giurgiu nr. 11 din 19 ianuarie 2005 privind constituirea Comisiei pentru protectia copilului
12 14.02.2007 privind modificarea „Hotarârii nr.27 din 18 aprilie 2006 a Consiliului Judetean Giurgiu privind aprobarea programului judetean de transport persoane prin servicii regulate în trafic judetean pâna la 30 iunie 2008, cu modificarile si completarile la zi”
13 14.02.2007 privind aprobarea demararii procedurii de concesionare a obiectivului Casa Tineretului, constructii si teren aferent, situat în Giurgiu, str.1 Decembrie 1918
14 14.02.2007 privind aprobarea listei spatiilor din proprietatea privata a judetului Giurgiu, care urmeaza a fi vândute potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.110/2005
15 14.02.2007 privind aprobarea trecerii unui imobil aflat în domeniul privat al judetului Giurgiu din administrarea Directiei Judetene de Protectie Antiepizootica si Ecologica Giurgiu în administrarea Directiei Judetene de Turism si Cooperare Comunitara Giurgiu
16 14.02.2007 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Turism si Cooperare Comunitara Giurgiu
17 14.02.2007 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
18 14.02.2007 privind numirea cu delegatie în functia de director general al Directiei Judetene pentru învatamânt, educatie si implementare programe post aderare, a domnului Bogdan Emilian Cornel
19 14.02.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 10.000 lei Clubului Pensionarilor din judetul Giurgiu pentru organizarea unor activitati umanitare
20 14.02.2007 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 4.000 lei, doamnei Veleanu Maria Mihaela
21 14.02.2007 privind acordarea unui sprijin financiar parohiei Putineiu, a unui sprijin financiar parohiei Hodivoaia si a unui sprijin financiar parohiei Vieru
22 14.02.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 6.000 lei, Parohiei Sfântul Gheorghe,comuna Baneasa
23 14.02.2007 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3.000 lei, domisoarei Iacob Roxana Ingrid
24 14.02.2007 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 10.000 lei, domnului Niculaie Ionel din comuna Joita, judetul Giurgiu pentru transplant medular
25 14.02.2007 privind alocarea sumei de 40.000 lei pentru premierea angajatelor din aparatul propriu al Consiliului judetean si pentru organizarea unor manifestari cu ocazia zilei de 8 martie
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 14 februarie 2007
26 06.03.2007 privind majorarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2007
27 06.03.2007 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Giurgiu, în calitate de partener al Inspectoratului Scolar al judetului Giurgiu, la proiectul din cadrul programului „Accesul la Educatie pentru Grupurile Dezavantajate”
28 06.03.2007 privind avizarea favorabila a externalizarii serviciului de spalatorie al Spitalului Judetean Giurgiu
29 06.03.2007 privind participarea judetului Giurgiu la constituirea S.C.” APA SERVICE GIURGIU „ S.A.
30 06.03.2007 privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu al judetului Giurgiu, varianta revizuita
31 06.03.2007 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Colibasi în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 412
32 06.03.2007 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Sabareni în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 602
33 06.03.2007 privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru premierea angajatelor din aparatul propriu al Consiliului judetean cu ocazia zilei de 8 martie
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 06 martie 2007 pag1pag2pag3pag4pag5pag6pag7pag8pag9
34 Anexa 03.04.2007 privind aprobarea asocierii între judetul Giurgiu si judetele Arges, Calarasi, Dâmbovita, Ialomita, Prahova si Teleorman pentru realizarea proiectului „ ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNATATIREA CAPACITATII SI CALITATII SISTEMULUI DE INTERVENTIE ÎN SITUATII DE URGENTA SI PENTRU ACORDAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA SI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT”
35 03.04.2007 privind modificarea componentei nominale a comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în proprietatea S.C.”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU” S.A.
36 03.04.2007 privind asocierea Consiliului judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Gaiseni în vederea realizarii unor lucrari de întretinere la drumul judetean DJ 401A
37 03.04.2007 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Ulmi în vederea realizarii unor lucrari de întretinere la drumul judetean DJ 601 E
38 03.04.2007 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Roata de Jos în vederea realizarii unor lucrari de întretinere la drumul judetean DJ 611
39 Anexa 03.04.2007 privind aprobarea modificarii si completarii Anexei nr. 5 – Programul cu lucrarile de întretinere si reparatii drumuri judetene pe anul 2007, la Hotarârea Consiliului Judetean nr.5 din 14 februarie 2007
40 03.04.2007 privind aprobarea modificarii si completarii Cap.51.02. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE din Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget 2007 , anexa nr.6.2. la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 5 din 14 februarie 2007”
41 03.04.2007 privind darea în folosinta gratuita Directiei Judetene de Turism si Cooperare Comunitara Giurgiu a unui spatiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judetului Giurgiu
42 03.04.2007 privind numirea în functia de director general al Directiei Judetene pentru Învatamânt, Educatie si Implementare Programe Post Aderare, a domnului Bogdan Emilian Cornel.
43 03.04.2007 privind înfiintarea asociatiei de dezvoltare intercomunitara ” MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDET CURAT ”
44 03.04.2007 privind trecerea Caminului pentru Persoane Vârstnice Mironesti în subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
45 03.04.2007 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 10.000 lei, domnului Florea Ioan din comuna Joita, judetul Giurgiu
46 03.04.2007 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 10.000 lei, d-rei Filip Marina Rucsandra pentru participarea la Conferinta ,, 2007-Global Young Leaders
47 03.04.2007 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2007,în suma de 4.000 lei Scolii nr.6,, Savin Popescu „Giurgiu
48 03.04.2007 privind alocarea sumei de 60.000 lei pentru finantarea manifestarilor organizate cu ocazia Sfintelor sarbatori de Paste
49 03.04.2007 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2007,în suma de 3.500 lei Scolii nr.7 Giurgiu, pentru organizarea concursului de matematica ,, Elena Badila” editia a IV-a
50 03.04.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 20.000 lei, Parohiei Ianculesti , comuna Stoenesti
51 03.04.2007 Privind suplimentarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene de Turism si Cooperare Comunitara Giurgiu,cu doua posturi în regim contractual.
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 06 martie 2007
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 3 aprilie 2007
52 10.05.2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigrama si statul de functii ale Muzeului judetean Teohari Antonescu, pe anul 2007.
53 10.05.2007 privind aprobarea modificarii Cap. 84.02. TRANSPORTURI din Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, anexa nr.6 la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 5 din 14 februarie 2007
54 10.05.2007 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2006
55 10.05.2007 privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean pe anul 2007si alocarea sumei de 50.000 lei pentru organizarea manifestarilor prilejuite de ,,Sarbatoarea Bujorului”
56 10.05.2007 privind alocarea sumei de 11.000 lei Muzeului judetean ,,Teohari Antonescu” pentru editarea lucrarii ,, Publicatii periodice giurgiuvene(1867/1916)”
57 10.05.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 10.000 lei d-lui Diaconescu Toma Alexandru, a unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei d-lui Ion Marian, a unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei d-lui Agiu Petre si a unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei d-lui Voinea Catalin Constantin
58 10.05.2007 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2007,în suma de 4.000 lei Scolii nr. 6 ,, Savin Popescu” Giurgiu
59 10.05.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 7.000 lei, Parohiei din satul Pietrisu , comuna Gaujani
60 10.05.2007 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2007 ,în suma de 150.000 lei Asociatiei Sfântul Pantelimon doctor fara arginti
61 10.05.2007 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2007 ,în suma de 50.000 lei Seminarului Teologic ,,Sf. Ioan Valahul”, unui sprijin financiar în suma de 20.000 lei Parohiei Sf. Ierarh Nicolae” Dealu , unui sprijin financiar în suma de 20.000 lei Parohiei Sf. Împarati Constantin si Elena Letca Veche, unui sprijin financiar în suma de 30.000 lei Parohiei Sf. Treime Giurgiu si a unui sprijin financiar în suma de 40.000 lei Parohiei Prundu
62 10.05.2007 privind alocarea sumei de 12.000 lei Fundatiei culturale ,, Dimitrie Bolintineanu” din orasul Bolintin Vale pentru editarea Revistei SUD
63 10.05.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 10.000 lei Organizatiei neguvernamentale Rotary Club Giurgiu
64 10.05.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei Sindicatului de Posta Giurgiu pentru organizarea concursului ,, Marsul Factorilor Postali”, editia 2007
65 10.05.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei, domului Burcea Gheorghe Dumitru
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din mai 2007
66 14.06.2007 privind completarea Comisiei pentru învatamânt, sanatate, cultura si protectie sociala cu domnul Minca Corneliu ca urmare a încetarii de drept a calitatii de consilier a domnului Mihai Petre
67 14.06.2007 privind mandatarea reprezentantilor judetului Giurgiu în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.” UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU „ S.A. sa aprobe contractarea unui credit de catre S.C.” UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU „ S.A.
68 14.06.2007 privind aprobarea “ Notei privind trecerea cazanelor de 105 t/h de la functionarea pe pacura la functionarea pe gaze naturale ”
69 14.06.2007 privind aprobarea modificarii si completarii Anexei nr. 5 – Programul cu lucrarile de întretinere si reparatii drumuri judetene pe anul 2007, la Hotarârea Consiliului Judetean nr.5 din 14 februarie 2007
70 14.06.2007 privind aprobarea modificarii si completarii Cap.51.02. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE si Cap.61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA din Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget 2007 , anexa nr.6.2. la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 5 din 14 februarie 2007
71 14.06.2007 privind aprobarea încadrarii în categoria functionala a drumurilor comunale a unui drum de interes local situat pe raza administrativ- teritoriala a comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu
72 14.06.2007 privind utilizarea sumei de 209.222,36 lei, din fondul de rulment, pentru achitarea lucrarilor de reparatii si modernizare DJ 504 A Vieru-Gogosari-Izvoru-DJ 504-17,5 km
73 14.06.2007 privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu si al institutiilor autofinantate, pe anul 2007
74 14.06.2007 privind majorarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean, pe anul 2007, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr.409/2007
75 14.06.2007 privind alocarea sumei de 3.000 lei Bibliotecii judetene ,,I.A. Bassarabescu” Giurgiu pentru organizarea Concursului National de Creatie Literara ,, Petre Ghelmez”- editia a V-a
76 14.06.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei, Societatii Nationale de Cruce Rosie, filiala Giurgiu
77 14.06.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 5. 000 lei, Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, Gradinari
78 14.06.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.000 lei d-rei Opaina Ana-Maria, a unui sprijin financiar în suma de 15.000 lei d-lui Tincu Radu, a unui sprijin financiar în suma de 500 lei d-nei Ion Elisabeta si a unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei d-nei Oanta Ionela
79 14.06.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 10.000 lei Parohiei Ghizdaru, com. Stanesti
80 14.06.2007 privind acordarea unui spijin financiar în suma de 5.000 lei, Organizatiei judetene a Uniunii Nationale a Cadrelor Militare în Rezerva si în Retragere
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 14.06.2007
81 31.07.2007 privind aprobarea unor modificari în organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
82 31.07.2007 privind numirea în functia de director executiv al Directiei Judetene de Turism si Cooperare Comunitara Giurgiu.
83 31.07.2007 privind unele modificari în organigrama si statul de functii ale Directiei Judetene de Turism si Cooperare Comunitara Giurgiu.
84 31.07.2007 privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „SANATATE ASIGURATA PRIN APA CURATA”
85 31.07.2007 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. “APA SERVICE” S.A. Giurgiu
86 31.07.2007 privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare ale localitatilor din judetul Giurgiu catre S.C. APA SERVICE S.A Giurgiu
87 31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare pentru judetul Giurgiu
88 31.07.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “ Centrul de Afaceri Transfrontalier – DANUBIUS ”
89 31.07.2007 privind aprobarea cofinantarii proiectelor finantate prin programele RO 2005/017-553.01.03.05.01 si RO 2006/018-147.01.03.02.03 “FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRATIEI LA NIVEL LOCAL”
90 31.07.2007 privind initierea demersurilor pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerul Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
91 Anexa 31.07.2007 privind aprobarea modificarii si completarii Anexei nr. 5 – Programul cu lucrarile de întretinere si reparatii drumuri judetene pe anul 2007, la Hotarârea Consiliului Judetean nr.5 din 14 februarie 2007
92 31.07.2007 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2007 în suma de 10.000 lei, Scolii Generale nr.8 Giurgiu pentru organizarea unor manifestari prilejuite de împlinirea a 10 ani de la înfiintarea scolii
93 31.07.2007 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2007 în suma de 30.000 lei, Parohiei Banesti, comuna Iepuresti, a unui sprijin financiar in suma de 20.000 lei, Parohiei Crucea de Piatra comuna Calugareni , a unui sprijin financiar în suma de 30.000 lei, Bisericii cu hramul Sf. Nicolae, sat Mihai Voda, comuna Bolintin Deal, a unui sprijin financiar în suma de 20.000 lei, Parohiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe- Bolintin Deal II, a unui sprijin financiar în suma de 20.000 lei, Parohiei Bolintin Deal I, cu hramul Sf. Ier. Nicolae si Sf. Mc. Manuil si a unui sprijin financiar în suma de 30.000 lei, Parohiei Puieni cu hramul Sf. Dumitru, comuna Prundu
94 31.07.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 15.000 lei, Parohiei Daita
95 31.07.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei, doamnei Bosman Nicoleta din com. Gogosari
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 31.07.2007
96 31.08.2007 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier judetean a doamnei Bidirici Ana Maria si declararea locului vacant
97 31.08.2007 privind majorarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean, pe anul 2007, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 896/2007
98 31.08.2007 privind utilizarea sumei de 1070 mii lei, din fondul de rulment, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale bugetului propriu al judetului Giurgiu
99 31.08.2007 privind alocarea sumei de 3.500 lei Bibliotecii judetene ,,I.A. Bassarabescu” Giurgiu pentru Concursul National de Creatie Literara ,, Petre Ghelmez”- editia a V-a
100 31.08.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.000 lei, doamnei Sfircol Circe Margareta, a unui sprijin financiar în suma de 1000 lei, domnului Ujeniuc Ioan si a unui sprijin financiar echivalentul a 10.000 Euro ,doamnei Mariana Iliescu pentru fiica sa Denisa Mihaela Iliescu
101 31.08.2007 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Extindere instalatie de iluminat sediu Consiliu judetean – iluminat exterior”, în faza studiu de fezabilitate
102 31.08.2007 privind aprobarea garantarii unui credit de cofinantare
103 31.08.2007 privind desemnarea reprezentantilor judetului Giurgiu în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala „ Administratia Zonei Libere Giurgiu” S.A.
104 31.08.2007 privind desemnarea reprezentantilor judetului Giurgiu în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala „Uzina Termoelectrica Giurgiu” S.A.
105 31.08.2007 privind aprobarea Strategiei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, pentru perioada 2007-2013
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 31.08.2007
106 Anexa pag 07.09.2007 privind majorarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu, pe anul 2007, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 917/2007
107 Anexa 07.09.2007 privind aprobarea modificarii si completarii Cap.84.02. TRANSPORTURI din Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget 2007 , anexa nr.6.2. la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 5 din 14 februarie 2007
108 07.09.2007 privind desemnarea d-lui Marculescu Nicolae , ca membru al Colegiului director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
109 Anexa 1 pag 07.09.2007 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu unele persoane juridice pentru exploatarea eficienta a unor imobile
110 07.09.2007 privind alocarea sumei de 10.000 lei Muzeului judetean ,,Teohari Antonescu” pentru manifestarile organizate cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la Razboiul de Independenta din 1877 si pentru instituirea Zilei Muzeului
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 07.09.2007
111 Anexe 03.10.2007 privind aprobarea proiectului bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu si proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor autofinantate pe anul 2008 si estimari pentru anii 2009-2011
112 03.10.2007 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2007
113 03.10.2007 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2008, 2009, 2010, 2011, potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale
114 03.10.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 16.500 lei, doamnei Capran Giorgiana Dorina
115 03.10.2007 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 10.000 lei, Asociatiei Clubul Pensionarilor din judetul Giurgiu.
116 03.10.2007 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2007, în suma de 10.000 lei, Asociatiei sportive Bolintin Vale
117 03.10.2007 privind aprobarea modificarii Anexei nr. 5 – Programul cu lucrarile de întretinere si reparatii drumuri judetene pe anul 2007, la Hotarârea Consiliului Judetean nr.5 din 14 februarie 2007
118 03.10.2007 privind aprobarea modificarii si completarii anexei nr.6. – Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2007, la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 5 din 14 februarie 2007
119 03.10.2007 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare DJ 411 Limita judet Calarasi – Hotarele – Comana – Budeni – Calugareni – Singureni – Bulbucata – Clejani, km 41+350 – 42+100, km 44+100 – 45+350, 2,000 km”, în faza studiu de fezabilitate
120 03.10.2007 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare DJ 411 Limita judet Calarasi – Hotarele – Comana – Budeni – Calugareni – Singureni – Bulbucata – Clejani, km 41+350 – 42+100, km 44+100 – 45+350, 2,000 km”, în faza proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie
121 03.10.2007 privind aprobarea închirierii spatiilor disponibile, aflate în cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu
122 03.10.2007 privind preluarea fara plata a unor bunuri din patrimoniul S.C. “ UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU ” S.A. în domeniul public al judetului Giurgiu
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 03.10.2007
123 19.10.2007 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investitii privind drumurile judetene, în faza studiu de fezabilitate
124 19.10.2007 privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice pentru unele obiective de investitii privind drumurile judetene, în faza proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie
125 19.10.2007 privind aprobarea “Programului integrat de gestionare a calitatii aerului pentru judetul Giurgiu”
126 19.10.2007 privind darea în folosinta gratuita a unui spatiu apartinând domeniului privat al judetului Giurgiu
127 19.10.2007 privind modificarea anexei la Hotarârea nr.122 din 3 octombrie 2007 a Consiliului Judetean Giurgiu
128 19.10.2007 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei judetene de asistenta sociala si protectia copilului Giurgiu
129 19.10.2007 privind aprobarea prelungirii functionarii temporare, cu 1 an, în incinta Centrului de Plasament „Sfântul Toader” din comuna Gradinari, judetul Giurgiu a unei sectii a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tântava
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 19.10.2007
130 16.11.2007 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu, pe anul 2007
131 16.11.2007 privind majorarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean, pe anul 2007, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr.1356/2007
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 16.11.2007
132 10.12.2007 privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice pentru unele obiective de investitii privind drumurile judetene, în faza Studiu de fezabilitate
133 10.12.2007 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu, bugetului de venituri si cheltuieli a institutiilor finantate partial din venituri proprii si bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2007
134 10.12.2007 privind acordarea unor sprijine financiare din bugetul Consiliului Judetean, pe anul 2007
135 10.12.2007 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2007, buget rectificativ
136 10.12.2007 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al judetului Giurgiu
137 10.12.2007 privind aprobarea si modificarea organigramei si a statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico-Sociala Mogosesti, judetul Giurgiu, pe anul 2008
138 10.12.2007 privind aprobarea organigramei si statul de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu pentru anul 2008
139 10.12.2007 privind stabilirea contributiei lunare de întretinere pentru o persoana care beneficiaza de serviciile furnizate de Centrul de Asistenta Medico-Sociala Mogosesti, judetul Giurgiu
140 10.12.2007 privind aprobarea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judetean Giurgiu în anul 2008
141 10.12.2007 privind actualizarea Listei obiectivelor de investitii si a reabilitarilor de drumuri judetene ce urmeaza a se finanta din împrumut banacar, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr.15 din 17 februarie 2006
142 10.12.2007 privind alocarea sumei de 80.000 lei pentru finantarea manifestarilor culturale care se vor desfasura la nivelul Consiliului judetean cu ocazia sarbatorilor de iarna pe anul 2007
143 10.12.2007 privind modificarea art.1 din Hotarârea nr. 90 din 31 iulie 2007 a Consiliului Judetean Giurgiu
144 10.12.2007 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Giurgiu, în calitate de partener al Inspectoratului Scolar al judetului Giurgiu, la proiectul „ Scoala deschisa comunitatii”,din cadrul programului „Accesul la Educatie pentru Grupurile Dezavantajate”
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 10.12.2007
145 21.12.2007 privind aprobarea transmiterii obiectivului de investitii „Alimentarea cu apa a localitatilor Oinacu si Branistea, com.Oinacu” executat în cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate si locuinte sociale aprobat prin H.G. nr. 687/1997 si H.G. nr. 1036/2004, din domeniul public al judetului Giurgiu si din administrarea Consiliului Judetean Giurgiu, în domeniul public al comunei Oinacu si în administrarea Consiliului Local Oinacu, dupa expirarea perioadei de garantie
146 21.12.2007 privind majorarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2007
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut