Hotărâri 2008

Arhivă

Nr. Data Continut
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 21 DECEMBRIE 2007
1 12.02.2008 HOTARÂRE privind completarea Comisiei juridice si apararea ordinei publice cu doamna Jipa Gherghina având calitate de membru
2 12.02.2008 HOTARÂRE pentru modificarea Hotarârii nr. 123 din 19 octombrie 2007 a Consiliului Judetean Giurgiu privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investitii privind drumurile judetene, în faza studiu de fezabilitate
3 12.02.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice pentru unele obiective de investitii privind drumurile judetene, în faza Studiu de fezabilitate
4 12.02.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice pentru unele obiective de investitii privind drumurile judetene, în faza Proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie
5 12.02.2008 HOTARÂRE privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu, bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, bugetului creditelor internesi bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2008
6 12.02.2008 HOTARÂRE privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 20%, a cotei rezultate din aplicarea gradului de necolectare din cotele defalcate din impozitul pe venit (22 %) pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata, pentru anul 2008
7 12.02.2008 HOTARÂRE privind acoperirea definitiva din fondul de rulment a golului temporar de casa al bugetului propriu al Consiliului judetean, pe anul 2007
8 12.02.2008 HOTARÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere, pentru asistatii din Caminul pentru Persoane Vârstnice Mironesti
9 12.02.2008 HOTARÂRE privind aprobarea costului mediu lunar pentru o persoana cu handicap care beneficiaza de protectie sociala pe anul 2008
10 12.02.2008 H O T A R Â R E privind aprobarea cofinantarii proiectului „Dezvoltarea afacerilor – fundamentul dezvoltarii regionale” finantat prin programul „COOPERARE TRANSFRONTALIERA ÎNTRE ROMÂNIA SI BULGARIA, PHARE CBC 2006”
11 12.02.2008 H O T A R Â R E privind aprobarea cofinantarii proiectului „Viitorul dezvoltarii locale – turismul în zona de granita” finantat prin programul „COOPERARE TRANSFRONTALIERA ÎNTRE ROMÂNIA SI BULGARIA, PHARE 2006 ”
12 12.02.2008 H O T A R Â R E privind aprobarea cofinantarii proiectului „Studiu privind fenomenele naturale distructive din judetul Giurgiu: perceptia populatiei si solutii alternative de preîntâmpinarea dezastrelor, în special a inundatiilor din regiunea transfrontaliera Giurgiu – Ruse” finantat prin programul „COOPERARE TRANSFRONTALIERA ÎNTRE ROMÂNIA SI BULGARIA, PHARE 2006
13 12.02.2008 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2008, în suma de 16.000 lei Scolii cu clasele I-VIII nr.7 Giurgiu
14 12.02.2008 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 10.000 lei, domnului Oneala Petrica, din comuna Joita, judetul Giurgiu
15 12.02.2008 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 2.000 lei, doamnei Petre Lina din Giurgiu
16 12.02.2008 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si statul de functii ale Muzeului judetean „Teohari Antonescu”, pe anul 2008
17 12.02.2008 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene pentru învatamânt, educatie si implementare programe post aderare, pe anul 2008
18 12.02.2008 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii judetene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, pe anul 2008
19 12.02.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice vacante pe anul 2008
20 12.02.2008 HOTARÂRE privind modificarea Hotarârii nr.11 din 19 ianuarie 2005 a Consiliului judetean Giurgiu privind constituirea Comisiei pentru protectia copilului
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 12 FEBRUARIE 2008
21 10.04.2008 privind  aprobarea   parteneriatului între Consiliul Judetean Giurgiu si Institutia Prefectului – Judet Giurgiu  pentru derularea în comun a proiectului   „Sistemul Managementului Urgentelor = Responsabilizarea Dotarilor (S.M.U.R.D.)” – GR 745 finantat prin programul Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local, Linia de buget: PHARE 2006 RO – 2006/018-147.01.03.02.03
22 10.04.2008 privind  aprobarea parteneriatului între Consiliul Judetean Giurgiu si Institutia Prefectului – Judet Giurgiu  pentru derularea în comun a proiectului   „Evidenta Populatiei în Judetul Giurgiu = Cetatean Multumit – GR 110„ finantat prin programul Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local, Linia de buget: PHARE 2006 RO – 2006/018-147.01.03.02.03
23 10.04.2008 privind  aprobarea parteneriatului între Consiliul Judetean Giurgiu si Institutia Prefectului – Judet Giurgiu  pentru derularea în comun a proiectului   „Strategia de Dezvoltare a Judetului Giurgiu pentru perioada 2008-2013 – Conditie pentru o Integrare Europeana Competitiva a Regiunii„ GR 109 finantat prin programul Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local, Linia de buget: PHARE 2006 RO – 2006/018-147.01.03.02.03
24 10.04.2008 privind  aprobarea   parteneriatului între Consiliul Judetean Giurgiu si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu  pentru derularea în comun a proiectului „Centru de integrare socio-profesionala Slobozia” finantat prin programul PHARE 2004-2006 coeziune economica si sociala-Servicii sociale, Linia de buget: PHARE/ 2006 /018-147.04.02
25 10.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „MIRAJUL TURISMULUI ECOLOGIC – BALTA COMANA”
26 10.04.2008 privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2008 pentru organizarea manifestarilor prilejuite de „Sarbatoarea Bujorului”
27 10.04.2008 privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru  obiectivul de investitii “Centrul  de Afaceri Transfrontalier – DANUBIUS”, în faza proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie
28 10.04.2008 privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2008
29 10.04.2008 privind aprobarea propunerilor de încadrare în categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local si de modificare a lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul Giurgiu
30 10.04.2008 privind  preluarea fara plata a unor bunuri din patrimoniul S.C. “UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU” S.A. în domeniul public al judetului Giurgiu
31 10.04.2008 privind  aprobarea strategiei de privatizare a S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU“ S.A.
32 10.04.2008 privind instituirea procedurii de administrare speciala la S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU“ S.A.
33 10.04.2008 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare,  organigrama si statul de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu pentru anul 2008.
34 10.04.2008 privind aprobarea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judetean Giurgiu în anul 2008
35 10.04.2008 privind  infiintarea Autoritatii Judetene de Transport Giurgiu, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a statului de functii
36 10.04.2008 privind constituirea comisiei paritare de atribuire a  traseelor cuprinse în programele de transport judetean
37 10.04.2008 privind aprobarea modificarii si completarii Cap.84.02. TRANSPORTURI  din Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget 2008, Anexa  nr.6.2. la Hotarârea Consiliului Judetean nr.5 din 12 februarie 2008
38 10.04.2008 privind alocarea sumei de 80.000 lei pentru finantarea manifestarilor organizate cu ocazia Sfintelor sarbatori de Paste
39 10.04.2008 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 350.000 lei Episcopiei Giurgiului
40 10.04.2008 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 100.000 lei Semninalului Teologic Sfântul Ioan Valahul din Giurgiu
41 10.04.2008 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 15.000 lei   Societatii Nationale de Cruce Rosie – Filiala judetului Giurgiu,
42 10.04.2008 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 25.000 lei,                             Sindicatului judetean Giurgiu al Pensionarilor
43 10.04.2008 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 40.000 lei, bisericii Sf. Treime  din Giurgiu si unui sprijin financiar in suma de 6.000 lei, doamnei Bardan Stela
44 10.04.2008 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 25.000 lei, Asociatiei Clubul Pensionarilor din judetul Giurgiu
45 10.04.2008 privind acordarea unui sprijin financiar  in suma de 20.000 lei din bugetul propriu al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2008, Asociatiei “Licurici”cu prilejul Sarbatorilor de Paste
46 10.04.2008 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de  5.700 lei  doamnei Tane Florentina Georgiana
47 10.04.2008 privind acordarea unui sprijin financiar   in suma de 2000 lei, doamnei Rosca Dumitra pentru fiul sau Rosca Ilie
48 10.04.2008 privind modificarea  bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2008
49 10.04.2008 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Valea Dragului în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean  DJ  401
50 10.04.2008 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Varasti în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean  DJ  401
51 10.04.2008 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Localal comunei Izvoarele în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean  DJ  503A
52 10.04.2008 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Herasti în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean  DJ  401B
53 10.04.2008 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Localal comunei Putineiu în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean  DJ  504A
54 10.04.2008 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al orasului Bolintin Vale în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean  DJ  601
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 10 APRILIE 2008
55 19.05.2008 privind aprobarea  contului anual de executie a bugetului propriu al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2007
56 19.05.2008 privind  aprobarea Programului judetean de transport persoane prin servicii regulate în trafic judetean pâna la 30 iunie 2011
Nr. Data Continut
1 22.06.2008 HOTARÂRE privind alegerea Comisiei de validare
2 22.06.2008 HOTARÂRE privind validarea alegerii consilierilor în Consiliul judetean Giurgiu
3 22.06.2008 HOTARÂRE privind invalidarea alegerii doamnei Dobre D. Aurelia aleasa pe lista de consilieri a Partidului Social Democrat
4 22.06.2008 HOTARÂRE privind constituirea Consiliului judetean Giurgiu
5 22.06.2008 HOTARÂRE privind alegerea vicepresedintilor Consiliului judetean Giurgiu
6 22.06.2008 HOTARÂRE privind aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 19 MAI 2008
PROCES-VERBAL încheiat în cadrul sedintei de constituire a Consiliului judetean Giurgiu DIN DATA DE 22 IUNIE 2008
7 ANEXE: 04.07.2008 HOTARÂRE privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu, bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, bugetului creditelor interne si bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2008
8 04.07.2008 HOTARÂRE privind actualizarea Listei obiectivelor de investitii si a reabilitarilor de drumuri judetene ce urmeaza a se finanta din împrumut banacar, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr.15 din 17 februarie 2006
9 04.07.2008 HOTARÂRE privind aprobarea schimbarii denumirii obiectivului de investitii „MIRAJUL TURISMULUI ECOLOGIC – BALTA COMANA” în „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A BALTII COMANA- judetul Giurgiu”
10 04.07.2008 HOTARÂRE privind numirea în functia de director al Teatrului „Valah” Giurgiu,a domnului Cretu Cosmin
11 04.07.2008 HOTARÂRE privind stabilirea preturilor medii a produselor agricole in vederea calcularii veniturilor anuale brute obtinute din cedarea folosintei bunurilor prin arendare sau inchiriere pe anul 2008
12 04.07.2008 HOTARÂRE privind înfiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDET CURAT”
13 04.07.2008 HOTARÂRE privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu din cadrul Spitalului Judetean Giurgiu, Societatii Nationale de Cruce Rosie – Filiala judetului Giurgiu
14 04.07.2008 HOTARÂRE privind cesionarea actiunilor S.C. “Administratia Zonei Libere Giurgiu” S.A. catre Consiliul Local Giurgiu, prin preluarea patrimoniului acesteia
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 4 iulie 2008
15 31.07.2008 HOTARÂRE privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Dobre D. Aurelia
16 31.07.2008 HOTARÂRE privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilieri judeteni a domnilor Moldoveanu Ioan si Ionescu Laurentiu Costel de pe lista Partidului Social Democrat si declararii vacante a locurilor ocupate de acestia
17 31.07.2008 HOTARÂRE privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU
18 31.07.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Regulamentelor pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale, în judetul Giurgiu, precum si a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate în judetul Giurgiu
19 31.07.2008 HOTARÂRE privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu în vederea efectuarii transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale
20 31.07.2008 HOTARÂRE privind înfiintarea asociatiei de dezvoltare intercomunitara„ BALTA COMANA-PILON DE DEZVOLTARE DURABILA”
21 31.07.2008

HOTARÂRE privind numirea în functia publica de conducere de director executiv a domnului Durbac Marin, la Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Giurgiu

22 Anexe: 31.07.2008

HOTARÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu si al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, pe anul 2008

23 31.07.2008

HOTARÂRE privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 si a cotei de 20% din cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2008 si anul 2007

24 31.07.2008

HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1500 lei doamnei Caragea Rodica, unui sprijin financiar în suma de 1500 lei doamnei Tichineata Mihaita, unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei domnului Cerveanu Cornel si unui sprijin fianaciar în suma de 2.400 lei doamnei Gavril Mariana

25 31.07.2008 HOTARÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Giurgiu în consiliul de administratie al Muzeului Judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu
26 31.07.2008 HOTARÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Giurgiu în consiliul de administratie al Teatrului „Valah” Giurgiu
27 31.07.2008 HOTARÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Giurgiu în consiliul de administratie al Bibliotecii Judetene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu
28 31.07.2008 HOTARÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Giurgiu în consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Giurgiu
29 31.07.2008 HOTARÂRE privind modificarea componentei nominale a Comitetului de Coordonare (ISPA 2003/RO/16/P/PA/013-06)
30 31.07.2008 HOTARÂRE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Giurgiu în Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
31 31.07.2008 HOTARÂRE privind modificarea componentei nominale a Comisiei paritare de atribuire a traseelor cuprinse în programele de transport judetean
32 31.07.2008 H O T A R Â R E privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Judetean Giurgiu ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a judetului Giurgiu
33 31.07.2008 H O T A R Â R E privind desemnarea reprezentantilor judetului Giurgiu în Adunarea Generala a Asociatilor la Societatea Comerciala „ROVIC” S.R.L.
34 31.07.2008 H O T A R Â R E privind desemnarea reprezentantilor judetului Giurgiu în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala „Uzina Termoelectrica Giurgiu” S.A.
35 31.07.2008 HOTARÂRE privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Ungureanu Gheorghe
36 31.07.2008 HOTARÂRE privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Cioaca Ionut
37 31.07.2008 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotarârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului Judetean Giurgiu
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 31 iulie 2008
38 29.08.2008 HOTARÂRE privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judetean a doamnei Geanta Raluca, aflata pe lista Partidului Social Democrat si declararii vacante a locului ocupat de aceasta
39 29.08.2008 HOTARÂRE privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Toma Constantin aflat pe lista Partidului National Liberal si declararii vacante a locului ocupat de acesta
40 29.08.2008 HOTARÂRE privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Pasat Dan aflat pe lista Partidului National Liberal si declararii vacante a locului ocupat de acesta
41 29.08.2008 HOTARÂRE privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Ciobanu M. Vasile
42 29.08.2008 HOTARÂRE privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Enache D. Nicolae
43 29.08.2008 HOTARÂRE privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Andrei A. Aurelian Ovidiu
44 29.08.2008 HOTARÂREprivind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu si bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2008
45 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Cap.80.02. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA si a Cap. 80.08. PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALA SI SOCIALA din Lista pozitiei „ Alte cheltuieli de investitii ”, defalcata pe capitole, Buget 2008, anexa nr.6.2. la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 7 din 4 iulie 2008, rectificata prin Hotarârea Consiliului Judetean nr. 22 din 31 iulie 2008
46 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Cap.84.02. TRANSPORTURI din Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget 2008, anexa nr.6.2. la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 7 din 4 iulie 2008, rectificata prin Hotarârea Consiliului Judetean nr. 22 din 31 iulie 2008
47 29.08.2008 HOTARÂRE privind initierea demersurilor pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerul Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
48 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A BALTII COMANA”
49 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Centrul de Afaceri Transfrontalier – DANUBIUS”, în faza proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie
50 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivulde investitii „MODERNIZARE DJ 601E, DJ 601 (BOLINTIN VALE) –POENARI – ULMI, KM 0+000 – 1+300; 1,300 KM”, în faza proiecttehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie
51 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Extindere instalatie de iluminat sediu Consiliu judetean – iluminat exterior”, în faza proiect tehnic, caiet de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie
52 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea cofinantarii proiectului „ Managementul gestiunii drumurilor în regiunea transfrontaliera Giurgiu-Ruse – O strategie de succes ” finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera România –Bulgaria 2007-2013
53 29.08.2008 H O T A R Â R E privind aprobarea cofinantarii proiectului „Studying the available potential of different Renewable energy sources and development of model for joint use in the region Ruse-Giurgiu”(Studiu privind potentialul de energii regenerabile si dezvoltarea modelelor de buna practica în regiunea Ruse -Giurgiu) finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera România –Bulgaria 2007-2013
54 29.08.2008 H O T A R Â R E privind aprobarea cofinantarii proiectului „ Perfectionarea continua =Management performant” finantat prin Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”
55 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Contractului de parteneriat încheiat între Consiliul Judetean Giurgiu si consilierii judeteni, pentru achizitionarea de laptop-uri necesare preluarii si studierii materialelor pentru sedintele consiliului judetean
56 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea, modificarea sau prelungirea autorizatiei de transport pentru autovehiculele de marfa pâna la 3,5 tone si pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale
57 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate si a taxei pentru încheierea acestui contract
58 29.08.2008 HOTARÂRE privind modificarea art.1 al Hotarârii nr.32 din 31 iulie 2008 a Consiliului Judetean Giurgiu
59 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a judetului Giurgiu
60 29.08.2008 H O T A R Â R E privind aprobarea trecerii unor bunuri, aflate în domeniul public al judetului Giurgiu, din administrarea S.C. „UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU” S.A. în administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu
61 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Programului cu lucrarile de modernizare, întretinere si reparatii la reteaua de drumuri judetene, finantat din bugetele proprii ale Consiliului Judetean Giurgiu si Consiliilor locale, în perioada 2008 – 2010
62 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliile locale ale comunelor Varasti si Valea Dragului în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 401
63 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Adunatii Copaceni în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 412 A
64 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Clejani în vederea realizarii unor lucrari de modernizare la drumul judetean DJ 412 B
65 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Gostinu în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 507
66 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Toporu în vederea realizarii unor lucrari de modernizare la drumul judetean DJ 503
67 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliile locale ale comunelor Stanesti si Izvoarele în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 503 A
68 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Izvoarele în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 505
69 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al Mihai Bravu în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 413
70 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Putineiu în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 504 A
71 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliile Locale ale comunelor Putineiu si Gogosari în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 504 A
72 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliile Locale ale comunelor Ogrezeni si Bucsani în vederea realizarii unor lucrari de modernizare la drumul judetean DJ 412 C
73 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al orasului Bolintin Vale si Consiliile Locale ale comunelor Gradinari, Bolintin Deal, Floresti Stoenesti si Gaiseni în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 401 A
74 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu consiliile Locale ale comunelor Buturugeni si Gradinari în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 412 A
75 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Cosoba în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 601 A
76 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Rasuceni în vederea realizarii unor lucrari de modernizare la drumul judetean DJ 503 A
77 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Ulmi în vederea realizarii unor lucrari de modernizare la drumul judetean DJ 601 E
78 29.08.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliile Locale ale comunelor Crevedia Mare si Mârsa în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 601
79 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigrama si statul de functii ale Teatrului ,,Valah’’ Giurgiu pentru anul 2008
80 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu , pentru anul 2008
81 29.08.2008 HOTARÂRE privind aprobarea infiintarii Directiei judetene de transport, administrarea drumurilor judetene si control trafic Giurgiu prin reorganizarea Autoritatii judetene de transport Giurgiu
82 29.08.2008 H O T A R Â R E privind aprobarea infiintarii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Giurgiu prin reorganizarea Scolii Populare de Arte si Meserii si a Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditonale Giurgiu
83 29.08.2008 H O T A R Â R E privind aprobarea desfiintarii Directiei Judetene de Turism si Cooperare Comunitara Giurgiu
84 29.08.2008 H O T A R Â R E privind aprobarea desfiintarii Directiei Judetene pentru Învatamânt, Educatie si Implementare Programe Post-Aderare Giurgiu
85 29.08.2008 HOTARÂRE privind înfiintarea Directiei Judetene de Dezvoltare Rurala si Protectia Mediului Giurgiu
86 29.08.2008 H O T A R Â R E privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judetean Giurgiu
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 29 august 2008
87 17.09.2008 HOTARÂRE privind completarea Comisiei de validare aleasa prin Hotarârîrea nr.1 din 22 iunie 2008 a Consiliului Judetean Giurgiu
88 17.09.2008 HOTARÂRE privind modificarea Hotarârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului Judetean Giurgiu
89 17.09.2008 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu, a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si a bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2008
90 17.09.2008 HOTARÂRE privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anii 2009, 2010, 2011,2012, potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale
91 17.09.2008 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 400 lei, domnului Cicea Alexandru din Giurgiu si unui sprijin financiar în suma de 5.800 lei, Serviciului judetean de ambulanta Giurgiu
92 17.09.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice pentru uneleobiective de investitii privind drumurile judetene, în faza Expertizatehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
93 17.09.2008 HOTARÂRE privind validarea componentei nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a judetului Giurgiu
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 17 SEPTEMBRIE 2008
94 26.09.2008 HOTARÂRE privind aprobarea cofinantarii proiectului “TourNet – Promotion of cross border networking for development of a common Bulgarian – Romanian Tourist Products” (Tour Net – Promovarea unei retele transfrontaliere Bulgaria – Romania pentru dezvoltarea in comun a unor servicii de turism”) finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria 2007 – 2013
95 26.09.2008 HOTARÂRE privind aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU S.A.
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2008
96 16.10.2008 HOTARÂRE privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu si a bugetului fondurilor externenerambursabile, pe anul 2008
97 16.10.2008 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 900 lei, domnului Burcea Gheorghe din Giurgiu, unui sprijin financiar în suma de 1.000 lei, domnului Grosu Petre din satul Pietrele si unui sprijin financiar 10.000 lei, domnului Cojocaru Ion din Giurgiu
98 16.10.2008 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2.238 lei, Colegiului National „Ion Maiorescu” din municipiul Giurgiu
99 16.10.2008 HOTARÂRE privind atribuirea în folosinta gratuita a a imobilului Centrul de Plasament „Mihail si Gavril” Slobozia, Episcopiei Giurgiului
100 16.10.2008 HOTARÂRE privind atribuirea în folosinta gratuita a a imobilului situat în orasul Bolintin Vale, str.Republicii, nr.1, aflat în domeniul privat al judetului Giurgiu, Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura
101 16.10.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 411: Limita judet Calarasi – Hotarele – Izvoarele – Teiusu – Mironesti – Comana –Budeni –Branistari – Calugareni –Crânguri –Singureni – Iepuresti–Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61), (44,541km )”
102 16.10.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare DJ 603 : Naipu (DN6 )- Schitu – Mirau – Stoenesti – Ianculesti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411), ( 35,479 km)”
103 16.10.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE DJ 503A, KM 24+215 – KM 27+215 JUDET GIURGIU”, în faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
104 16.10.2008 HOTARÂRE privind aprobarea cofinantarii proiectului „Împreuna pentru viitor”, RO/018-445.01.04.02” initiat de Scoala generala nr.4 „Mihai Eminescu” prin Programul PHARE CBC România – Bulgaria 2006
105 16.10.2008 HOTARÂRE privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 3,6 mil. euro în cota de 34,67% pe care S.C. „Apa Service” S.A. Giurgiu intentioneaza sa o contracteze
106 16.10.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Toporu în vederea realizarii unor lucrari de întretinere a drumului pietruit DJ 503
107 16.10.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Sabareni în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 602
108 16.10.2008 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Giurgiu cu S.C. GRIVCO S.A. pentru exploatarea eficienta a imobilelor „Ferma Gostinu”
109 16.10.2008 HOTARÂRE privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Giurgiu
110 16.10.2008 HOTARÂRE privind numirea domnului Maroiu Marin în functia de conducere de director al Directiei Judetene de Dezvoltare Rurala si Protectia Mediului Giurgiu
111 16.10.2008 HOTARÂRE privind numirea domnului Mateescu Ion în functia de conducere de director al Directiei Judetene de Transport, Administrarea Drumurilor Judetene si Control Trafic Giurgiu
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 16 Octombrie 2008
112 4.11.2008 HOTARÂRE privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Radoi Florea aflat pe lista Partidului Social Democrat si declararii vacant a locului ocupat de acesta
113 4.11.2008 HOTARÂRE privind modificarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a judetului Giurgiu
114 4.11.2008 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2008
115 4.11.2008 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 1000 lei, doamnei Dragan Ecaterina pentru tatal sau decedat Grosu Petre si unui sprijin financiar în suma de 1000 lei, doamnei Maiuru Milena Stefania din Giurgiu
116 4.11.2008 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar Manastirii Comana
117 4.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea tarifelor de transport persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011
118 4.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului “Reabilitare si modernizare DJ 603: Naipu (DN6 ) – Schitu – Mirau – Stoenesti – Ianculesti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411), (36,494 km)” si a cheltuielilor legate de proiect
119 4.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare si modernizare DJ 411: Limita judet Calarasi – Hotarele – Isvoarele – Teiusu – Mironesti – Comana – Budeni – Branistari – Calugareni – Crânguri – Singureni – Iepuresti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61),( 44,541km )” si a cheltuielilor legate de proiect
120 4.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „A.I.C.I. – Administratie Integrata în Comunitatea Informationala” si a cheltuielilor legate de proiect
121 4.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „Managementul eficient al serviciilor administrative în judetul Giurgiu- M.E.S.A.J. Giurgiu” si a cheltuielilor legate de proiect
122 4.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii judetului Giurgiu cu Manastirea Comana în vederea realizarii documentatiei tehnico-economice a proiectului „Restaurarea si valorificarea turistica durabila a monumentului istoric Manastirea fortificata Comana si modernizarea infrastructurilor conexe”
123 4.11.2008 HOTARÂRE privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al orasului Mihailesti în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 412 A
124 4.11.2008 HOTARÂRE privind initierea demersurilor pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
125 4.11.2008 HOTARÂRE privind reducerea capitalului social al S.C. ROVIC S.R.L., prin retragerea unor cote-parti din aportul la capitalul social în numerar si aportul la capitalul social în natura
126 4.11.2008 HOTARÂRE privind evidentierea în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu în perioada de garantie de 2 ani a obiectivului de investitie „Alimentarea cu apa a localitatilor Fratesti si Remus, com. Fratesti” executat în cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate si locuinte sociale aprobat prin H.G. nr. 687/1997 si H.G. nr. 1036/2004
127 4.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea delegarii în mod direct a gestiunii serviciului de alimentare cu apa a localitatilor Fratesti si Remus, com. Fratesti, în perioada de garantie de 2 ani a obiectivului „Alimentarea cu apa a localitatilor Fratesti si Remus”, catre Operatorul Regional S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu
128 4.11.2008 HOTARÂRE privind numirea domnului Popa Traian în functia de director al Muzeului Judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu
129 4.11.2008 HOTARÂRE privind schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Giurgiu în Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Giurgiu si aprobarea regulamentului de organizare si functionare, organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Giurgiu
130 4.11.2008 HOTARÂRE privind modificarea Contractului de asociere aprobat prin Hotarârea nr.108 din 16 octombrie 2008 a Consiliului Judetean Giurgiu
131 4.11.2008 HOTARÂRE privind constatarea dreptului de proprietate privata a judetului Giurgiu asupra terenului aferent imobilului „Dispensarul Policlinic Giurgiu”
132 4.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Îmbunatatirea regimului hidraulic al retelei de transport si eficientizarea schimbului de caldura la locuintele individuale prin realizarea a doua puncte termice PT Marin Gelea si PT Uzinei“
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 4.11.2008
133 28.11.2008 HOTARÂRE privind utilizarea sumei de 604.723,49 lei, din fondul de rulment, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale bugetului propriu al judetului Giurgiu
134 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea costului mediu lunar pentru o persoana cu handicap care beneficiaza de protectie sociala pe anul 2009
135 28.11.2008 HOTARÂRE privind alocarea sumei de 80.000 lei pentru finantarea manifestarilor care se vor desfasura la nivelul Consiliului judetean Giurgiu cu ocazia sarbatorilor de iarna, pe anul 2008
136 28.11.2008 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei Asociatiei Pro-Vita, filiala Giurgiu, a unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei d-nei Muca Maria, a unui sprijin financiar în suma de 4.000 lei d-lui Urucu Daniel, a unui sprijin financiar în suma de 10.000 lei d-lui Metaxa Traian si a unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei d-lui Duinea Mihai
137 28.11.2008 HOTARÂRE privind stabilirea locatiei proiectului „Studiu privind fenomenele naturale distructive din judetul Giurgiu: perceptia populatiei si solutii alternative de preîntâmpinarea dezastrelor, în special a inundatiilor din regiunea transfrontaliera Giurgiu – Ruse” si stabilirea unui procent din contributia proprie la cap. 4.4 – Alte servicii
138 28.11.2008 HOTARÂRE privind reducerea capitalului social al S.C. ROVIC S.R.L., prin retragerea unor bunuri imobile din aportul în natura la capitalul social si trecerea acestora în domeniul privat al Judetului Giurgiu si în administrarea Directiei Judetene de Transport, Administrarea Drumurilor Judetene si Control Trafic Giurgiu
139 28.11.2008 HOTARÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Giurgiu în Consiliul de administratie al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Giurgiu
140 28.11.2008 HOTARÂRE privind atribuirea în folosinta gratuita a unui autogreder si a unei autobasculante, Directiei Judetene de Transport, Administrarea Drumurilor Judetene si Control Trafic Giurgiu
141 28.11.2008 HOTARÂRE privind numirea cu delegatie a domnului Andrei Alexandru Ioan în functia de administrator al S.C. ROVIC S.R.L., pe perioada concediului de odihna, concediu medical sau în alte cazuri de absenta a administratorului
142 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Giurgiu cu S.C. CONSULTING ACCESARE FONDURI STRUCTURALE S.R.L.
143 28.11.2008 HOTARÂRE privind numirea doamnei Frîncu Carmen- Mihaela în functia de director al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Giurgiu
144 28.11.2008 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu, pe anul 2008
145 28.11.2008 HOTARÂRE privind modificarea art.2 alin.(1) din Hotarârea nr.121 din 04 noiembrie 2008 a Consiliului Judetean Giurgiu referitoare la aprobarea proiectului „Managementul eficient al serviciilor administrative în judetul Giurgiu- M.E.S.A.J. Giurgiu” si a cheltuielilor legate de proiect, prin înlocuirea procentului de cofinantare de 2% cu 2,06 %
146 28.11.2008 HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Giurgiu nr.120 din 04.11.2008 pentru aprobarea proiectului „ A.I.C.I. – Administratie Integrata în Comunitatea Informationala” si a cheltuielilor legate de proiect
147 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate si documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare DJ 603: Naipu (DN6 ) – Schitu – Mirau – Stoenesti – Ianculesti –Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”
148 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului “Reabilitare si modernizare DJ 603: Naipu (DN6) – Schitu – Mirau – Stoenesti – Ianculesti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” si a cheltuielilor legate de proiect
149 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare DJ 603 : Naipu (DN6 )- Schitu – Mirau – Stoenesti – Ianculesti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”
150 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 411: Limita judet Calarasi – Hotarele – Isvoarele – Teiusu – Mironesti – Comana –Budeni – Branistari – Calugareni –Crânguri –Singureni – Iepuresti–Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”
151 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea proiectului „ Reabilitare si modernizare DJ 411: Limita judet Calarasi – Hotarele – Isvoarele – Teiusu – Mironesti – Comana –Budeni –Branistari – Calugareni –Crânguri –Singureni – Iepuresti–Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61) ” si a cheltuielilor legate de proiect
152 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare si modernizare DJ 411: Limita judet Calarasi – Hotarele – Isvoarele – Teiusu – Mironesti – Comana –Budeni –Branistari – Calugareni –Crânguri –Singureni – Iepuresti–Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”
153 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii Programului cu lucrarile de întretinere si reparatii drumuri judetene pe anul 2008 – buget rectificativ, anexa nr.4 la Hotarârea nr.114 din 4 noiembrie 2008 a Consiliului Judetean Giurgiu
154 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Cap. 51.02. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE, a Cap.80.02. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA si a Cap. 80.08. PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALA SI SOCIALA din Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget rectificativ 2008, anexa nr.5 la Hotarârea nr.114 din 4 noiembrie 2008 a Consiliului Judetean
155 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii Cap. XII. CENTRE DE PLASAMENT si a Cap. XXIII. DRUMURI JUDETENE din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Giurgiu, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 36 din 16 mai 2002
156 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE DJ 503, TOPORU – SATU NOU – LIMITA JUDET TELEORMAN, KM 28+000 – 35+900; 7,900 KM”, în faza Proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilorsi detalii de executie
157 28.11.2008 HOTARÂRE privind modificarea Programului Judetean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011
158 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU “ S.A.
159 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE DJ 412B, STEREA – DN 61, KM 12+550 – 15+550; 3,000 KM”, în faza Proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie
160 28.11.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE DJ 503A, km 24+215 – 27+215; 7,900 KM”, în faza Proiect tehnic, caiete de sarcini pentruexecutia lucrarilor si detalii de executie
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 28.11.2008
161 17.12.2008 HOTARÂRE privind completarea Comisiei de validare aleasa prin Hotarârîrea nr.1 din 22 iunie 2008 a Consiliului Judetean Giurgiu
162 17.12.2008 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu, pe anul 2008
163 17.12.2008 HOTARÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.000 lei d-lui Berbec Constantin,unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei d-nei Anton Ioana, unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei d-lui Sovar Mihai , unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei d-nei Raducanu Mariana, unui sprijin financiar în suma de 800 lei d-nei Ion Elisabeta , unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei Asociatiei „Licurici” si unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei Asociatiei de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic din Romania, filiala Giurgiu
164 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judetean Giurgiu în anul 2009
165 17.12.2008 HOTARÂRE privind stabilirea contributiei lunare de întretinere pentru o persoana care beneficiaza de serviciile furnizate de Centrul de Asistenta Medico-Sociala Mogosesti, judetul Giurgiu
166 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare DJ 603 : Naipu (DN6 )- Schitu – Mirau – Stoenesti – Ianculesti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”- faza D.E.
167 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 411: Limita judet Calarasi – Hotarele – Isvoarele – Teiusu – Mironesti – Comana – Budeni – Branistari – Calugareni – Crânguri – Singureni – Iepuresti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”- faza D.E.
168 17.12.2008 HOTARÂRE privind înfiintarea Centrului de Afaceri Transfrontalier “DANUBIUS” Giurgiu
169 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A BALTII COMANA- judetul Giurgiu”
170 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea participarii Judetului Giurgiu, ca partener, în cadrul proiectului SURF – Nature (Sustainable Use of Regional Funds for Nature-Folosinta Durabila a Fondurilor Regionale pentru Natura) si a cheltuielilor legate de proiect
171 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren în suprafata de 2400 mp., situat în mun.Giurgiu, str.Bucuresti, nr.82, aflat în domeniul public al judetului Giurgiu , în vederea realizarii unui Centru de Dializa
172 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU“ S.A.
173 17.12.2008 HOTARÂRE privind constatarea dreptului de proprietate publica a judetului Giurgiu asupra terenului aferent imobilului situat în str.Dorobanti, nr.19, municipiul Giurgiu
174 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate si subconcesionarea unei suprafete de teren de 138.061 mp, aflata în domeniul public al judetului Giurgiu
175 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
176 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Dezvoltare Rurala si Protectia Mediului Giurgiu
177 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Transport, Administrarea Drumurilor Judetene si Control Trafic Giurgiu
178 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigrama si statul de functii al Teatrului „Valah” Giurgiu, pentru anul 2009
179 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Cap. 51.02. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE si Cap. 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”, defalcata pe capitole, Buget rectificativ 2008, anexa nr.5 la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 114 din 4 noiembrie 2008
180 17.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii Programului cu lucrarile de întretinere si reparatii drumuri judetene pe anul 2008 – buget rectificativ, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 153 din 28 noiembrie 2008
181 17.12.2008 HOTARÂRE privind modificarea Hotarârii nr.87 din 31 iulie 2007 a Consliului Judetean Giurgiu pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare pentru judetul Giurgiu
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 17.12.2008
182 23.12.2008 HOTARÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu, pe anul 2008
183 23.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea modificarii Programului cu lucrarile de întretinere si reparatii drumuri judetene pe anul 2008 – buget rectificativ, anexa la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 180 din 17 decembrie 2008
184 23.12.2008 HOTARÂRE privind asocierea judetului Giurgiu cu comuna Hotarele în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 411
185 23.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU “ S.A.
186 23.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea reluarii procedurilor de privatizare a S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU “ S.A.
187 23.12.2008 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 10.000 lei, doamnei Gheorghe Aurelia, domiciliata in sat Trestieni, com. Ulmi,jud. Giurgiu, pentru fiica sa Gheorghe Cristina Adriana si unui sprijin financiar in suma de 3.000 lei, Scolii cu clasele I-VIII nr.7 din Giurgiu
188 23.12.2008 HOTARÂRE privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 3,6 mil. euro pe care S.C. „Apa Service” S.A. Giurgiu intentioneaza sa o contracteze
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2008
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut