Hotărâri 2015

Arhivă

Nr. Data Continut
1. 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind încetarea aplicabilităţii hotărârii nr. 189 din 23 decembrie 2014 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal
2. 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind completarea  Comisiei de validare
3. 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal
4. 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean, a domnului Andrei Aurelian Ovidiu, membru al Partidului Naţional Liberal, ales pe lista Uniunii Social Liberale
5. 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean, a domnului Chiran Adrian membru al Partidului Naţional Liberal
6. 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean, a domnului Matei Cătălin, membru al Partidului Naţional Liberal
7. 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al Partidului Social Democrat şi vacantarea funcţiei de vicepreşedinte ocupate de acesta
8. 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului judeţean Giurgiu
9. Anexa 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului Giurgiu, pe anul 2014
10. 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local în suma de 29.155.046,57  lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
11. 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 70.000 lei, Sindicatului ,, Pentru Dreptate şi Echilibru Social Giurgiu”
12. 21.01.2015
HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu
PROCES-VERBAL SEDINTA 21 Ianuarie 2015 
13. Anexa 02.02.2015  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2015
14. Anexa 02.02.2015 HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului „Modernizare a Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat”- Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu – Secția de psihiatrie Vadu-Lat, Județul Giurgiu
15. 02.02.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierea demersurilor în vederea trecerii unui teren în suprafaţă de 4.000 mp., situat în municipiul Giurgiu, str. Uzinei, nr.48, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
16. 02.02.2015 HOTĂRÂRE încetarea aplicabilităţii ii21828 septembrie 2010 privind luarea în administrare de către Consiliul Judeţean Giurgiu a suprafeţei de 7,24 ha teren arabil extravilan aflat în domeniul privat al Comunei Gogoşari pentru realizarea proiectului ,, Valorificarea resurselor energetice regenerabile – o provocare oportună “, cu obiectivul de investiţii “Centrală Solaro- Electrică Gogoşari “
17. 02.02.2015 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 45.000 lei, domnului Noapte Gheorghe
Proces verbal sedinta 02.02.2015
18 Anexa  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind asocierea dintre judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudetean- Modernizare drumul judetean DJ 503
19 Anexa  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind asocierea dintre judeţele Argeş, Giurgiu şi Teleorman în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudetean- Modernizare drumul judeţean DJ 504
20  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea trecerii segmentului de drum judeţean DJ 503: lim. jud. Giurgiu/jud. Teleorman-Drăgăneşti Vlaşca km 35+900 – km 38+794,  2,894 km, aflat în domeniul public al judeţului Teleorman, din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
21  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2015
22  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare clădire bibliotecă judeţeană, situată în mun. Giurgiu, Str.Ştefan cel Mare, nr.14, jud. Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
23  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire şi reabilitare drumuri incintă Centru de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti”, în faza Studiu de fezabilitate şi Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
24  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la Teatrul „Tudor Vianu”, Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
25  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare acces la drumul naţional DN 5B Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Solide Frăteşti, judeţul Giurgiu”în faza Studiu de fezabilitate
26  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Reparaţie capitală centrală tehnică Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în faza Proiect tehnic
27  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Racordare pod de beton armat pe DJ 412C peste râul Neajlov la DN 61, în localitatea Bucşani, km 12+900”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
28  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  „ Închiderea teraselor aferente clădirii Consiliului Judeţean Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
29  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  Reabilitarea sistemului de canalizare şi a căilor de circulaţie pietonală la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
30 Anexa  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării Centrului pentru Persoane Vârstnice Hotarele, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii
31 Anexe  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea  modificării organigramei şi statului de funcţii ale  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
32  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii şi subventii şi a bugetului creditelor interne, pe anul 2015
33  04.03.2015 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr.13 din 17 iulie 2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
34 Anexe  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 33,80 mp conform Lotului 76 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, situat în Şos. Alexandriei nr. 7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu,Sindicatului Sanitas Giurgiu
  35  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.10 din 23 ianuarie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Giurgiu
36  04.03.2015 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
PROCES VERBAL SEDINTA 04.03.2015
PROCES VERBAL SEDINTA 24.03.2015
37 Anexa  24.03.2015 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2015, Anexa nr. 5.1.la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.32 din 04 martie 2015
38  24.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Comandamentul Militar Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
39  24.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Şcoala specială Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
40  24.03.2015 HOTĂRÂRE privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul  de asistenţă socială Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
41  24.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Construire şi reabilitare drumuri incintă Centru de Asistenţă Medico – Socială Mogoşeşti”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
42 Anexe  24.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea FIŞEI OBIECTIVULUI (PROIECTULUI) CATEGORIEI DE INVESTIŢII pentru unele obiective de investiţii cuprinse în Programul de investiţii pe anul 2015
43  24.03.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
44  24.03.2015 HOTĂRÂRE privind preluarea în administrarea Consiliul Judeţean Giurgiu a terenului în  suprafaţă de 11.057 mp, aflat în domeniul privat al Comunei Bucşani şi în administrarea Consiliului Local Bucşani pentru realizarea obiectivelor de investiţii “ Pod beton armat pe DJ 412C peste râul Neajlov la Bucşani, km 12+900” şi „Racordare pod beton armat pe DJ 412C peste râul Neajlov la DN 61, în localitatea Bucşani, km 12+900”
45  24.03.2015 HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii nr.141 din 21 octombrie 2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe situate în incinta Consiliului Judeţean Giurgiu din str.Bucureşti, nr.10, etajul III, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Sindicatului „Pentru Dreptate şi Echilibru Social”
PROCES VERBAL SEDINTA 24.03.2015
46 03.04.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii judeţului Giurgiu cu R.N.P. ROMSILVA – Direcţia Silvică Giurgiu  în vederea realizării obiectivului de investiţii “Conexiunea  Parcului Natural Comana la reţeaua TEN-T – Modernizare drumuri  interioare
47 03.04.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  FRANCISCA S.R.L.
48 03.04.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  LIBER TRANS COM S.R.L.
49 03.04.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. LA RADU COMEXIM S.R.L.
50 03.04.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  TRACUM S.A. Giurgiu
51 03.04.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  STOICA DANIEL MAXI TAXI S.R.L.
52 03.04.2015 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
53 03.04.2015 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.32 din 25 martie 2014 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
54 03.04.2015 HOTĂRÂRE pentru aprobarea încetării aplicabilităţii Hotărârii nr.7 din 21 ianuarie 2015 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al Partidului Social Democrat şi vacantarea funcţiei de vicepreşedinte ocupate de acesta
55 03.04.2015 HOTĂRÂRE pentru aprobarea încetării aplicabilităţii Hotărârii nr.8 din 21 ianuarie 2015 a Consiliului Judeţean Giurgiu prin care domnul Matei Ionuţ Dumitru a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu
56 03.04.2015 HOTĂRÂRE privind încetarea aplicabilităţii hotărârii nr. 14/28.01.2013 privind constatarea încetării  de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al Partidului Social Democrat şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
57 03.04.2015 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratatei normale a mandatului,  a calităţii  de consilier judeţean a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al PSD, ales pe lista USL la alegerile din 10 iunie 2012
PROCES VERBAL SEDINTA 03.04.2015
58 Anexa  06.05.2015  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul I, 2015
59 06.05.2015  HOTĂRÂRE privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Amenajare acces la drumul naţional DN 5B Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Solide Frăteşti, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
60 06.05.2015  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de canalizare şi a căilor de circulaţie pietonală la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
61 06.05.2015  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
62 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei contribuţii pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
63 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei judeţului Giurgiu, membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”, pentru anul 2015
64 06.05.2015  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului  „Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor rromi la servicii de sănătate–o condiţie fundamentală într-o societate nediscriminatorie”, cod PEH009 şi a cheltuielilor legate de proiect
65 Anexa 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
66 Anexa 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuielial judeţului Giurgiu, pe anul 2015
67 Anexa 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr.41 din 14 aprilie 2004 privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în administrarea S.C. „ROVIC” S.R.L. Giurgiu a spaţiilor situate la parterul şi etajul I ale imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu nr.4
68 Anexa 06.05.2015  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în administrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” a unui spaţiu situat la etajul I ale imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazul, nr.4
69 06.05.2015  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu
70 06.05.2015  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării componenţei nominale a Consiliului Consultativ organizat la nivelul Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
PROCES VERBAL SEDINTA 06.05.2015
 71  27.05.2015  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de canalizare şi a căilor de circulaţie pietonală la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, în faza Proiect tehnic si detalii de executie
72 27.05.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice actualizate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire spital vechi”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
73 27.05.2015 HOTĂRÂRE privind anularea poziţiei nr.12 din anexa la Hotărârea Consiliului judetean Giurgiu nr.65 din 06 mai 2015 privind acordarea unor sprijine financiare
74 Anexa 27.05.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării  statului de funcţii al  Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
75 27.05.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea preluării imobilului, compus din teren în suprafaţă de 4.000 mp. şi clădire cu suprafaţă construită Sc 95 mp, situat în municipiul Giurgiu, str. Uzinei, nr.48, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
76 27.05.2015 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
77 27.05.2015 HOTĂRÂRE privind  darea în administrare  Direcţiei Judeţene pentru Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu a unor spaţii în suprafaţă utilă de 370 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu
78 Anexa 27.05.2015 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2015
79 27.05.2015 HOTĂRÂRE privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  „Închiderea teraselor aferente clădirii Consiliului Judeţean Giurgiu în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
Proces verbal sedinta 27.05.2015
80 09.06.2015 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare elevilor şi profesorilor care au obţinut premii la etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare şi  concursuri
81 Anexe 09.06.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea demersurilor pentru preluarea în administrare a unor terenuri situate în Municipiul Giurgiu
82 Anexe 09.06.2015 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2015
83 09.06.2015 HOTĂRÂRE privind modificarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public
Proces verbal sedinta 09.06.2015
 84 Anexe  22.06.2015 Hotarare privind  modificarea Hotărârii  nr.54 din 30 august 2012,  privind aprobarea Monografiei Economico-Militare a  judeţului Giurgiu, Ediţia 2012, prin actualizarea cu date specifice prevăzute în Anexă
85  22.06.2015 Hotarare privind alocarea sumei de 160.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri si cheltuiel al judeţului Giurgiu pe anul 2015, Primăriei comunei Ghimpati
86  22.06.2015 Hotarare privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
87 Anexa  22.06.2015 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu
88  22.06.2015 Hotarare privind aprobarea Contractului cadru de asociere dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Bolintin Deal în vederea realizării obiectivului „Amenajare intersecţie pietonală şi auto – centru administrativ”, amplasat pe drumul judeţean DJ 601
89 Anexa  22.06.2015 Hotarare privind aprobarea iniţierii unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru transmiterea unor imobile, clădiri şi teren, din domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi  administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
90 Anexe  22.06.2015 Hotarare privind  aprobarea primirii dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 433 mp şi aprobarea preluării în administrare a terenului în suprafaţă de 4016 mp, situate în Municipiul Giurgiu
91  22.06.2015 Hotarare privind asumarea termenelor de elaborare a studiului de fezabilitate şi a aplicaţiei de finanţare pânâ în luna aprilie 2016 şi a documentaţiilor de atribuire până luna mai 2016 conform Caietului de Sarcini şi a Cererii de Finanţare aferente proiectului de asistenţă tehnică pentru pregătirea viitorului proiect de Investiţii în infrastructura de apă/apă uzată a judeţului Giurgiu
92  22.06.2015 Hotarare privind aprobarea proiectului ” Dezvoltarea şi punerea în practică a unei strategii de dezvoltare a eco şi etno turismului din regiunile “Lomovete” , Bulgaria şi Giurgiu, România”
93  22.06.2015 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare clădire bibliotecă judeţeană, situată în municipiul Giurgiu, str.Ştefan cel Mare, nr.14, judeţul Giurgiu, în faza Proiect ethnic şi detalii de execuţie
Proces verbal sedinta 22.06.2015
94 Anexe 15.07.2015 Hotarare privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul II, 2015
95 Anexe 15.07.2015 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2015
96 Anexa 15.07.2015 Hotarare privind modificarea şi completarea Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri judeţene pe anul 2015, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.32 din 4 martie 2015
97 Anexa 15.07.2015 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Giurgiu
98 Anexa 15.07.2015 Hotarare privind  aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare  pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă  Giurgiu
99 Anexa 15.07.2015 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
100 Anexe 15.07.2015 Hotarare privind aprobarea  modificării organigramei şi statului de funcţii ale  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
101 Anexe 15.07.2015 Hotarare privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii  ale  Bibliotecii Judeţene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu
102 Anexa 15.07.2015 Hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
103 15.07.2015 Hotarare privind modificarea art. 4 din Acordul de parteneriat aprobat prin art. 9 din Hotărârea nr. 70 din 22.03.2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind  aprobarea  proiectului  „Reducerea activităţilor neconforme şi gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana”, cod SMIS 36299
104 15.07.2015 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu
Proces verbal sedinta 15.07.2015
105  11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  ,,Reabilitare DJ 401, Limită judeţ Ilfov – Dobreni – Vărăşti – Valea Dragului – Herăşti – Hotarele (DN 5A), km 19+000 –36+000, km 38+374 – 39+295; 17,921 km”în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
106  11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare DJ 413, DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu – DN 41,km 0+000 – 9+690; 9,690 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
107  11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare şi modernizare DJ 505, Halta CFR Chiriacu – Izvoarele – Chiriacu – Valea Bujorului – DN 5B, km 30+800 – 34+700, km 38+000 – 47+870; 13,770 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
108  11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
109 Anexa  11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2015, Anexa nr. 5.1. la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.32 din 4 martie 2015
110 Anexa1 Anexa2  11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subventii, pe anul 2015
111 Anexa  11.08.2015  HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
112 Anexa  11.08.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.700.000lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
113 Anexe 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind  aprobarea “ Master Planului, revizuit, pentru infrastructura de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu”
114 Anexa 11.08.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu a Centrului Integrat de Management al Deşeurilor Frăteşti, rezultat din implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”
115 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
116 11.08.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării comunei Malu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
117 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Judeţ Curat”
118 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr.154 din 12 noiembrie 2013 a Consiliului Judeţean Giurgiu
119 11.08.2015 HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
120 Anexe 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind constatrea dreptului de proprietate privată a Judeţului Giurgiu asupra imobilului Conac Angelescu, imobil compus din clădire cu suprafaţa de 169 mp şi teren în suprafaţă de 8550 mp, situat în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu
121 Anexa 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a  imobilului Conac Angelescu, compus din clădire cu suprafaţa de 169 mp şi teren în suprafaţă de 8550 mp, situat în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu
122 Anexa 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii imobilului compus din clădire C7 (grajd) în suprafaţă construită de 544,41 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1680 mp, aparţinând fost CAP Gostinu, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
123 11.08.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea preluării imobilului, compus din teren în suprafaţă de 4.000 mp. şi clădire cu suprafaţă construită Sc 95 mp, situat în municipiul Giurgiu, str. Uzinei, nr.48, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
Proces verbal sedinta 11.08.2015
124 Anexa 1.1 Anexa 1 Anexa 2 04.09.2015 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii şi subventii, pe anul 2015 şi aprobarea creşterilor salariale pentru personalul angajat  în instituţiile publice locale
Proces verbal sedinta 04.09.2015
 125 Anexa   14.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
126 Anexa 1 si 2 Anexa 3 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de functii  şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru
127 Anexa 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Judeţean ”Teohari Antonescu”Giurgiu
128 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  “Modernizare drumul judeţean DJ 411, Comana – Budeni – Călugăreni – Iepureşti – Stâlpu  – Bulbucata”,în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
129 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  “Modernizare drumul judeţean DJ 507, Giurgiu – Oinacu – Braniştea – Gostinu”, în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
130 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  “Modernizare drumul judeţean   DJ 503 A Halta CFR Onceşti – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită judeţ Teleorman “,în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
131 14.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „ Consolidare, reabilitare şi restaurare ”Muzeul Judeţean Teohari Antonescu”,în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
132 14.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
133 14.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  ”Bază tehnico-materială pentru creşterea vitezei de răspuns în situaţii de urgenţă”, în faza Studiu de fezabilitate
134 14.09.2015 HOTĂRÂRE privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de  investiţii „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sediul administrativ al Consiliului Judeţean Giurgiu”,  în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
135 Anexa 14.09.2015 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.638/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
136 Anexa 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subventii, pe anul 2015
137 Anexa 14.09.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
138 14.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
139 14.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. STOICA DANIEL MAXI TAXI S.R.L.
140 14.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. GISTAR S.R.L.
Proces verbal sedinta din 14.09.2015
 141 Anexa  25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Giurgiu, România, Comuna Maglavit din Judeţul Dolj, România şi Municipiul Polski Trambesh, din Districtul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria
142 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuielial judeţului Giurgiu şi a bugetului creditelor interne,  pe anul 2015
143 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
144 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de  investiţii „Centrul Socio-Cultural Radu Şerban Voievod”, în faza Studiu de fezabilitate
145 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare drumul judeţean DJ 505, Halta CFR Chiriacu – Izvoarele”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
146 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare drumul judeţean DJ 412 C, Ogrezeni (DJ 412 A) – Podişoru – Bucşani – Obedeni – Uieşti – Goleasca- DJ 601”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
147 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Improving the Transport Access to the Municipality of Polski Trambesh, Municipality of Maglavit and localities in Giurgiu County” Acronym:  ITA (Îmbunătăţirea căilor de acces în Localitatea Polski Trambesh, Localitatea Maglavit şi localităţi din Judeţul Giurgiu) şi a cheltuielilor legate de proiect
148 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului  “Building an overhead road to the checkpoint Danube Bridge: a crossing point between the transport network of the border region Ruse-Giurgiu and TEN-T network in Europe” Acronym: BODB – (Construirea unei estacade deasupra punctului de control Podul Dunării: un punct de trecere între reţeaua de transport a regiunii de graniţă Ruse-Giurgiu şi reţeaua TEN-T în Europa) şi a cheltuielilor legate de proiect
149 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Investments for a connected region” Acronym:  ICR (Investitii pentru o regiune conectata) şi a cheltuielilor legate de proiect
150 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea  proiectului „When DANUBE unify – sustainable investments for cultural infrastructure in Giurgiu county and Byala municipality” Acronym: SICI (Când Dunărea uneşte – Investiţii sustenabile pentru infrastructura culturală în Judeţul Giurgiu şi Municipalitatea Byala) şi a cheltuielilor legate de proiect
151 25.09.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Improving connectivity between Giurgiu County and Slivo Pole (ICB)” (Îmbunătaţirea conectivităţii între Judeţul Giurgiu şi Municipalitatea Slivo Pole) şi a cheltuielilor legate de proiect
152 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Tourism infrastructure and sustainable management of cultural heritage in Giurgiu-Ruse CBC Region, Acronym: TOURISM” (Infrastructură de turism şi management durabil al moştenirii culturale în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse) şi a cheltuielilor legate de proiect
153 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Accessibility to TEN-T in Giurgiu-Ruse cross-border region”   Acronym:  ACBR (Accesibilitate catre TEN T în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse) şi a cheltuielilor legate de proiect
154 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Investments for a safe ragion : Giurgiu County and Ruse district – ISR” (Investitii pentru o regiune sigura: Judetul Giurgiu si Districtul Ruse) si a cheltuielilor legate de proiect.
155 25.09.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Harmonised integrated tools for a safe region” (Instrumente armonizate integrate pentru o regiune sigura), acronim: HIT si a cheltuielilor legate de proiect.
Proces verbal sedinta din 25.09.2015
156 12.10.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. S&S GROUPE PRODIMPEX S.R.L.
Proces verbal sedinta din 12.10.2015   
 157 Anexe  22.10.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului  de executie, pe trimestrul III 2015
158 Anexe  22.10.2015 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu,  pe anul 2015
159 Anexe   22.10.2015 HOTĂRÂRE privind  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit-proiect  pe anul 2016 şi estimări pe anii 2017-2019
160 Anexa   22.10.2015 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
161   22.10.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C.  ATU S.R.L.
162   22.10.2015 HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din judeţul Giurgiu
163   22.10.2015 HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consorţiul Regional al Regiunii 3 Sud Muntenia
164 Anexe   22.10.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
165 Anexe   22.10.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
166 Anexe   22.10.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu
167 Anexe   22.10.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016  pentru   aparatul   de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu
Proces verbal sedinta din 22.10.2015
168 Anexe   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2015
169   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 285.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2015, Comunei Ghimpaţi
170 Anexa   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,  în conformitate cu prevederile art.33, alin.3, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2015
171   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind alocarea  sumei de 150.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care se vor desfăşura la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu  cu ocazia  Sărbătorilor de iarnă, pe anul 2015
172   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind  modificarea articolului 4 al Hotărârii nr.61 din 22 martie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu
173   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a imobilului „Casa Tineretului”, situat în Municipiul Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu
174 Anexa   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
175   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii nr.12 din 4 iulie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu de înfiinţare a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN  JUDEŢ  CURAT”
176   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării articolului 5 al Hotărârii nr.143 din 19 decembrie 2006 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind  înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”
177   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art.5 din Hotărârea nr.173 din 28 iulie 2010 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind asocierea judeţului Giurgiu cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
178   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii „Schimbare soluţie acoperiş din terasă în şarpantă din lemn, imobil situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr.4” în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
179   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Schimbare soluţie acoperiş din terasă în şarpantă din lemn, imobil situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr.4”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
180 Anexe   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Cap. XII, lit.A ,,Complex de Servicii Sociale Giurgiu” din Anexa nr.1 la H.G nr.968/2002- privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, precum şi al municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu
181 Anexe   13.11.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarea organigramei şi statului de funcţii  ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
Proces verbal sedinta din 13.11.2015
182 Anexa  27.11.2015 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean  nr. 135/2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.638/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
183 Anexa 27.11.2015 HOTĂRÂRE
privind  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.911/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
184 27.11.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
185 Anexa 27.11.2015 HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.12 la Hotărârea nr.13 din 2 februarie 2015 a Consiliului Judeţean Giurgiu, privind tarifele Camerei Agricole Judeţene Giurgiu
186 27.11.2015 HOTĂRÂRE privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr.2 din 21 ianuarie 2015 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind completarea Comisiei de validare
Proces verbal sedinta din 27.11.2015
187 03.12.2015 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Cuc Alexandru Răzvan, membru al Partidului Social Democrat  şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
188 Anexa 03.12.2015 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subventii, pe anul 2015
189 03.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul judeţean DJ 412 A, DJ 411 – Grădiştea – Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti –Mihăileşti – Drăgănescu – Poşta – Buturugeni – Zorile  – Hobaia; km 0+000 – 2+200; 14+660 – 27+136; 33+519 – 34+660; 38+500 – 43+000; 20,317 kmîn faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
190 Anexa 03.12.2015 HOTĂRÂRE privind scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a loturilor nr.9, 10, 11, 36 și 38 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Şos. Alexandriei , nr.7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu
191 03.12.2015 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
192 03.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea cotei lunare de carburat pentru autoturismele din dotarea  Consiliului Judeţean Giurgiu
193 03.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului LENA – Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region (LENA – Economie Locală şi Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării) şi a cheltuielilor legate de proiect
194 03.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016
195 03.12.2015 HOTĂRÂRE pentru aprobarea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută din exploatarea pajiştilor permanente,  pentru anul 2016
196 03.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru o persoană care beneficiază de serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu,pentru anul 2016
197 03.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii Județene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu
198 Anexa 03.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
 Proces Verbal sedinta din 03.12.2015
199 08.12.2015 HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghiţă Mihai
200 08.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii nr.5 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu
201 Anexa 08.12.2015 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2015
202 08.12.2015 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
203 08.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului  „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, Cod SMIS 3317 şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia
204 08.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului  „Reabilitare şi modernizare DJ 411 Limita Judeţ Călăraşi – Hotarele-Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Braniştari – Călugareni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”, cod SMIS 3316, şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia
205 08.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului  “Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a  monumentului istoric Mânăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe ”, cod SMIS 14289, și a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia
206 08.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Amenajare centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti comuna Stăneşti judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia
   Proces verbal sedinte 08.12.2015
207 Anexe 21.12.2015 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2015
208 Anexe 21.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului  de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli   al judetului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2015
209  21.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Rehabilitating and modernization the access infrastructure to the cross-border area Giurgiu-Ruse-R.O.A.D. 2” („Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces în zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse” – R.O.A.D. 2), cod MIS – ETC 313   şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia
210 Anexa  21.12.2015 HOTĂRÂRE privind avizarea favorabilă a cuantumului normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2016 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu
211  21.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2016
212 Anexe  21.12.2015 HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2016
213 Anexa  21.12.2015 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
214 Anexe  21.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Cap. XII, lit.E,, Centrul de Asistență  Socială Hotarele, Județul Giurgiu” din Anexa nr.1 la H.G nr.968/2002- privind atestarea domeniului public al județului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașelor și comunelor din județul Giurgiu
215  21.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu al imobilului ,,Casa Tineretului” , situat în Municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, F.N. compus din teren în suprafață de 3300 mp și clădire în suprafață de 1486 mp
216 Anexa  21.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul de asociere în participaţiune nr.241 din 20 septembrie 2011
217 Anexa  21.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării  statului de funcţii  al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
218  21.12.2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării, cu titlu gratuit, unor unităţi administrativ-teritoriale, a cantităţii de 525 mc material lemnos
   Proces verbal sedinta 21.12.2015
219 Anexa 28.12.2015 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.135/20015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate judeţului Giurgiu prin H.G. nr.638/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
   proces verbal sedinta 28.12.2015
220 Anexa 29.12.2015 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii, pe anul 2015
   Proces verbal sedinta 29.12.2015
 221 Anexa 30.12.2015 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, pe anul 2015
Proces verbal sedinta 30.12.2015
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut