Hotărâri 2018

Arhivă

NR.DataContinut
109.01.2018Hotarare
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de funcționare și de dezvoltare, pe anul 2017
209.01.2018Hotarare
privind aprobarea aderării comunei Roata de Jos din judeţul Giurgiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
309.01.2018Hotarareprivind promovarea temporară a doamnei Neacșu Sorina Mirela pentru exercitarea funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
409.01.2018Hotarareprivind   promovarea  temporară a  domnului  Ion Violini  pentru exercitarea funcției  publice  de conducere de director executiv al Direcției  Județene de Evidență a Persoanelor   Giurgiu
Proces verbal sedinta 09.01.2018
518.01.2018Hotarare
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. a amplasamentului situat în județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, B-dul București, nr.18 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Reabilitare și dotare corp Spital Nou C1+C2
618.01.2018Hotarare
pentru modificarea Hotărârii nr. 201 din 11 octombrie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea proiectului “COORDINATION, ACCESS AND JOINT FORCES FOR A SAFER AREA”, acronim: CAF- (Coordonare, acces şi forţe comune pentru o regiune mai sigură), cod proiect: e-MS RO-BG – 441 şi a cheltuielilor legate de proiect
Proces verbal sedinta 18.01.2018
731.01.2018Hotarare
privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
8
Anexa
31.01.2018Hotarare
privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pe anul 2018, pentru investiția „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Giurgiu”
9
Anexa
31.01.2018Hotarare
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
10
Anexe
31.01.2018Hotarare
privind  stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație ” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia
11
Anexa
31.01.2018Hotarare
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 60,41 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Management eficient pentru un județ curat” Giurgiu
12
Anexa
31.01.2018Hotarare
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 18,55 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Iluminat Public Eficient” Giurgiu
Proces Verbal ședința 31.01.2018
13
Anexa
 14.02.2018Hotarareprivind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subventii și a bugetului creditelor interne, pe anul 2018
14
Anexa
14.02.2018Hotarare
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit conform Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, art.6 alin.(3) lit.b)
1514.02.2018Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
1614.02.2018Hotarare
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2018
1714.02.2018Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 505 Putineiu – Chiriacu, km 20+600 – km 21 +900, 1.3 km”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuție
1814.02.2018Hotarareprivind aprobarea demersurilor în vederea preluării din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu a unor suprafețe de teren situate în municipiul Giurgiu
1914.02.2018Hotarare
privind transmiterea din domeniul public al Judeţului Giurgiu în domeniul public al Municipiului Giurgiu a imobilului ,,Casa Tineretului”, situat în municipiul Giurgiu, Strada 1 Decembrie 1918
Proces-Verbal ședința 14.02.2018
20 19.03.2018Hotarareprivind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Boerescu Mihnea Mihai, membru al Partidului Național Liberal  şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
2119.03.2018Hotarareprivind modificarea art.1 din Hotărârea nr.5 din 18 ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu
22
Anexa
19.03.2018Hotarareprivind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Orasul Bolintin-Vale în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare sensuri giratorii în intersecțíile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ601, km 16+727, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”
23
Anexa
19.03.2018Hotarareprivind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Joița în vederea realizării lucrării „Covor bituminos pe DJ 601 A Limită judet Ilfov – Bâcu; Joița – Cosobakm 11+500-14+400; km 19+100-21+200; 5,00 km”
24
Anexa
19.03.2018Hotarareprivind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Modernizare, extindere și dotare  Unitate Primire Urgențe – Spitalul Județean de Urgență Giurgiu”
2519.03.2018Hotarare
privind aprobarea resurselor financiare necesare punerii în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, pentru realizarea unor activități de prevenire a criminalității la nivelul județului Giurgiu
2619.03.2018Hotarareprivind alocarea sumei de 35.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
27
Anexa
19.03.2018Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
28
Anexa
19.03.2018Hotarareprivind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
29
Anexa
19.03.2018Hotarareprivind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 9 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
30
Anexa
19.03.2018Hotarare
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 27,67 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
3119.03.2018Hotarareprivind aprobarea cotei lunare de carburant pentru un număr de 3 autoturisme din dotarea  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
3219.03.2018Hotarareprivind  aprobarea repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumului Județean DJ 411 (zona Iepureşti-Stâlpu-Bulbucata)
Proces-Verbal sedința 19.03.2018
3303.04.2018Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 412 Vărăști – Limita județ Călărași, km 24+362-26+362; 2,00 km”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuție
3403.04.2018Hotarare
privind alocarea sumei de 21.500 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente activităţilor de prevenire a consumului de droguri
3503.04.2018Hotarare
privind aprobarea resurselor financiare necesare punerii în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu, pentru realizarea unor activități din zona de responsabilitate la nivelul județului Giurgiu
36
Anexa
03.04.2018Hotarare
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.24 din 19 martie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere și dotare  Unitate Primire Urgențe – Spitalul Județean de Urgență Giurgiu”
3703.04.2018Hotarare
privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”
3803.04.2018Hotarare
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 13.900 lei,Colegiului National ,,Ion Maiorescu” Giurgiu pentru corul ”Vlăsceanca”
3903.04.2018Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
40
Anexa
03.04.2018Hotarare
privind schimbarea încadrării  unor sectoare de drum din Municipiul Giurgiu, din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local -străzi
4103.04.2018Hotarare
privind transmiterea unor sectoare de drumuri ( străzi) din domeniul public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
42
Anexa
03.04.2018Hotarare
privind aprobarea dării în administrarea  S.C. EURO GROUP TECHNO  SRL – în insolvență a unor birouri în suprafață de  20,11 mp , situate la parterul imobilului  din Str. București nr.114, sc B, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu
43
Anexa
03.04.2018Hotarare
privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului ,,Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius“ situat în municipiul Giurgiu, Str. București, bloc 114, sc.A aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Direcției de Sănătate Publică a Județului Giurgiu
44
Anexa
03.04.2018Hotarare
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumurile judeţene DJ 401A, DJ 601E şi obiectivele aferente acestora (poduri-podeţe)
45
Anexa
03.04.2018Hotarare
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumurile judeţene DJ 601A, DJ 602 şi obiectivele aferente acestora (poduri-podeţe)
46
Anexe
03.04.2018Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții,  pe anul 2018
47
Anexa
03.04.2018Hotarareprivind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumul  judeţean  DJ 404 şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)
Proces Verbal ședință din 03.04.2018
48
Anexe
 27.04.2018Hotarare
privind aprobarea contului de execuție, pe trimestrul I, 2018
49 27.04.2018Hotarare
privind alocarea sumei de 20 mii lei Asociației NonguvernamentalePartida Romilor ,,Pro Europa”
50
Anexa
 27.04.2018Hotarare
privind aprobarea Acordului de finanţare încheiat între Judeţul Giurgiu – prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi Raionul Anenii Noi – prin Consiliul Raional Anenii Noi din Republica Moldova în vederea finanţării festivalului folcloric „La vatra străbunilor”
51 27.04.2018Hotarareprivind aprobarea colaborării pentru implementarea proiectului „Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T” (Investing in road safety and improving the connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network”), cod ROBG – 418
52 27.04.2018Hotarareprivind aprobarea colaborării pentru implementarea proiectului „LENA – Economie Locală și Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării” (LENA – Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region), cod DTP1-189-2.2-LENA
53 27.04.2018Hotarare
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.227 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea proiectului “Improved nodes Giurgiu – Byala for better connection to TEN-T infrastructure“ (Reabilitare DJ 412 A, Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti’’) Acronim: B – TeN și a cheltuililor legate de proiect
54 27.04.2018Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare și modernizare curte interioară Spitalul Județean de Urgență Giurgiu”
55
Anexa
27.04.2018Hotarare
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.44 din 3 aprilie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu
Proces Verbal ședință din 27.04.2018
56 25.05.2018Hotarareprivind validarea mandatului de consilier judeţean al domnul Chiran Adrian, membru al Partidului Național Liberal
57 25.05.2018Hotarareprivind aprobarea modificării Hotărârii nr.6 din 24 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu
58
Anexe
 25.05.2018Hotarareprivind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului Giurgiu, pe anul 2017
59
Anexe
 25.05.2018Hotarare
privind modificarea şi completarea Anexei 4 – Programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2018 și a Anexei 5.1. Lista poziției globale ”Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe capitole Buget 2018, la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.13 din  14 martie 2018
60 25.05.2018Hotararepentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 200 din 11 octombrie 2017 privind aprobarea proiectului “Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to Ten-T Transport Network” (Investitii pentru siguranta rutiera si imbunatatirea conectivitatii intre municipalitatea Ruse si judetul Giurgiu la reteaua de transport TEN-T) –cod ROBG 418 și a cheltuililor legate de proiect
61
Anexe
 25.05.2018Hotarare privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu , achiziţionate în cadrul proiectului „EOCES- Întărirea capacităților operaționale pentru răspuns în situații de urgență în regiunea transfrontalieră Giurgiu – Ruse” Cod MIS-ETC 671 către Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu și Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu
62
Anexe
 25.05.2018Hotarare
privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu
63 25.05.2018Hotarare
privind preluarea unui teren în suprafață de 433 mp aferent construcției din Bulevardul București, nr. 10, înscris în Cartea Funciară nr. 35754 din domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
64 25.05.2018Hotarareprivind preluarea din domeniul public al Municipiului Giurgiu și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui teren în suprafață de 2000 mp, situat în Bulevardul București, nr. 57
   Proces-Verbal ședința din 25 Mai 2018
65
Anexe
26.06.2018Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2018
66 26.06.2018Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Proiect tehnic, de remediere a degradărilor constatate la lucrările executate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ411:Limită de județ Călărași – Hotarele – Isvoarele – Teiușu – Mironești – Comana –  Budeni – Brăniștari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepurești – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (Dn61)”
67 26.06.2018Hotarare
privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.101 din 7 iunie 2016 a Consiliului Județean Giurgiu, de aprobare a Monografiei Economico-Militare a judeţului Giurgiu, Ediția 2016, prin actualizare de date specifice
68
Anexa
 26.06.2018Hotarare
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu pentru anul 2018
69 26.06.2018Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
70 26.06.2018Hotarare
privind acordarea unor sprijine financiare
71
Anexa
 26.06.2018Hotarare
privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
72 26.06.2018Hotarare
privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Avram Teodora din funcția de director al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești
Proces Verbal ședința 26.06.2018
 73
Anexa
 09.07.2018Hotarare
privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II, 2018
74
Anexa
09.07.2018Hotarare
privind modificarea şi completarea Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene și a Listei poziției globale ”Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe capitole, pe anul 2018
7509.07.2018Hotarare
pentru modificarea punctului nr.1 al art.1 din Hotărârea nr.17 din 14 februarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţiiModernizare DJ 505 Putineiu – Chiriacu, km 20+600 – km 21+900, 1,3 km” în faza Proiect tehnic și Detalii de execuție
7609.07.2018Hotarare
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului situat în județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, B-dul București, nr.18 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Reabilitare, extindere și dotare corp Spital Nou C1+C2
7709.07.2018Hotarare
privind alocarea sumei de 30 mii lei Asociației „Friends To Friends” – 2008, pentru editarea revistei „Valahia”
78
Anexa
09.07.2018Hotarare
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Giurgiu pentru anul 2018
7909.07.2018Hotarare
privind aprobarea retragerii orașului Mihăilești din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
8009.07.2018Hotarare
privind aprobarea proiectului „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – limită judeţ Teleorman”, cod SMIS 117661, și a cheltuielilor legate de proiect
8109.07.2018Hotarare
privind prelungirea promovării temporare a domnului Ion Violini pentru exercitarea funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu
8209.07.2018Hotarare
privind numirea temporară a doamnei Avram Teodora în functia contractuală de conducere vacantă de director al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești
8309.07.2018Hotarare
privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
84
Anexa
09.07.2018Hotarare
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
85
Anexa
09.07.2018Hotarare
privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu
86
Anexa
09.07.2018Hotarare
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
Proces verbal sedinta 9 iulie 2018
8729.08.2018Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul județean DJ 504, Giurgiu – Vieru – Putineiu – Gogoșari” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
88 29.08.2018Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru de zi pentru persoane vârstnice Răsuceni”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuție
89 29.08.2018Hotarareprivind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuție
90
Anexa
 29.08.2018Hotarareprivind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Orasul Bolintin-Vale în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare sensuri giratorii în intersecțíile DJ 601 la km 15+815 cu DJ 401A la km 45+126 și DJ 412A cu DJ 412D la km 7+798 și DJ 601 la km 19+781, Oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu„
91
Anexe
 29.08.2018Hotarareprivind modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 ale Acordului de finanţare aprobat prin Hotărârea nr.50 din 27 aprilie 2018 a Consiliului Judeţean Giurgiu
92
Anexe
 29.08.2018Hotarare
privind aprobarea Planului județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018
93
Anexa
 29.08.2018Hotarare
privind darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Giurgiu a unui imobil (garaj) în suprafață de 86 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Şos. Alexandriei, nr.7-9, aflat în domeniul privat al Județului Giurgiu
94
Anexe
 29.08.2018Hotarare privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu , achiziţionate în cadrul proiectului „Asigurarea unui Management Eficient pentru Intervenţii Comune în Situaţii de Urgenţă în Regiunea Transfrontalieră Giurgiu-Ruse (E.M.E.S.)”, Cod SMIS-ETC 623 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu
95 29.08.2018Hotarare privind prelungirea exercitării temporare a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu de către domnul Sima Dan Valentin

96

Anexe

 29.08.2018Hotarare privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
97 29.08.2018Hotarare privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
98 29.08.2018Hotarare privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
99
Anexa
 29.08.2018Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
100 29.08.2018Hotarare privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
101 29.08.2018Hotarare privind desemnarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN  JUDEŢ  CURAT”
102 29.08.2018Hotarare privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
103
Anexa
 29.08.2018Hotarare privind modificarea şi completarea Listei poziției globale ”Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe capitole, pe anul 2018
104 29.08.2018Hotarare
pentru modificarea art.2, art.3 și art.4 din Hotărârea nr.174 din 31 august 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea proiectului „Centru de zi pentru persoane varstnice, Rasuceni”, a Acordului de parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Giurgiu și a cheltuielilor legate de proiect
105 29.08.2018Hotarare
pentru modificarea art.2, art.3 și art.4 din Hotărârea nr.173 din 31 august 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea proiectului „Centru de zi pentru persoane varstnice, Baneasa”,a Acordului de parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu și a cheltuielilor legate de proiect
106 29.08.2018Hotarare
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Giurgiu, Spitalul Orășenesc Bolintin Vale și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, în vederea depunerii proiectului Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Giurgiu”, cod SMIS 125628
107 29.08.2018Hotarare
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Giurgiu și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, în vederea depunerii proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județul Giurgiu la servicii medicale de urgență”, cod SMIS 125627
 Proces verbal sedinta 29.08.2018

108

Anexa

 14.09.2018Hotarare
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2018

109

Anexa

14.09.2018Hotarare
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul „Îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Sud Muntenia la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, cod SMIS 125218

110

Anexa

14.09.2018Hotarare
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, cod SMIS 125227
111 14.09.2018Hotarare
privind modificarea art.63 pct.k) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Giurgiu
  Proces verbal sedinta 14.09.2018
112
Anexa
05.10.2018

Hotarare

pentru validarea dispoziției președintelui Consiliului Județean Giurgiu nr.370 din 25 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2018
113
Anexa
05.10.2018

Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu” în faza Studiu de fezabilitate
11405.10.2018

Hotarare

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Amenajare sensuri giratorii în intersecțíile DJ 601 la km 15+815 cu DJ 401A la km 45+126 și DJ 412A cu DJ 412D la km 7+798 și DJ 601 la km 19+781, Oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu„ în faza studiu de fezabilitate
11505.10.2018Hotarare
privind darea în administrarea Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu a imobilului în care își desfășoară activitatea Secția de etnografie, nr.14, aflat în domeniul public al Judetului Giurgiu
11605.10.2018Hotarare
privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu
117
Anexa
05.10.2018HOTĂRÂRE
privind înființarea Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copilului prin muncă, violenței asupra copilului și a violenței în familie
11805.10.2018Hotarare
privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, cod SMIS 125227, și a cheltuielilor legate de proiect
11905.10.2018Hotarare
privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Sud Muntenia la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, cod SMIS 125218, și a cheltuielilor legate de proiect.
Proces-Verbal ședință 05.10.2018
 120
Anexa
 19.10.2018Hotarare privind aprobarea contului de execuție, pe trimestrul III, 2018
121
Anexa 
 19.10.2018Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2018
12219.10.2018Hotarare privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din  cota de 18,5% din impozitul pe venit,  în conformitate cu prevederile art.33, alin. 3, lit. b, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, proiect pe anul 2019 și estimări 2020-2022
12319.10.2018Hotarare
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economică pentru obiectivul de investiţii „Amenajare sensuri giratorii în intersecțíile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ601, km 16+727, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu „ în faza Proiect tehnic și Detalii de execuție
12419.10.2018Hotarare
privind darea în folosință gratuită a unei ambulanțe de tip B – unitate mobilă de urgență, aflată în domeniul privat al județului Giurgiu, achiziționată în cadrul proiectului ”Sistemul Managementului Urgențelor – Responsabilitatea Dotărilor (S.M.U.R.D)”- GR 745, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu
12519.10.2018Hotarare privind aprobarea modificării și completării art. 2 din Hotărârea nr. 109 din 14 septembrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu
12619.10.2018Hotarareprivind aprobarea modificării și completării art. 2 din Hotărârea nr. 110 din 14 septembrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu
12719.10.2018Hotarare
privind aprobarea modificării și completării art. 8 din Hotărârea nr. 118 din 5 octombrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu
12819.10.2018Hotarare privind aprobarea modificării și completării art. 8 din Hotărârea nr. 119 din 5 octombrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu
   Proces Verbal ședința extraordinara 19.10.2018
129 27.11.2018Hotarare
privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Moțan Gogu, membru al Partidului Social Democrat  şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
130
Anexe
 27.11.2018Hotarare
pentru validarea Dispoziției nr.415 din 05 noiembrie 2018 a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2018, precum și pentru rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții
131
Anexe
 27.11.2018Hotarare
pentru aprobarea demersurilor privind transmiterea din domeniul public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al Comunei Bucșani a unor suprafețe de teren aferente traseului vechi al DJ 412 C, zona pod peste râul Neajlov, situate în comuna Bucșani
132
Anexa
 27.11.2018Hotarare privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 401 şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)
133
Anexe
 27.11.2018Hotarare privind aprobarea demersurilor în vederea preluării din domeniul public al Comunei Bucșani în domeniul public al Județului Giurgiu a unor suprafețe de teren aferente traseului nou al DJ 412C zona pod peste râul Neajlov, situate în Comuna Bucșani
134
Anexa
 27.11.2018Hotarare privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 42,64 mp din cadrul fostei centrale termice a Dispensarului Policlinic Giurgiu situat în Şos. Alexandriei, nr 7–9, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
135 27.11.2018Hotarare
privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului „Asigurarea unui Management Eficient pentru Intervenţii Comune în Situaţii de Urgenţă în Regiunea Transfrontalieră Giurgiu-Ruse (E.M.E.S.)”, Cod SMIS-ETC 623 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu
136 27.11.2018Hotarare
privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Zilei de 1 Decembrie, „Ziua Națională a României”
137 27.11.2018Hotarare privind alocarea  sumei de 100.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor prilejuite de Sărbătorile de iarnă și a manifestărilor care vor avea loc la nivelul Consiliului Județean Giurgiu în anul 2018
138 27.11.2018Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contribuţiei lunare de întreţinere in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate  de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, pentru anul 2019
139 27.11.2018Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și  a contribuţiei lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2019
140 27.11.2018Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, pentru anul 2019
141 27.11.2018Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru anul 2019
142 27.11.2018Hotarare
privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta 2019
143 27.11.2018Hotarare privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2019
144 27.11.2018Hotarare privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
145
Anexa
 27.11.2018Hotarare privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Giurgiu
146 27.11.2018Hotarare privind aprobarea retragerii comunei Greaca din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
147 27.11.2018Hotarare privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. NELMATOUR S.R.L.
148 27.11.2018Hotarare privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C.  STOICA DANIEL MAXI TAXI S.R.L.
149 27.11.2018Hotarare privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C.  STOICA DANIEL MAXI TAXI S.R.L.
150 27.11.2018Hotarare
privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
151
Anexe
 27.11.2018Hotarare privind aprobarea modalitalității de atribuire a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2019-30.06.2025
152
Anexe
 27.11.2018Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
153 27.11.2018Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „I. A. Bassarabescu” Giurgiu
 Proces verbal sedinta 27.11.2018
 154
Anexa
 07.12.2018Hotărâre
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2018
Proces-verbal Sedinta 07.12.2018
155
Anexa
12.12.2018Hotărâre
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2018
15612.12.2018Hotărâre
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția consiliului județean constituit conform Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, art.6 alin.(3) lit.b), rectificare pe anul 2018
15712.12.2018Hotărâre
privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe Podul amplasat pe drumul județean 601 peste Râul Neajlov, km 29+855, la Crevedia Mare
Proces verbal sedinta de indata 12.12.2018
 158
Anexa
 19.12.2018Hotărâre
de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli   al judetului Giurgiu și al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul I – IV parțial, 2018
159
Anexa
19.12.2018Hotărâre
privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2019
160
Anexa
19.12.2018Hotărâre
privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2019 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu
16119.12.2018Hotărâre
privind aprobarea îndreptării erorii materiale intervenită la art.1, poz.4, la Hotărârea Consiliului Județean nr.143 din 27 noiembrie 2018
16219.12.2018Hotărâre
privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”
16319.12.2018Hotărâre
privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
16419.12.2018Hotărâre
privind acordarea unor sprijine financiare
16519.12.2018Hotărâre
privind acordarea unor sprijine financiare
16619.12.2018Hotărâre
privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. ATU S.R.L.
167
Anexa
19.12.2018Hotărâre
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 411 şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)
168
Anexa
19.12.2018Hotărâre
privind  modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 412C şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)
169
Anexa
19.12.2018Hotărâre
pentru transmiterea din domeniul public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al Comunei Bucșani a unor suprafețe de teren aferente traseului vechi al DJ 412 C, zona pod peste râul Neajlov, situate în comuna Bucșani
170
Anexa
19.12.2018Hotărâre
privind preluarea din domeniul public al Comunei Bucșani în domeniul public al județului Giurgiu a unor suprafețe de teren aferente traseului nou al DJ 412C zona pod peste râul Neajlov, situate în Comuna Bucșani
171
Anexa
19.12.2018Hotărâre
privind aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului Județean ,,Teohari Antonescu” Giurgiu
172
Anexa
19.12.2018Hotărâre
privind  aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei  și  statului de funcţii ale Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu
173
Anexa
19.12.2018Hotărâre
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
174
Anexa
19.12.2018Hotărâre
privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu
17519.12.2018Hotărâre
privind   promovarea  temporară a  domnului  Ion Violini  pentru exercitarea funcției  publice  de conducere de director executiv al Direcției  Județene de Evidență a Persoanelor   Giurgiu
17619.12.2018Hotărâre
privind   promovarea  temporară a  domnului  Sima Dan Valentin  pentru exercitarea funcției  publice  de conducere de director general  al  Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Giurgiu
17719.12.2018Hotărâre
privind aprobarea instituirii de restricții totale de circulație pe unele sectoare de drumuri județene în perioada de iarnă, până la data de 31 martie 2019
Proces-Verbal ședința 19.12.2018
Ultima actualizare marți, ianuarie 30, 2024

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut